طرح درس روزانه چهارم ابتدایی (تمامی دروس)

 

طرح درس روزانه پايه چهارم ابتدایی

تقویم اجرایی 98-99

موضوع: طرح درس روزانه چهارم ابتدایی

درس روزانه رياضي پايه چهارم

دانلود فایل

 

 

‏« طرح درس روزانه رياضي پايه چهارم»

 

 

‏باسمه تعالي

 

‏« طرح درس روزانه رياضي پايه چهارم»

 

‏مشخصات كلي:

 

‏نام مدرسه:            منطقه:                استان چهار محال و بختياري             پايه چهارم

 

‏نام درس: رياضي                 موضوع درس: رسم نيمساز          شماره درس:                                 مدت جلسه: 50 دقيقه

 

‏تعداد دانش آموزان:   نفر                تعداد گروه ها:                  نام معلم:                                      تاريخ:

 

‏ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

طرح درس روزانه رياضي پايه چهارم

‏ويژگي هاي عمومي فراگيران:

 

‏سن: 10 الي 11 ساله                 توانايي هاي ذهني، هوشي: در حد نسبتاً خوب                     وضعيت جسمي: سالم

 

‏ويژگي اخلاقي: فعال و پر جنب و جوش وعلاقمند به كارهاي گروهي                                    وضعيت مالي: جزئ قشر متوسط

 

‏ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

‏رسانه ها وامكانات آموزشي مدرسه:

 

‏وسايل آزمايشگاهي علوم و رياضي در حد مورد نياز در مدرسه موجود است. تلويزيون و ويدئو، دستگاه فتوكپي

 

‏ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

طرح درس روزانه رياضي پايه چهارم

‏پيش دانسته ها (رفتار ورودي)

 

‏دانش آموزان با زاويه وانواع آن ومعرفي نيسماز زاويه آشنا هستند. انواع زاويه را رسم و نام آنها را مي دانند مقايسه زوايه ها را با هم مي توانند انجام دهند. به وسيله‌ي كاغذ نيمساز زاويه را نشان مي دهند.

 

‏ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

طرح درس روزانه رياضي پايه چهارم

‏ اهداف كلي:

طرح درس روزانه چهارم ابتدایی

‏1- آشنايي با چگونگي رسم نيمساز

 

‏2- چگونه نيمساز زاويه را رسم كنيم؟

 

‏اهداف‌جزئي

 

‏اهداف رفتاري

 

‏حيطه ها

 

‏آشنايي‌با‌كاربردهاي نيمساز زاويه

 

‏دانش آموزان بتواند سه مورد از زوايه و معرفي نيمساز زاويه رادر كلاس بيان كند.

 

‏شناختي

 

‏( دانش)

 

‏آشنايي با پرگار

 

‏دانش آموز بتواند در مورد پرگار و موارد استفاده از آن توضيح مختصري بدهد.

 

‏شناختي

 

‏( درك وفهم)

 

‏آشنايي با وسايل كمك‌آموزشي‌رياضي

 

‏دانش آموزان نسبت به مطالعه پيرامون ساخت پرگار و رسم زاويه علاقه نشان دهد.( ساخت پرگار بوسيله‌ي نخ وگچ)

 

‏عاطفي

 

‏آشنايي با برخي وسايل كمك آموزشي رياضي

 

‏دانش آموزان بتواند در مورد نقش وسايل كمك آموزشي رياضي در يادگيري وسايلي بسازد يا مقاله‌اي بنويسد.

 

‏تركيب

 

‏آشنايي با چگونگي كار با پرگار

 

‏دانش آموز بتواند با كمك معلم از پرگار استفاده كند.

 

‏رواني حركتي

 

‏رسانه ها ومواد آموزشي:

 

‏ الف- رسانه هايي كه در كلاس وجود دارد. تابلو، گچ

 

‏ب- رسانه هايي كه معلم بايد با خود به كلاس ببرد پرگار، خط كش، نخ، قيچي، چند برگ كاغذ

 

‏ج- رسانه هايي كه دانش آموز بايد با خود به كلاس بياورد. كتاب و لوازم التحرير، پرگار، خط كش.

 

‏خلاصه محتواي درس:

 

‏دانش‌آموزان با وسايل كمك آموزشي رياضي براي رسم نيمساز آشنا مي شوند و‌از كاربردهاي گوناگون پرگار‌در‌درس رياضي را‌مي‌آموزند.

 

طرح درس كتاب "بخوانيم" چهارم ابتدايي

مشخصات كلي :

عنوان درس : ثروت هاي ملي                                     نام و نام خانوادگي : ام كلثوم قادري

روش تدريس :تيمي                                                  دبستان : شهيد باهنر

مدرك و رشته تحصيلي : ليسانس آموزش ابتدايي          تعداد دانش آموزان : ۲۵ نفر

زمان : ۴۵ دقيقه                                                       كلاس : چهارم ابتدايي

اداره آموزش و پرورش ناحيه ۲ تبريز

 طرح درس روزانه چهارم ابتدایی (تمامی دروس)

هدف و مفاهيم درس : آشنايي با ثروتهاي ملي ايران - استقاده درست از ثروتهاي ملي - دسته بندي ثروتهاي ملي - نام بردن ثروتهاي ملي محل زندگي خودشان - وظايف آنها نسبت به ثروتهاي ملي -

روش ياد دهي : بحث و گفتگو - روشهاي فعال و گروهي - الگوي تدريس كارايي تيم -

فعاليتهاي قبل از شروع درس : سلام و احوال پرسي - حضور و غياب - سوال از درس قبلي و رفع اشكال

ارائه درس جديد :

۱- تشكيل تيمها : با توجه به تعداد دانش آموزان كلاس كه ۲۵ نفر مي باشند ، ۵ تيم ۵ نفره تشكيل مي دهيم و نفرات را از شماره ۱ تا شماره ۵ نام گذاري مي كنيم و هنگام تشكيل تيمها و طبقه بندي آنها سطح علمي و توان يادگيري دانش آموزان را در بين اعضاي گروه در نظر مي گيريم .

۲- آمادگي فردي فراگيران : درس را به ۵ بند تقسيم كرده و بند اول درس را به نفرات اول گروه ها ، و بند ۲ درس را به نفرات دوم گروه ها و بند ۳ درس را به نفرات سوم گروه ها و بند ۴ درس را به نفرات ۴ گروه ها و بند ۵ درس را به نفرات ۵ گروه ها واگذار مي كنيم و از آنها مي خواهيم كه در مدت ۱۰ دقيقه بندهاي مربوط به خودشان را بطور دقيق مطالعه كنند.

۳- كار تيمي : از دانش آموزان گروه ها مي خواهيم كه با توجه به شماره هاي نامگذاري ، شماره هايي كه با هم همشماره هستند مثلا شماره هاي ۱ در يك گروه و شماره هاي ۲ در گروه ديگر ... به اين ترتيب در كنار هم بنشينند و با هم هم فكري كنند و تبادل نظر نمايند و به هم ديگر بند ها را توضيح دهند و بعد از ۱۵ دقيقه به گروه هاي اوليه برگردند.

۴- ارائه گزارشها : به گروه ها فرصت مي دهيم كه در عرض ۱۵ دقيقه هر ۵ نفر در گروه ها مطالب يادگرفته را به همديگر توضيح دهند و سپس بصورت گروهي از شماره ۱ تا ۵ درس را كلي براي ديگر دوستان خود در پاي تخته توضيح دهند.

۵- تعيين تكليف : گروهي و فردي

گروهي : بخشي از زندگي يكي از شخصيت هاي منطقه خود را با دوستانشان بصورت نمايش اجرا كنند.

فردي : درباره ثروتهاي ملي و آثار باستاني و يا سفر به نقاط ديدني گزارش تهيه كنند.

 

                           منابع :

                              ۱- كتاب درسي

                              ۲- كتاب راهنماي معلم

                              ۳- الگوهاي جديد تدريس - خانم حاجي اسحق

 

 

‏ 

 

طرح درس روزانه رياضي پايه چهارم

 

 

‏فعاليت معلم

 

‏فعاليت فراگيران

 

‏زمان‏

 

‏وارد كلاس مي شويم با بچه ها سلام واحوالپرسي مي كنيم واگر دانش آموزي روز قبل غايب بوده علت غيبت او را جويا مي شويم و به وضعيت جسمي وروحي رواني دانش‌آموزان توجه مي كنيم نام خداوند را روي تابلو مي نويسيم تاريخ را در سمت چپ تابلو مي نويسيم.

 

‏بچه ها بلند مي شوند صلوات مي فرستند جواب سلام معلم را مي دهند.

 

‏2 دقيقه

 

‏گروه بندي

 

‏تعدادي كارت تهيه مي كنيم روي چهار عدد آنها كلمه‌ي پرگار و روي سه عدد كلمه‌ي خط كش را مي نويسيم دانش اموزان را به دو گروه تقسيم مي كنيم.

 

‏دانش آموزان كارتهاي را برداشته هر كدام در گروه خودشان قرار مي گيرند.

 

‏2دقيقه

 

‏ارزشيابي‏ ‏تشخيصي

 

‏گروه يك: در مورد پرگار چه مي دانيد؟

 

‏گروه دو: به نظر شما از خط كش چه استفاده هايي مي شود؟

 

‏دانش آموزان به سؤالات پاسخ مي دهند.

 

‏3دقيقه

 

‏جلب توجه و ايجاد انگيزه:

 

‏وسايلي را كه تهيه كرده‌ايم روي ميز كلاس مي گذاريم.

 

‏دانش آموزان به وسايل توجه مي كنند.

 

‏1 دقيقه

 

https://dabiranonline.ir/downloads/chharom

مشخصات طرح درس

نام درس: هدیه های آسمانی              پایه: چهارم ابتدایی          موضوع : کودک شجاع

هدف کلی :

دانش آموزان با زندگی امام محمد نقی ( ع)  آشنا شوند .

اهداف جزئی :

1. با شجاعت امام محمد نقی (ع) آشنا شوند.

2. برای در ک کودک شجاع آماده شوند.

3. کودک شجاع را به صورت عملی در ک کنند.

4. دلیل شجاعت امام محمد نقی (ع) را بفهمند.

اهداف رفتاری

1. فراگیران بتوانند پس از تدریس معلم مراحل زندگی امام محمد نقی را بدانند.

2 . به خواندن درس اهمیت دهند.

وسایل تدریس:

کتاب درسی – تخته –– گچ یا ماژیک و....

ارزشیابی تشخیصی:

1. امام موسی کاظم (ع) در کجا به دنیا آمد ؟

2. نام پدر موسی کاظم (ع) که بود؟

3. نام مادر امام موسی کاظم (ع) که بود؟

4. امام موسی کاظم (ع) چگونه انسانی بود؟

 

آماده سازی  (ایجاد انگیزه ):

تصاویر درس را به بچه ها نشان می دهیم و توجه بچه ها را به تصویر جلب می کنیم.

ارائه درس جدید:

پس ازاجرای ارزشیابی از رفتارهای ورودی دانش آموزان و اشکالات احتمالی نقطه شروع درس را تدریس می کنیم ابتدا دانش آموزان را گروه گروه تقسیم می کنیم و از آنها می خواهیم که کتابهایتان را باز کنید و به تصویر نگاه کنید در این تصویر چه می بینید بعد کتابهایتان  را ببندید و به درس خوب گوش بدهید تا خوب یاد بگیرید و بعد از اتمام تدریس معلم که خوب یاد گرفته اید چند تا سوال از درس می پرسیم دانش اموزان یاد گرفته اند یا نه . بعد به آنها می گویم کتابهایتان را باز کنید و یکی از دانش اموزان از روی درس بخوانند .

 

جمع بندی مطالب:

در پایان از آنچه گفته شد نکات مهم را به عنوان جمع بندی و نتیجه گیری پایانی گوشزد می کنیم و نتیجه کلی این است که ما باید شجاع باشیم و از کسی نترسیم .

ارزشیابی پایانی:

از بچه ها می خواهیم که صفحه 46 کتاب خود را باز کنند و متن درس را در گرههای خود بخوانند و پیرامون درس بحث کنند و سوالات درس را انجام دهید و از هر گروه یک سوال بکنیم.

تعیین تکلیف :

1. از سه گروه می خواهیم که در مورد امام محمد نقی ( ع) با کمک بزرگترهایشان یک انشایی بنویسند و بیاورند.

 زمان : 45 دقیقه      تعداد فراگیران: 15 نفر    استاد : آقای حسینی     طراح : علی بهادران 

 

‏مطلع نمودن دانش آموزان از اهداف آموزشي:

 

‏در س امروز در مورد رسم نيمساز زاويه‌ بوسيله پرگار و خط كش است كه در تمام كتابها رياضي از آن ها استفاده مي شود. در اين جلسه ما مي خواهيم بيشتر با آن وسايل كه نام آن پرگار وخط كش است آشنا شويم. ( همچنين نخ وگچ)

 

‏دانش آموزان به دقت به صحبت‌هاي معلم گوش مي دهند

جدید ترین طرح درس روزانه چهارم ابتدایی بر اساس برنامه درس ملی

https://dabiranonline.ir/downloads/23%d8%b4%d8%b34443%db%8c%d8%ab5%d8%a8%d9%826%d9%81%d9%84%d8%ba7%d8%b9%d9%87

5 Dec 2019