Blog

Page 2

RSS

سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)

17 Feb 2020

سوالات ضمن خدمت رتبه بندی معلمان

دانلود سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان

منابع آزمون رتبه بندی معلمان

سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)

دانلود سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان

جهت دانلود سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان به سایت اصلی ما مراجعه کنید و

 • ایجاد هم فکری و توافق بیشتر میان کارگزاران ارشد نظام تربیت رسمی وعمومی در سطوح مختلف مدیریت و راهبری تربیتی، مدیریت و برنامه ریزی زیر نظامها ومولفه های گوناگون آن
تقویم اجرایی 98-99
دانلود محصول

 

 • - ۴. مالحظات روش شناسی ویژه در تدوین رهنامه

 

در تدوین رهنامه سعی شده تا مالحظات روشی عام حاکم بر مطالعات نظری سند ملی آموزش و پرورش، مراعات گردد. در اینجا پس از اشاره به اهم این مالحظات، توضیحاتی درباره چگونگی نحوه رعایت آنها ارائه می شود:

 

سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)

 

 

 • نقش محوری و بنيادی فلسفه تربيت و فلسفه تربيت رسمی و عمومی در تدوین رهنامه

 

در تدوین رهنامه سعی بر آن بوده است تا اجزاء رهنامه - بیان تعریف و خصوصیات، رسالت، اهداف، کارکردها، رهیافت، رویکردها و ساختار نظام تربیت رسمی و عمومی، همچنین تعریف، بیان وظایف، اصول و رویکردها و روابط هریک از زیر نظام های اصلی - به لحاظ نظری بر مفاد فلسفه تربیت و فلسفه تربیت رسمی و عمومی تکیه کنند و یا با مضامین اصلی این دو مجموعه سازگار باشند.

 

 

 

. تکيه بر آموزه های بنيادی اسالم و سازگاری با آن ها

 

در تدوین رهنامه کوشش بر آن بوده است تا مفاد آن على األصول بر آموزه های بنیادی اسالم استوار و یا با آن ها سازگار باشد. این تالش در جریان طراحی و انجام مطالعات نظری )محورهای سوم و چهارم ناظر به تدوین الگوهای نظری ساحتها وزير نظامها( با ارایه چهارچوب فلسفی۔ دینی )برگرفته از مبانی اسالمی( به محققان و همچنین برگزاری جلسات و نشست های متعدد بین محققان برای استماع و بررسی گزارش یافته های پژوهش " فلسفه تعلیم و تربیت رسمی در اسالم صورت گرفته است. همچنین نتایج این پژوهش ها )یعنی الگوهای نظری تدوین شده( عالوه بر بررسی توسط ناظران، در جلسات کمیته تدوین رهنامه و کارگروه تدوین با توجه به مالک های متعدد از جمله تناسب مفروضات ومحتوا با تعالیم اسالمی مورد بررسی و نقد و بازبینی و اصالح واقع شده است. افزون بر این، در فرآیند تلفیق نتایج پژوهش های نظری، از یافته های ارزشمند مطالعه تدوین بنیادهای فلسفی ودینی سند ملی آموزش و پرورش وسایر منابع معتبر اسالمی نیز استفاده شده است.

 

 

 

 

 

2

 

 

. استفاده از آخرین یافته های معتبر علمی

سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)

تمامی تحقیقات انجام شده در محورهای سوم و چهارم مطالعات نظری(، طبق روش شناسی مصوب می بایست بر یافته های جدید هریک از حوزه ها توجه داشته باشند. همچنین در چهارچوب مطالعات سند ملی آموزش و پرورش، گزارش نتایج مطالعه بنیان های روانشناختی سند ملی آموزش وپرورش و گزارش نتایج مطالعه ’’ بنیان های جامعه شناختی سند ملی آموزش وپرورش نیز به اطالع محققان در حوزه ساحتها و زیرنظامها رسیده است.گ

 

 • مالحظه واقع گرایانه ظرفيت های موجود و محدودیت های نظام تربيت رسمی و عمومی

 

مطالعات مربوط به هر زیرنظام با نقد وضع موجود و بررسی رویکردهای جاری در هر حوزه )با استفاده از نتایج مطالعات انجام یافته در کمیته مطالعاتی محیطی و کمیته مولفه های اصلی سند ملی آموزش و پرورش ونیز مجموعه مطالعات استانی سند ملی و فراتحلیل آنها صورت گرفته است. همچنین نقد و بررسی مکرر اجزاء و بخشهای رهنامه توسط کارشناسان مجرب حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش و مدیران ارشد این نظام، باعث شده تا ترسیم وضع مطلوب نظام تربیت رسمی و عمومی در رهنامه، حتی االمکان با توجه به مسائل و واقعیت های موجود و پیش روی نظام آموزش و پرورش کشور ما صورت گیرد لذا می توان گفت که تدوین الگوی نظری در این مطالعات در عین معطوف بودن به وضع مطلوب با عنایت به شرایط موجود انجام یافته است.

 

 

 

 • بهره مندی از تجربيات موفق سایر نظام های آموزشی در چارچوب نظام معيار اسالمی

 

بخش مهمی از مطالعات ناظر به ساحت ها و زیرنظامها، بررسی تطبیقی تجارب کشورها و نمونه های موفق در عرصه بین الملل البته با توجه به سازگاری آنها با نظام معیار اسالمی و تناسب با شرایط بومی بوده است

 

. لذا تدوین هر الگوی مدون از سویی با توجه به مسائل بومی و از یک سو ناظر به تجربیات موفق، معتبر و منطبق با نظام معیار اسالمی در عرصه بین الملل بوده است.

 

 

 

. انسجام و سازواری ميان اجزاء و مؤلفه های رهنامه

 

نتایج مطالعات در حوزه ساحتها و زیرنظامها از طریق حضور یکی از اعضاء کارگروه تدوین برای تطبیق وتعدیل این نتایج با لوازم فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران و فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایران متناسب سازی شده و همچنین سعی بر آن بوده تا یافته

 

3

سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)

 

های هریک از مطالعات با نتایج دیگر مطالعات هماهنگ شود. یعنی کوشیده ایم تا اصول یا رویکردهای ساحتها وزير نظامها ضمن متناسب سازی با مبانی و اصول فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران و فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایران حتی االمکان با اصول

 

 • رویکردها در ساحتها وزيرنظام های دیگر هماهنگ و متناسب سازی شود تا ضمن قرار گرفتن در چهارچوب کلی فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایران با اصول و رویکردهای دیگر زیرنظامها سازگار باشند یا حداقل بین آنها ناسازگاری مشاهده نشود.

 

 

 

۱ - ۵. جایگاه رهنامه

 

در مطالعات طرح تدوین سند ملی آموزش و پرورش، براساس مدل مفهومی این مطالعات، نتایج دیگر فعالیت های طرح تدوین سند ملی آموزش و پرورش - ناظر به آسیب شناسی و نقد وضع موجود و تدوین فهرست نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهدیدها، تعیین چالش ها، ترسیم چشم انداز و پیش بینی راهبردهای اصلی و پشتیبان برای تحقق چشم انداز بیست ساله نظام- بر اساس مفاد رهنامه تعدیل گشته و نهائی می گردند.

 

بنابراین رهنامه، محک های مفهومی مورد نیاز برای تدوین سند تحول راهبردی نظام تربیت رسمی وعمومی در جمهوری اسالمی ایران را در موارد ذیل فراهم خواهد آورد

 

 • تدوین بیانیه مأموریت نظام

 

 • شناسایی نقاط قوت و ضعف و تهدیدها و فرصت های نظام )بر اساس نقد درونی و بیرونی آن(

 

 • تعیین چالش های اساسی نظام )طی دو دهه آینده(

 

 • تعیین موقعیت راهبردی نظام

 

 • ترسیم چشم انداز نظام در افق بیست ساله )۱۴۱-1 ۱۳)13

 

 • تنظیم راهبردها و تعیین سیاستهای کلی توسعه راهبردی نظام

 

 • تدوین اهداف عملیاتی و راهکارهای اجرایی

 

افزون بر این، رهنامه به عنوان سندباالدستی برای هر گونه برنامه تحول آفرین و دراز مدت و طرح جامع و آینده نگر در نظام فعلی تربیت رسمی و عمومی ایفای نقش می نماید.

 

بنابراین رهنامه نظام تربيت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایران را باید به مثابه بنيان اصلی هر گونه قانون گذاری، سياست گذاری و برنامه ریزی جهت ایجاد تحول اساسی و راهبردی در نظام فعلی تربيت رسمی و عمومی به شمار آورد.

 

 

 

-2 مشخصات کلي نظام تربيت رسمي و عمومي

 

4

 

 

۱ 2- تعریف قلمرو

 

تحقق تربیت رسمی و عمومی با عنایت به ویژگی های آن که در فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایران بیان شد مستلزم آن است که نهادی اجتماعی و فرهنگی، به عنوان مولفه اصلی بخش فرهنگ عمومی جامعه اسالمی - در جهت گسترش و تعالی مداوم ظرفیت های وجودی نسل آینده و بسط و اعتالی تجارب متراکم اجتماعی، با تکیه بر اركان جریان تربیت ومشارکت فعال همه عوامل سهیم و موثر، متولی ومسئول تحقق شایسته تربیت رسمی و عمومی در همه سطوح کالن و خرد شود. لذا این نهاد به منظور تعالی کیفیت حیات فردی و اجتماعی آحاد جامعه و آماده شدن ایشان جهت تحقق مرتبه الزم وشایسته ای از حیات طیبه، زمینه ساز تکوین و تعالی پیوسته هویت نسل آینده با تاکید بر تکوین و تعالی وجوه مشترک هویت در راستای شکل گیری و اعتالی مداوم جامعه صالح براساس نظام معیار اسالمی خواهد بود. بنابراین، تعریف " نظام تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایران " عبارت است از: نهاد اجتماعی و فرهنگی سازمان یافته ای که به عنوان مهم ترین عامل انتقال، بسط واعتالء فرهنگ عمومی در جامعه اسالمی ایران، مسئولیت فراهم آوردن زمینه نظام مند و عادالنه کسب آمادگی متربیان جهت تحقق مرتبه ای از حیات طیبه در همه ابعاد را برعهده دارد که تحصیل آن مرتبه برای عموم افراد جامعه، الزم یا شایسته باشد. دستیابی به این مرتبه از آمادگی جهت تکوین و تعالی پیوسته هویت متربیان )با تاکید بر هویت مشترک انسانی اسالمی و ایرانی ایشان در راستای شکل گیری و اعتالی مداوم جامعه صالح براساس نظام معیار اسالمی مستلزم آن است که تربیت یافتگان این نظام، شایستگی های الزم جهت درک واصالح مداوم موقعیت خود و دیگران را کسب نمایند.»

 

این نهاد اجتماعی و فرهنگی، با محوریت دولت اسالمی )به لحاظ نقش حاکمیتی آن در هدایت و پشتیبانی از جنبه بارز اجتماعی این نهاد( و با مشارکت فعال خانواده ها، رسانه ، نهادها و سازمان های غیر دولتی، متولی تحقق شایسته ی « جریان تربیت رسمی و عمومی» در همه سطوح سیاست گذاری؛ برنامه ریزی پشتیبانی؛ هماهنگی و ساماندهی؛ اجرا و نظارت، ارزشیابی و اصالح می باشد.

سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)

با توجه مبانی حقوقی و روان شناختی مذکور در فلسفه تربیت رسمی و عمومی قلمرو فعالیت نظام تربیت رسمی و عمومی جامعه هدف همه افراد تابع نظام جمهوری اسالمی ایران می باشند که بنا بر قانون )به لحاظ دامنه سنی( مشمول ورود به نظام تربیت رسمی وعمومی هستند.

 

2 - 2 ۔رسالت

 

بر بنیاد فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران و در راستای تحقق غایت و هدف کلی تربیت عمومی؛ رسالت "نظام تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایران عبارت است از:

 

 

 

5

 

 

فراهم آوردن زمینه نظام مند و عادالنه کسب شایستگی های فردی، خانوادگی وجمعی الزم برای عموم افراد جامعه به منظور دستیابی به مرتبه قابل قبولی از آمادگی جهت تحقق حیات طیبه در همه ابعاد.»

 

بدیهی است نظام تربیت رسمی وعمومی، هم باید از امکانات و اختیارات الزم برای انجام این رسالت مهم برخوردار باشد و هم نسبت به چگونگی ایفای آن در برابر جامعه، پاسخگو باشد. این نظام با ایفای چنین رسالتی، افزون بر تمهید شرایط الزم جهت تحقق غایت و هدف کلی تربیت رسمی وعمومی )نسبت به آحاد متربیان (، در قبال جامعه نیز به مثابه نهادی اجتماعی و فرهنگی، کارکردهای مشخصی خواهد داشت که می توان و باید با توجه به این کار کردها، عملکرد واقعی این نظام وعوامل سهیم و موثر در آن را مورد ارزیابی قرار داد.

 

سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)

 

- 2 ۳. اهداف

 

در راستای تحقق غایت و هدف کلی تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایران ) که همان دستیابی به مرتبه ای از آمادگی برای تحقق حیات طیبه در همه ابعاد است(، مجموعه ای از شایستگی های اساسی به عنوان اهداف نظام تربیت رسمی و عمومی تعریف می شوند که شامل دو دسته اهداف مشترک و اهداف ویژه می باشد.

 

با توجه به هدف کلی جریان تربیت در جامعه ی اسالمی که «تکوین و تعالی پیوسته ی هویت متربیان به گونه ای است که بتوانند موقعیت خود و دیگران نسبت به خود، خدا، دیگر انسان ها و طبیعت را به درستی درک و آن را به طور مستمر با عمل صالح فردی و جمعی متناسب با نظام معیار اسالمی اصالح نمایند.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهداف نظام تربیت رسمی و عمومی در سوالات ضمن خدمت رتبه بندی معلمان به این شرح است:

 

اهداف مشترک

سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)

انتظار می رود تربیت یافتگان نظام تربیت رسمی و عمومی برای ورود مطلوب به زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی دارای شایستگی های زیر باشند:

 

 • دیندار )مومن به باورهای اسالم ناب، عالقه مند به ارزش های اصیل و عامل به دستورات و احکام اسالمی(؛

 

6

 

 

 • مودب و متخلق به آداب و اخالق انسانی و اسالمی؛

 

 • حقیقت جو، خردورز و پرسشگر؛

 

 • انتخاب گر و آزاد منش؛

 

 • حق محور و مسئولیت پذیر نسبت به خدا، خود، جامعه و طبیعت؛

 

 • عدالت ورز، ظلم ستیز، مهربان و صلح جو؛

 

 • سالم و با نشاط؛

 

 • امیدوار نسبت به آینده و منتظر برپایی عدل جهانی )جامعه مهدوی(؛

 

 • قانون گرا، منضبط و نظم پذیر؛

سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)

 • خودباور، دارای عزت نفس، مصمم و با اراده؛

 

 • پاکدامن، باحیا، امین، بصیر و حق شناس؛

 

 • وطن دوست و استقالل طلب؛

 

 • جهادگر، شجاع و ایثارگر؛

 

 • مقتصد، خالق و کار آفرین؛

 

 • جمع گرا و جهانی اندیش؛

 

 • دارای ذائقه هنری و زیبایی شناختی.

 

البته مرتبه قابل قبول و حد نصاب هر یک از شایستگی های پایه یادشده، توسط باالترین مرجع سیاست گذار در نظام یعنی شورای عالی تربیت رسمی و عمومی در بازه های زمانی ده یا بیست ساله با توجه به مالکهای یادشده در «فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایران » تعیین خواهد شد.

 

اهداف ویژه

 

باتوجه به لزوم مالحظه تفاوت های متربیان، اهداف ویژه نظام تربیت رسمی و عمومی، در سطوح ملی، منطقه ای و مدرسه ای و بر حسب نیازها و ویژگی های فردی و اجتماعی ومالحظات جنسی، جنسیتی و سطح رشد متربیان توسط مراجع ذی صالح )البته در چهار چوب اهداف مشترک تربیت رسمی وعمومی( تعیین می شوند.

 

 

سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)

 

- 2 ۴. کارکردها

 

با تحلیل غایت، هدف کلی و اهداف تربیت رسمی وعمومی و با توجه به رسالت نظام تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایران، می توان موارد ذیل را به عنوان مهم ترین کارکرد های این نظام در نظر گرفت:

 

کارکردهای اختصاصی

 

 

 

7

 

 

 • زمینه سازی برای شناخت ظرفیت های وجودی متربیان و کمک به تکوین و تعالی پیوسته هویت آن - با تاکید بر ابعاد مشترک انسانی، اسالمی و ایرانی بر اساس نظام معیار اسالمی

 

 • بستر سازی برای کسب شایستگی های اساسی و پایه در متربیان برای دستیابی به مراتبی از حیات طیبه و پاسخ گویی به نیازهای حال و آینده خود و جامعه

 

 • فراهم آوردن زمینه های الزم برای ورود تربیت یافتگان به انواع تربیت تخصصی آموزش عالی و تربیت حرفه ای(

 

 • اشاعه و ترویج عادالنه دانش پایه و کاربردی و فناوری های مورد نیاز جامعه و زمینه سازی برای اعتالی آنها

 

 

 

کارکردهای مشترک

 

نظام تربیت رسمی و عمومی همراه با سایر عوامل سهیم در تربیت عمومی دارای کارکردهای مشترکی نیز می باشد که اهم آنها عبارتند از:

 

 • تقویت هویت انسانی، اسالمی ایرانی متربیان و ارتقاء س طح فرهنگ عمومی )باورها و ارزش های مشترک انسانی، اسالمی، ملی( افراد جامعه؛

 

 • حفظ، ارزیابی و تعالی میراث فرهنگی اسالمی و ایرانی و انتقال آن به نسل جوان و گسترش عدالت اجتماعی و تحرک اجتماعی طبقات محروم بر اساس کسب شایستگی ها؛

 

 • گسترش اعتماد عمومی و امنیت اجتماعی )و دیگر مصادیق سرمایه اجتماعی(؛

 

 • ایجاد انسجام اجتماعی و تحکیم وحدت ملی؛

 

 • بسط مشارکت سازنده و نقش آفرینی عموم آحاد مردم در تحوالت اجتماعی و سیاسی مورد انتظار در نظام اجتماعی سیاسی مبتنی بر مردم ساالری دینی؛

 

 • تنظیم و گسترش روابط فردی، خانوادگی و اجتماعی بر مبنای نظام معیاراسالمی؛

 

 • گسترش روحیه استقالل طلبی، آزادی خواهی و ظلم ستیزی بین آحاد جامعه

 

 • ارتباط برادرانه با جوامع اسالمی در جهت شکل گیری امت واحده اسالمی و برپایی جامعه عدل مهدوی )عج(

 

 • بسط روابط انسانی و مسالمت آمیز وحق محورانه و مبتنی برعدالت با مردم دیگر کشورهای جهان

 

 

 

 

- 2 ۵. رهيافت

 

با عنایت به مبانی دین شناختی مندرج در فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران از آنجا که باید به دین به مثابه آئین زندگی و جاری و ساری در متن زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی، توجه

 

8

 

 

داشت، نظام تربیت رسمی و عمومی و همه مولفه های آن باید بر اساس آموزه های اسالمی که از منابع معرفتی معتبر اسالم )قرآن، سنت پیامبر اکرم )ص( و معصومین )ع( وعقل( یا در چهارچوب آنها سامان یابند که براساس احکام اولی، ثانوی و والئی مربوط به جریان تربیت حسب فرایند اجتهاد و با استفاده از یافته های علمی و کارشناسی سازگار با این آموزه های اسالمی برگرفته شده اند.. . لذا، رهیافت حاکم بر نظام تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایران، دین محوری است. بنابراین با آنکه در شناخت وجهت دهی جریان تربیت در نظام تربیت رسمی و عمومی بایدازیافته ها و نتایج انواع دانش و خرد متراکم بشری استفاده شود، لیکن کلیت این نظام باید بر اساس مبانی و ارزشهای دینی سازمان یافته و با نظام معیار اسالمی سازگار و هماهنگ باشد.

 

سوالات ضمن خدمت رتبه بندی معلمان

 

- 2 ۶. رویکرد اساسی

 

رویکرد اساسی نظام تربیت رسمی و عمومی سازگار با رهیافت دین محوری به این شرح است:

 

موقعیت شناسی و موقعیت آفرینی براساس نظام معیار اسالمی؛ با توجه به نقش مهمی که درک و اصالح موقعیت در تکوین و تعالی هویت متربیان خصوصا در دوره تربیت رسمی و عمومی دارد، باید نظام تربیت رسمی و عمومی را به مثابه نظامی دانست که با داشتن خصوصیاتی نظیر پویایی، آینده نگری و تحول آفرینی، توجه به اقتضائات بومی و ملی و بهره مندی از کارگزارانی فکور و متعهد به نظام معیار اسالمی زمینه ساز درک شایسته مربیان و متربیان از موقعیت خویش و دیگران و عمل برای اصالح مداوم آن بر اساس انتخاب والتزام اختیاری و آگاهانه نظام معیاراسالمی می شود.

سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)

تحقق این رویکرد مستلزم تغییرات هماهنگ و منظمی در تمامی ابعاد و سطوح تصمیم گیری است.

 

 

 

 

- 2 ۷. روابط

 

از آنجا که نظام های اجتماعی در خالء عمل نمی نمایند و با سایر نهادها و نظام های اجتماعی روابط و کنش متقابل دارند، عملکرد درست یک نظام به برقراری روابط صحیح و اصولی با دیگر نهادها و نظام های اجتماعی نیز وابسته است. بر این اساس نظام تربیت رسمی و عمومی برای تحقق رسالت خود نیازمند روابط صحیح با ارکان تربیت و دیگر عوامل موثر و سهیم در جریان تربیت می باشد چرا که برای تحقق رسالت و اهداف نظام تربیت رسمی و عمومی، همگان به نوعی مسئولیت دارند. به سخن دیگر نظام تربیت رسمی و عمومی برای تحقق رسالت و اهداف خود باید از ظرفیتهای جامعه حداکثر استفاده را بنماید.

سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)

9

 

 

به بیان دیگر تمام نهادها و دستگاه های اجتماعی مسولیت دارند تا زمینه هدایت آحاد جامعه را برای دستیابی به آمادگی جهت تحقق حیات طیبه در راستای وصول به مقام قرب الهی و جایگاه رفیع خلیفه الهی فراهم آورند که تجلی این رسالت خطیر کمک به نهادهای تربیتی برای زمینه سازی تربیت همگان به ویژه نسل آینده در چارچوب نظام معیاراسالمی می باشد.

 

 

 

- 2 ۷ - ۱ . روابط با ارکان

سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)

نظام تربیت رسمی و عمومی برای تحقق رسالت و کارکردهای خود از مشارکت همه عوامل سهیم و موثر در جریان تربیت بهره مند می شود، اما در این میان به طور کلی بر چهار رکن مهم و اساسی اتکا دارد که عبارتند از: دولت اسالمی )حاکمیت(، خانواده، ، رسانه و نهادها، سازمانهای غیر دولتی؛ که این چهار رکن نقش تکمیل کننده و متعادل کننده یکدیگر را دارند؟

 

دولت اسالمی )حاکميت(

 

 • در نظام تربیت رسمی و عمومی مسئولیت اصلی سیاست گذاری، نظارت و پشتیبانی از امر تربیت رسمی وعمومی بر عهده دولت اسالمی )حاکمیت( است. بنابراین با توجه به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران همه عناصر دولت اسالمی )حاکمیت( - از رهبری و مقام والیت فقیه و نهادهای سیاست گذار، نظارتی، قضایی، و تبلیغی تحت نظر ایشان )نظیر مجمع تشخیص مصلحت، شورای عالی انقالب فرهنگی، صدا وسیما، قوه قضائیه( تا قوه مقننه ) مجلس شورای اسالمی وشورای نگهبان( وقوه مجریه )همه وزارتخانه ها و سازمان های وابسته( - باید به نحوی در ایفای این مسئولیت سترگ متناسب با اختیارات قانونی و امکانات خود مشارکت داشته باشند که با توجه به شأن هدایتی حاکمیت اسالمی بر اساس فلسفه سیاسی تشکیل حکومت اسالمی این امر، مهم ترین مسئولیت فرهنگی آنها به شمار می آید.

 

خانواده

 

 • و خانواده در نظام تربیت رسمی وعمومی )در تداوم نقش آفرینی تربیتی خود در مرحله پیش از ورود فرزندان به نظام تربیت رسمی وعمومی ( نقش اصلی را برعهده دارد و باید با کسب شایستگی های الزم، در امر تربیت فرزندان خود مشارکت فعال داشته باشد و باید دانش و مهارت الزم نسبت به اهداف، برنامه ها، اصول و روشهای حاکم در مدرسه، توانائی تعامل اثربخش و تعالی جویانه بانظام تربیت رسمی وعمومی را کسب نماید. از سوی دیگر، نظام تربیت رسمی و عمومی نیز باید زمینه حضور فعال خانواده ها و مشارکت همه جانبه آنان را در تمام سطوح تصمیم گیری ها و فعالیتها )البته در چهار چوب مبانی، اصول و سیاستهای کالن نظام فراهم کند تا از این طریق بسیاری از کاستی ها را جبران کند، که ناشی از دوگانگی فرهنگ خانه و مدرسه و ناهماهنگی اهداف و تفاوت اولویتها و روش های تربیتی خانواده و مدرسه و سیاست ها و برنامه های نظام تربیت رسمی و عمومی می باشد.

 

10

 

سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)

در راستای تحقق حق و تکلیف والدین نسبت به تربیت فرزندان، خانواده در نظام تربیت رسمی و عمومی نقش های زیر را بر عهده دارد

 

 • انتخاب آگاهانه نوع مدرسه برای فرزندان خود و کسب آگاهی فزونتر نسبت به مسئولیت تربیتی خویش وعدم واگذاری تمامیت این مسئولیت به دیگران
 • نظارت بر کارکرد مدرسه و ارائه بازخوردهای الزم و بموقع به مدیران و مربیان

 

 • مشارکت در فعالیت های مدرسه ای مانند مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های درسی و تربیتی غیر الزامی در ساعات درسی و غیر آن

 

 • حضورفعال واثربخش در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های نظام تربیت رسمی و عمومی مانند حضور نمایندگان نهاد خانواده در شوراهای در سطوح مختلف

 

 • انتخاب س طوح باالتری از تربیت برای فرزندان خود در ساحت های مختلف از طریق نظام های تربیتی جانبی و مکمل

سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)

 • مشاوره و راهنمایی فرزندان برای همراهی و تحقق اهداف و برنامه های مدرسه . ایجاد تشکیالت مردم نهاد برای توسعه کمی و کیفی نظام تربیت رسمی و عمومی

 

 

 

نهادها و سازمانهای غير دولتی در سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان

 

 • با آنکه نهادها و سازمانهای غیر دولتی طیف گسترده ای از موسسات و نهادهای عمومی و خصوصی مانند رسانه های جمعی مساجد و حوزه های علمیه، شوراها، | شهرداری ها، دانشگاهها و مراکز پژوهشی، انجمن های علمی وحرفه ای، نهاد وقف و سایر سازمان های مردم نهاد را در بر می گیرند که همه آنها را می توان به عنوان عوامل س هیم ویا موثر، در پشتیبانی از نظام تربیت رسمی وعمومی دخیل دانست، چنانچه بنگاه ها و موسسات خصوصی نیز می توانند و باید - با رعایت ضوابط - در جریان تربیت رسمی وعمومی مداخله موثر داشته باشند؛ اما منظور از نهادها و سازمانهای غیر دولتی به عنوان رکن نظام تربیت رسمی و عمومی به ویژه آن دسته از این نهادها و سازمانهای غیر دولتی است که به صورت سازمان یافته یا داوطلبانه در جریان تربیت نقش آفرین بوده و بطور مشخص عهده دار مسئولیت خاصی در زمینه کمک به نظام تربیت رسمی وعمومی میشوند )نظیر انجمن های

سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)

اولیاء و مربیان، انجمن های علمی مربوط به متخصصان تربیتی، تشکل های حرفه ای مربیان، جامعه خیرین مدرسه ساز (

 

 •  

 

رسانه

 

همانگونه که در فلسفه تربیت و فلسفه تربیت رسمی ذکر شد با توجه به نقش رسانه و تحوالت فناوری اطالعات و ارتباطات و گستره نفوذ و تاثیرگذاری آن در فرآیند تربیت، می باید از رسانه نیز به عنوان یکی از عوامل بسیار سهیم و موثر در فرآیند تربیت و حتی به مثابه رکن آن نام برده شود.

 

11

سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)

 

زیرا در عصر حاضر با تأسیس شاهراه هاوشبکه های اطالعاتی و ایجاد ابر متن ها و فرا زبان ها، زندگی انسان متحول شده و معنای تازه ای از زندگی پدید آمده است. البته از مجموعه رویکردهایی که در زمینه ورود فناوری اطالعات و ارتباطات به عرصه تربیت وجود دارد، اتخاذ رویکرد اصالح گرانه و كل گرانه در مواجهه با تغییرات حاصل از فناوری کارساز تر است. یعنی در عین هشیاری و توجه به تبعات منفی ناشی از فناوری، باید اثرات مثبت آن را مورد توجه قرار داد و تعاملی سازنده بین فرهنگ و فناوری را پذیرفت.

 

 

 

- 2 ۷ - 2 روابط با دیگر عوامل سهيم

 

برای ایجاد هماهنگی وهم سوئی میان عوامل متعدد سهیم در تربیت رسمی و عمومی، عموم افراد جامعه باید هم غایت، هدف کلی واهداف مشترکی برای انواع تربیت عمومی اعم از رسمی وغیر رسمی - تعیین شود و هم با تقسیم کار و وظایف میان عوامل سهیم، زمینه هم افزائی وتعامل سازنده بین آنها فراهم شود. در این میان باید بطور ویژه در سطح ملی نوعی تعامل، هماهنگی و تقسیم وظایف با نهادهای ذیل به عمل آید:

سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)

 • خانواده

 

 • نظام آموزش عالی

 

 • رسانه ملی و سایر شبکه های ارتباطی ملی

 

 • حوزه های علمیه

 

 • نهادهای تبلیغات دینی مساجد و مؤسسات مذهبی، سازمان تبلیغات اسالمی و...(

 

 • نهادهای تربیت غیر رسمی )مطبوعات، هنرهای نمایشی و مراکز فرهنگی(

 

 • نظام آموزش فنی و حرفه ای )وزارت کار و امور اجتماعی، و....(

 

سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)

 

- 2 ۷ - ۳ .روابط با سایر عوامل موثر

 

موفقیت و ناکامی نظام تربیت رسمی و عمومی متاثر از عملکرد دیگر عوامل اجتماعی می باشد که در این زمینه حاکمیت اسالمی )به مثابه دولت زمینه ساز هدایت( نه تنها باید با اتخاذ تدابیر الزم این عوامل و نهادها را در فراهم آوردن دیگر زمینه های تحقق مراتب حیات طیبه در همه ابعاد جهت دهی نماید، بلکه الزم است با تنظیم سیاست های مناسب عملکرد آنها را حتی االمکان دارای صبغه و عملکرد تربیتی نماید و در صورت عدم امکان راهبردهای مناسبی برای جهت دادن به پیامدهای عملکرد آنها اتخاذ نماید.

 

 

 

 • محيط فرهنگی )نهاد دین و حوزه های علميه، نهاد علم و پژوهش، نهاد ارتباطات و نهاد هنر(

 

سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)12

 

 

محیط فرهنگی باالترین سطح تعامل را با نظام تربیت رسمی و عمومی دارد و به عنوان اصلی ترین عامل اثر گذار در امر تربیت باید همسویی و هماهنگی الزم را با سیاست ها و برنامه های نظام تربیت رسمی و عمومی داشته باشد و از این طریق بستر مناسبی را برای تحقق اهداف تربیت چه قبل از ورود متربی به نظام تربیت رسمی و عمومی و چه بعد از آن فراهم کند. نظارت بر عملکرد دستگاه های فرهنگی و هماهنگی بین سیاست ها و برنامه های آنها بر عهده شورای عالی تربیت است.

 

 

 

 • محيط اقتصادی )بخش توليد، بخش خدمات و بخش خصوصی...(

 

نهادهای اقتصادی دولتی و غیر دولتی( به عنوان عامل پشتیبان سهم تعیین کننده ای در تحقق اهداف تربیت دارند و باید در تأمین و تخصیص منابع اولویت های نظام تربیت رسمی و عمومی را مد نظر قرار دهند. اولویت تخصیص منابع در تمامی ابعاد جهت تحقق عدالت تربیتی خصوصا در مناطق/ اقشار محروم یا متربیانی با نیازهای ویژه باید یکی از جهت گیری های کالن برنامه های اقتصادی باشد.

 

 • محيط رسانه ای و فن آوری )رسانه ملی، مطبوعات، اینترنت، ماهواره، رایانه و انواع نرم افزار(

 

ظرفیت محیط رسانه ای و فناوری باید در راستای اهداف، سیاست ها و برنامه های نظام تربیت رسمی و عمومی مورد استفاده قرار گیرد، به گونه ای که زمینه رشد توانمندیهای متربیان در شناخت و بهره گیری و توسعه نتایج تجارب متراکم بشری در عرصه علم و فن آوری را امکان پذیر نماید. این جهت گیری نه تنها متربیان را قادر می نماید تا با عنایت به تغییرات و تحوالت آینده با کسب دانش الزم و بینش ارزشمدار نسبت به جهان هستی و پدیده هایش احترام قائل شوند بلکه، روش مسئوالنه ای در مواجهه با آن اتخاذ نمایند. بدیهی است تأثیرات نا مطلوب محیط رسانه ای و فناوری با توجه به رویکرد مصون سازی بجای محدودسازی در نظام تربیت رسمی و عمومی ظرفیت های الزم را در متربیان برای برخورد سازنده فراهم می کند.

 

سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)

 

 • جامعه محلی )مساجد، شوراها، شهرداری ها، تشکل ها و سازمان های اجتماعی...(

 

مدرسه به عنوان کانون تربیت برای تدارک فرصتهای تربیتی غنی و متنوع نیاز مند مشارکت جامعه محلی و ایفای نقش مسئوالنه آن در بستر سازی و پشتیبانی از جریان تربیت در سطح مدرسه است. شوراهای شهر، شهرداری ها، مساجد و سایر تشکل های محلی باید بخشی از منابع و فعالیت ها خود را در راستای تحقق انتظارات مدارس سازماندهی نمایند و پاسخگویی به نیاز مدارس را در اولویت برنامه های خود قرار دهند. متقابال نظام تربیت رسمی و عمومی و مدارس نیز

 

13

 

دانلود سوالات رتبه بندی معلمان

باید تدابیری اتخاذ نمایند تا بتوانند خدمات فرهنگی، علمی، تربیتی و اجتماعی به جامعه محلی ارائه دهند.

 

 

 

 

 • محيط سياسی و اجتماعی )دولت، احزاب، نهادهای مدنی غير دولتی و عمومی و سازمان های مردم نهاد نظير هالل احمر، بسيج، انجمن های اسالمی، انجمن های علمی و موسسات فرهنگی و سازمان های خيریه -..(

 

الزمه مشارکت فعاالنه مدرسه به عنوان کانون تربیت، مشارکت کلیه عوامل و تصمیم گیری جمعی است، وجود یک نظام نیمه متمرکز مدیریتی برای تحقق اهداف تربیت رسمی وعمومی، شرط الزم است )گرچه شرط کافی نیست(. توجه به ویژگیهای قومی و فرهنگی و جغرافیایی در مناطق مختلف برای پاسخگویی به نیاز متربیان نیازمند کاهش تمرکز در تصمیمات و افزایش مشارکت عوامل سهیم و مؤثر در سیاست ها و برنامه های تربیتی است. دولت و سایر نهادهای سیاسی واجتماعی باید ضمن رعایت جنبه های حاکمیتی تربیت رسمی وعمومی، بستر این گونه مشارکت را در همه سطوح تصمیم سازی و تصمیم گیری به تناسب فراهم کنند.

 

 

 

 • محيط قضایی و امنيتی

 

از آنجا که زمینه سازی برای دستیابی متربیان به اهداف تربیت در محیط امن و دور از عوامل هستی زدا رخ می دهد لذا محیط قضایی و امنیتی با وضع قوانین و تأسیس واحدهای نظارت و کنترل از حق و مسئولیت تربیت دیده بانی نموده و زمینه شکل گیری رفتارهای آسیب زای تربیتی را در جامعه در تمامی مراحل تربیت کاهش دهد.با توجه به نقش بی بدیل وتعیین کننده نظام تربیت رسمی و عمومی و مربیان آن در پیشگیری از ووقوع جرایم و آسیب های اجتماعی و نیز تامین و پایدارسازی امنیت ملی و مقابله با خطراتی فرهنگی )نظیر جنگ نرم و تهاجم فرهنگی(، نهادهای مذکور باید مساعدت و مشارکت الزم برای ارتقای کیفیت برنامه هاوفعالیتهای تربیتی مدارس را معمول دارند.

سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)

 

 

 • محيط بين المللی )سياست و اقتصاد جهانی، قوانين و معاهدات بين المللی و...(

 

نظام تربیت رسمی و عمومی باید در مواجهه با تحوالت و چالش های محیط بین المللی نسبت به شناخت راهبردها و سیاست های بین المللی اقدام نموده و بستر تغییرات متاثر از این امور را در عرصه های تأثیر گذار بر جریان تربیت شناسایی نموده و با تحلیل محیط پیرامونی و فهم منطق حاکم بر موقعیت های بین المللی به بازتعریف راهبردهایش اقدام نماید. این امر باید در راستای اهداف تربیت و رعایت نظام معیاراسالمی صورت گیرد. البته در عین حال، دستیابی به تجربیات

 

14

 

 

علمی جدید و تبیین نقش نظام تربیت رسمی و عمومی در سطح بین المللی وحضور فعال در محافل علمی و پژوهشی بین المللی و ارائه نظریات و تجربیات اسالمی و بومی در این عرصه ها باید در اولویت قرار گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

- 2 ۸ . ساختار نظام تربيت رسمی و عمومی

 

بحث درباره ساختار نظام تربیت رسمی و عمومی مشتمل است بر توصیف و تبیین مراحل تربیت دوره های تربیت ( و اصول حاکم بر آنها، تعریف مولفه ها و زیر نظامهای اصلی و بیان نقش و وظایف آنها که در ذیل به آنها می پردازیم.

 

سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)

 

 

- 2 ۸ - ۱ . دوره ها و مراحل تربيت

 

دوره های تربيت و اصول حاکم بر آنها

 

براساس یافته های فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران، مسئولیت امر تربیت پیش از آغاز تربیت رسمی، بر عهده خانواده است و سایر نهادها باید به خانواده در تدارک زمینه های الزم کمک نمایند. اما با توجه به اهمیت مراحل اولیه رشد در حیات آدمی و تأثیرات آن در مراحل بعدی در صورتی که خانواده نتواند شرایط الزم را برای رشد کودک فراهم نماید یا بنا به دالیلی کودک از سرپرستی خانواده محروم باشد، حاکمیت وظیفه حمایت از خانواده و یا ایجاد شرایط الزم برای رشد همه جانبه کودک را بر عهده خواهد داشت.

 

لذا شروع زمان تربیت رسمی و عمومی مرتبط با سن بوده و همه متربیان یک سن خاص در آغاز هر سال تحصیلی را در برمی گیرد و از متربیان انتظار می رود در پایان هر مرحله به س طوح معینی از شایستگی ها)توانایی و صفات( دست پیدا کنند. ارزیابی از سطح شایستگی ها در درون و پایان هر مرحله با هدف درک و بهبود موقعیت بر اساس انتخاب و التزام نظام معیار اسالمی از سوی متربی و به منظور رشد همه جانبه و متعادل ظرفیت های وجودی متربیان، صورت می گیرد.

 

 

 

سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

اصول و ویژگی حاکم بر دوره ها

 

با توجه به آنچه گذشت اصول حاکم بر تمامی دوره های تربیت و نیز ویژگی های هر یک از دوره های تربیت در نظام تربیت رسمی وعمومی عبارتند از:

 

اصول

 

 • در تعیین زمان شروع و پایان، سطوح و مراحل کلیدی /گذر در هر یک از دوره های تربیت باید ویژگی های رشدی متربیان مورد توجه قرار گیرد.

سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)

 • در وضعیت فعلی سن ورود به مدرسه 6 سال تمام می باشد که )با عنایت به شواهد تجربی و در صورت فراهم آمدن شرایط الزم و مناسب می توان آن را به 5 سال تمام تقلیل داد. متربیان می توانند بنا به تشخیص خانواده ها در ماه تولد یا هر زمانی که کودک آمادگی ورود به مدرسه را داشته باشد در مرحله مقدماتی نظام تربیت رسمی و عمومی پذیرفته شوند.

 

 • برنامه درسی دوره ها تابع نیازها و ویژگی های رشدی در هر یک از س طوح و مراحل کلیدی گذر است و باید در طراحی و تدوین آن به طیف تفاوت های رشدی توجه شده و برنامه درسی از انعطاف الزم برای پاسخگویی به نیازهای متربیان برخوردار باشد.

 

 • ارزشیابی از وضعیت تربیتی متربیان در مراحل کلیدی گذر از هر دوره به دوره بعد بر اساس سطح شایستگی های تعیین شده برای هر مرحله بر اساس سن، شرایط بلوغ جسمی، رشد اجتماعی، استانداردهای برنامه درسی و نظر مربیان صورت می گیرد. در موارد خاصی که تصمیم گیری متوجه متربیان با نیازهای ویژه یا افراد مستعد است، مشارکت اولیاء برای تصمیم گیری ضروری است.

 

 • متربیان على األصول دوره آموزش رسمی و عمومی را در 13 سال طی می نمایند. این زمان برای متربیان مستعد یا افرادی که داری نیازهای ویژه می باشند متناسب با سطح توانایی آنان سازماندهی خواهد شد.

 

 • ارزشیابی در مورد میزان کارآیی نظام تربیتی در سطح ملی در مراحل کلیدی آگذر صورت می گیرد و اطالعات الزم را برای قضاوت در اختیار تصمیم گیرندگان در س طوح مختلف نظام تربیت رسمی و عمومی قرار می دهد.

سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)

 • مشاوره و هدایت تربیتی، شامل تمامی مراحل تربیت است و معطوف به تمامی فعالیت های مرتبط با سه بخش تجویزی )الزامی(، نیمه تجویزی )انتخابی(، و غیر تجویزی )اختیاری( برنامه های درسی است.

 

 • فرایند تربیت در پایان دوره متوسطه باید امکان ورود متربیان به دوره های متنوع تربیت شغلی را برای اشتغال ونیازهای بازار کار و سایر فعالیت های علمی، اقتصادی، اجتماعی در سطح جامعه را متناسب با تواناییها، عالیق آنان فراهم نماید.

 

 • ارائه خدمات حمایتی و مشاوره ای به خانواده ها در تمامی دوره ها به ویژه برای کودکان در مناطق دوزبانه، خانواده های محروم از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار است.

 

 

16

 

 

تربیت در مرحله اول بر عهده خانواده می باشد. اما به دلیل این که مطالعات میدانی در خصوص تعیین ویژگی های رشدی متربیان ایرانی وسن ورود آنان به مدرسه انجام نشده است، لذا در تعیین ساختار از نتایج مطالعات بین المللی که خصوصیات رشدی متربیان را در بین کشورهای مختلف بررسی نموده متناسب با اقتضائات فلسفه تربیت رسمی وعمومی و شرایط کشور استفاده شده است.

 

ضمنا در شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی خاص که کودک با محرومیت هایی روبرو است یا در مواردی که خانواده توان سرپرستی کودک را ندارند ورود کودکان به نظام تربیت رسمی و عمومی از پایان سن ۱ سالگی است. البته این نوع تربیت جنبه غیر رسمی داشته و با هدف کمک به متربیان برای ورود به دوره تربیت رسمی و عمومی همراه با آمادگی های الزم صورت می گیرد. - 3 اعم از تجهیزات، منابع آموزشی، مربی و ........

 

 

 

ویژگی مراحل تربيت در رتبه بندی معلمان

 

مرحله اول تربيت

سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)

 • توجه به محوریت نقش خانواده در تدوین و اجرای برنامه های تربیتی

 

 • وجود ارتباط و هماهنگی کامل میان عوامل و نهادهای تربیت رسمی و غیر رسمی

 

 • انعطاف پذیر بودن برنامه ها و تدارک فرصت های تربیتی برای کسب آداب )رفتارها و مهارتهای شایسته اخالقی و دینی جهت زندگی مطلوب، فردی خانوادگی و اجتماعی، ( و کنترل امیال آنی از طریق تنظیم بیرونی

 

 • رشد جنبه های طبیعی، بینش ها و گرایش های فطری با توجه به جنبه های شهودی و روحیه کاوش گرانه متربی در برنامه های تربیتی.

 

 • توجه به تعامل پیچیده عوامل درونی و بیرونی در فرآیند تربیت و تدارک محیطی غنی و شاداب و متنوع برای بروز تفاوت های فردی در ابعاد مختلف وجودی.

 

 • توجه به آزادی عمل متربی در برنامه ها و فعالیت های یادگیری و ارتباط آن با تجربیات روزمره زندگی و چشیدن لذت دانایی

 

 • توجه به پرورش حواس، بکارگیری تخیل و آغاز شکل گیری منش کودک. و ایجاد زمینه های عاطفی برای انس وموانست با مفاهیم قرآنی و ارزشهای اسالمی متناسب با شرایط سنی متربیان.

 

سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)

 

 

مرحله دوم تربيت

 

 • وجود هماهنگی و همسویی رابطه میان خانواده، مدرسه و سایر نهادهای سهیم برای تدارک تجربیات غنى و متنوع فردی و گروهی در داخل و خارج از محیط مدرسه.

 

17

 

 

 • تدارک برنامه ها و فرصت های تربیتی برای فراهم آوردن امکان کسب تجربیات عملی مختلف، به منظور پرورش مهارت ها، باورها و گرایش هایی که زمینه ساز عمل و تداوم عمل فرد در آینده برای دستیابی به هویت یکپارچه می باشند.

سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)

 • پرورش روحیه کار جمعی و مسئولیت پذیری، قدرت تشخیص و باز شناسی ارزش ها خوب و بد و زشت و زیبا در متربیان

 

 • توجه به تفاوت متربیان و محدودیت آنها در کسب دانش های پایه و ایجاد شرایط مناسب برای یادگیری مفاهیم اساسی و درک روابط علت و معلولی جهت دستیابی به تفکر منطقی
  • علمی.

 

 • تدارک فرصت های تربیتی که امکان بکارگیری و پرورش ظرفیت شناختی را از طریق فعالیت

 

 • تالش متربی فراهم کند.

 

 • زمینه سازی برای شناخت عالقه شخصی و پرورش خالقیت و قوه تخیل متربیان جهت دستیابی به ظرفیت های وجودی ایشان با تکیه بر قوه ابتکار و تالش شخصی(.

 

 

 

 

 

 

 

 

مرحله سوم تربيت

سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)

 • وجود هماهنگی و همسویی میان خانواده و سایر نهادهای سهیم در جریان تربیت رسمی و عمومی، برای کمک به فرد در شناخت و انتخاب آگاهانه نظام معیاراسالمی و التزام به آن.

 

 • توجه به عنصر اختیار( در تربیت اعتقادی، عبادی واخالقی برای انتخاب آگاهانه و آزادانه بر اساس نظام معیار اسالمی - با لحاظ نمودن تفاوت های جنسیتی در پذیرش تکلیف شرعی - به گونه ای که متربی به تدریج رابطه میان حق و تکلیف، اختیار و وظیفه و مسئولیت پذیری برای کسب شایستگیها و رشد و تعالی خویش را درک کند.

 

 • و پرورش استعدادهای فردی و امکان انتخاب های مختلف و بکارگیری آن در موقعیت های فردی برای شناسایی هویت ویژه

 

 • توجه به توانایی ومهارت متربیان در ساختار بندی و سازماندهی دانش برای رمز گشایی و کسب دانش سازمان یافته.

 

 • زمینه سازی برای شناخت عالئق شخصی و پرورش قدرت تخیل و ابتکار متربیان و بهره گیری از آن برای حل مسائل واقعی و پیچیده.

 

 • توجه به توانایی متربیان در ارزیابی فرایندهای تفکر، یادگیری و بهره گیری از آن در شناخت و اصالح موقعیت بر اساس نظام معیار اسالمی

 

 

 

مرحله چهارم تربيت

 

سوالات ضمن خدمت رتبه بندی معلمان آزمون نهایی

تغییر آزمون رتبه بندی معلمان

 زمان بندی جدید:

معلمان، کادر اداری رتبه 1:
 29 بهمن 98
 ساعت 15 تا 16

 معلمان رتبه 2، 3، 4 و 5:
 30 بهمن 98
 ساعت 15 تا 16

 مدیران، کادر اداری رتبه 2، 3، 4 و 5:
 30 بهمن 98
ساعت 16 تا 17

 

سیگنال بورس : ارائه سیگنال تضمینی بورس کوتاه مدت و میان مدت vip

29 Jan 2020

گروه تحلیل گران سیگنال بورس با ارائه خدماتی جدید در نظر دارد خدماتی متفاوت از سایت های دیگر را ارائه دهد در ضمن هیچ سایتی سیگنال تضمینی بورس نمیتواند بدهد چون بازار بورس مساوی با ریسک فقط باید ریسک خرید ها را کاهش داد ما در کنار شما هستیم.با تشکر
تقویم اجرایی 98-99

جهت عضویت در کانال وی آی پی و دریافت سیگنال تضمینی بورس کلیک کنید

 

سیگنال بورس به صورت تضمینی کوتاه مدت

با سلام و سپاس از بازدید سایت سیگنال بورس شما کاربر گرامی . پس از سالها فعالیت در عرصه بورس بر خود لازم دانستیم تا با ایجاد این سایت و به یاری جمعی از تحلیلگران موفق در این عرصه تحلیل ها و سیگنال های مورد نیاز شما رادر اختیارتان قراردهیم باشد که در کنار همدیگر بسوی سرمایه گذاری موفق در بورس گام برداریم.تجارت پر سود شما آرزوی ماست.

مدیر سایت : حمید باغبانی راد

 

معرفی سهم ویژه شماره 1

 

 

نام نماد: واتی

 

 برای دیدن تحلیل جدید از این سهم اینجا کلیل کنید

مطلب جدید : 

   در حال حاضر ناو هر سهم واتی در حدود  ۸۷۲۶  ریال می باشد، این در حالی است که سهم در قیمت 3600 ریال معامله می شود. به بیان دیگر سهم در محدوده ۴۰ درصدی ناو خود معامله می شود که در نوع خود جالب توجه می باشد. به طور معمول سهم های سرمایه گذاری در محدوده ارزش ۶۰ الی ۸۰ درصدی ارزش ناو خود معامله می شوند.

کلیه اطلاعات این تحلیل برگرفته از تازه ترین گزاشات منتشر شده بر روی سامانه اطلاع رسانی کدال می باشد.

 

 

 

کوتاه از شرایط بنیادی: 

سرمایه گذاری آتیه دماوند یکی از سهم های ارزنده بازاره که وضعیت بنیادی خوبی داره . بخش زیادی از پرتفوی این نماد رو شیران تشکیل داده. روند سود آوری شیران تاثیر مستقیم روی این نماد داره. شیران پس از افزایش سرمایه از 771498 به 2314494 میلیون ریال سود هر سهم رو به میزان 25 درصدافزایش داده . شیران در دوره 6 ماهه موفق به پوشش 41 درصدی سود شده.دلیل تعدیل مثبت فوق العاده در این نماد رشد نرخ فروش و کاهش بهای تمام شده در این نماد بوده. نکته مثبت دیگه در نماد شیران تسعیر ارزبه نرخ 30461 ریال هست. در حالیکه شرکت پیشبینی کرده بود تسعیر نرخ ارز با نرخ مرکز مبادلات انجام بشه. شیران حدود 46.5 میلیون دلار را رو با نرخ ذکر شده تسعیر کرده است. با توجه به تعدیل مثبت شیران سود واتی از 524 به 740 میلیارد ریال افزایش یافته و این یعنی تعدیل بیش از 35 درصد که مطمئنا این موضوع در حافظه بازار باقی خواهد ماند و تاثیر مثبتی  بر روند معاملات سهم خواهد داشت.

 

 

شرایط تکنیکالی:

 

این لینک، نمودار روزانه و تعدیل شده واتی رو نشون میده. همانطور که میبینید، سهم از اواخر سال 91 روند صعودی شارپ خود را آغاز نمود و در یک روند استثنایی از محدوده 230 تومن تا 950 تومن رشد کرد. این رشد قیمت  در پی شایعه فروش سهام شیران در این نماد رخ داد اما پس از رسیدن قیمت به 950 تومن این موضوع به صورت کامل تکذیب شد و روند اصلاحی سهم آغاز شد.

حدودا 1 سال پیش روند نزولی سهم آغاز شده و در یک روند اصلاحی شارپ ، سهم از 950 تا مرز 500 تومن افت کرد.این نماد نتونست در روزهای صعودی سال گذشته کام سهامدارانش رو شیرین کنه و روند سهم در طول سال کاملا نزولی باقی موند. در روزهای نابسامان پایانی سال 93 حمایت 500 تومن هم شکست خوردو در اوایل تیر ماه به 300 رسید. و بالاخره در این محدده مورد حمایت واقع شد.

 روند نزولی حاکم برسهم با خطوط سبز مشخص شده. سقف کانال نزولی حدود 1 هفته پیش با بالا شکسته شد و سهم چند روزی در محدوده 370 تومن معامله شد. اکنون سهم در حال پولبک زدن به روند شکسته شده است و در حد اقل قیمت فردا به محدوده خرید میرسه. حمایت سهم در 325 تومنه . 290 تومن الی 300 تومن به عنوان سطح حمایت سوم در این نماد مطرحه . احتمال بازگشت قیمت در این نماد در هر یک از سطوح بالاست ولی 325 تومن به احتمال 90 درصد میتونه باعث رشد سهم بشه.

اگه سهم زیر 340 بیاد احتمال شکسته شدن 325  در اثر فشار فروش بازار هست پس کاملا مواظب باشیدو خرید هیجانی انجام ندید.به نظر من جو بازار این روزها منفیه و همانطور که در گزارش بازار عرض کردم شاخص بواسطه برخی سهام شاخص ساز افت نمیکنه در حالیکه سهم ها افت میکنن. در صورتی که بازار مثبت بشه قطعا واتی که از شرایط خوبی برخورداره و اصلاح زیادی انجام داده و همچنین واگراییهایی که در اندیکاتور RSI  ایجاد شده میتونه صعود خوبی رو تجربه کنه. 390 تا 400 تومن بعنوان هدف اول و اگر سطح 400 تومن با بالا شکسته بشه عدد 475 تومن بعنوان مقاومتی مهم در برابر صعود ایفای نقش میکنه و احتمالا مانع صعود بیشتر سهم میشه.

محدوده خرید:

این روزها باید هوشمندانه عمل کرد. باید در قیمت مناسب سهم رو خرید.ممکنه بازار فردا از شروعش مثبت بشه و سهم به محدوده خرید نرسه لذا با توجه به خروج از کانال نزولی و تعدیل مثبت اخیر ،بازار نگاه مثبتی به این سهم خواهد داشت. و سهم خیلی آسون در روند مثبت قرار خواهد گرفت. ولی اگه جو بازار مثل شنبه منفی باشه، احتمال کاهش قیمت در این نماد وجود داره. نقاط حمایت ذکر شده بهترین نقاط برای خرید هستند.اگه نشانه ای از بازگشت بازار و روند مثبت دیده نشد و شاهد فشار فروش در سهم بودید بهتره می صبر کنید تا سهم به قیمتهای جذابتر برسه. نحوه خرید  هر شخص به استراتژی خودش بستگی داره اگه اهل خرید پله ای هستید میتونید در هر حمایت  یه پله بردارید(کلا 3 پله: پله اول 325 - دوم و سوم در صورت ریزش بیشتر در اطراف 300 تومن) .

همچنین اخبار و شایعاتی مبنی بر افزایش سرمایه 200 درصدی در این نماد به گوش میرسهکه در صورت تحقق، سهم به راحتی تا بالای 400 رشد میکنه. لذا بازار نسبت به این نماد کاملا خوشبین هست.

 

نکات مهم برای خرید سیگنال بورس تضمینی در کانال vip

 

نکته : همه سرمایه خود را درگیر یک سهم نکنید چون ممکنه هر اتفاقی بیفته. باید مدیریت سرمایه داشته باشید.

نکته: حدضرر 298 تومن رو برای این سهم رعایت کنید یعنی اگه قیمت پایانی زیر 298 بسته بشه باید حتما سهم رو بفروشید وگرنه مطمئن باشید بیشتر ضرر میکنید.

نکته : ما فقط سیگنال بورس برای  سهم رو معرفی میکنیم دیگه تصمیم خرید باخود شماست. مسئولیت کارهای خودتون رو به عهده بگیرید  

امیدوارم هرلحظه شاهد افزایش سود شما باشم. هیحانی معامله نکنید ضرر نکردن مهمتر از سود کردنه

( جدید)

 

خط قرمز مانع از رشد سهم شده و در عین حال کف کانال مانع افت شده.

باید منتظر بود و دید که آیا کف کانال سهم رو نگه میداره یا نه به احتمال بالای 50 درصد این کف نمیتونه مانع ریزش بشه و سهم در نهایت باید به زیر کف کانال بره. فعلا نباید در این سهم خریدی داشته باشیم.

البته نکته مثبت برای این سهم اینه که شیران روز چهارشنبه مورد حمایت واقع شد و ممکنه رشدش رو آغاز کنه و چون درصد بالای پورتفوی واتی رو شیران تشکیل میده در اثر افزایش قیمت شیران، ناو واتی هم افزایش پیدا میکنه و ممکنه موجب افزایش واتی بشه.این نکته رو هم مد نظر داشته باشید.

 

نقاط حمایتی و مقاومتی از سهم ارزنده گروه سیمانی 

نماد ستران:حمایت اول ۵۳۸۰ حمایت دوم ۵۱۸۰ و حمایت سوم ۴۹۵۰ را دارد.مقاومت اول این سهم ۵۶۲۰ مقاومت دوم ۵۹۰۰ و مقاومت سوم۶۱۵۰ میباشد. سهم الگوی مثلث افزایشی تشکیل داده است که موفق به عبور از مقاومت ۵۹۰۰ خود که برابر با سقف مثلث بود برخورد کرد و نتوانست موفق به شکست شود و احتمال اصلاح قیمتی تا محدوده ۵۱۸۰ محتمل میباشد.) نماد سپاها: حمایت اول ۲۴۶۰ حمایت دوم ۲۳۳۰ وحمایت ۲۲۱۰ را دارد.مقاومت اول این سهم ۲۶۲۰ مقاومت دوم ۲۷۸۰ و مقاومت سوم ۳۰۰۰ میباشد. عبور از مقاومت ۲۶۲۰ میتواند نوید صعود خوب برای میان مدت را به سهامداران این شرکت بدهد.کومو آینده این سهم در تایم فریم روزانه صعودی و سهم بالای ابر کومو قرار دارد وبعد از اصلاح قیمتی صعود سهم محتمل میباشد. نماد سشرق:حمایت اول ۳۱۸۰ حمایت دوم ۲۹۷۰ و حمایت سوم ۲۸۶۰ را دارد. مقاومت اول این سهم ۳۴۹۰ مقاومت دوم۳۶۸۰ و مقاومت سوم ۳۸۷۰ میباشد. سهم الگوی سر و شانه کف تشکیل داد و با شکست خط گردن صعود کوتاه مدت مناسبی داشت و الان در اصلاح قیمتی به سر میبرد و افت سهم تا محدوده خط گردن در قیمت ۲۹۷۰ محتمل میباشد.

سیگنال تضمینی شماره پنج ویژه بورس تهران

نام سهم :  پخش

شرکت پخش البرز وابسته به شرکت سرمایه گذاری البرز از بزرگترین ، معتبرترین و خوشنام ترین شرکتهای تامین ، توزیع و پخش سراسری کالا و دارو در کشور میباشد.

اساس انتخاب سهم بر اساس تحلیل تکنیکال است.

تحلیل تکنیکال:


سهم از قیمت 750 تومن تا حدود 300 تومن افت کرده و اکنون در حدود 420 تومن معامله میشه.همچنین در این قیمت خوب داره از سهم حمایت میشه.

نمودار سهم :(برای دیدن سایز بزرگتر نمودار،روی آن کلیل کنید)

 

در این نمودار میبینیم که سهم هم اکنون از خط روند نزولی خودش رها شده.

 

در شکل بالا ، الگوی سر و شانه کف مشهود است.

چون خط گردن این الگو کج شکل گرفته ، مقاومت 415تا 420 تومن محدوده مقاومتی این خط محسوب میشه.

 

در شکل بالا میبینیم که یک واگرایی در RSI  اتفاق افتاده که صعود رو تایید میکنه.

محدوده خرید:

باید صبر کنیم قیمت بالای 420 تومن تثبیت بشه

اهداف سهم :

490 تا 500 و بعد باید برای صعود بیشتر از مرز روانی 500 عبور کنه تا بتونه به هدف 530 که سروشانه کف براش مشخص کرده ، صعود کنه.

حد ضرر :

400 تومن

 

 

(جدید)

سهم بعد از معرفی، سعی کرد از قیمت 420 تومن عبور کنه ورشدش رو ادامه بده ولی متاسفانه جو بد بازار اجازه این کار رو بهش نداد و سهم بعد از سعی فراوان به سمت پایین برگشت.

 

همانطور که در عکس میبینید، افت روز چهارشنبه رو میتونیم یک پولبک به سمت خط شکسته شده حساب کنیم. ممکنه قیمت پس از برخورد به خط فیبوی 61.8 (که یکی از قویترین سطوح فیبوناچی هست )در قیمت 400 تومن به سمت بالا برگرده .در صورت حمایت در این سطح میتونیم یه پله خرید کنیم و در قیمت 420 تومن (اگه نتونست بالاتر بره) بفروشیم و یک نوسان 5 درصدی از سهم بگیریم.ولی در صورت ادامه ریزش ، سهم تا 379 خواهد رفت که باید منتظر باشیم ببینیم که در ادامه چه اتفاقی میوفته.

لطفا وضعیت کلی بازار رو برای معاملات حتما در نظر بگیرید.

این فقط یک پیشنهاد است و من در این سایت هیچ توصیه ای به خرید و فروش ندارم

سیگنال بورس شماره سوم

نام سهم : دتولید

گروه : مواد و محصولات دارویی

توضیح مفاهیم اندیکاتور ایچیموکو ( خط آبی : تنکن سن - خط قرمز : کیجون سن - خط سبز : چیکو اسپن)

اول یک نگاه به چارت گروه دارویی بندازیم( برای دیدن عکس بزرگتر ، روی چارت کلیک کنید)

این شاخص روند نزولی خودش رو شکسته و اکنون روی این روند در حال حرکته در صورت افت ، این خط میتونه جلوی اون رو بگیره

 

 

در اندیکاتور ایچیموکو نمودار اکنون روی ابر قرار داره (سنکوی A و  B  محدوده حمایت برای نموداره) . همچنین به نظر میاد تنکن سن میخواد کیجون سن رو به طرف بالا قطع کنه . این علائم همه نشانه صعود هستن.

از لحاظ بنیادی هم قابل ذکره که با نزدیک شدن به نیمه دوم سال تمایل به ورود به سهام دارویی در بازار افزایش پیدا میکنه.

 

 

حال میپردازیم به خود سهم

 

  این سهم رو بادید کوتاه مدت و میان مدت میتونید در سبد خود داشته باشید.

دتولید الگوی پرچم کلاسیک تشکیل داده و اکنون در قیمت 1150 بر روی ظلع بالای پرچم قرار گرفته اگه بتونه این خط رو بشکنه  و از بالای ظلع بیرون بره میتونیم بگیم که تا قیمت 1521 ( در شرایط عادی بازار) میتونه رشد کنه . این عدد هدف الگوی پرچم هست یعنی به اندازه دسته پرچم

البته در این بین مقاومتهایی وجود داره که سهم باید از اونها عبور کنه از جمله 1173 و 1207 تومن که مقاومتهای نزدیکی هستند در صورت عبور میتونه تا 1311 و 1335 و 1437 هم بره. که البته راه زیادی پیش رو داره تا به هدف این الگو برسه.

 

 میانگین متحرک 21 روزه هم در چند روز اخیر خوب تونسته از سهم حمایت کنه و مانع ریزش سهم در این بازار بشه طوریکه در این افت شدید شاخص ،هیچ افتی رو در این سهم شاهد نبودیم (بنده این سهم رو از دو هفته پیش در سبدم دارم و هر روز دارم بررسیش میکنم در این چند روزه دقیقا حواسم به سهم بود و متوجه شدم که حتی در بازار منفی، فروشنده زیادی در این قیمتها وجود نداره)

اندیکاتور RSI  هم در بالای خط  قرمز داره نوسان ریز میکنه و هنوز بالای اون در حرکته.

 

 در نمودار بالا میبینید که قیمت در بالای ابر ، تنکن سن و همچنین کیجون سن قرار داره تنکن سن و کیجون سن سهم رو حمایت میکنن تنکن سن هم داره بصورت افقی حرکت میکنه که میتونه قدرت حمایت رو بیشتر کنه . ابر آینده هم صعودیه. و البته چیکو اسپن هم داره به سمت بالا از قیمت فاصله میگیره.همچنین باند میانی بولینگر هم به سمت بالا متمایل شده.

فقط در یک حالت سهم میتونه ریزش کنه و اون هم اینه که جو بازار خیلی بد باشه و سهم رو بکشه پایین .(در جو بد بازار سهم خوب و بد نداریم فقط یه سری تک سهم ها صعودی میشن )

در عکس زیر هم نمودار یک روزه سهم رو میبینید که از سایت کارگزاری مفید برداشتم. مشاهده میکنید که سهم در تایم پایانی امروز( دوشنبه 17 شهریور ) مورد حمایت واقع شده و افزایش قیمت داشته ( البته در این تایم ، سهم بین حقوقیها کد به کد شده 1 حقوقی به 4 حقوقی فروخته به تعداد 1 میلیون سهم)

 

 

 محدوده خرید :

میتونید این سهم رو زیر نظر بگیرید و در قیمتهای 1120 تومن تا 1150 بخرید که محدوده خوبی برای خریده.

حد ضرر :

حد ضرر این سهم در قیمت 1063 تومن فعال میشه که حتما باید رعایت کنید

نکته : اگه سهم در عرض یک هفته آینده صعود نکنه (حداقل بالای 1150 ) الگوی پرچم باطل میشه ولی بقیه علائم بستگی به این الگو ندارن و بصورت مستقل هر کدوم تحلیل خودشون رو دارن

اهداف :

همانطور که گفته شد ، 1173 ، 1207 ، 1311 ، 1335 و 1437 تومن و در صورت خروج قیمت از بالای پرچم ( یعنی تکمیل الگوی پرچم ) تا 1521 اهداف سهم هستند . (البته بعید میدونم تا اون بالا ها بره تو این جو بازار ولی خوب هیچ چیز بعید نیست)

 

 

نکته : حداکثر سرمایه ای که درگیر این سهم میکنید 30 درصد سرمایه باشه - حتما حتما بصورت پله ای خرید کنید ( چون بازار خرابه در صورت افت  بتونید در قیمتهای پایینتر بخرید و میانگین کم کنید) - در این روزها در صف خرید هیچ سهمی وارد نشید (چون ممکنه فرداش صف فروش بشه. داشتیم از این موارد)

 سهم رو با دید یک ماهه( کوتاه مدت) یا حدود 6 ماهه( میان مدت) بخرید و منتظر صعودش باشید

یکی از قسمتهای مهم هر تحلیلی حد ضرر اون هست لطفا رعایت کنید

من فقط سهم رو معرفی میکنم و بقیه مسئولیتها به عهده خود شماست. سهم رو خوب بررسی کنید بعد واردش بشید.

نگران نباشید در این وضعیت بازار ، هیچ سهمی خارج از دسترس نیست پس برای خرید عجله نکنید. ضرر نکردن بهتر از سود نکردنه.

 موفق و پرسود باشید

 


نمایش این کد فقط در ادامه مطلب

 

نام طرح: سهم ویژه 4

 

نام سهم : پارسان

 

 

وضعیت بنیادی:

 

یکی از زیرمجموعه هایش ، شپدیس میباشد که اخیرا به دلیل توقف 70 روزه با تعدیل منفی در سود مواجه شده است. اما با تغییراتی که در سال مالی این شرکت ایجاد شده ، این تعدیل منفی تاثیری بر سود شرکت پارسان ندارد.پارسان حدودا سهامدار 50 درصد از سهام شرکت شراز و شبریز می باشد. هر دوی این نمادها اخیرا تعدیل مثبت داشته اند. با توجه به سود تقسیمی بسیار خوب در نماد شراز ، بازار توجه ویژه ای به پارسان دارد. اگر فردا در نماد شبریز نیز سود خوبی توزیع شود توجهات به این نماد ارزنده بیش از پیش خواهد بود. نکته مثبتی که در نماد پارسان وجود دارد بحث افزایش نرخ کود اوره است. اخیرا خبرهایی از افزایش 19 درصدی این کود به گوش میرسد. گویا دولت قرار است نرخ کود اوره را از 612 تومان به 728 تومان در هر کیلو افزایش دهد. در  صورتی که این افزایش نرخ صورت گیرد ، تاثیر بسزایی بر نماد پارسان خواهد گذاشت. این افزایش نرخ بر نماد خراسان نیز تاثیر مثبت خواهد داشت چرا مه خراسان افزایش نرخ کود داخلی را در بودجه خود در نظر نگرفته است. با توجه به اینکه بخشی از سهام خراسان در اختیار پارسان است این موضوع مستقیما بر پارسان نیز اثر مثبت خواهد گذاشت.

سیگنال بورس برای خرید تضمینی بهترین سهام

 

تحلیل تکنیکال :

این روزها توجه بازار به این سهم زیاد شده و جو منفی بازار اجازه خودنمایی به این سهم ارزنده نمیده.

این سهم پر پتانسیل در اثر جو منفی بازار ریزش زیادی داشته و از 1500 تومن تا مرز 700 تومن افت کرده و مدتیه که مورد توجه واقع شده. هم اکنون به مرز 800 تومن نزدیک شده. چارت روزانه تعدیل شده پارسان رو در شکل زیر ببینید.(برای دیدن در سایز بزرگتر ، بر روی عکس کلیک کنید)

 

 

 

این سهم اکنون در حال تلاش برای عبور از خط روند نزولیه (خط زرد رنگ که در شکل زیر رسم شده). یک کندل بالای این خط شکل گرفته که در صورت عبور قیمت از مرز 810 تومن میتونیم قاطعانه از شکسته شدن روند نزولی در این قیمت صحبت کنیم.در صورت اتفاق افتادن این موضوع، دیگه خبری از روند نزولی در این نماد ارزنده نخواهد بود و با توجه به وضعیت بنیادی بسیار مناسب در سهم ، احتمالا یک روند صعودی رو شاهد خواهیم بود.روند صعودی کوتاه مدتی در RSI  شکل گرفته که تداوم حضور این اندیکاتور در بالای خط روند صعودی، میتونه دلیل بر تداوم روند صعودی سهم در آینده باشه.عدد 59 در RSI (خط قرمز رنگ) سه مرتبه مانع از عبور از این سطح شده که برای آغاز روند صعودی باید این مقاومت مهم شکسته بشه.

 

 

 

سهم این روزها تمایل زیادی داره که از مرز  روانی 800 تومن عبور کنه اما جو منفی بازار این اجازه ره بهش نمیده. به نظر من با توجه به اوضاع بنیادی مناسب در این نماد و در صورت توزیع سود مناسب در نماد شبریز حتما این اتفاق خواهد افتاد و فرصتی برای کسب بازدهی خوب در این نماد فراهم میشه. پس جو بازار باید ادامه رشد رو به سهم بده این یادمون باشه.

محدوده مناسب برای خرید:

سیگنال قطعی خرید در این سهم زمانی صادر میشه که سهم بتونه از محدوده 800 الی 810 تومن با قدرت عبور کنه. در این حالت میتونیم ادعا کنیم که سهم خط روند نزولی رو شکسته و در مدار صعودی قرار گرفته.در صورتیکه سهم نتونه از 800 تومن عبور کنه ، همچنان در روند نزولی قرار داره و ممکنه یه بار دیگه به کف کانال نزولی رسم شده برسه. اکنون سهم در لبه تیغ قرار داره . اینکه سهم صعودی میشه یا نزولی ، بستگی به عبور پرقدرت از 800 تومن داره. لذا در صورت عبور سهم از محدوده 800 الی 810 میتونیم خرید کم ریسک تری داشته باشیم.

هدف : در گام اول تا 900 و 930 تومن 

حد ضرر : در صورت افت قیمت و تثبیت زیر 750 تومن سهم رو بفروشید وگرنه نباید بفروشید.

نکات مهم :

 

ما فقط سهم رو معرفی میکنیم و توصیه ای به خرید و فروش نداریم.تصمیم خرید با شماست. در صورت رشد یا افت سهم ،  هیچ گونه  مسئولیتی متوجه ما نمیباشد.

برای خرید عجله نداشته باشید

حتما حتما حتما بصورت پله ای خرید و فروش کنید.

همه سرمایه تون رو به این سهم اختصاص ندید زیرا هر اتفاقی ممکنه بیوفته.

(جدید)

 

 فعلا این سهم تبدیل شده به یک سهم نوسانگیری خوب که بین 180 تومن و خط قرمز رنگ در حرکته.رشد سهم بعد از تثبیت روی این خط قرمز مشخص خواهد شد.

تحلیل سیگنال بورس برای سهام و ایران

وایران از روند نزولی کوتاه مدتش خارج شده و یه پولبک بهش زده حالا باید از سد 205 تومن رد بشه تا بتونه تا 213 و بعد تا 225  یعنی سقف کانال بره. میتونید با سهم بمونید و در میان مدت سود خوبی بگیرید.

کسانی که دیروز سهم رو فروختن میتونن دوباره بالای 205 وارد بشن(در صورت تثبیت).

به هر حال سهم باید از 205 رد بشه برای صعود.

کسانی که سهم رو دارن ، با حد ضرر 195 تومن با سهم بمونن

روایت پژوهی : نمونه آماده پروژه روایت پژوهی معلمان و و یک معلم

28 Dec 2019

جلسه پنچم و ششم کلاس روایت پژوهی

تحلیل یک نمونه داستان روایت پژوهی پروژه دانشگاه فرهنگیان کارورزی 4 ، شخصیت پردازی در داستان

عناصر داستانی و کاربرد آن در تحلیل و تدوین داستان و روایت پژوهی

تکالیف ترم بر دو دسته تقسیم شده بود: روایت داستانی و روایت پژوهی غیر داستانی

در روایت پژوهی داستانی قرار شده بود که هر دانشجو یک داستان را از لحاظ عناصر داستانی تحلیل نماید و داستانی را برای آخر ترم بر اساس این عناصر بنویسد. باید حداقل 20 عنصر را در تحلیل یک داستان و تدوین داستان خود مد نظر داشته باشید. البته اگر بتوانید عناصر دیگری را هم لحاظ کنید کاری پسندیده ای را انجام داده اید.

20 عنصر تحلیل و تدوین داستان یا روایت پژوهی عبارتند از:

 1. پیرنگ و زیر پیرنگ: (توالی علی معلولی رویدادهای داستان)
 2. خط طرح(Plot line)
 3. مفهوم(مفاهیم)
 4. مضمون، تم یا درونمایه (مضامین) و موتیف ( بن مایه)
 5. موضوع (حوادث و رویدادهای داستان)
 6. شخصیت پردازی داستان (انواع شخصیت)
 7. صحنه پردازی (شرح و شروع داستان: زمان و مکان داستان)
 8. گره افکنی (مساله داستان)
 9. کشمکش و انواع آن
 10. بحران
 11. اوج و ضد اوج
 12. تعلیق
 13. گره گشایی
 14. زاویه دید
 15. مونولوگ و دیالوگ( گفتگو)
 16. توصیف(انواع و مهارت های آن)
 17. لحن
 18. فضا و اتمسفر داستان
 19. حقیقت مانندی
 20. نوع داستان

در جلسات قبل 5 عنصر اول بحث گردید. در این دو جلسه که جلسه پنجم و ششم است شخصیت شناسی مورد بحث قرار می گیرد.

یکی از جنبه های مهم تحلیل داستان و تدوین داستان بحث شخصیت پردازی است که  اطلاع از آن در تحلیل و تدوین داستان اهمیتی خاص دارد. برای پیدا کردن مهارت در تحلیل و تدوین داستان شخصیت شناسی و شخصیت پردازی از اهمیت بالایی برخوردار است. از اینرو دانشجویان باید سعی کنند بتوانند در یک داستان شخصیت های مختلف آن را پیدا کنند و برای تدوین یک داستان نیز شخصیت پردازی را تمرین کنند.

در تجربیات گذشته ی خود از ابتدایی تا اکنون غرق شوید، دیده ها، شنیده ها و گفته ها را به خاطر آوردید، آدم های مختلف را در ذهن خود تصور کنید. حوادث و اتفاقاتی که برایتان اتفاق افتاده بازسازی کنید و ببینید نقش شخصیت های گوناگون در آن چگونه است.

در جلسات قبلی از پنج عنصر اول صحبت کردیم. گفتیم پیرنگ توالی منطقی روابط علی معلولی است و گفتیم هر داستان حداقل سه حادثه یا رویداد دارد. گفتیم که داستان آغاز پایدار، میان ناپایدار و پایان پایدار دارد. میان ناپایدار با کشمکش، بحران، اوج و تعلیق ایجاد می شود. گره افکنی و گره گشایی که آغاز و پایان داستان است پایدار و متعادل است و داستان جایی شروع می شود که حالت تعادل به هم بخورد.

شما نیز حوادثی پایدار و ناپایدار برای داستان خود تصور کنید. لازم نیست تمامی حوادث برای شما اتفاق افتاده باشد می توانید حوادث را بسازید و تخیّل کنید. حوادث می تواند برای دیگران اتفاق افتاده باشد و شما تنها شنیده باشید، دیده باشید.

حتما در مورد پیرنگ و سه  رویداد یا حادثه ی اصلی داستانی که قرار است بنویسید فکر کرده اید. اکنون آن سه حادثه را در اینجا بنویسید.

-  رویداد اول

- رویداد دوم

- رویداد سوم

می توانید در زیر پیرنگ حوادث و اتفاقات دیگری نیز تصور کنید. زیر پیرنگ حوادثی است که در لابه لای پیرنگ اصلی اتفاق می افتند.

 • پیرنگ و زیر پیرنگ

اکنون اولین عنصر داستان نویسی را به پایان رسانده اید و وقت آن است که خلاصه ای از حوادث داستان را به صورت روابط علی معلولی بنویسید. می توانید به زیرپیرنگ هم بپردازید اگر تمایل دارید.

 • خط طرح

حالا خط طرح خود را بنویسید. خط طرح مسیر اصلی روایت پژوهی است مانند:

 • سربازی می خواهد از سربازی فرار کند.
 • دانش آموزی می خواهد کلاس را به اغتشاش بکشد.
 • معلمی می خواهد حال دانش آموزی را بگیرد.
 • معلمی می خواهد مساله ای اخلاقی را تعلیم دهد.

 

 • مفهوم یا مفاهیم

در داستان خود به چه مفهوم یا مفاهیمی قرار است بپردازید: تدریس معلم، کلاس داری، اخلاق معلم، شیوه ی برخورد معلم، شیوه ی تعامل با دانش آموزان، شیوه ی برخورد دانش آموزان با یکدیگر و... مفهوم معمولا در یک کلمه بیان می شود.

 • مضمون یا مضامین:

مضمون یا تم که در قالب یک جمله نوشته می شود شامل ایده ای است که درباره یک مفهوم در ذهن دارید. مثال:

 • معلم با دانش آموزان با اقتدار برخورد می کند.
 • معلم نسبت به نظم سخت گیر است.
 • دانش آموزان از معلم حساب می برند.

 

 • موضوع یا حوادث یا رویدادهای داستان

حالا برای مفاهیم و مضمامین خود  به رویدادها و حوادثی بیندیشید. البته ممکن است شما ابتدا رویدادها و و حوادث را بنویسید و سپس مفاهیم و مضامین را از آنها استخراج کنید. 

تا حالا نقشه مفهومی، مضمونی و موضوعی داستان و پیرنگ آن که شامل سه رویداد اصلی است ترسیم کرده اید. حالا بیایید شخصیت های داستان خود را انتخاب کنید و درباره آنان بیندیشید.

عناصر پنجگانه مذکور در جلسات قبلی به تفصیل بررسی شده است و اکنون به شخصیت پردازی پرداخته می شود. در جلسه پنجم نیز یک داستان در کلاس به طور عملی تحلیل گردید. در حال حاضر تحلیل و تدوین داستان موضوع اصلی بخش روایت داستانی است.

شخصیت پردازی(انواع شخصیت)

تعریف شخصیت(شخصیت چیست؟)

 اهمیت شخصیت در داستان از هر عنصر دیگری بیشتر است؛ زیرا این شخصیت است که داستان را جلو می برد. حوادث نیز به تبع حرکت و کنش های او در داستان رخ می دهند. هر قدر شخصیت پیچیده تر باشد داستان نیز پیچیده تر می شود و هر قدر شخصیت ساده تر و منفعل تر باشد، داستان بیشتر به سطح می آید. شخصیت ها؛ اشخاص ساخته شده (مخلوقی) هستند که در داستان، نمایشنامه و... ظاهر می شوند. کیفیت روانی و اخلاقی آن ها نیز در عمل و آن چه می گویند و می کنند وجود دارد. بازیگر هر داستان را شخصیت می گویند.

عامل شخصیت، محوری است که تمامیت قصه بر مدار آن می چرخد. کلیه ی عوامل دیگر، عینیت، کمال، معنا و مفهوم و حتی علت وجودی خود را از شخصیت کسب می کنند.. شخصیت ها با هم در تعامل و مقابله هستند. این امر ایجاد کشمکش می کند. کشکمش نیز بن مایه ی پیرنگ است. پیرنگ نیز شالوده ی داستان را رقم می زند. شخصیت، اساس و پایه ی هر داستانی است. بدون شخصیت، هیچ داستانی شکل نمی گیرد و کمتر حادثه ای به وجود می آید و در صورت به وجود آمدن هم هیچ تاثیر عاطفی روی خواننده نخواهد گذاشت.

هنری جیمز نیز تعریف قابل توجهی از شخصیت ارائه می دهد:«شخصیت چیست؟ مگر شرح وقایع. واقعه چیست؟ مگر نمایش شخصیت!» شخصیت در یک اثر روایی یا نمایشی فردی است دارای ویژگی های اخلاقی و ذاتی که این ویژگی ها از طریق آن چه انجام می دهد(رفتار) و آن چه می گوید(گفتار) نمود می یابد. زمینه ی چنین رفتار یا گفتاری، انگیزه های شخصیت را بازتاب می دهد. آفرینش شخصیت شاید هیجان انگیزترین وجه داستانی نویسی باشد. نویسنده با خلق یک شخصیت گویی به آفرینش انسانی دست می یازد که می تواند مختارانه در ماجرای داستان حضور پیدا کند و تاثیر گذار باشد. در واقع همین نکته است که نویسنده را صفتی خداگونه می دهد و او را دچار تجربه ای غریب اما لذت بخش می سازد.

منظور از شخصیت، لزوما شخصیتی انسانی نیست. داستان ها می توانند از درخت، حیوان و یا یک شیء به عنوان شخصیت داستانی بهره مند شوند و تنها الزام در این خصوص، تفویض وجوه انسانی به آن ها است.

شخصیت ها افرادی هستند که در یک اثر نمایشی یا روایی عرضه می شوند و خواننده براساس ویژگی های اخلاقی و عاطفی که در گفتار و رفتار آن ها می بیند، به تحلیل آن ها می پردازد.

شخصیت عبارت است از مجموعه ی غرایز و تمایلات و صفات و عادات فردی، یعنی مجموعه ی کیفیات مادی و معنوی و اخلاقی که فرایند عمل مشترک طبیعت اساسی و اختصاصات موروثی و طبیعت اکتسابی است و در رفتار و گفتار و افکار فرد جلوه می کنند و وی را از دیگر افراد متمایز می سازند. شخصت داستانی، مجموعه و آمیزه ای از احتمال های کرداری است که در هر موقعیت، بخشی از این احتمال ها امکان وقوع می یابند. شخصیت در یک کفه ی ترازوی داستان و طرح در کفه ی دیگر آن قرار دارد؛ یعنی خمیرمایه ی هر دو یکی است. هر چه ادبیات از داستان های تفریحی فاصله بگیرد و به داستان های تحلیلی نزدیک تر شود، کفه ی شخصیت سنگین تر می شود.

ما در مبحث شخصیت با دو مقوله روبرو هستیم. یکی خلق شخصیت و دیگری پردازش شخصیت. خلق شخصیت، ساده تر و البته هیجان انگیزتر است ولی در مقابل پرداخت شخصیت کاری دشوار و ظریف است که هرنویسنده ای به خوبی از پس آن برنمی آید. در ادامه، ابتدا به مبحث خلق شخصیت و سپس به گونه های پرداخت آن می پردازیم.

خلق شخصیت

نویسنده در خلق شخصیت ممکن است از یک، دو و یا هر سه حالت زیر سود بجوید:

1- شخصیت را بر اساس یکی از شخصیت های موجود در جامعه بسازد. یعنی در خلق شخصیت مورد نظر خود از شخصی که وجود خارجی دارد و او را می شناسد الگوبرداری کند.

2- پی شخصیت را بر اساس خودش بریزد یعنی خود را در شخصیت متجلی کند و این گونه به شخصیت، عینیت ببخشد.

3- شخصیت را بر اساس قوه ی تخیل خود خلق کند. برای شخصیت ابعاد مختلف بیافریند و هر چه مربوط به او است را از ذهن خود بزاید.

گاهی نویسندگان بعد از انتشار اثر، راز خلق شخصیت ها را بر ملا می کنند و می گویند فلان شخصیت را فلان گونه خلق کردم. مثلا گوستاو فلوبر پس از انتشار «مادام بواری» به کسانی که در پی یافتن الگوی او در خلق این شخصیت بودند گفت:«مادام بواری خود من هستم.». فلوبر، مادام بواری را بر اساس آن چه که در خود می دید خلق کرد و بعد هم راز چگونگی خلق آن را بر ملا ساخت. مثال دیگری در این باب می زنم اما این بار مثالی مللموس تر. حمید لولایی بازیگر موفق دو دهه ی اخیر سینمای ایران، پس از اتمام سریال روتین «زیر آسمان شهر»  درباره ی کارکتر «خشایار» گفت:«خشایار پدر من بود.

شخصیت پردازی

یک داستان نویس برای آن که شخصیت های داستانش را خوب به خواننده بشناساند، باید او را نسبت به خصوصیات ظاهری و اخلاقی شخصیت های داستانش آگاه سازد. این عمل را شخصیت پردازی می گویند. اگر این کار به خوبی انجام شود، خواننده با شخصیت هایی که حوادث داستان برای آن ها اتفاق می افتد، احساس صمیمیت بسیار زیادی می کند و به این وسیله تاثیر لازم بر او گذاشته خواهد شد. در داستان کوتاه بر خلاف رمان و حتی داستان بلند، امکان پرداخت شخصیت ها بسیار محدود است. از این رو اغلب، در داستان های کوتاه یک و یا حداکثر دو شخصیت اصلی بیشتر حضور ندارد. نویسنده در شخصیت پردازی باید این اصول را رعایت کند تا شخصیت هایش واقعی و قابل قبول به نظر آیند:

 الف) طرز رفتار شخصیت ها باید تا پایان داستان ثابت باقی بماند، یعنی شخصیت ها در یک لحظه یک جور رفتار نکنند و در لحظه ای دیگر طور دیگر. مگر این که نویسنده دلایل قانع کننده ای برای تغییر رفتار شخصیت ها ارائه دهد.

 ب) باید برای تمام رفتار و اعمال شخصیت ها دلیل محکم وجود داشته باشد؛ به خصوص مواقعی که شخصیت ها تغییر رفتار می دهند. در این جور مواقع، دلایل نویسنده باید کاملا ما را قانع کند.

 ج) شخصیت ها باید ملموس و واقعی باشند. یعنی نباید مجسمه ی تقوی، مظهرپرستی و دئانت  با دیوهای پلید باشند. همچنین شخصیت نباید ترکیبی از خصلت های «متضاد و ناممکن» باشد. (تاملی دیگر در باب داستان)

در روایت پژوهی شیوه های شخصیت پردازی

1- ارائه ی صریح شخصیت با یاری گرفتن از شرح و توضیح مستقیم

2- ارائه ی شخصیت ها از طریق عمل آنان با کمی شرح و تفسیر یا بدون آن

3- ارائه ی درون شخصیت بدون تعبیر و تفسیر

نویسنده ممکن است به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم به پردازش شخصیت خود اهتمام ورزد. در ادامه این موضوع تبیین می شود.

 1- پرداخت غیرمستقیم:

        الف: با استفاده از شیوه ی  جدال: جدال با خود، جدال با طبیعت، جدال با دیگران،   ب: با استفاده از گفت و گو

2- پرداخت مستقیم:

در معرفی مستقیم شخصیت، نویسنده رک و صریح با شرح یا با تجزیه و تحلیل، می گوید که شخصیت او چه جور آدمی است و یا به طور مستقیم از زبان کس دیگری در داستان، شخصیت داستان را معرفی می کند. مزیت این روش نسبت به پرداخت غیرمستقیم این است که واضح است و مختصر؛ اما هیچ وقت نمی توان به تنهایی از این روش استفاده کرد. اگر معرفی مستقیم همراه با معرفی غیرمستقیم نباشد، داستان نمی تواند احساس در ما برانگیزد؛ زیرا خواننده خواهد گفت که این شخصیت نیست که تو به من معرفی می کنی بلکه شرحی راجع به اوست.

هر دو نوع پرداخت مستقیم و غیر مستقیم دربرگیرنده ی خصوصیات  ظاهری و خصوصیات اخلاقی است. نویسنده در پرداخت مستقیم، به صورت صریح به پردازش شخصیت اهتمام می ورزد؛ اما در پرداخت غیر مستقیم، باید حداقل یکی از دو شیوه ی «جدال» و «گفت و گو» را به کار بندد. 

کشمکش یا جدال:  کشمکش ها و برخوردهایی که انسان در این جهان دارد و یک شخصیت نیز در داستان می تواند داشته باشد بر سه نوع است؛ کشمکش با خود، کشمکش با طبیعت و  کشمکش با دیگران. این کشمکش ها می توانند در یک لحظه با هم و یا جدا از هم بر یک شخصیت حادث شود. مثلا در این پاره:

«در شبی بسیار سرد، سربازی بسیار گرسنه در حال جنگیدن با دشمن است.  دشمن هر لحظه به سنگر او نزدیک تر می شود. سرما، گرسنگی و حمله ی شدید دشمن، او را به وسوسه می اندازد که یا فرار کند و یا تسلیم دشمن شود ولی وجدان او را از این دو کار منع می کند.» در این مثال در یک موقیعت واحد، شخصیت در هر سه جهبه ی جدال(با خود = گرسنگی و وجدان، با طبیعت = سرما، با دیگران = دشمن) در حال جنگ است.  شخصیت داستان در این جدال ها است که باید خود را به خواننده معرفی کند و ابعاد مختلف وجودی خود را به خواننده ی داستان نشان دهد. این جدال ها میدان هایی است که شخصیت داستان می تواند خود را در آن ها به نمایش بگذارد و نویسنده قادر است با استفاده از این میدان ها، بدون هیچ گونه دخالت مستقیم و یا شعار دادن، به راحتی خصوصیات اخلاقی شخصیت های داستانش را به طور غیر مستقیم معرفی کند.  

گفتگو:

قسمت بیشتر زندگی ما را گفت و گو تشکیل می دهد. گفت و گو در داستان باید نشان دهنده ی سن، مواد، جنسیت و وضعیت روحی و اخلاقی شخصیت های داستان باشد. همان طور که در جامعه یک پیرمرد شبیه یک بچه صحبت    نمی کند در داستان نیز این گونه تفاوت ها باید کاملا روشن باشد. در این روش، نویسنده به جای این که به عنوان دانای کل، شخصیت را توصیف کند، او را به دست دیگر شخصیت های داستان می سپارد تا آن ها در گفت و گوهای خود، دست به پردازش شخصیت مورد نظر بزنند. داستان علویه خانم از صادق هدایت داستانی است که اساس آن را گفت و گو شکل می دهد. گفت و گو(دیالوگ) در این داستان نمود بسیار خوبی داشته است.

شخصیت های نوعی و فردی(تیپ و شخصیت)

یکی از ملاک های اصلی تقسیم بندی شخصیت، تقسیم بندی شخصیت به دو دسته ی نوعی و فردی است. 

شخصیت های نوعی(تیپ)

اگر در داستانی شخصیتی نماینده ی قشر خاصی از افراد جامعه باشد؛ آن شخصیت، نوعی است و تیپ نامیده می شود. به عنوان مثال فرد جاهل مآبی را فرض کنید با کت و شلوار سیاه، پیراهن سفید در زیر کت، کفش نوک تیز و یک دستمال هم در دست! اگر ما در فیلم یا داستانی با چنین شخصیتی روبرو شویم بی اختیار به یاد شخصیت هایی مشابه این شخصیت در زندگی واقعی یا حداقل داستان ها و نمایش های دیگر می افتیم. این گونه شخصیت ها به راحتی قابل پیش بینی اند زیرا تک بعدی هستند و از لایه های مختلف شخصیتی به دور. وقتی که این گونه شخصیت ها را شناختیم درست مثل این است که هزاران نفر را، یک قشر یا صنف خاص را شناخته ایم. خالق این گونه شخصیت ها، در اثر خود به ویژگی های جزیی آن ها نمی پردازد، مشخصه های رفتاری خاصی را در نظر نمی گیرد. صفاتی که به این نوع شخصیت ها تعمییم می دهد صفاتی کلی است. در این نوع شخصیت ها، ما معمولا با شخصیت های سیاه مطلق و یا سفید مطلق مواجه هستیم و کمتر شخصیتی خاکستری می بینیم.

 شخصیت های فردی(شخصیت)

در مقابل این این نوع شخصیت، شخصیت هایی فردی قرار دارند. به این نوع شخصیت ها اصطلاحا همان شخصیت اطلاق می شود. شخصیت فردی بر خلاف شخصیت نوعی چند بعدی است،  لایه لایه است، فکر می کند؛ همانند یک انسان واقعی. افکار و خیالات مخصوص به خود را دارد. بر خلاف شخصیتی که تیپ است، وقتی شخصیت نوعی را شناختیم تنها یک نفر را شناخته ایم؛ نه هزاران نفر را. شخصیت های فردی نمایانگر و بازتاب تنها یک شخص هستند و آن هم خودشان است. برای ارتباط برقرار کردن با این شخصیت باید در لایه های آن شخصیت نفوذ کنیم و او را خوب بشناسیم.

بررسی و مقایسه ی بیشتر

مثال ملموسی می زنم که دربرگیرنده ی هر دو نوع این شخصیت ها باشد. سریال طنز«مرد هزار چهره» که در نوروز سال های 87 و 88 پخش شد را حتما به خاطر می آورید. کارکتر «مسعود شصت چی» در این سریال یک شخصیت است اما کارکترهایی که به دلایل مختلف در جلد آن ها می رود همگی تیپ هستند. مسعود شصت چی یک شخصیت تمام عیار است؛ زیرا فکر می کند، در مواقع مختلف تصمیم های مختلف می گیرد، خصوصیات مربوط به خودش را دارد، گاهی سفید است و گاهی سیاه و گاهی هم خاکستری؛ بر خلاف تمام تیپ ها و درست مانند تمام انسان های واقعی. او ما را یاد هیچ شخص دیگری در جامعه نمی اندازد و یا به عبارتی دیگر او نماینده ی هیچ قشری در جامعه نیست. اما بر خلاف خودش، شخصیت هایی که در طول داستان در آن ها فرو می رود تیپ هستند. تیپ هایی که ما، همگی آن ها را به کرات در جامعه دیده ایم؛ پزشکان برج ساز، شعرایی که روزگار به شب شعر می گذرانند، پلیسی که قهرمانی اش ورد زبان ها است، کارگردانی که شهره ی آفاق شده است، مربی فوتبالی که با سر و صدا می آید و بی  سر و صدا می رود، افرادی که با تسخیر باورهای مردم به سرکیسه کردن آن ها می پردازند و مواردی از این قبیل. هر کدام از این تیپ ها نمایان گر قشر وسیعی از افراد در جامعه هستند، افرادی که به محض دیدن مسعود شصت چی در قالب آن ها فورا به یادشان می افیتم.تیپ، شخصیتی است ساده و نماینده ی گروهی خاص در جامعه ولی شخصیت پیچیده است و تنها نماینده ی خودش است و خودش به گونه ای که با دیدن آن یاد هیچ فرقه و مسلکی نمی افتیم.

انواع شخصیت از نظر ساخت و بافت

 1- شخصیت های قالبی

شخصیت های قالبی، شخصیت هایی هستند که نسخه بدل یا کلیشه ی شخصیت های دیگری باشند. شخصیت قالبی از خود هیچ تشخیصی ندارد. ظاهرش آشنا است. صحبتش قابل پیش بینی است. نحوه ی عملش مشخص است زیرا بر طبق الگویی رفتار می کند که ما با آن قبلا آشنا شده ایم. مثلا کسی که ادای جاهل ها را در می آورد یا تقلید هنر پیشه ی معروفی را می کند، شخصیتی قالبی را ارائه می دهد. از این نظر هر کس که با چنین شخصیت هایی در داستان رو به رو می شود از پیش می تواند حدس بزند که رفتارشان چگونه است و صحبتشان دور چه مقوله ای می گردد و در قالب چه جور آدمی فرو رفته اند. شخصیت قالبی، نوع خاصی از شخصیت های سطحی است. مثلا کلانتر متین و جدی، گارآگاه زیرک و جسور با رفتار و عاداتی استثنایی، پرفسور دیوانه ای که دست به آزمایش های شیطانی بر روی انسان های زنده می زند، جاسوس زیبا و بین المللی داستان های اسرار آمیز و مرموز، شخصیتی کمدی که عینکی یک چشمی به تن دارد و با لهجه ی غلیظ انگلیسی صحبت می کند، قهرمانی جسور و خوش قیافه، زن بابای ظالم، تبه کاری بدیخت با سبیل هایی براق و سیاه و.. نمونه هایی از شخصیت های قالبی هستند.

 2- شخصیت های قراردادی

شخصیت های قراردادی، افراد شناخته شده ای هستند که مرتبا در نمابشنامه ها و داستان ها ظاهر می شوند و خصوصیت سنتی و جا افتاده دارند. شخصیت های قراردادی، به شخصیت های قالبی خیلی نزدیک اند و گاه تشخیص این دو از هم دشوار است. در قصه های قدیمی، غول ها، دیوها، جن ها، پری ها، جادوگرها، آدم های خسیس و... شخصیت هایی قراردادی بودند.  

 تفاوت شخصیت های قالبی و شخصیت های قراردادی:

شخصیت های قالبی و قراردادی بسیار به هم نزدیک هستند؛ از این رو تمیز آن ها از یک دیگر گاهی دشوار است. اصلی ترین تفاوت این دو نوع شخصیت در این است که شخصیت های قراردادی با وجود خصوصیات سنتی و جا افتاده  بر خلاف شخصیت های قالبی قابل پیش بینی نیستند. وقتی سخن از یک «جاهل مآب» می آید می توان حدس زد که این جاهل یک دست کت و شلوار مشکی بر تن دارد، زیر آن پیراهن سفیدی پوشیده و یک دستمال هم در دست دارد. دایره ی واژگانی او هم قابل پیش بینی است. حتی می توان لحن صحبت کردن او را هم تصور کرد. حدس رفتار او در موقعیت های مختلف هم کار ساده ای است. همه ی این قابل پیش بینی بودن ها از مختصات شخصیت های قالبی است. اما برعکس؛ شخصیت قرار دادی بر خلاف خصوصیات سنتی و جا افتاده اش قابل پیش بینی نیست. شخصیت یک آدم خسیس، یک شخصیت قالبی نیست زیرا کسی نمی تواند با شنیدن اسم «آدم خسیس» همان طور که با شنیدن اسم «جاهل مآب» شروع به پیش بینی می کند، شروع به پیش بینی کند. اگر کسی چنین ادعایی دارد همین الآن شخصیت «حاجی آقا»ی صادق هدایت را پیش بینی و توصیف کند؟(البته مشروط بر این که این کتاب را هنوز نخوانده باشد)! از دیگر تفاوت های این دو نوع شخصیت میزان تکرار است. شخصیت های قالبی در داستان های مختلف تکرار یکدیگر هستند اما شخصیت های قراردادی علی رغم قراردادی بودنشان، در داستان های مختلف با یکدیگر تفاوت های بیشتری دارند.

 3- شخصیت های نوعی

شخصیت نوعی یا تیپ نشان دهنده ی خصوصیات یک گروه یا طبقه ای از مردم است که او را از دیگران متمایز     می کند. شخصیت نوعی نمونه ای است برای امثال خود.  

4- شخصیت های تمثیلی

شخصیت های تمثیلی شخصیت هایی جانشین شونده هستند، به این معنا که شخصیت یا شخصیت هایی جانشین فکر و خلق و خو و خصلت و صفتی می شوند؛ مثل آقای دیو سیرت، خانم خوش طینت. این نوع شخصیت ها دو بعدی هستند، بعد فکری و خصلتی که مورد نظر گوینده است و بعدی که در آن مجسم می شوند.

 5- شخصیت های نمادین

شخصیت هایی هستند که نویسنده را قادر می کند تا مفاهیم اخلاقی یا کیفیت های روحی و روشن فکرانه را در قالب عمل در آورد. شخصیت های نمادین، نماد (و سمبل) چیز دیگری هستند، در غیر این صورت اصلا نمادین نیستند. شخصیت نمادین کسی است که حاصل جمع اعمال و گفتارش، خواننده را به چیزی بیشتر از خودش راهنمایی کند؛ مثلا او را تجسمی از وحشی گری یا نیروی رهایی بخش یا مظهری از امید ببیند.  

 تفاوت شخصیت های تمثیلی و نمادی

درباره ی تمثیل که در بیشتر موارد آن را با نماد یکی در نظر می گیرند، باید گفت میان این دو تفاوت هایی وجود دارد. نخست این که تمثیل بیشتر به معنای باطنی متن اشاره دارد تا نفس زیبایی تصاویر. دوم این که پشت تمثیل همیشه تفکری پنهان شده است، اما در نماد این چنین نیست. برای همین در کتاب های مقدس، داستان ها بیشتر به صورت تمثیلی ذکر شده اند تا در هر دوره ای قابل تأویل و تفسیر باشد و با گذشت زمان تازگی خود را از دست ندهد.

 6- شخصیت های همه جانبه

شخصیت های همه جانبه در داستان ها، توجه بیشتری را به خود جلب می کنند. این شخصیت ها با جزئیات بیشتر و مفصل تر تشریح و تصویر می شوند. خصلت های فردی آن ها نیز ممتازتر از شخصیت های دیگر رمان است.
 

شخصیت های سیاه، سفید، خاکستری:

شخصیت های داستان بلاخره یا خوب هستند و به صفات مثبت گرایش دارند و یا این که بد هستند و در دسته ی آدم های منفور، پلید و شرور جای می گیرند. ممکن هم هست که شخصیتی در بعضی رویدادها چهره ای مثبت از خود نشان بدهد و در بعضی دیگر از وقایع خود را با خصایصی منفی به خواننده بشناساند. با توجه به این معیارها شخصیت ها را به سه دسته ی سیاه، سفید و خاکستری تقسیم می کنند و هر شخصیت را در دسته ای جا می دهند.

شخصیت های سیاه:

شخصیت های سیاه، شخصیت های پلید داستان هستند. افرادی با شخصیت های شرور، پلید، بد ذات، بدجنس، نامرد، بی معرفت و نمک نشناس و... «و در کل منفی» در این دسته جای می گیرند. این شخصیت ها عموما در داستان نقش مخالف را بازی می کنند. به دلیلی با نقش اصلی در تقابل قرار می گیرند و در اثر کنش و واکنش های این دو داستان شکل می گیرد. در پاره ای از موارد هم (البته به ندرت) نقش اصلی را به عهده می گیرند و شخص مثبت داستان در نقش شخصیت مخالف در برابر او قرار می گیرد. معمولا این افراد تک بعدی بوده و در تیپ سازی از آن ها استفاده می شود.

 شخصیت های سفید:

شخصیت های سفید، در داستان شخصیت هایی هستند موافق با هنجارهای اجتماع. کارهایی که می کنند مورد قبول جامعه و برابر با عرف است. همگی ما با مادران مهربان، پرستاران فداکار، پلیس های وظیفه شناس و نمونه هایی از این قبیل در داستان ها آشنا هستیم. شخصیت هایی از این دست، شخصیت هایی هستند که اصطلاحا «سفید» نامیده می شود. شخصیت های سفید در داستان معمولا عهده دار نقش اصلی هستند و رویاروی نقش مخالف که غالبا سیاه است قرار می گیرند. در اندک مواردی پیش می آید که نقش مخالف را بازی کنند و آن هم مواقعی است که شخصیت سیاه داستان در نقش اصلی ظاهر شود. شخصیت سفید نیز مانند شخصیت سیاه در تیپ سازی کاربرد دارد.

 شخصیت های خاکستری

شخصیت های خاکستری به مفهوم کلمه شخصیت هستند(یعنی تیپ نیستند البته در غالب موارد). این شخصیت ها در موقعیت های مختلف رفتارهای متفاوت از خود نشان می دهند. رفتار این شخصیت ها بسته به موقعیتی است که در آن گرفتار هستند. یک شخصیت سفید ممکن است به خاطر اصولی که به آن پایبند است جواب بدی را با خوبی بدهد اما شخصیت خاکستری این گونه نیست. رفتار او در مواقعی که به نفعش نباشد ممکن است حتی خبیثانه هم شود و گاهی هم تا حد یک قدیس پا فرا بگذارد. پدری که با فرزندانش مهربان است و برای رفاه آن ها از جان مایه می گذارد اما با همسرش رفتار مناسبی ندارد، بازنمود یک شخصیت خاکستری است. شخصیتی که گاه سفید است و گاه سیاه. این نوع شخصیت داستان را بهتر می تواند جلو ببرد تا یک شخصیت سیاه مطلق یا سفید مطلقِ قابل پیش بینی. شخصیت های خاکستری بر خلاف شخصیت های سیاه و سفید معمولا لایه لایه و چند بعدی هستند. پیش بینی رفتار آن ها برخلاف شخصیت های سیاه یا سفید مطلق کار سهلی نیست. شخصیت های خاکستری در تیپ سازی جایی ندارند، آن ها شخصیت هایی هستند فردی و با ویژگی های خاص خود.

انواع شخصیت روایت پژوهی از نظر میزان فعل و انفعال(شخصیت های ایستا و پویا)

 1- ایستا

شخصیت ایستا، شخصیتی در داستان است که تغییر نکند یا اندک تغییری را بپذیرد. به عبارت دیگر؛ در پایان داستان همان باشد که در آغاز بوده است و حوادث داستان بر او اثر نکند یا اگر تاثیر کند، میزان تاثیر کم باشد. شخصیت ایستا، شخصیتی است که از اول تا آخر داستان، تحولی در رفتارش روی نمی دهد یعنی همان طور می ماند که در ابتدای داستان بود. شخصیت های ایستا در طول داستان متحول نمی شوند(گرچه ممکن است ساده نباشند و جامع باشند. یک مثال: سیندرلا در داستان خود، شخصیتی است کاملا ایستا. وی علی رغم این که از کلفتی به شاهزادگی می رسد اما همان خوی و منش سابق خود را حفظ می کند. جز  در لباس و مکان زندگی، او در ابتدا و پایان داستان فرقی ندارد.

 2- پویا

شخصیت پویا شخصیتی است که یک ریز و مداوم در داستان دستخوش تغییر و تحول باشد و جنبه ای از شخصیت او، عقاید و جهان بینی او و یا خصلت و خصوصیت شخصیتی او دگرگون شود. این دگرگونی ممکن است عمیق بـاشد یا سطحی، پردامنه باشد یا محدود. این تغییرات اساسی و مهم است و ممکن است در جهت سازندگی یا ویرانگری شخصیت عمل کند. شخصیت های پویا دچار دگردیسی شخصیتی می شوند و در اثر رویداد های داستان متحول می شوند. شخصیت پویا، در برخی ابعاد شخصیتش تحولی دائمی و ماندنی روی داده، این تغییر و تحول ممکن است خیلی زیاد یا خیلی کم باشد. همچنین ممکن است رو به خوبی یا بدی باشد اما باید حتما «مهم و بنیادی» باشد. برای این گونه شخصیت ها بیشتر از یک جا در داستان های کوتاه نیست.  پس شخصیت پویا شخصیتی است که تغییر می کند، به عبارت بهتر شخصیتی که پویا است در پایان داستان با آن چه که در ابتدا بوده است متفاوت است. تغییر شخصت نباید به طور ناگهانی اتفاق بیفتاد زیرا برای خواننده باور پذیر نیست.

برای این که این تغییر مورد قبول خواننده قرار گیرد، تغییر و تحول باید سه شرط مهم را دارا باشد:

1- تغییرات و تحولات باید در حد امکانات آن شخصیتی باشد که این تغییرات را موجب می شود.

2- تغییرات باید به حد کافی معلول اوضاع و احوالی باشد که شخصیت در آن قرار می گیرد.

3- باید زمان کافی وجود داشته باشد تا آن تغییرات به تناسب اهمیتش به طور باور کردنی اتفاق بیافتد.

تقسیم بندی شخصیت از لحاظ بعد:  

شخصیت های مدور(چند بعدی، گرد)

شخصیت مدور شخصیتی است که از طریق اعمال ضد و نقیض و احساس های گوناگون، دچار دگرگونی می شود و در مقابل موقعیت های مختلف، رفتارهای متفاوت از خود نشان می دهد. هر بعد از بعدهای شخصیت مدور، گوشه ی رنگینی از زندگی است. یک قصه نویس بزرگ همیشه به دنبال شخصیت های چند بعدی و مدور است. در شاهکارهای ادبی، شخصیت یا شخصیت های داستان کم تر یک بعدی هستند؛ یعنی صفات خوب و بد و خصوصیات گوناگونشان مطلق نشده اند. شخصیت ها به انسان معمولی شبیه ترند تا به قهرمان قصه ها. شخصیت کامل و بی عیب و نقصی تقریبا وجود ندارد و شخصیت ها جامع خصوصیات متنوع هستند.  

شخصیت های مسطح (تک بعدی)

شخصیت مسطح، شخصیتی است راکد، که در مقابل حوادث همیشه رفتاری یک سان دارد و هرگر، رفتار بعدی اش، ناقض رفتار قبلی اش نیست؛ حادثه در او چندان تاثیری ندارد و تحجر بر وجود او حاکم است. این شخصیت تنها یک بعد و یک زاویه ی دید دارد. تنها وسیله ی دسترسی او به زندگی همین بعد و همین زاویه ی دید است. این بعد کوتاه و به همین دلیل بی رنگ و خسته کننده است. (قصه نویسی، رضا براهنی)

  انواع شخصیت از لحاظ نوع حضور در داستان روایت پژوهی دانشگاه فرهنگیان

 شخصیت اصلی

شخصیتی که رویاروی شخصیت اصلی قرار می گیرد و تحقق اهدافش را به تعویق می اندازد یا به کلی منتفی می کند، شخصیت مخالف نامیده می شود. داستان های کوتاه، بیشتر از یک یا دو جا برای شخصیت اصلی ندارند. منظور از شخصیت اصلی، شخصیتی است که در داستان خوب گسترش یافته، گاهی تحول می پذیرد و نیز دقیق تر توصیف می شود. شخصی را که در محور داستان کوتاه یا رمان قرار می گیرد و نظر ما را به خود جلب می کند، «شخصیت اصلی» یا «شخصیت مرکزی» داستان می نامند.

 شخصیت فرعی

شخصیت های فرعی داستان را رنگ آمیزی می کنند. نویسنده هم مثل نقاش که برای تکمیل تابلو مدام جزئیاتی را اضافه می کند، شخصیت های فرعی را به داستان می افزاید تا داستان عمق، رنگ و بافت دقیق تری بیابد.  

شخصیت مخالف

اگر شخصیت اصلی در مبارزه با شخصیت دیگری باشد، آن شخصیت دوم را «شخصیت مخالف» می گویند.

شخصیت مقابل

در حکایت هایی که قهرمان و ضد قهرمان و جدال آشکار نداریم، یک شخصیت مقابل داریم که ساختار حکایت را برپا نگه می دارد و علاوه بر بیان ویژگی های شخصیت اصلی، بهانه ی بیان درون مایه نیز می شود. اشخاص دیگری که دربرابر شخصیت اصلی قرار می گیرند و یا شخصیت مخالف را بهتر و برجسته تر نشان می دهد به «شخصیت مقابل» معروف اند. به کار بردن شخصییت مقابل در برابر شخصیت اصلی یا شخصیت های دیگر، کیفیت و ویژگی های همه ی آن ها را بهتر خلق و ظاهر می کند، مثلا «سانچو» در «رمان دن کیشوت» شخصیت مقابلی است که هم کیفیت ها و ویژگی های دن کیشوت را بهتر مشخص می کند و هم کیفیت ها و ویژگی های خودش را.  

شخصیت هم راز

در برخی حکایت ها با شخصیت هایی روبرو می شویم که شخصیت اصلی حکایت به او اعتماد می کند و راز خود را با او در میان می گذارد. این شخصیت را می توان شخصیت هم راز نامید. شخصیت های هم راز معمولا جزء شخصیت های فرعی به شمار می روند شخصیت هم راز، شخصیتی فرعی در داستان و نمایشنامه است که شخصیت اصلی به او اعتماد می کند و اسرار مگو را با او در میان می گذارد.
 

نام شناسی شخصیت

نظریه پردازان معتقدند اسم برچسب ساده ای نیست که نویسنده بر شخصیتی بزند؛ بلکه مشخص کننده ی هویت شخصیت می باشد. علاوه بر این ساده ترین شیوه ی شخصیت پردازی، استفاده از اسم برای توصیف و معرفی شخصیت است. من در مطالعه ای سحطی که به عنوان نگارنده ی این تحقیق بر روی اسامی برخی شخصیت های داستانی و نمایشی داشتم به سرعت متوجه این موضوع شدم و دریافتم که معمولا و به جز در مواقع خاص اسم ها ارتباط  تنگاتنگی با صاحبانشان دارند، معمولا پهلوانان داستان ها اسامی قدیمی و با ابهتی نظیر خلیل، قدرت و امثالهم دارند. معمولا در اسم پهلوان ها کلمه ی الله جایگاه خاصی دارد؛ خلیل الله، قدرت الله و.... بچه ها اسم های کودکانه ی دارند انگار نه انگار که قرار است روزی بزرگ شوند! دزدها اسم هایی کلیشه ای مانند جمشید، هوشنگ، عظیم، اِسی و... دارند، دیگر باب شده است که دزدها و قاچاق چی ها را با نام هایی از این قبیل بشناسیم. افراد خوب هم اسم های خاص خودشان را دارند؛ محمد، علی، حسین، مصطفی و.... اسم هایی نظیر میثم، یاسر، مرتضی، شاهین و... و نیز اسم هایی ترکیبی نظیر امیر محمد، امیر حسین، امیر مهدی و... نیز در داستان ها و نمایش های پلیسی کاربرد دارند.

ما هیچ وقت پلیس وظیفه شناسی را با اسم اسی یا هوشنگ در داستان ها و فیلم ها ندیده ایم، متقابلا شخصیت سیاهی مانند رییس دزدها هم اسمی در رده ی امیرمهدی ندارد. اگر نویسنده ای دست به این تضاد بیازد به نوعی خرق عادت کرده است، خرق عادتی که شاید به مذاق خوانندگانش خوش نیاید. فرض کنید این جملات، آغاز بخش یک کتاب داستان باشد: «عظیم خان نگاه تندی به جوان انداخت، جوان ملتمسانه در چشم های عظیم خان می نگریست...» خواننده به محض مواجه شدن با اسم عظیم خان و نیز خواندن چند جمله ی اول، شخصیتی منفی، بدجنس و یا شرور از عظیم خان در ذهن خود می پروراند. اگر نویسنده در ادامه عظیم خان را یک قدیس معرفی کند بی شک خواننده ی خود را از دست خواهد داد. شاید شما خواننده ی گرامی بگویید در این برداشت خواننده، تنها اسم عظیم خان دخیل نبوده است بلکه جملات بعدی هم در ترسیم چنین فضایی  برای خواننده موثر بوده است. بیاید همان جملات را یک بار دیگر بخوانیم؛ اما این بار به جای اسم عظیم خان، اسم دیگری را بگذاریم:

« خلیل الله نگاه تندی به جوان انداخت، جوان ملتمسانه در چشم های خلیل الله می نگریست...» شاید خواننده بعد از خواندن این جملات، شخصیت مثبت و سفیدی هم از خلیل الله نسازد؛ اما حداقلش این است که در ذهن خود او را سیاه و منفی هم مجسم نمی کند و داوری را به بعد از خواندن چند جمله ی دیگر موکول می کند. علت این امر هم استفاده از اسم مهربان خلیل الله است. در مثال اول خواننده با نگرشی منفی که از قبل از اسم عظیم خان در ذهن او نقش بسته، طبق عادت او را شخصیتی سیاه در ذهن خود تصویر می کند اما در مثال دوم ممکن است با خود بگوید شاید جوان کار اشتباهی کرده است.

سرنوشت شخصیت

 شخصیت برحسب موقعیت سه وضع مختلف می تواند پیدا کند:  نخست: ممکن است شخصیت از میان حوادث رد شود و حوادث را عوض کند؛ بدون آن که خودش عوض شود. در واقع در این وضعیت شخصیت به عنوان یک عامل عمل مطرح است. پس از آن که او عمل خود را انجام داد، دیگر نقشی در قصه ندارد و قصه یا پایان می پذیرد و یا آن شخصیت از قصه اخراح می شود. دوم) ممکن است شخصیت دچار دگرگونی کامل شود ولی حوادث از طریق او دچار دگرگونی نشوند. در این حالت در واقع او تماشاگر است و سرنوشت حوادث به او ربطی ندارد. سوم) ممکن است شخصیت و حوادث با هم دگرگون شوند. شخصیت در مسیر حوادث دخالت کند و حوادث در مسیر سرنوشت شخصیت. و به این ترتیب از ارتباط مستقیم شخصیت و حوادث، قصه راه اصلی خود را پیدا کرده، به اوج خود برسد و تمام شود.( مانند بوف کور «هدایت») البته این موارد در مورد شخصیت های پویا صدق می کند. می توان حالت چهارمی را نیز فرض کرد که شخصیت از میان حوادث رد می شود بی آن که خود یا حوادث را تغییر دهد. این نوع شخصیت ها در تمام موارد ایستا هستند.  

فصل دوم: بررسی عنصر شخصیت در حکایت "دوستی کبوتر و موش و زاغ و باخه و آهو" از کلیله و دمنه

 در این بخش به تحلیل آن چه که تا بدین جا گفته شد در حکایت مذکور می پردازم. در ابتدا خلاصه ای جامع از حکایت "دوستی کبوتر و موش و زاغ و باخه و آهو" می آورم،  سپس به تبیین عنصر شخصیت در این حکایت می پردازم. ابتدا خلاصه ی حکایت:

حکایت کبوتر و زاغ و موش و باخه و آهو

در حوالی مرغزاری خرم، زاغی بر درختی خانه داشت. روزی صیادی به طرف آن درخت رفت و دام خود را زیر آن پهن کرد و بر روی آن دانه هایی به عنوان طعمه ریخت و در گوشه ای به کمین نشست. پس از ساعتی دسته ای کبوتر رسیدند و بر روی دام بنشستند و شروع به خوردن دانه ها کردند و به این ترتیب همگی در دام اسیر گشتند. صیاد شادمان رفت تا دام را جمع کند. کبوتران هر کدام در تکاپو بودند تا خود را نجات دهند و از این رو بال می زدند؛ ولی موفق نمی شدند. این کبوتران را سرکرده ای بود به نام «مطوّقه» که همگی در اطاعت او بودند. مطوّقه به جمعیت کبوتران گفت:«این گونه به زودی در دست صیاد اسیر می شویم، برای رهایی باید با هم همکاری کرده و با هم تلاش کنیم تا دام را برکنیم.» کبوتران چنان کردند که مطوقه گفته بود. دام را کندند و به پرواز در آمدند. زاغی که بر آن درخت آشیان داشت در پی آن ها رفت تا سرانجام کار را بنگرد. مطوقه کبوتران را به سمت سوراخ موشی در آن حوالی برد و گفت:«آن موش دوست من است، از او می خواهم تا این بندها ببرد.» وقتی که رسیدند، موش را صدا زد و ماجرا را برایش باز گفت و از او خواست تا بندها را ببرد. موش چنان کرد که مطوقه گفته بود و کبوتران به سلامت آن جا را ترک کردند. زاغ که شاهد تمام این ماجراها بود با خود گفت:«من نیز مانند این کبوتران ممکن است روزی در دامی اسیر شوم و به یاری چنین دوستی محتاج. پس بهتر است با او طرح دوستی بریزم.» از این رو نزدیک سوراخ موش رفت و او را صدا زد و تقاضای دوستی با او را کرد. موش دوستی او را رد کرد و گفت:«من طمعه ی تو هستم، چگونه می توانم با تو دوست شوم در حالی که همواره از جانب تو در خطرم؟» زاغ گفت:«کمی فکر کن، مگر از خوردن تو من چه قدر سیر می شوم؟ درست نیست که دست رد بر سینه ی من بزنی و دوستی ام را نپذیری» پس از کمی بحث و گفت و گو در نهایت موش دوستی زاغ را پذیرفت. روزگار به مفارقت طی می شد تا این که موش به زاغ پیشنهاد داد که خانواده اش را به آن جا ببرد و همان جا زندگی کند. زاغ گفت:«پیشنهاد خوبی است اما مرغزاری که محل زندگی من است به مراتب از این جا بهتر است و از طرفی سنگ پشت؛ دوست من نیز، در آن جا منزل کرده است. اگر موافق باشی با هم بدان جا برویم تا از رنج فراق هم مصون بمانیم.» موش پذیرفت. زاغ دم او را گرفت و به مرغزار خود برد. در آن جا سنگ پشت؛ دوست زاغ، به موش خوش آمد گفت و از او استقبال کرد و حال موش را جویا شد. موش هم حال خود را از نخست تا بدان وقت را چنین بازگو کرد:

(قبل از این که به آن مرغزار قبلی بروم در خانه ی زاهدی لانه ای داشتم. هر روز غذاهای او را می دزدیدم و می خوردم. شبی برای او مهمانی آمد. زاهد او را از حال خود با ما موشان آگاه کرد و گفت یکی از آن ها دلیرتر از باقی آن ها است. زاهد گفت:«این شجاعت بی دلیل نیست، باید دلیل این شجاعت را جست، حتما دل او به جایی قرص است.» و از این رو تبر برداشت و سوراخ من را خراب کرد. من در آن لحظه در جایی دیگر پنهان شده بودم و شاهد آن چه بین آن ها می رفت می بودم. در سوراخ من هزار دینار پنهان بود هرچند که من از چگونگی وجود آن ها در سوراخم خبر نداشتم اما وجود آن ها باعث شادی و استحکام دل من بود. بعد از این که دینارها را از دست دادم، اعتماد به نفسی که از خاطر آن ها داشتم، از میان رفت. دیگر آن شجاعت سابق را نداشتم؛ از این رو دوستانم مرا ترک کردند. بعد از مدتی آن وضع را نتوانستم تحمل کنم. راه صحرا در پیش گرفتم تا این که با زاغ آشنا شدم و او مرا بدین جا آورد.)

موش و سنگ پشت و زاغ مشغول گفت و گو بودند که آهویی هراسان از دور رسید. علت بیم او را جویا شدند. آهو گفت:«صیادان در پی من کردند، از آن ها فرار کردم تا بدین جا رسیدم.» زاغ او را دوست خود خواند و از او خواست تا پیش آن ها بماند. روزی آهو را غایب از جمع دیدند. هر چه منتظر شدند نیامد. زاغ برفراز آسمان پرواز کرد بلکه ردی از او بیابد. اتفاقا او را جست اما در بند بلا. یاران را مطلع کرد که آهو در دام صیاد گرفتار است. هر سه بدان جا رفتند تا او را رهایی بخشند. موش بند از پای آهو گسست. ناگاه صیاد به محل آمد. آهو جست و زاغ بالی زد و موش سوراخی گزید. سنگ پشت ماند بی پای گریز و بی بال فرار و بی سوراخ نجات. صیاد چون رسید بند را بریده یافت و برکنار آن سنگ پشتی خرد. از روی ناچاری دام را رها کرد و سنگ پشت را برداشت و او را بست و راه پیش رویش را در پیش گرفت. زاغ بنای زاری گذاشت که دوست دیرینم از دست رفت. در آخر بنا شد حیلتی سازند تا سنگ پشت را نجات دهند. موش:«گفت تنها راه این است که آهو خود را بر سر راه صیاد نهد و زاغ بر او نشیند که گمان گند آهو مرده است  تا او دل در او بنند، آن موقع لاشک رخت و اسباب و نیز سنگ پشت را بر زمین می گذارد و عزم او می کند. چون نزدیک رسد آهو باید به آرامی از او دور شود تا صیاد دل از او نبرد و من فرصت داشته باشم بند از پای سنگ پشت بگسلم.» رای او با موافقت بقیه مواجه شد. چنان کردند که موش گفته بود. نقشه با موفقیت انجام شد و سنگ پشت رهانیده شد و پس از آن، زاغ و سنگ پشت و موش و آهو روزگار به شادی گذراندند.

بررسی عنصر شخصیت در حکایت "دوستی کبوتر و زاغ و باخه و آهو"

 در این داستان ما با 5 شخصیت سر و کار داریم. کبوتر، موش، زاغ، سنگ پشت و آهو. اگر صیاد را هم به عنوان یک تیپ به این شخصیت ها اضافه کنیم آن گاه 6 شخصیت خواهیم داشت. کبوتران همراه مطوقه هم که تنها سیاهی لشگرانی بودند برای شکل گیری قصه. قهرمان این داستان موش است اما این زاغ است که قصه را به جلو می برد. آهو و سنگ پشت نیز تنها نقش های مکملی هستند که به پیشبرد داستان کمک می کنند. صیاد نیز تیپی از تمام شکارچیان و نیز نقش مقابل این حکایت است. شاید بهتر باشد که هر شخصیت را جداگانه تبیین کنیم.

1- کبوتر(مطوقه)

کبوتر ما را – حداقل مرا – به یاد دایه های قصه های کهن ایرانی می اندازد، مثلا دایه ای که در ویس و رامین با آن مواجه هستیم. دایه هایی که سر به زنگاه با فکر خود مشکلی بزرگ را گشایش می کنند. او با فکر خود عده ای کبوتر را از چنگ صیادی رهانید و بعد با تدبیر خود، آن ها را از قید بند خلاص کرد. حتی زمانی که موش در پی جویدن بند او برآمد، خلاصی یاران را بر خلاصی خود مقدم شمرد و ابتدا امر به بازنمودن عقد پای آن ها نمود؛ درست مانند دایه ای مهربان. مطوقه در این جا دایه ای است با فراست، مهربان و دوراندیش. دور اندیشی او نیز به خاطر دوستی با موشی چون زبرا است برای این مواقع. حضور مطوقه در داستان آن قدر پر رنگ نیست که بخواهیم ابعاد مختلف شخصیتی برای او در نظر بگیرم و سپس آن ها را بررسی کنیم ولی به هر حال نقش او خالی از جای بررسی هم نیست. در درجه ی اول باید گفت که مطوقه شخصیتی نوعی دارد و نه فردی؛ یعنی تیپ است نه شخصیت. بی اختیار او ما را به یاد رهبران بزرگ و با کفایتی می اندازد که در سخت ترین ورطه ها مملکت خویش را فریادرس می شوند. مطوقه شخصیتی است قراردادی زیرا با این که ما مرتب او را در حکایت های مختلف در قالب های مختلف می بینیم(دایه ها، رهبران و...) اما قابل پیش بینی نیست. کسی نمی تواند حدس بزند که مطوقه کبوتران را به نزد موشی ببرد تا دام را بجود. علاوه بر قراردادی بودن، مطوقه نمادین هم هست، او نمادی از عقل راهنما و دلسوز است. در بحث نماد، عنوان رهبر شایسته تر از دایه است. مطوقه شخصیتی سفید است زیرا کار بدی انجام نمی دهد. آن چه که در داستان انجام می دهد کمک است و راهنمایی و از خودگذشتگی. وی در طول داستان درایت خود را حفظ می کند و از لحاظ صفاتی که در داستان به او نسبت داده شده تخطی نمی کند، همان گونه می ماند که در آغاز بود، پس او شخصیتی است ایستا و البته مسطح. مطوقه در آن قسمت از داستان که مربوط به خود است نقش اصلی ماجرا را ایفا می کند اما در کل داستان تنها نقشی فرعی است تا زاغ را به موش برساند. از لحاظ نام شناسی نیز، نام این کبوتر جای بحث دارد. مطوقه یعنی صاحب طوق. طوق به معنی گردن بند است. مطوقه به کبوترانی که در گردن خود حلقه ای رنگی دارند هم اطلاق می شود. می بینیم که نام کبوتر قصه ی ما با خودش ارتباط تنگاتنگی دارد. سرنوشت مطوقه، مطابق با اولین گزینه ی این بحث در همین تحقیق است. مطوقه از حوادث عبور می کند اما خود دگرگون نمی شود. وی به عنوان یک عامل عمل و کننده در داستان مطرح می شود. در آخر هم وظیفه ی خود را که آزاد سازی کبوتران و رساندن زاغ به موش است را به خوبی انجام می دهد و از قصه خارح می شود.

 2- زاغ

زاغ شخصیتی با خرد، اجتماعی، و از همه مهم تر دوراندیش و عاقبت نگر را از خود نشان می دهد. وقتی که کبوتران موفق به کندن دام از جایش می شوند، تعاون آن ها را به خاطر می سپارد و می گوید من نیز روزی از این بلا ایمن نخواهم بود. به دنبال این اندیشه از پی آنان می رود تا حیلت گشایش بندها را بیاموزد برای روز مبادا، وقتی راه چاره را در طعمه ی خود یعنی موش می بیند دشمنی دیرین را کنار می زند و از باب مفارقت با او در می آید. او در سراسر داستان، شخصیت عاقبت نگر خود را حفظ می کند(از این لحاظ شخصیتی است ایستا). به اعتقاد من؛ او نقش اصلی داستان را بر عهده دارد اما قهرمان داستان نیست. زاغ پیش برنده ی داستان و متصل کننده ی حلقه های سردرگم داستان به یکدیگر است، اوست که قصه را هدایت می کند. شاید نسبت به کبوتر و موش و آهو منفعل تر باشد اما تنها کسی است که در سراسر داستان حضور دارد. به همین علت است که او را نقش اصلی داستان می نامم و اگر قهرمان داستان نمی خوانمش علت این است که در داستان به صورت منفعل ظاهر می شود. در داستان تدبیری نمی اندیشد، حیله ای سوار نمی کند و کسی را نجات نمی دهد و دردسری هم درست نمی کند. او در داستان تنها کاری که می کند دوستی با موش و نگاهی در فراز آسمان به دنبال آهو است؛ همین. زاغ علی رغم رنگ سیاهش، شخصیتی کاملا سفید دارد؛ صفات او تماما پسندیده و مقبول جامعه است؛ عاقبت نگر است، وفادار به عهد است، آهو را که در جمعشان غریبه است را به دوستی می خواند و در فراق سنگ پشت مویه می کند. او نیز مانند طوقه، در این داستان تیپ است نه شخصیت. او نماینده ای است برای تمام افراد عاقبت نگر که فکر روز مبادا هرگز از سرشان بیرون نمی رود. از این حیث نماد هم هست؛ نماد افراد دور اندیش. در داستان تغییری در او ایجاد نمی شود. همان می ماند که بود. نه از عهدی که با موش بسته روی گردان می شود و نه عاقبت اندیشی خود را از دست می دهد و نه دوستی و دوستان خود را بلکه به دوستان خود هم می افزاید. او در داستان نمونه ی یک شخصیت ایستای مطلق  است. در رفتار زاغ ما هیچ تناقضی نمی بینیم. کاری نمی کند که نقض کننده ی کار قبلی او باشد. از لایه های مختلف شخصیتی به دور است. آن چه را انجام می دهد که بر سر زبان می آورد. حوادث باعث دگرگونی او نمی شوند. از این ابعاد که به ششخصیت زاغ نگاه می کنیم او را شخصیتی می یابیم تک بعدی و مسطح. فرجام کار او در داستان شبیه به مطوقه است. حوادث را پشت سر می گذارد اما خود تغییری نمی کند. تنها تفاوتشان در این است که زاغ برخلاف مطوقه حوادث را تغییر چندانی نمی دهد.

 3- موش

موش(زبرا) قهرمان و پیش برنده ی داستان است. در داستان همواره به عنوان منجی و نجات دهنده ظاهر می شود. اوست که با بریدن بند از پای مطوقه و دوستانش سبب آزادی آن ها می شود و در نهایت نیز با استفاده از همین ترفند سنگ پشت را از دام بلا می رهاند. موش تنها شخصیت فردی این داستان است. بر خلاف سایر افراد که همگی تیپ هستند و در نقش شخصیت های نوعی ظاهر می شوند؛ موش شخصیتی فردی و منحصر به خود را دارد. نویسنده ی داستان در شخصیت سازی وی، توجه خاصی به او داشته است، تنها شخصیتی است که ایستا نیست، باقی شخصیت ها همگی ایستا هستند ولی موش پویا است. موش، در پایان حکایت، آنی نیست که در آغاز بوده است. حرص و آز را با قناعت جایگزین می کند و علی رغم عداوت دیرینه با زاغ، به دوستی او تن در می دهد. در طول داستان با لایه های مختلف شخصیت وی آشنا می شویم. گاهی شجاع است و قوی دل، گاهی به سبب از دست دادن مکنت، بزدل است و بی اعتماد به نفس. گاهی در سودای زر است و بازیافتن بخشی از آن چه از دست داده است و گاهی هم از پی نصیحت خویش برمی آید و خود را از این کار منع می کند. موش شخصیتی است که در داستان متحول می شود. طریقه ی تحول وی شاید چندان قوی نباشد اما ضعیف هم نیست. موش با چند ضربه ی چوب به خود می آید. از لحاظ روحی متحول شده و در فکر فرو می رود. در آخر به این نتیجه می رسد که مال دنیا ارزشی ندارد. او این تحول را اثبات می کند. رخت ازخانه ی زاهد می بندد و به مرغزاری می رود تا دیگر سودای زراندوزی وی را نفریبد. موش تحول خود را اثبات می کند. از لحاظ رنگ، در دسته ی خاکستری جای می گیرد. در  جایی سیاه است و دزدی می کند و به زر برای خود پشتوانه می سازد. حتی وقتی که گنج را از دست می دهد در پی یافتن ولو مقداری از آن کوشش ها می کند، جایی هم از کار ماضی خود پشیمان می شود و نفس را پند می دهد. جایی هم به مفارقت و مواخات می پردازد و برای دوست از جان خود مایه می گذارد. موش هم دارای صفات مثبت است و هم صفات منفی؛ از این رو شخصیت او نه سفید مطلق است و نه سیاه مطلق، او خاکستری است. با توجه به آن چه که درباره ی او در موقعیت های مختلف گفته شد پیدا است که شخصیتش مدور(گرد) است و لایه لایه؛ دقیقا بر خلاف دیگر شخصیت ها که مسطح و تک بعدی هستند. نکته ی دیگر که در باب شخصیت موش مطرح است؛ اسم اوست. در داستان او زبرا نامیده می شود. در دهخدا معنی آن را «موذی» یافتم. موذی بودن موش هم که بر همگان مبرهن است. این نام با توجه به معنیش کاملا آگاهانه و نه از سر تفنن انتخاب شده است. می توان گفت سرنوشت موش هم از باقی شخصیت ها متمایز است. او از میان حوادثرد می شود، آن ا را تغییر می دهد و خود هم دگرگون می شود. سرنوشت رویدادها ارتباط تنگاتنگی با آن چه که او می کند دارد. از لحاظ سرنوشت و فرجام کار، او با مطوقه قابل مقایسه است با این تفاوت که مطوقه پس از تغییر دادن سرنوشت حوادث، خود تغییر نمی کند اما موش علاوه بر تغییر دادن حوادث خود هم دگرگون می شود.

 4- سنگ پشت (باخه)

سنگ پشت در این داستان، تنها نقشی است فرعی در جهت تکامل داستان. او در داستان حضور می یابد تا داستان، پیرنگ مورد نظر خود را طی کند. در نقشی منفعل ظاهر می شود و عملی خاص از خود بروز نمی دهد. نقش او آن قدر نیست تا بخواهد مانند دیگر شخصیت ها مورد نقد و بررسی قرار بگیرد. از لحاظ تغییر و تحول باید گفت که او کاملا ایستا است. او اصلا کاری انجام نمی دهد که بخواهد بر اثر آن ها تغییر و تحول پیدا کند. به همین دلیل منفعل بودن هم باید گفت که او مسطح و به دور از هر گونه لایه لایگی شخصیتی است. تنها نکته ای که در داستان در مورد او به چشم می خورد رفتن به نزد آهوی در بند بلا است. با این که می داند از دست او کاری بر نمی آید؛ اما با این حال از باب مفارقت نزد او می رود و حال او را جویا می شود. با این که آهو، او را از آمدن سرزنش می کند اما باز می ماند و عاقبت هم بر سر همین دوستی در بند صیاد بسته می شود. با توجه به این وفای در دوستی می توان او را شخصیتی سفید نامید. شخصیت سفیدی که در دوستی از هیچ چیزی، حتی از جان هم فروگذار نیست؛ هر چند شاید این دوستی نا به جا به نظر بیاید. سنگ پشت در داستان نامی ندارد تا از لحاظ نام شناسی بررسی شود. سرنوشت ساده ای هم دارد؛ از میان حوادث، تنها عبور می کند بی آن که تغییری در آن ها ایجاد کند، خود هم بری از هر گونه تغییر و تحولی است؛ درست مانند بسیاری از شخصیت های فرعی و منفعل داستان های دیگر.

 5- آهو

آهو نیزاز شخصیت های کم رنگ داستان است؛ اما هر چه که هست نقشی به مراتب پر رنگ تر از سنگ پشت دارد. او سراسیمه و به صورت ناگهانی وارد داستان می شود. از لحاظ زمانی نقشی کم تر از سایر افراد به عهده دارد زیرا از همه دیرتر وارد داستان می شود. از این حیث در مقابل زاغ قرار دارد. وی  شخصیتی ایستا دارد، همانی می ماند که در آغاز بوده است. نویسنده در شخصیت پردازی این کاراکتر به مانند سنگ پشت آن چنان توفیری نیافته است. آن قدر از او نمی دانیم که بتوانیم با اطمینان او را تیپ یا شخصیت بنامیم. از لحاظ رنگ در دسته ی شخصیت های سفید جا می گیرد. در داستان نه تنها ویژگی منفی ای از او به نمایش گذاشته نمی شود؛ حتی شخصیتی فداکار هم به خواننده معرفی می شود؛ شخصیتی که حاضر می شود خود را به خطر بیندازد تا جان دوستش (سنگ پشت) را نجات دهد. من او را شخصیتی نمادین یافتم. نمادی از دوستی. نمادی از جان بازی و جان گذاشتن برای دوست. در کل می توان او را شخصیتی فرعی نامید که در پیشبرد و تکامل داستان تاثیر شایان توجهی دارد. در آخر هم حوادث را پشت سر می گذارد ولی خود در اثراین حوادث تغییری نمی کند هر چند که در تغییر حوادث سهم بسزایی دارد.

طراح کرامت پایه اول , دوم, سوم, چهارم, پنجم و ششم ابتدایی

17 Dec 2019

سیما طرح معـــــــــــــــــــلمان

به عینه در طول سالهایی که استفاده از طرح کرامت در آموزش و پرورش رایج شده است مشاهده شده است که بازدهی آموزش ها به شکل ملموسی بالاتر میرود , استفاده از تصاویر و نقاشی ها برای آموزش با توجه به سن و سال دانش آموزان مقطع ابتدایی توانسته است بسیار راهگشا باشد .

میتوانید بیش از 250 نمونه آماده طرح کرامت در مقطع ابتدایی را با کلیک روی لینک زیر مشاهده کنید

نمونه های آماده دانلود

برای مشاهده بسته های دانلودی کلیک کنید

دانلود نمونه ها

طرح کرامت : سیما طرح معلمان

بدین جهت ما هم در گویا طرح معلمان در جهت کمک به سیستم آموزش ابتدایی سعی داریم با ارائه آموزش و آماده سازی نمونه های مبتکرانه طرح کرامت در مقطع ابتدایی همکاران عزیز شاغل در بخش آموزش ابتدایی را کمک کنیــم.

طرح کرامــــــــــــت

چرایی بکارگیری نقاشی و تصویر سازی در امر آموزش ابتدایی؟

امیـدواریم سیستم آموزش ابتدایی در کشورمان روزی بقدری توسعه یابد که خروجی آن دانش آموزی با نمرات 20 یا عالی و خیلی خوب نباشد بلکه دانش آموزی با توانمندی های کافی برای زندگی , ارائه داشته های خود و توانایی برای یافتن راه حل مشکلات خودش باشد.  تصویر سازی و نقاشی که در طراحی طرح کرامت مقطع ابتدایی بکار میرود هم البته یکی از قطعات پازل رسیدن به سیستم آموزش ابتدایی ایده آل در کشور میباشد.

برای مشاهده بسته های دانلودی کلیک کنید

دانلود نمونه ها

استفاده از نقاشی و تصویر سازی در طرح کرامت در مقطع ابتدایی

که در نهایت میتواند دانش آموز را کمک کند بخشی از مهارتهای مورد نیازش برای زندگی آینده خود را به شکلی صحیح فراگیـــرد.

طرح کرامت برای پایه اول ابتدایی

صدها نمونه فایل طرح کرامت برای مقاطع اول , دوم , سوم , چهارم , پنجم , ششم و چند پایه ای برای معلمان و دانش آموزان عزیز با گستره موضوعی متنوع آماده سازی شده و در سایت بارگذاری شده است .ااین طرح کرامت با موضوع مهارت ارتباط با خدا واحد کار یاد خدا کمک بسیار شایانی در خودشناسی دانش آموزان و رفتارهای شایسته آنها در جامعه می نماید و به صورت فایل های آماده ایست که در کلاس قابلیت اجرایی دارد.و در ۲۴ صفحه گرد آوری شده است.از اهمیت طرح کرامت مهارت ارتباط با خدا واحد کار یاد خدا می توان به شناخت دانش آموزان درباره خود و خدای خویش و زندگی با کیفیت و کردار درست در جامعه است.

جهت مشاهده نمونه های موجود و دانلود روی دکمه زیر کلیک کنید

برای مشاهده بسته های دانلودی کلیک کنید

دانلود نمونه ها

دانلود و مشاهده نمونه ها

طرح کرامت برای پایه اول ابتدایی مهارت ارتباط با خدا واحد کار یاد خدا از بخش های زیر تشکیل شده است:

 1. آیاتی چند از قرآن پیرامون موضوع مهارت ارتباط با خدا واحد کار یاد خدا
 2. سخنان ائمه و احادیث معتبر درباره موضوع مهارت ارتباط با خدا واحد کار یاد خدا
 3. داستان های جذاب درباره موضوع مهارت ارتباط با خدا واحد کار یاد خدا
 4. صحبت و مباحثه و گفت و شنود درباره موضوع مهارت ارتباط با خدا واحد کار یاد خدا
 5. اشعار و طنز و لطیفه درباره موضوع مهارت ارتباط با خدا واحد کار یاد خدا
 6. مشارکت و کار گروهی درباره موضوع مهارت ارتباط با خدا واحد کار یاد خدا
 7. نگارش دفتر و کاربرگ درباره موضوع مهارت ارتباط با خدا واحد کار یاد خدا

سورپرایز شما دانش آموز و آموزگار عزیز این است که به همراه این فایل پکیج نمونه دفتر طرح کرامت پایه اول به همراه تزیین دفتر و نقاشی طرح کرامت پیرامون موضوع مهارت ارتباط با خدا واحد کار یاد خدا به شما اهدا میگردد.

دانلود نمونه های آماده طرح کرامت ابتدایی با نقاشی های جدید

پکیج سورپرایز شما شامل موارد زیر است :

۱.     نمونه مدل دفترو نمونه دفتر طرح کرامت جهت پرکردن

۲.     تزیین دفتر طرح کرامت در مقطع دبستان

۳.     نقاشی های طرح کرامت در مقطع دبستان

۴.     گزارش تخصصی درباره اهمیت طرح کرامت و اجرا در کلاس

۵.     مقاله طرح کرامت پیرامون شایستگی های کسب شده در رابطه با طرح کرامت

۶.     تجربییات سنجش و ارزشیابی و تجارب تربیتی  با موضوع طرح کرامت

طرح کرامت برای پایه دوم ابتدایی

دانلود طرح کرامت برای پایه دوم ابتدایی ، مهارت ارتباط مؤثر واحد وفای به عهد به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت ارتباط مؤثر واحد وفای به عهد

این دانلود طرح کرامت برای پایه دوم ابتدایی با موضوع مهارت ارتباط مؤثر واحد وفای به عهد کمک بسیار شایانی در خودشناسی دانش آموزان و رفتارهای شایسته آنها در جامعه می نماید و به صورت فایل های آماده ایست که در کلاس قابلیت اجرایی دارد.و در ۲۴ صفحه گرد آوری شده است.از اهمیت طرح کرامت مهارت ارتباط مؤثر واحد وفای به عهد می توان به شناخت دانش آموزان درباره خود و خدای خویش و زندگی با کیفیت و کردار درست در جامعه است.

طرح کرامت سوم ابتدایی : برای معلمان و دانش آموزان پایه سوم ابتدایی

نمونه طرح کرامت سوم ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار مشارکت به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت انضباط اجتماعی واحد کار مشارکت

این نمونه طرح کرامت سوم ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی با موضوع مهارت انضباط اجتماعی واحد کار مشارکت کمک بسیار شایانی در خودشناسی دانش آموزان و رفتارهای شایسته آنها در جامعه می نماید و به صورت فایل های آماده ایست که در کلاس قابلیت اجرایی دارد.و در ۲۸  صفحه گرد آوری شده است.از اهمیت طرح کرامت مهارت انضباط اجتماعی واحد کار مشارکت می توان به شناخت دانش آموزان درباره خود و خدای خویش و زندگی با کیفیت و کردار درست در جامعه است.

طرح کرامت برای چهارم دبستان : کلاس چهارم ابتدایی

نمونه طرح کرامت برای چهارم دبستان مهارت خویشتنداری واحد کار تقوی به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت خویشتنداری واحد کار تقوی

طرح کرامت پایه دوم , سوم و چهارم ابتدایی

این نمونه طرح کرامت برای چهارم دبستان با موضوع مهارت خویشتنداری واحد کار تقوی کمک بسیار شایانی در خودشناسی دانش آموزان و رفتارهای شایسته آنها در جامعه می نماید و به صورت فایل های آماده ایست که در کلاس قابلیت اجرایی دارد.و در ۲۴  صفحه گرد آوری شده است.از اهمیت طرح کرامت مهارت خویشتنداری واحد کار تقوی می توان به شناخت دانش آموزان درباره خود و خدای خویش و زندگی با کیفیت و کردار درست در جامعه است.

نمونه طرح کرامت برای چهارم دبستان مهارت خویشتنداری واحد کار تقوی از بخش های زیر تشکیل شده است:

 1. آیاتی چند از قرآن پیرامون موضوع مهارت خویشتنداری واحد کار تقوی
 2. سخنان ائمه و احادیث معتبر درباره موضوع مهارت خویشتنداری واحد کار تقوی
 3. داستان های جذاب درباره موضوع مهارت خویشتنداری واحد کار تقوی
 4. صحبت و مباحثه و گفت و شنود درباره موضوع مهارت خویشتنداری واحد کار تقوی
 5. اشعار و طنز و لطیفه درباره موضوع مهارت خویشتنداری واحد کار تقوی
 6. مشارکت و کار گروهی درباره موضوع مهارت خویشتنداری واحد کار تقوی
 7. نگارش دفتر و کاربرگ درباره موضوع مهارت خویشتنداری واحد کار تقوی

سورپرایز شما دانش آموز و آموزگار عزیز این است که به همراه این فایل پکیج نمونه دفتر طرح کرامت به همراه تزیین دفتر و نقاشی طرح کرامت پیرامون موضوع مهارت خویشتنداری واحد کار تقوی به شما اهدا میگردد.

پکیج سورپرایز شما شامل موارد زیر است :

۱.     نمونه مدل دفترو نمونه دفتر طرح کرامت جهت پرکردن

۲.     تزیین دفتر طرح کرامت در مقطع دبستان

۳.     نقاشی های طرح کرامت در مقطع دبستان

۴.     گزارش تخصصی درباره اهمیت طرح کرامت و اجرا در کلاس

۵.     مقاله طرح کرامت پیرامون شایستگی های کسب شده در رابطه با طرح کرامت

۶.     تجربییات سنجش و ارزشیابی و تجارب تربیتی  با موضوع طرح کرامت

سایت بانک فایل پژوهشی معلمان بهترین انتخاب برای طرح کرامت رایگان

طرح کرامت کلاس پنجم

دانلود طرح کرامت برای کلاس پنجم مهارت ارتباط با خدا واحد کار توبه به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت ارتباط با خدا واحد کار توبه

طرح کرامت کلاس پنجم ابتدایی

این دانلود طرح کرامت برای کلاس پنجم با مهارت ارتباط با خدا واحد کار توبه کمک بسیار شایانی در خودشناسی دانش آموزان و رفتارهای شایسته آنها در جامعه می نماید و به صورت فایل های آماده ایست که در کلاس قابلیت اجرایی دارد.و در ۳۰  صفحه گرد آوری شده است.از اهمیت طرح کرامت مهارت ارتباط با خدا واحد کار توبه می توان به شناخت دانش آموزان درباره خود و خدای خویش و زندگی با کیفیت و کردار درست در جامعه است.

دانلود طرح کرامت برای کلاس پنجم مهارت ارتباط با خدا واحد کار توبه از بخش های زیر تشکیل شده است:

طرح کرامت برای کلاس چند پایه و کلاس ششم ابتدایی

طرح کرامت برای کلاس چند پایه و ششم ابتدایی مهارت ارتباط با خدا واحد کار یاد خدا به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت ارتباط با خدا واحد کار یاد خدا

این طرح کرامت برای کلاس چند پایه با مهارت ارتباط با خدا واحد کار یاد خدا کمک بسیار شایانی در خودشناسی دانش آموزان و رفتارهای شایسته آنها در جامعه می نماید و به صورت فایل های آماده ایست که در کلاس قابلیت اجرایی دارد.و در ۲۴  صفحه گرد آوری شده است.از اهمیت طرح کرامت مهارت ارتباط با خدا واحد کار یاد خدا می توان به شناخت دانش آموزان درباره خود و خدای خویش و زندگی با کیفیت و کردار درست در جامعه است.

طرح کرامت برای کلاس چند پایه مهارت ارتباط با خدا واحد کار یاد خدا از بخش های زیر تشکیل شده است:

 1. آیاتی چند از قرآن پیرامون موضوع مهارت ارتباط با خدا واحد کار یاد خدا
 2. سخنان ائمه و احادیث معتبر درباره موضوع مهارت ارتباط با خدا واحد کار یاد خدا
 3. داستان های جذاب درباره موضوع مهارت ارتباط با خدا واحد کار یاد خدا
 4. صحبت و مباحثه و گفت و شنود درباره موضوع مهارت ارتباط با خدا واحد کار یاد خدا
 5. اشعار و طنز و لطیفه درباره موضوع مهارت ارتباط با خدا واحد کار یاد خدا
 6. مشارکت و کار گروهی درباره موضوع مهارت ارتباط با خدا واحد کار یاد خدا
 7. نگارش دفتر و کاربرگ درباره موضوع مهارت ارتباط با خدا واحد کار یاد خدا

سورپرایز شما دانش آموز و آموزگار عزیز این است که به همراه این فایل پکیج نمونه دفتر طرح کرامت چند پایه ابتدایی به همراه تزیین دفتر و نقاشی طرح کرامت پیرامون موضوع مهارت ارتباط با خدا واحد کار یاد خدا به شما اهدا میگردد.

پکیج سورپرایز شما شامل موارد زیر است :

۱.     نمونه مدل دفترو نمونه دفتر طرح کرامت جهت پرکردن

۲.     تزیین دفتر طرح کرامت در مقطع دبستان

۳.     نقاشی های طرح کرامت در مقطع دبستان

۴.     گزارش تخصصی درباره اهمیت طرح کرامت و اجرا در کلاس

۵.     مقاله طرح کرامت پیرامون شایستگی های کسب شده در رابطه با طرح کرامت

۶.     تجربییات سنجش و ارزشیابی و تجارب تربیتی  با موضوع طرح کرامت

سایت بانک فایل پژوهشی معلمان بهترین انتخاب برای طرح کرامت ابتدایی

برای مشاهده بسته های دانلودی کلیک کنید

دانلود نمونه ها

دانلود و مشاهده نمونه ها

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی + دانلود رایگان + منابع آزمون

17 Dec 2019

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

تقویم اجرایی 98-99
دانلود محصول

 

دانلود رایگان سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دوستان و همکاران محترم منظور از دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی این است که شما فقط یه کمک مالی در راستای حمایت از تیم آموزشی سایت دبیران آنلاین و همینطوری بعضی از همکارانی که زحمت تایپ این سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی را می کشند را می پردازید . به این منظور برای اعلام حمایت خود می توانید با مراجعه به سایت دبیران آنلاین سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی را با پرداخت هزینه پنج هزار تومانی دانلود نمایید . لذا همکارانی که نمی خواهند اون پنج هزار تومان بابت هزینه تایپ و کمک به همکارانی که شبانه روز تلاش می کنند تا برای شما بهترین فایل های آموزشی را محیا سازند . می توانند با مراجعه به کانال دبیران آنلاین این سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی را بخه رایگان دانلود نمایند .

 

 

** ﻧﺎدرﺳﺖ

 

.2اراﺋﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻈﺮ، اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻓﮑﺮ ﺟﺪﯾﺪ را ﭼﻪ ﻣﯿﻨﺎﻣﻨﺪ؟

 

**ﺧﻼﻗﯿﺖ

اراده ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮ ﯾﮑﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻮآوري ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

.3 ارﺗﺒﺎﻃﺎت، زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ي ﮐﺪام ﺑﻌﺪ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ؟

 

**ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎري

 

.4ارزش آﻓﺮﯾﻨﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮي ﺷﻮد و ﻣﺸﺘﺮي از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺬت ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺒﺮد.

 

**درﺳﺖ

 

.5 ارزش آﻓﺮﯾﻨﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮي ﺷﻮد و ﻣﺸﺘﺮي از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺬت ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺒﺮد.

 

**درﺳﺖ

 

.6ارزش آﻓﺮﯾﻨﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮي ﺷﻮد و ﻣﺸﺘﺮي از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺬت ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺒﺮد.

 

**درﺳﺖ

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

.7 ارزﺷﻬﺎ و اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮك"، از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺑﻌﺪﺳﺎﺧﺘﺎري از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

8 .ارزﺷﻬﺎ و اﻫﺪاف سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی "، از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺑﻌﺪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

.9 از ﺗﺠﺎري ﺳﺎزي و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻦ ﺟﻤﻊ ﮐﺪام ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ، ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؟

 

**اﯾﺪه ﭘﺮدازي + ﺧﻼﻗﯿﺖ + ﻧﻮآوري

 

.10از ﺗﺠﺎري ﺳﺎزي و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻦ ﺟﻤﻊ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ )اﯾﺪه ﭘﺮدازي + ﺧﻼﻗﯿﺖ + ﻧﻮآوري(ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

**درﺳﺖ

 

11 از ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ) ﻓﺮد، ﺧﺎﻧﻮاده،ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ و رﺳﺎﻧﻪ ( ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

 

**ﻓﺮﻫﻨﮓ

.12 از ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ) ﻓﺮد، ﺧﺎﻧﻮاده،ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ و رﺳﺎﻧﻪ ( ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

**درﺳﺖ

دانلود سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

.13 از ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ) ﻓﺮد، ﺧﺎﻧﻮاده،ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ و رﺳﺎﻧﻪ ( ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

**درﺳﺖ

 

.14 از ﭼﻪ راه ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﭼﺎﻟﺶ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد؟

 

**ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

 

.15 از دﯾﺪﮔﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﻮرد ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

.16 از ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻌﺪاز اﯾﺮان ﮐﺪام ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دارد ؟

 

**ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ

.17 از ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻌﺪاز اﯾﺮان، ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻗﺮار دارد.

 

**درﺳﺖ

 

.18 از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺷﻐﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﻘﺸﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

.19 اﺷﺘﻐﺎل ﻧﺘﯿﺠﻪ ي ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ اﺳﺖ.

 

** ﻧﺎدرﺳﺖ

 

.20 اﺷﺘﻐﺎل ﻧﺘﯿﺠﻪ ي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري اﺳﺖ.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

.21 اﺷﺘﻐﺎل ﻧﺘﯿﺠﻪ ي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﺳﺖ.

 

** درﺳﺖ

.22 اﻋﺘﻤﺎد"، از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺑﻌﺪ راﺑﻄﻪ اي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

.23 اﻋﺘﻤﺎد"، از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

.24 اﻋﺘﻤﺎد"، از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﮐﺪام ﺑﻌﺪ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

 

** ﺑﻌﺪراﺑﻄﻪ اي

 

.25 اﻓﺮاد         وﻗﺘﯽ اﯾﺪه ﻫﺎ و اﻓﮑﺎر ﺟﺪﯾﺪﺷﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺷﻮد، ﻧﻮآور ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ

 

ﺷﻮﻧﺪ. **ﺧﻼق

.26 اﻓﺮاد         وﻗﺘﯽ اﯾﺪه ﻫﺎ و اﻓﮑﺎر ﺟﺪﯾﺪﺷﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺷﻮد، ﻧﻮآور ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ

 

ﺷﻮﻧﺪ.

 

**ﺧﻼق

.27 اﻓﺮاد ﭼﭗ دﺳﺖ ، ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﭗ ﻣﻐﺰﻧﺪ.  **ﻧﺎدرﺳﺖ

.28 اﻓﺮاد ﭼﭗ دﺳﺖ ، ﻣﻌﻤﻮﻻ راﺳﺖ ﻣﻐﺰﻧﺪ.

 

** درﺳﺖ

 

.29 اﻓﺮاد ﭼﭗ دﺳﺖ ، ﻣﻌﻤﻮﻻ راﺳﺖ ﻣﻐﺰﻧﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

.30 اﻓﺮاد ﭼﭗ ﻣﻐﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺟﺰﺋﯽ ﻧﮕﺮ ﺑﻮده، و داراي وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي از ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﺪه و ﻣﻨﻄﻖ ارﺳﻄﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﻨﺮ و

ﺧﻼﻗﯿﺖ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي اﻓﺮاد راﺳﺖ ﻣﻐﺰ اﺳﺖ.

 

**درﺳﺖ

 

.31 اﻓﺮاد ﺧﻼق ، ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﺪه ﻫﺎي ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و ﺟﺪﯾﺪ، ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸﻒ ﺑﻮده و راه ﺣﻞ

ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ، ﻫﻤﯿﺸﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

.32 اﻓﺮاد ﺧﻼق ﺑﺎ وﺟﻮدي ﮐﻪ ﻫﯿﺠﺎن و اﺣﺴﺎس از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي آن ﻫﺎﺳﺖ، ﻣﻨﺘﻬﺎ آﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر از ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و

ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻣﻘﺪم ﺗﺮ از اﺣﺴﺎﺳﻮ ﻫﯿﺠﺎن اﺳﺖ.

 

**درﺳﺖ

 

.33 اﻓﺮاد ﺧﻼق ﺑﺮاي ﮐﺎر ﮐﺮدن ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ وﻗﺖ و زﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

 

** درﺳﺖ

 

.34 اﻓﺮاد ﺧﻼق ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺧﻮد را درﮔﯿﺮ راه ﺣﻞ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺒﻠﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

اﻓﺮاد ﺧﻼق ﺑﺎ وﺟﻮدي ﮐﻪ ﻫﯿﺠﺎن و اﺣﺴﺎس از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي آن ﻫﺎﺳﺖ، ﻣﻨﺘﻬﺎ آﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر از ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺗﻔﮑﺮ

ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻣﻘﺪم ﺗﺮ از اﺣﺴﺎس و ﻫﯿﺠﺎن اﺳﺖ.

 

https://dabiranonline.ir/downloads/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4

*درﺳﺖ

 

.35 اﻓﺮاد ﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ اﯾﺪه ﻫﺎ و اﻓﮑﺎر ﺟﺪﯾﺪﺷﺎن را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،ﻧﻮآور ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

.36 اﻓﺮاد ﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ اﯾﺪه ﻫﺎ و اﻓﮑﺎر ﺟﺪﯾﺪﺷﺎن را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ، ﭼﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟

 

**ﻧﻮآور

 

.37 اﻓﺮاد راﺳﺖ ﻣﻐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺬﯾﺮاي ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي ﻫﺴﺘﻨﺪ درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﻓﺮاد ﭼﭗ ﻣﻐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺬﯾﺮاي ﻣﻨﻄﻖ ارﺳﻄﻮﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

**درﺳﺖ

 

.38 اﻓﺮاد راﺳﺖ ﻣﻐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﺟﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﻗﺪرت ﺗﺨﯿﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮي دارﻧﺪ و ﻫﻨﺮ و ﺧﻼﻗﯿﺖ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي اﯾﻦ اﻓﺮاد اﺳﺖ درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ

ﻣﻨﻄﻖ ارﺳﻄﻮﯾﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي اﻓﺮاد ﭼﭗ ﻣﻐﺰ اﺳﺖ.

 

**درﺳﺖ

 

اﻓﺮاد ﭼﭗ ﻣﻐﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺟﺰﺋﯽ ﻧﮕﺮ ﺑﻮده، و داراي وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي از ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﺪه و ﻣﻨﻄﻖ ارﺳﻄﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﻨﺮ و

ﺧﻼﻗﯿﺖ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي اﻓﺮاد راﺳﺖ ﻣﻐﺰ اﺳﺖ.

 

*درﺳﺖ

 

.39 اﻓﺮاد راﺳﺖ ﻣﻐﺰ، ﺗﻔﮑﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮي دارﻧﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

.40 اﻓﺮادي ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺷﺨﺼﯽ و ﮐﺎري ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ ، داراي وﯾﮋﮔﯽ دﯾﺪن ﻣﺸﮑﻼت در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ را دارﻧﺪ.

 

** ﻧﺎدرﺳﺖ

 

.41 اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﯾﮑﺴﺎزﻣﺎن، ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﯾﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت دﯾﮕﺮ ، ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﮐﺪام ﺑﻌﺪ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ؟

 

**ﺑﻌﺪﺳﺎﺧﺘﺎري

 

.42 اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺪام ﺳﻄﺢ از اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺪرﺳﻪ در ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ و اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ، ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ؟

 

**ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

 

.43 اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺪام ﺳﻄﺢ از اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺪرﺳﻪ در ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ و اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ ؟

 

**ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

 

.44 اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ درآن ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎﯾﯽ در آن ﻣﺤﯿﻂ وﺟﻮد دارد .

 

**درﺳﺖ

 

.45 اﮔﺮ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ درﺳﺖ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد دﭼﺎر اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

** ﻧﺎدرﺳﺖ

 

.46 اﮔﺮ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ درﺳﺖ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد دﭼﺎر اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

** ﻧﺎدرﺳﺖ

 

.47 اﮔﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻼق و ﻧﻮآور ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﯾﺪه ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ و دﭼﺎر

اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد.

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

**درﺳﺖ

 

.48 اﮔﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻼق و ﻧﻮآور ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﯾﺪه ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ و دﭼﺎر

اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد.

 

.49 اﮔﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻼق و ﻧﻮآور ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﯾﺪه ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ و دﭼﺎر

اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد.

 

**درﺳﺖ

 

.50 اﮔﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻼق و ﻧﻮآور ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﯾﺪه ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ و دﭼﺎر

اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد.

 

**درﺳﺖ

 

.51 آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ وﭘﻠﯽ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در اﻓﺮاد ﻫﻤﮑﺎري ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.52 آﻣﻮزﺷﻮ ﭘﺮورﺷﺒﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺤﺘﻮاﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در اﻓﺮاد ﻫﻤﮑﺎري ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.53 آﻣﻮزﺷﻮ ﭘﺮورﺷﺒﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺤﺘﻮاﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ وﭘﻠﯽ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در اﻓﺮاد ﻫﻤﮑﺎري ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 

.54 آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻣﻮﻓﻖ و ﺗﻬﯿﻪ ي ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎي ﺟﺬاب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در اﻓﺮاد

ﻫﻤﮑﺎري ﻧﻤﺎﯾﺪ. **ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

.55 آﻣﻮزﺷﻮ ﭘﺮورﺷﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در اﻓﺮاد ﻫﻤﮑﺎري ﻧﻤﺎﯾﺪ؟

 

**ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ

 

 

 

.56 اﻧﮕﯿﺰه ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺗﻮر دروﻧﯽ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺘﻮﻇﯿﻔﻪ ي روﯾﺎ « ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي داﻧﺸﺂﻣﻮز ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﺪ. داﺷﺘﻦ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز

اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﻣﯽ »

 

ﮐﻨﺪ. **درﺳﺖ

 

 

.57 اﻧﻮاع ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ، اﻧﺴﺎﻧﯽ ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ، ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ، ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.58 اﻧﻮاع ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ، اﻧﺴﺎﻧﯽ ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ، ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ، ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.59 اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﻫﻤﻪ ي دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻏﯿﺮ از.......

 

**از دﯾﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

 

 

60 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺣﺬف » اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﺮاه « اﯾﺠﺎد ﮐﺮدن و ﺳﺎده ﺳﺎزي ﺗﮑﻨﯿﮑﺎﺳﮑﻤﭙﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.61ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ » اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﺮاه « اﯾﺠﺎد ﺗﮑﻨﯿﮏ اﺳﮑﻤﭙﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟

 

**ﺣﺬف ﮐﺮدن و ﺳﺎده ﺳﺎزي

 

 

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

.62 اﯾﺠﺎد » اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﺮاه « ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮ ﮔﯿﺮي ﺗﮑﻨﯿﮏ اﺳﮑﻤﭙﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

63 اﯾﺠﺎد ﺗﯿﻢ ﻫﺎي داﻧﺶ آﻣﻮزي در ﻣﺪارﺳﻮ ﯾﺎ ﺗﯿﻢ ﻫﺎﯾﯽ از دﺑﯿﺮان و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎي ﮐﺪام ﺷﺎﺧﺺ از ﺑﻌﺪ راﺑﻄﻪ اي ﻣﯽ ﮔﺮدد؟

 

**ﻫﻤﮑﺎري

 

.64 اﯾﺠﺎد ﺗﯿﻢ ﻫﺎي داﻧﺶ آﻣﻮزي در ﻣﺪارﺳﻮ ﯾﺎ ﺗﯿﻢ ﻫﺎﯾﯽ از دﺑﯿﺮان و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻤﮑﺎري ﺑﻌﺪ راﺑﻄﻪ اي ﻣﯿﮕﺮدد.

 

**درﺳﺖ

 

https://dabiranonline.ir/downloads/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4

 

.65 اﯾﺪه ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪي ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮔﺸﺘﻪ و وارد ﺑﺎزار ﺷﺪه اﻧﺪ ، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪي ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟

 

**ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻨﯽ

 

 

 

.66 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺮاﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮررﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﭼﺮا و زﯾﺮا ﻫﺎ را اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﻪ ﺟﻮاب ﻣﻄﻤﺌﻦ

ﺑﺮﺳﯿﻢ. **درﺳﺖ

 

 

.67 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻣﻐﺰ و ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺮ اﺳﺎﺳﻤﮑﺎﻧﯿﺰم ﻣﻐﺰ، ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺸﺨﯿﺺ داد ﮐﻪ آﯾﺎ اﻓﺮاد ﺧﻼﻗﯿﺖ ذاﺗﯽ دارﻧﺪ ﯾﺎ

ﺧﯿﺮ. **درﺳﺖ

 

 

.68 ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ، ﺳﻄﺢ ﮐﺪام ﻧﻮع ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آن ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود؟

 

**اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

 

ﺑﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ روﯾﺎي آﯾﻨﺪه ﻣﯽ ﺗﻮان در داﻧﺶ آﻣﻮز اﻧﮕﯿﺰه اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.

 

.69

 

 

** درﺳﺖ

 

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

.70 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺘﯿﺎﺑﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ دﻧﯿﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

.71 ﺑﺎزوي اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﻣﺪارﺳﮑﻪ در ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ، ﻣﺪﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.72 ﺑﺎزوي اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﻣﺪارﺳﮑﻪ در ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ، داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

.73 ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﯾﮑﺴﺎزﻣﺎن، ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﯾﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت دﯾﮕﺮ ، ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ

ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎري از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.

 

**درﺳﺖ

 

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

.74 ﺑﺎ ﺟﻬ ﻫﺮﺎﻟ                   ﮐﺸر را ﺑﺮاﺴﺮ اﻧﻧﯽ ﻃﺒﻘ ﺑﻨي ﻣﯽ ﮐﻨ.

 

** 130

 

.75 ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ 130 ﮐﺸﻮر را ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺼﺴﺮﻣﺎﯾﻪ ي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.76 ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺒﮏ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳﺒﮑﻬﺎي ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت و ﺳﻬﻞ ﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.77 ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺨﻦ دﮐﺘﺮ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﺗﻮان در ادﻋﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻘﺪاري اﺳﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﻓﺮدي ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺶ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ادﻋﺎﯾﺶ

ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. **درﺳﺖ

 

 

.78 ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻣﻐﺰ، ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد،ﭼﭗ ﻣﻐﺰﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ راﺳﺖ ﻣﻐﺰ.

 

**درﺳﺖ

 

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

.79 ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻣﻐﺰ، ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟ **ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﭼﭗ ﻣﻐﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪو ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ راﺳﺖ ﻣﻐﺰ

 

 

 

.80 ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.

 

**درﺳﺖ

 

 

.81 ﺑﺮاي زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد :

 

.1 ﺗﻮرﮔﺮدي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﺠﺎد ﮐﺮد. 2 -ﺟﺸﻨﻮاره ﮐﺴﺒﻮ ﮐﺎر اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.82 ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ از ﻣﻮﺟﻮدات ﻃﺒﯿﻌﯽ و ... اﻟﮕﻮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ. در ﻣﺪارس، از

 

ﻣﺪارس ﻣﻮﻓﻖ دﻧﯿﺎ اﻟﮕﻮ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﭘﺮﻧﺪه ي ﻋﻘﺎب اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﻧﻘﺎش از

ﯾﮏ ﻣﻨﻈﺮه ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻟﮕﻮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و اﺛﺮ ﻫﻨﺮي ﺟﺪﯾﺪ راﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.83 ﺑﺮاي ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻦ ﺷﺪن ﻓﻘﻂ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺮورش ﺻﺤﯿﺢ ﻓﺮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

.84 ﺑﺮاي ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻦ ﺷﺪن ﻓﻘﻂ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺮورش ﺻﺤﯿﺢ ﻓﺮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

.85 ﺑﺮاي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺷﺪن ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ داﻧﺶ آﮐﺎدﻣﯿﮑﺪﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

.86 ﺑﺮاي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺷﺪن ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ داﻧﺶ آﮐﺎدﻣﯿﮑﺪﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

.87 ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد، ذاﺗﺎ ﺧﻼق ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.88 ﺑﻌﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﺷﺎﺧﺺ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺷﺎره دارد.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.89 ﺑﻌﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﺷﺎﺧﺺ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺪام ﻣﻮرد اﺷﺎره دارد؟

 

**ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺸﻮر در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ

 

 

 

.90 ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﻓﻀﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺗﻨﻬﺎ راه ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي آﻣﻮزش اداره ي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﺳﺖ.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

.91 ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﻓﻀﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺗﻨﻬﺎ راه ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي آﻣﻮزش اداره ي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﺳﺖ

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

.92 ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻓﺮدي ، اﻓﺮاد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﺸﻪ ي ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.93 ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ي ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان ﺣﻮزه روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ، ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد، ذاﺗﺎ ﺧﻼق ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ دﺳﺘﻪ دﯾﮕﺮي از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺧﻼﻗﯿﺖ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ اﺳﺘﻮ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮑﺴﺮي ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎ و ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ

دﻫﻨﺪ. **درﺳﺖ

 

 

.94 ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﺧﺘﺮاع ﮔﻮﯾﯿﻢ.

 

**درﺳﺖ

 

 

.95 ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن ﯾﮑﭙﺪﯾﺪه و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﻮآوري ﮔﻮﯾﯿﻢ.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ اﺧﺘﺮاع

 

 

.96 ﺑﻪ ﻓﺮدي ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮا ﻧﻈﺮات اﯾﺪه ﻫﺎ و اﻓﮑﺎر ﺟﺪﯾﺪ از ﺧﻮدش اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ، ﺧﻼق ﮔﻮﯾﯿﻢ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.97 ﺑﻪ ﻓﺮدي ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮا ﻧﻈﺮات اﯾﺪه ﻫﺎ و اﻓﮑﺎر ﺟﺪﯾﺪ از ﺧﻮدش اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ، ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ؟

 

**ﺧﻼق

 

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

.98 ﺑﯿﺸﺘﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻨﺎن ذاﺗﯽ اﺳﺖ ﻏﯿﺮ از ﺧﻼﻗﯿﺖ ﮐﻪ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.

 

** ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

.99 ﺑﯿﺸﺘﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ذاﺗﯽ اﺳﺘﻐﯿﺮ از دو ﻣﻮرد ﯾﮑﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اداره ﮐﺴﺒﻮ ﮐﺎرو دﯾﮕﺮي ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎزار ﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.

 

.100 ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺳﺒﮏ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﻘﺘﺪر در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳﺖ.

 

**درﺳﺖ

 

 

.101 ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺳﺒﮏ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﻘﺘﺪر در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳﺖ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.102 ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺳﺒﮏ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﻘﺘﺪر در ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﺳﺖ.

 

** ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

.103 ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺳﺒﮏ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﻘﺘﺪر در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳﺖ.

 

** درﺳﺖ

 

 

 

.104 ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺳﺒﮏ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

**ﻣﻘﺘﺪر

 

 

.106 ﭘﺮﺳﺸﻬﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ؟ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ؟ﭼﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ؟ و ﭼﺮا ؟ در ﺗﮑﻨﯿﮏ              ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ.

 

**ﮐﺸﺶ ﻣﺴﺌﻠﻪ

 

 

 

.107 ﭘﻨﺞ ﮐﻠﯿﺪ واژه اﺳﺘﻔﻬﺎﻣﯽ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ و ﭼﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﭼﺮا در ﺗﮑﻨﯿﮏ ﮐﺸﺶ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.108 ﭘﻨﺞ ﮐﻠﯿﺪ واژه اﺳﺘﻔﻬﺎﻣﯽ ﭼﯿﺴﺘﻮ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ و ﭼﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﭼﺮا در ﺗﮑﻨﯿﮏ ﮐﺸﺶ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.109 ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮاه : -ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ -ﺑﺎ ﺧﻼﻗﯿﺘﻮ ﻧﻮآوري ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ

-ﺑﻪ ﻓﮑﺮ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ. -ﺑﻪ درآﻣﺪزاﯾﯽ و ﺛﺮوت زاﯾﯽ ﺗﻮﺟﻪ دارد

 

**درﺳﺖ

 

 

-ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ -ﺑﺎ ﺧﻼﻗﯿﺘﻮ ﻧﻮآوري ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ

-ﺑﻪ ﻓﮑﺮ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ. -ﺑﻪ درآﻣﺪزاﯾﯽ و ﺛﺮوت زاﯾﯽ ﺗﻮﺟﻪ دارد

 

 

.110 ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺨﺺ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻞ اوﻟﯿﻪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

.111 ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺘﻮاﻧﺪ رﺷﺪ ﮐﻨﺪ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ارزش اﻓﺰا ﺑﺎﺷﺪ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﺑﺰرﮔﺸﺪن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﺪ. **درﺳﺖ

 

 

.112 ﺗﺒﺪﯾﻞ آﻣﻮزﺷﺒﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﯾﻌﻨﯽ؛ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﺰان داﻧﺶ ﺑﻪ ارزﺷﺎﻓﺰوده.

 

**درﺳﺖ

 

.113 ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ، ﺧﻼق ، ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ، ﮐﺎرآﻣﺪ و ارزش آﻓﺮﯾﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪام ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ؟

 

**ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ

 

 

.114 ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺮاي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﻀﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر آﻏﺎز ﮔﺮدد.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.115 ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺮاي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻨﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ و ﮐﺎرﮐﺮدن در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر آﻏﺎز ﮔﺮدد.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.

 

116 ﺗﻌﺪد و ﺗﺮاﮐﻢ ﺗﻤﺎس از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎري

 

**درﺳﺖ

 

 

 

 

.117 ﺗﻌﺪد و ﺗﺮاﮐﻢ ﺗﻤﺎس از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﮐﺪام ﺑﻌﺪ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ؟

 

**ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎري

 

 

 

 

ﺗﻌﺪد و ﺗﺮاﮐﻢ ﺗﻤﺎس از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﮐﺪام ﺑﻌﺪ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ؟

 

* ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎري

 

 

.118 ﺗﻌﺮﯾﻒ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ؟ **ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ در آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪوﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎﯾﯽ در آن ﻣﺤﯿﻂ وﺟﻮد دارد

 

.119 ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎده و ﻣﺤﺎوره اي ﺧﻼﻗﯿﺖ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دﯾﺪن ﻧﺪﯾﺪﻧﯽ ﻫﺎ و ﻧﺪﯾﺪن دﯾﺪﻧﯽ ﻫﺎﺳﺖ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.120 ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎده و ﻣﺤﺎوره اي ﺧﻼﻗﯿﺖ، ﻓﻘﻂ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دﯾﺪن ﻧﺪﯾﺪﻧﯽ ﻫﺎﺳﺖ.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

.121 ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ از دﻻﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدي اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

.122 ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮي ﯾﮏ زﻣﯿﻦ در ﺣﯿﻄﻪ ي ﺗﮑﻨﯿﮏ اﺳﮑﻤﭙﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

 

.123 ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮي دادن ﯾﮏ زﻣﯿﻦ در ﮐﺪام ﺣﯿﻄﻪ ي ﺗﮑﻨﯿﮏ اﺳﮑﻤﭙﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ؟

 

**اﺳﺘﻔﺎده دﯾﮕﺮ

 

 

.124 درﺣﯿﻄﻪ ي اﺳﺘﻔﺎده ي » ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮي ﯾﮏ زﻣﯿﻦ دﯾﮕﺮ در ﺗﮑﻨﯿﮏ اﺳﮑﻤﭙﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

 

** درﺳﺖ

 

 

 

 

ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ.

 

.125 ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﯾﻌﻨﯽ ؛ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ

 

** درﺳﺖ

 

 

 

 

.126 ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ي آدم ﻫﺎ ﺧﻼق و ﻧﻮآور ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.127ﺗﮑﻨﯿﮏ اﺳﮑﻤﭙﺮ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد ؟

 

**ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدي و ﮔﺮوﻫﯽ

 

.128 ﺗﮑﻨﯿﮏ اﺳﮑﻤﭙﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

** ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

.129 ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺮ در ﭘﯿﺮوزي ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺘﻨﺪ ﻏﯿﺮ از......................

 

**ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ

 

 

 

.130 ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎ و ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ از ﻣﻐﺰ را ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮي دارﻧﺪ، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮد.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

 

.131 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درآﻣﺪزاﯾﯽ و ﺛﺮوت زاﯾﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﺳﺖ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.132 ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎز در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ

ﺷﻮﻧﺪ. **درﺳﺖ

 

 

.133 ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

**درﺳﺖ

 

 

.134 ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ي اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

**درﺳﺖ

 

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

.135 ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻓﺮدي در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ و ﺑﻬﺒﻮد آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.136 ﭼﭗ ﻣﻐﺰﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف راﺳﺖ ﻣﻐﺰﻫﺎ، ﺑﯿﺸﺘﺮ واﻗﻊ ﮔﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.137 ﭼﭗ ﻣﻐﺰﻫﺎ،داراي ذﻫﻨﯽ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.138 ﭼﺮا ﻃﺒﻖ ﮐﻠﯿﺸﻪ ي ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻓﺮاد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ؟

 

**وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻓﺮدي

 

.139 ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﺸﺘﺮك"، از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

.140 ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﺸﺘﺮك"، از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﮐﺪام ﺑﻌﺪ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ؟

 

**ﺑﻌﺪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

 

 

 

.141 ﭼﻬﺎر ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺗﺮ دﻧﯿﺎ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺪام ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

 

**ﻧﺮوژ،ﻓﻨﻼﻧﺪ،ﺳﻮﺋﯿﺲ،آﻣﺮﯾﮑﺎ

 

 

 

.142 ﭼﯿﺰي ﮐﻪ در ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

 

.153 در اﻧﺴﺎن ﻫﺎي ﺧﻼق، ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻣﻘﺪم ﺗﺮ از اﺣﺴﺎﺳﻮ ﻫﯿﺠﺎن اﺳﺖ.

 

** درﺳﺖ

 

 

 

.154 در ﺑﺤﺚ اﻧﻄﺒﺎق ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

 

**ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﭘﺮﻧﺪه ي ﺧﻔﺎش اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد

 

 

.155 در ﺑﺤﺚ» اﻧﮕﯿﺰه « ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ **ﻫﺮﺷﮑﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﮕﯿﺰه اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ

 

 

.156 در ﺑﺤﺚ ﺗﺒﺪﯾﻞ آﻣﻮزﺷﺒﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﻨﻈﻮر از ارزش اﻓﺰوده، اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ، ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ

ﺑﺎﺷﺪ **درﺳﺖ

 

 

.157 در ﺑﺤﺚ ﺗﺒﺪﯾﻞ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﻨﻈﻮر از ارزش اﻓﺰوده ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ، ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

** ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

.158 ﺑﺮاي ﺣﻞ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ » اﻧﻔﺠﺎر ﺑﺰرگ « در ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺴﯿﺎري از راه ﺣﻞ ﻫﺎ را اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺟﻮاب درﺳﺖ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽ

ﮐﻨﯿﻢ. **ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ.

 

.159 در ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭘﻨﺞ ﭼﺮا ﭼﺮاﻫﺎ و زﯾﺮاﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد

 

**درﺳﺖ

 

 

در ﺑﺤﺚ ﻋﺎدت ﻫﺎ و روﺗﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﺎدت ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺧﻼﻗﯿﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود .

 

*درﺳﺖ

 

 

.160 در ﺗﮑﻨﯿﮏ » ﮐﺸﺶ ﻣﺴﺌﻠﻪ « ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﭘﺮﺳﺶ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.161 در ﺗﮑﻨﯿﮏ ارﺗﺒﺎط اﺟﺒﺎري ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ارﮐﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻄﻘﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ

ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﻓﻖ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ از ارﺗﺒﺎط ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺸﻄﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.162 در ﭼﺮﺧﻪ ي درآﻣﺪزاﯾﯽ، رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ، اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ و ﻫﺪف رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ.

 

**درﺳﺖ

 

**راﺳﺖ ﻣﻐﺰ

 

 

.144 ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ"، از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻌﺪ راﺑﻄﻪ اي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.  **درﺳﺖ

 

 

.145 ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ"، از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

.146 ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ"، از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﮐﺪام ﺑﻌﺪ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ؟

 

**ﺑﻌﺪ راﺑﻄﻪ اي

 

 

 

.147 ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻘﺘﺪر ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎﻧﻮاده اي ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ داﺷﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺮزﻧﺪش ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

.148 ﺧﻼﻗﯿﺖ ﭼﯿﺰي اﺳﺘﮑﻪ در ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ.

 

** درﺳﺖ

 

 

 

 

 

.150 ﺧﻼﻗﯿﺖ ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ذﻫﻨﯽ دارﻧﺪ ﻫﻨﻮز از ذﻫﻦ ﻓﺮد ﺧﺎرج ﻧﺸﺪه اﻧﺪ و ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺎﺳﯽ دارد.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.151 داﻧﺶ ﻓﻨﯽ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﺷﺎﺧﺼﻨﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﺤﯽ از ﻣﻬﺎرت و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ دارد ،

اﺷﺎره ﻣﯿﮑﻨﺪ. * *ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

.152 در اﻓﺮاد راﺳﺖ ﻣﻐﺰ، ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﻐﺰ ﻓﻌﺎل ﺗﺮ اﺳﺖ و ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﺪن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ دراﻓﺮاد ﭼﭗ

ﻣﻐﺰ، ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﻐﺰ ﻓﻌﺎل ﺗﺮ اﺳﺖ و ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺪن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد.

 

**درﺳﺖ

 

 

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

.163 در ﺣﻮزه ي ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ رﺗﺒﻪ ي اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اول اﺳﺖ.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

 

.165 در ﺣﻮزه ي ﻓﺮدي ﮐﺪام ﻋﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﺘﯿﺠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟

 

**ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

 

 

 

.166 در ﺣﻮزه ي ﻓﺮدي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻓﺮدي ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش ﻫﺎ و اﻟﮕﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﺘﯿﺠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

 

ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻓﺮدي ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﺘﯿﺠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

در ﺣﻮزه ي ﻓﺮدي

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

.167 در ﺣﻮزه ي ﻓﺮدي ﻓﻘﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮﺷﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﺘﯿﺠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

.168 در داﺷﺘﻦ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ داﻧﺶ آﻣﻮز در آﯾﻨﺪه ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﭼﻪ ﮐﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

.169 در ذﻫﻦ اﻧﮕﯿﺰي ﺑﺎ ﭼﺮاﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺌﻠﻪ اي را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

.170 در ذﻫﻦ اﻧﮕﯿﺰي ﺑﺎ ﭼﺮاﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺌﻠﻪ اي را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ

 

.171 در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ » ارﺗﺒﺎط اﺟﺒﺎري « ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ

 

 

**ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻨﻄﻘﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد

 

 

 

.172 در ﺳﺒﮏ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت در ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟ **ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮدن ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺎﯾﯿﻦ –ﺗﻘﺎﺿﺎي رﻓﺘﺎر ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ

 

 

.173 در ﺳﺒﮏ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺳﻬﻞ ﮔﯿﺮ در ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺪام ﻣﻮرد اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد؟

 

**ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮدن ﺧﺎﻧﻮاده زﯾﺎد

 

.174 در ﺳﺒﮏ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﺴﺘﺒﺪ در ﺧﺎﻧﻮاده ، ﮐﺪام ﻣﻮرد دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد؟ **ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮدن ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻢ و ﺗﻘﺎﺿﺎي رﻓﺘﺎر ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ زﯾﺎد اﺳﺖ

 

 

.175 در ﺳﺒﮏ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﺴﺘﺒﺪ در ﺧﺎﻧﻮاده، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮدن ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻢ و ﺗﻘﺎﺿﺎي رﻓﺘﺎر ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ زﯾﺎد دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.176 در ﺳﺒﮏ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﻘﺘﺪر در ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺪام ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد؟

 

**ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮدن ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﻘﺎﺿﺎي رﻓﺘﺎرﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﻫﺮدو ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻄﻘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد.

 

 

 

.177 در ﺳﺒﮏ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﻘﺘﺪر در ﺧﺎﻧﻮاده، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮدن ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﻘﺎﺿﺎي رﻓﺘﺎر ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﻫﺮدو ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ .

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

.178 در ﺳﺒﮏ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﻘﺘﺪر در ﺧﺎﻧﻮاده، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮدن ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﻘﺎﺿﺎي رﻓﺘﺎر ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﻫﺮدو ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻄﻘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.179 در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ، ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوري ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﯾﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﻮد.

 

**درﺳﺖ

 

 

.180 در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ، ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوري ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﯾﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﻮد.

 

** درﺳﺖ

 

 

.181 در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ، ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوري ﻫﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

.182 در ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ در آ ن ﻫﺎ ﻋﻤﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻋﻤﺮ ﻣﺪﯾﺮان آن ﺷﺮﮐﺖ

ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ. **درﺳﺖ

 

 

.183 در ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

 

.184 در ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻫﺎ.........

 

**ﻋﻤﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻋﻤﺮ ﻣﺪﯾﺮان آن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

 

.185 ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﺤﺼﻮﻻت » ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﻮدن « در ﺷﯿﻮه ي ﻣﻮﺟﻮد از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد . ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ از ﻣﺤﺼﻮل

ﺟﺪﯾﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﺟﺎي اﻧﺮژي ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺘﻮان از ﺑﺎد ﯾﺎ آب ﯾﺎ... اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.186 ﺑﻪ ﺟﺎي » ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﻮدن « در ﺷﯿﻮه ي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮﺟﻮد از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد . ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ از ﻣﺤﺼﻮل

ﺟﺪﯾﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﺟﺎي اﻧﺮژي ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺘﻮان از ﺑﺎد ﯾﺎ آب ﯾﺎ... اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد

 

**درﺳﺖ

 

 

 

 

ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ؟

 

در ﺷﯿﻮه » ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﻮدن «

 

.187ﮐﺪام ﻣﻮرد

 

 

**دوﻣﺤﺼﻮل را ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮد و ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪرا ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮد

 

 

 

.188 در ﺷﯿﻮه ي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ دو ﻣﺤﺼﻮل را ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮد و ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮد.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

.189 در ﻃﺮاﺣﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ اﻧﺪازه ي آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

.190 در ﻃﺮاﺣﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ اﻧﺪازه ي آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

در ﮐﺪام ﺣﯿﻄﻪ ي اﺳﮑﻤﭙﺮ ﺑﺮ روﯾﺴﺎﺧﺘﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ؟

 

.191

 

 

**ﻧﻈﻢ دﻫﯽ ﻣﺠﺪد

 

 

 

.192 در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ، آﻣﻮزش ﺑﻪ ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

 

**ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

 

 

 

.193 در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ي اﻧﺴﺎﻧﯽ آن ﻫﺎ ﺑﺎﻻﺳﺖ ، ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺧﺼﻮﺻﺎ از ﭘﺎﯾﻪ ي ﭘﯿﺶ

دﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ. **درﺳﺖ

 

 

.184 در ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻫﺎ.........

 

**ﻋﻤﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻋﻤﺮ ﻣﺪﯾﺮان آن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

 

.185 ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﺤﺼﻮﻻت » ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﻮدن « در ﺷﯿﻮه ي ﻣﻮﺟﻮد از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد . ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ از ﻣﺤﺼﻮل

ﺟﺪﯾﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﺟﺎي اﻧﺮژي ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺘﻮان از ﺑﺎد ﯾﺎ آب ﯾﺎ... اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.186 ﺑﻪ ﺟﺎي » ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﻮدن « در ﺷﯿﻮه ي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮﺟﻮد از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد . ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ از ﻣﺤﺼﻮل

ﺟﺪﯾﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﺟﺎي اﻧﺮژي ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺘﻮان از ﺑﺎد ﯾﺎ آب ﯾﺎ... اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد

 

**درﺳﺖ

 

 

 

 

ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ؟

 

در ﺷﯿﻮه » ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﻮدن «

 

.187ﮐﺪام ﻣﻮرد

 

 

**دوﻣﺤﺼﻮل را ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮد و ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪرا ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮد

 

 

 

.188 در ﺷﯿﻮه ي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ دو ﻣﺤﺼﻮل را ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮد و ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮد.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

.189 در ﻃﺮاﺣﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ اﻧﺪازه ي آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

.190 در ﻃﺮاﺣﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ اﻧﺪازه ي آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

 

در ﮐﺪام ﺣﯿﻄﻪ ي اﺳﮑﻤﭙﺮ ﺑﺮ روي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ؟

 

.191

 

 

**ﻧﻈﻢ دﻫﯽ ﻣﺠﺪد

 

 

 

.192 در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ، آﻣﻮزش ﺑﻪ ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

 

**ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

 

 

 

.193 در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ي اﻧﺴﺎﻧﯽ آن ﻫﺎ ﺑﺎﻻﺳﺖ ، ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺧﺼﻮﺻﺎ از ﭘﺎﯾﻪ ي ﭘﯿﺶ

دﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ. **درﺳﺖ

 

 

.206 در ﻧﻈﻢ دﻫﯽ ﻣﺠﺪد ﯾﺎ ﺑﺎز ﻃﺮاﺣﯽ روي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎ ﻧﻈﻢ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.207 در ﯾﮏ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ، 3 ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ وﺟﻮد دارد.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

.208 در ﯾﮏ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ، 6 ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ وﺟﻮد دارد.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.209 دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزش، در دﺳﺘﺮس ﻗﺮاردادن ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻓﺮادي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺑﯽ در

ﺣﻮزه ي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺑﯽ و ﺣﺎﻣﯽ ﺑﻮدن ﺧﻮد را اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.210 دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزش، در دﺳﺘﺮس ﻗﺮاردادن ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻓﺮادي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺑﯽ در

ﺣﻮزه ي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺑﯽ و ﺣﺎﻣﯽ ﺑﻮدن ﺧﻮد را اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.211 دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ، ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزي اﯾﺠﺎد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﻣﺮﺑﯽ و ﺣﺎﻣﯽ ﺑﻮدن ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﯾﺠﺎد

ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و رﺷﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺳﻬﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

.212 ذﻫﻦ اﻧﮕﯿﺰي ﯾﺎ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﻣﻐﺰ ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﯾﮏ ﻣﺒﺤﺚ در ﺷﯿﻮه ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺎرﺑﺮد دارد.

 

** درﺳﺖ

 

 

.213 راﺑﯿﻨﺴﻮن در اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ، ﮐﺪام ﻧﻘﺪﻫﺎ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ؟

 

**ﯾﮑﺴﺎن و ﺧﻄﯽ ﺑﻮدن آﻣﻮزﺷﻮ ﻋﺪم وﺟﻮد ﭼﺎﻟﺶ

 

 

 

.214 راﺑﯿﻨﺴﻮن در اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ، ﯾﮑﺴﺎن و ﺧﻄﯽ ﺑﻮدن آﻣﻮزﺷﻮ ﻋﺪم وﺟﻮد ﭼﺎﻟﺶ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.215 راﺳﺖ ﻣﻐﺰﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﭼﭗ ﻣﻐﺰﻫﺎ، ﺑﯿﺸﺘﺮ واﻗﻊ ﮔﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

.216 رﺗﺒﻪ ي                    دﻧﯿﺎ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺋﯿﺲ اﺳﺖ.

 

**ﺳﻮم

 

 

 

.217 رﺗﺒﻪ ي اول دﻧﯿﺎ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺪام ﮐﺸﻮر اﺳﺖ؟

 

**ﻧﺮوژ

 

 

218 رﺗﺒﻪ ي اول دﻧﯿﺎ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻧﺮوژ اﺳﺖ.

 

**درﺳﺖ

 

 

رﺗﺒﻪ ي اول دﻧﯿﺎ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻧﺮوژ اﺳﺖ.

 

*درﺳﺖ

 

 

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

.219 رﺗﺒﻪ ي ﭼﻬﺎرم دﻧﯿﺎ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.220 رﺗﺒﻪ ي ﭼﻬﺎرم دﻧﯿﺎ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺪام ﮐﺸﻮر اﺳﺖ؟

 

**آﻣﺮﯾﮑﺎ

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

 

.221 رﺗﺒﻪ ي ﭼﻬﺎرم دﻧﯿﺎ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺋﯿﺲ اﺳﺖ.

 

**ﻧﺎردﺳﺖ

 

 

 

.222رﺗﺒﻪ ي دوم دﻧﯿﺎ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

.223رﺗﺒﻪ ي ﺳﻮم دﻧﯿﺎ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺪام ﮐﺸﻮر اﺳﺖ؟

 

**ﺳﻮﺋﯿﺲ

 

 

 

224 رﺗﺒﻪ ي ﺳﻮم دﻧﯿﺎ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺋﯿﺲ اﺳﺖ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

 

.225 رﺗﺒﻪ ي ﺳﻮم دﻧﯿﺎ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻧﺮوژ اﺳﺖ.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

.226 رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻟﮕﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮﺷﻮ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در اﻓﺮاد ﺷﻮﻧﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

.227 رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ؟

 

**ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

 

 

 

.228 رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش در اﻓﺮاد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮ آن ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.229 رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ رﺷﺪ و ﺗﺘﻮﺳﻌﻪ ي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.230 رﯾﺎﺿﯽ داﻧﺎن، ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن و زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﭼﭗ ﻣﻐﺰ ﺑﻮده اﻧﺪ.

 

** درﺳﺖ

 

 

 

.231 زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺤﺜﯽ را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﻌﺪادي ﺳﻮال ذﻫﻦ را آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻬﺘﺮ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.232 زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺤﺜﯽ را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﻌﺪادي ﺳﻮال ذﻫﻦ را آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻬﺘﺮ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.

 

**درﺳﺖ

 

 

.233 زﻣﯿﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ از ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

.234 ﺳﺒﮏ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

 

**درﺳﺖ

 

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

 

.235 ﺳﺒﮏ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺎﺛﯿﺮي ﻧﺪارد.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

.236 ﺳﺒﮏ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺎﺛﯿﺮي ﻧﺪارد.

 

** ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

.237 ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارﻫﺎ ﭘﻮل و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اي دارﻧﺪ و در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ، ﺑﻮرﺳﻮ      وارد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻮد ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و اﻣﻼك و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﺧﺮﯾﺪ و

ﻓﺮوش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

 

** درﺳﺖ

 

 

 

.238 ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري روي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ي اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.239 ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺪه ﻫﺎ و اﻓﮑﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺪه ﻫﺎي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.240 ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺪه ﻫﺎ و اﻓﮑﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺪه ﻫﺎي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.241 ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ را ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﮐﺸﻮر ﻣﯽ داﻧﯿﻢ.

 

** ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

.242 ﺳﺮﻣﺎﯾﻬﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

**درﺳﺖ

 

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

.243 ﺳﻔﺮﻫﺎ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ را ﺑﺮاي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮاد ﻗﺮار ﻧﻤﯿﺪﻫﻨﺪ.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

.244 ﺳﻔﺮﻫﺎي داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

 

در ﭼﻪ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد ؟

 

.245 ﺳﻮاﻻت ﭼﯿﺴﺖ ؟ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ؟ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ «

 

**ﮐﺸﺶ ﻣﺴﺌﻠﻪ

 

 

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

.246 ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻪ در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد ، ﮐﺪام اﺳﺖ؟

 

**ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ

 

 

 

 

247 ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ را آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ.

 

* ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ را آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ، ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

248 ﺷﺎﻧﺲ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

 

*ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎي ﺑﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ

 

 

 

 

 

249 ﺷﺎﻧﺲ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

* درﺳﺖ

 

 

 

 

 

250 ﺷﺎﻧﺲ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

* درﺳﺖ

 

251 ﺻﺮﻓﺎ اﺷﺘﻐﺎل دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ.

 

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

252 ﺻﺮﻓﺎ اﺷﺘﻐﺎل دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ.

 

* ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

 

253 ﺻﺮﻓﺎ اﺷﺘﻐﺎل دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺴﺖ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

254 ﺻﻔﺖ ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ ﺑﻮدن ﯾﮑﺸﺮﮐﺖ در ﺻﻮرت ﮐﻮﭼﮑﺒﻮدن آن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻧﺪازه ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

 

255 ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ي اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﺑﯿﻦ 130 ﮐﺸﻮر ، رﺗﺒﻪ ي 104 دارد.

 

 

 

 

 

 

اﯾﺮان ﺑﯿﻦ 130 ﮐﺸﻮر ، رﺗﺒﻪ ي           دارد.

 

ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ي اﻧﺴﺎﻧﯽ

 

104*

 

 

 

 

 

 

256 -ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ، 34 درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻮده اﻧﺪو 66

درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

 

257 -ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ، 66 درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺘﮑﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻮده اﻧﺪ، ﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﺪ

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

258 -ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ، 66 درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻮده اﻧﺪو 34 درﺻﺪ

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

 

 

 

 

 

259 -ﻃﺒﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از

آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ. ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﺠﻤﻮع دو ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ.

 

*درﺳﺖ

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

 

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

260 -ﻃﺒﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﭼﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ؟

 

*ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﯿﺰ ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ

 

 

 

261 -ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻫﺎﭘﯿﺖ و ﮔﻮﺷﺎل در ﺳﺎل 1998 ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻪ اﺑﻌﺎدي اﺳﺖ؟

 

*ﺑﻌﺪ راﺑﻄﻪ، ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ،ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎري

 

 

 

 

 

262 -ﻃﺒﻖ ﺷﺎﺧﺺ ارزﺷﻬﺎ و اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮك، ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻓﺮدي ارﺟﺤﯿﺖ دارد و اﻋﻀﺎي ﯾﮑﺴﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻻزم اﺳﺖ

ﯾﮑﺴﺮي اﻫﺪاف و ارزﺷﻬﺎي ﻣﺸﺘﺮﮐﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻫﺪاف و ارزﺷﻬﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

 

 

 

 

263 -ﻃﺒﻖ ﺷﺎﺧﺺ ارزﺷﻬﺎ و اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮك، ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻓﺮدي ارﺟﺤﯿﺖ دارد و اﻋﻀﺎي ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻻزم اﺳﺖ

ﯾﮑﺴﺮي اﻫﺪاف و ارزﺷﻬﺎي ﻣﺸﺘﺮﮐﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻫﺪاف و ارزﺷﻬﺎي ﻣﺸﺘﺮﮐﭙﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

 

اﺳﺖ.

 

264 ﻋﺎﻣﻞ دوم در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻓــﺮد

 

* ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

 

 

265 ﻋﻮاﻣﻞ ﯾﮏ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟

 

*ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ راﺳﺘﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ

 

 

 

 

 

266 ﻋﻮاﻣﻞ ﯾﮏ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎﻫﻢ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

 

 

267 ﻋﻮاﻣﻞ ﯾﮏ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ در ﯾﮏ راﺳﺘﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

268 ﻓﺮد ، ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

 

269 -ﻓﺮدي ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮا ﻧﻈﺮات، اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ و اﻓﮑﺎر از ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ را اﯾﺪه ﭘﺮداز ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ. اﯾﺪه ﭘﺮداز، ﻣﻌﺮف ﻓﺮدي اﺳﺘﮑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ

ﮐﻨﺪ، اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﻈﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

270 -ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﮐﺎر و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ارزش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ

ﮔﺮدد.

 

 

 

 

 

271 -ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﮐﺎر و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ارزش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد؟

 

*ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﯽ

 

 

 

 

 

272 ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﻌﻨﯽ ؛ اﻋﺘﻘﺎدات و ﺑﺎورﻫﺎي اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

* ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

 

273 ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﻌﻨﯽ ؛ ﺑﺎورﻫﺎ ، اﻋﺘﻘﺎدات ، ﻧﮕﺮﺷﻬﺎي ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

274 ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

 

 

 

275 ﻓﻀﺎي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻓﻀﺎي              اﺳﺖ.

 

*ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎن

 

 

 

276 ﻓﻀﺎي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻓﻀﺎي ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ اﺳﺖ.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

 

277 ﻓﻀﺎي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻓﻀﺎي ﻧﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

278 ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت ﻣﺤﻮردر ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﻮد.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

279 ﻓﻘﻂ ﺳﻔﺮﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

280 ﻓﻘﻂ ﺳﻔﺮﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

* ﻧﺎدرﺳﺖ

 

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

 

 

281 ﻓﻘﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

* ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

 

282 ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﻧﻮآوري ﻻزم اﺳﺘﺒﺮ ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮﯾﻢ؟

 

*ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ

 

283 -ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﻧﻮآوري ﻻزم اﺳﺘﺒﺮ روي ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮﯾﻢ. ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، ﻋﺪم

ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﺗﻔﮑﯿﮏ آن ﻫﺎ از ﻫﻢ اﺳﺖ

 

*درﺳﺖ

 

 

 

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

284 ﻗﺪرت آﮔﺎﻫﯽ دروﻧﯽ در اﻓﺮاد ﭼﭗ ﻣﻐﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ.

 

* ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

 

285 ﻗﺪرت آﮔﺎﻫﯽ دروﻧﯽ در اﻓﺮاد راﺳﺖ ﻣﻐﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

286 ﻗﺪرت آﮔﺎﻫﯽ دروﻧﯽ در اﻓﺮاد راﺳﺖ ﻣﻐﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ.

 

* درﺳﺖ

 

287 ﻗﺪرت درك اﺷﯿﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻪ ﺑﻌﺪي و ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي اﻓﺮاد ﭼﭗ ﻣﻐﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

288 ﻗﺪرت درك اﺷﯿﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻪ ﺑﻌﺪي و ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي اﻓﺮاد راﺳﺖ ﻣﻐﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

289 -ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎري را راه اﻧﺪازي ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ارزش آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

290 -ﮐﺎر در ﮐﻮدﮐﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي و ﻓﺸﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم

ﺑﮕﯿﺮد. *درﺳﺖ

 

 

291 ﮐﺎر ﻓﺮوﺷﻬﺎ ﻣﻬﺎرت و ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮاد ﺑﯿﮑﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

 

* ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

292 ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺷﺪن و اﯾﺪه ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ، ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪه اي اﺳﺖ.

 

* ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

 

293 ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺷﺪن و اﯾﺪه ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ، ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪه اي ﻧﯿﺴﺖ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

294 -ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻓﺮدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪاﯾﺪه ﭘﺮداز، ﺧﻼق و ﻧﻮآور ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺤﺼﻮل و ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ارزﺷﺎﻓﺰوده ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

295 ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

* درﺳﺖ

 

 

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

 

296 ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

297 ﮐﺎرآن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﭘﺎﯾﺶ روﻧﺪﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ                ﻣﯽ ﮐﻨﻨ.

 

*ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎﺑﯽ

 

 

 

ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﭘﺎﯾﺶ روﻧﺪﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

298 ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟

 

*اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﭘﺎﯾﺶ روﻧﺪﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ

 

299 ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ از ﺟﻬﺖ ﺧﻠﻖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ دارد.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

300 ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در اﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﮐﺪام ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز دارد؟

 

*ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

 

 

 

 

 

301 ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﻓﺮد ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ذات و ﺟﻮﻫﺮاو دارد وﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش دارد.

 

* درﺳﺖ

 

 

 

 

 

302 ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی ﻓﺮد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ذات و ﺟﻮﻫﺮاو دارد.

 

* ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

 

303 ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﺪه دارد.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

304 ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﻧﺶ آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﻧﺪارد.

 

* درﺳﺖ

 

 

 

 

 

305 ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ي ﻫﻨﮕﻔﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران دارد.

 

* ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

306 ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﺧﻠﻖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ اﻫﻤﯿﺖ دارد.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

307 ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﺧﻠﻖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ اﻫﻤﯿﺖ دارد.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

308 -ﮐﺎرﻓﺮوﺷﻬﺎ ) ﮐﺎرﻣﻨﺪﻫﺎ ، ﮐﺎرﮔﺮﻫﺎ( ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر اداره اي ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و در ازاي آن ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

309 ﮐﺪام ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ اﺳﺖ؟

 

* ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻈﺮ و ﻓﮑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺟﺪﯾﺪ

 

 

 

 

 

310 ﮐﺪام ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري اﺳﺖ؟

 

*ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺪه ﻫﺎي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ

 

 

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

311 ﮐﺪام ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري اﺳﺖ؟

 

*ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺪه ﻫﺎي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ

 

312 ﮐﺪام ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽ اﻓﺮاد ﺧﻼق ﻧﯿﺴﺖ؟

 

*از ذﻫﻨﺸﺎن زﯾﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ

 

 

 

313 ﮐﺪام ﺟﻤﻠﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺧﻼق درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟

 

* ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .

 

 

 

 

 

314 ﮐﺪام ﺟﻤﻠﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺧﻼق درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟

 

*ﻣﻌﻤﻮﻻ د رﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮاب،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺧﯿﺎل ﭘﺮدازي ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ

 

 

 

 

ﮐﺪام ﺟﻤﻠﮫ در ﻣﻮرد اﻓﺮاد ﺧﻼق درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

315 ﮐﺪام ﺟﻤﻠﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟

 

*ﻃﺒﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﻌﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ

 

 

 

 

 

316 ﮐﺪام ﺟﻤﻠﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﻣﺪارس درﺳﺖ اﺳﺖ؟

 

*ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻨﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ داﻧﺸﯽ را ﮐﻪ در ﻣﺪارس ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،ﮐﺎرﺑﺮدي ﮐﻨﻨﺪ

 

 

 

317 ﮐﺪام ﺟﻤﻠﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﻣﺪارس درﺳﺖ اﺳﺖ؟

 

*ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻨﯽ در ﻣﺪارﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺶ اﻣﻮزان را ﺑﻪ ﺳﻤﺘﺎﯾﺪه ﭘﺮدازي و ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮاوري ﺳﻮق دﻫﯿﻢ

 

 

 

 

 

318 ﮐﺪام ﺟﻤﻠﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي و ارﺳﻄﻮﯾﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ؟

 

*اﻓﺮاد ﭼﭗ ﻣﻐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ

 

 

 

 

 

 

319 ﮐﺪام ﺟﻤﻠﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي و ارﺳﻄﻮﯾﯽ درﺳﺘﺎﺳﺖ؟

 

*اﻓﺮاد راﺳﺖ ﻣﻐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺬﯾﺮاي ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي ﻫﺴﺘﻨﺪ

 

320 ﮐﺪام ﺟﻤﻠﻪ در سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی درﺳﺖ اﺳﺖ؟

 

* اﻓﺮاد راﺳﺖ ﻣﻐﺰ، ﺗﻔﮑﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮي دارﻧﺪ.

 

 

 

 

ﮐﺪام ﺟﻤﻠﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟

 

*روﯾﮑﺮد ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﺪارس ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ.

 

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

321 ﮐﺪام ﺟﻤﻠﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟

 

*اراﺋﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻈﺮ وو ﻓﮑﺮ ﺟﺪﯾﺪ را ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﺋﯿﻢ

 

 

 

 

 

322 ﮐﺪام ﺟﻤﻠﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟

 

* ﺑﻪ ﻓﺮدي ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮا ﻧﻈﺮات اﯾﺪه ﻫﺎ و اﻓﮑﺎر ﺟﺪﯾﺪ از ﺧﻮدﺷﺎراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ، ﺧﻼق ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ

 

 

 

 

 

323 ﮐﺪام ﺟﻤﻠﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟

 

* ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎﺷﺎن،ﻃﺮاﺣﺎن و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ،راﺳﺖ ﻣﻐﺰ ﺑﻮده اﻧﺪ

 

 

 

 

 

324 ﮐﺪام ﺟﻤﻠﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟

 

*اﻓﺮاد ﭼﭗ دﺳﺖ ، ﻣﻌﻤﻮﻻ راﺳﺖ ﻣﻐﺰﻧﺪ.

 

 

 

325 ﮐﺪام ﺟﻤﻠﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟

 

* در اﻓﺮاد راﺳﺖ ﻣﻐﺰ ﺳﻤﺘﭽﭗ ﺑﺪن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد

 

 

 

 

 

326 ﮐﺪام ﺟﻤﻠﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟

 

* در اﻓﺮاد راﺳﺖ ﻣﻐﺰ، ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﻐﺰ ﻓﻌﺎل ﺗﺮ اﺳﺖ

 

 

 

 

 

327 ﮐﺪام ﺟﻤﻠﻪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟

 

* ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺴﺘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮑﻤﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻼﺳﺪر آن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد

 

 

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

328 ﮐﺪام ﺟﻤﻠﻪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟

 

* در ﻣﻮرد ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻼﻗﯿﺖ در ﻣﺪارس،اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪارﯾﻢ داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﻤﺎن اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم را اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪوﺗﻨﻬﺎ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺳﻮق

دﻫﯿﻢ

 

 

 

 

 

329 ﮐﺪام ﺟﻤﻠﻪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟

 

* اﻓﺮاد ﺧﻼق ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪي ﮐﻪ ﺧﻠﻖ ﮐﺮده اﻧﺪدر ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻐﺮور ﻫﺴﺘﻨﺪ

 

 

 

 

 

330 ﮐﺪام ﺟﻤﻠﻪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟

 

* ﻣﯽ ﺗﻮان اﻓﺮاد ﺧﻼق را در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻫﺎي رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻤﺎﺷﺖ

 

 

 

 

 

331 ﮐﺪام دﺳﺘﻪ از اﻧﺴﺎن ﻫﺎ داراي ذﻫﻨﯽ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟

 

*ﭼﭗ ﻣﻐﺰﻫﺎ

 

 

 

332 ﮐﺪام دﺳﺘﻪ از اﻧﺴﺎن ﻫﺎ وﻗﻊ ﮔﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

 

*ﭼﭗ ﻣﻐﺰﻫﺎ

 

 

ﮐﺪام دﺳﺘﻪ از اﻓﺮاد ، راﺳﺖ ﻣﻐﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

 

* ﻧﻘﺎﺷﺎن

 

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎﺷﺎن ﻃﺮاﺣﺎن و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ، راﺳﺖ ﻣﻐﺰ ﺑﻮده اﻧﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

333 -ﮐﺪام ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻃﺮاﻓﻤﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ؟

 

* وﻗﺘﯽ دﭼﺎر روزﻣﺮﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .

 

 

 

 

 

334 ﮐﺪام ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻃﺮاﻓﻤﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟

 

* وﻗﺘﯽ دﭼﺎر روزﻣﺮﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ

 

 

 

 

 

335 ﮐﺪام ﮔﺮوه از اﻓﺮاد راﺳﺖ ﻣﻐﺰ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟

 

*ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ رﻣﺎن

 

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

336 - ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ در ﻣﻮردﮐﺸﺶ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

 

*ﺑﺎ ﭼﺮاﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ

 

 

 

 

 

337 - ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ در ﻣﻮردﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮدن ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ؟

 

*ﺷﮑﺴﺖ در ﮐﺎري ﻧﺸﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر دﯾﮕﺮي را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﻢ

 

 

 

 

 

337 ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ در ﻣﻮرد اﻓﺮاد ﺧﻼق درﺳﺖ اﺳﺖ؟

 

* وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي رﻓﺘﺎري ﻣﺘﻀﺎدي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ

 

ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ در ﻣﻮرد اﻓﺮاد ﺧﻼق درﺳﺖ اﺳﺖ؟

 

*در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد درون ﮔﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮون ﮔﺮا

 

 

 

 

 

339 -ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ در ﻣﻮرد ارزشیابی آموزشی  ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؟

 

* ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ را ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺪاﻧﯿﻢ

 

 

 

 

 

340 ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮي ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

 

*وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮدن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

 

 

 

341 ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟

 

* ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ،ﺧﻼق و ارزﺷﺂﻓﺮﯾﻦ

 

342 ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ؟

 

* ﺗﻮرﮔﺮدي و ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

 

 

 

343 ﮐﺪام ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺎﺳﯽ دارد؟

 

* اﺧﺘﺮاع

 

 

 

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

 

344 ﮐﺪام ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ذﻫﻨﯽ دارد؟

 

*ﺧﻼﻗﯿﺖ

 

 

 

 

 

 

345 - ﮐﺪام ﻣﻮرد از دﻻﯾﻞ» اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ « ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؟

 

*ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

 

346 ﮐﺪام ﻣﻮرد از دﻻﯾﻞ» اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ « ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؟

 

*ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺧﻼﻗﯿﺖ و اﯾﺪه ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ

 

 

347 ﮐﺪام ﻣﻮرد از ﻣﺼﺎدﯾﻖ» ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ « ﻧﯿﺴﺖ؟

 

* ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درآﻣﺪزاﯾﯽ و ﺛﺮوت زاﯾﯽ

 

 

 

348 ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ؟

 

* ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪن و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ

 

 

 

 

 

349 -ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻨﺎن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟

 

*ﺧﻼﻗﯿﺖ

 

 

 

 

 

350 - ﮐﺪام ﻣﻮرد در ﺗﻌﺮﯾﻒ » ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ « ﻓﺎﻗﺪ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ؟

 

*ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ

 

351 ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟

 

*ﻧﺘﯿﺠﻪ ي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ارزش آﻓﺮﯾﻦ اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ اﺳﺖ

 

 

 

352 -ﮐﺪام ﻣﻮرد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﯿﺎري ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر "ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ" ﺑﺎﺷﺪ ؟

 

* اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﺪ

 

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

 

 

353 ﮐﺪام وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻓﺮادي اﺳﺖ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺷﺨﺼﯽ و ﮐﺎري ﺑﯿﺸﺘﺮي دارﻧﺪ؟

 

* ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

 

 

 

 

 

354 ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎي ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻓﺮدي در ﺷﯿﻮه ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺎرﺑﺮد دارد ؟

 

* ذﻫﻦ اﻧﮕﯿﺰي

 

 

 

 

 

355 ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎي ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻓﺮدي در ﺷﯿﻮه ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺎرﺑﺮد دارد ؟

 

*ذﻫﻦ اﻧﮕﯿﺰي

 

 

 

 

356 ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﻮد؟

 

* ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت ﻣﺤﻮر

 

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

 

 

357 ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در آﻣﻮزش اﻓﺮاد در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ؟

 

*ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﻓﻀﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

 

 

 

 

 

358 ﮐﺪاﻣﯿﮑﺎز وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي اﻓﺮاد راﺳﺖ ﻣﻐﺰ اﺳﺖ؟

 

*ﻗﺪرت ﺗﺨﯿﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ

 

 

 

 

 

359 ﮐﺪاﻣﯿﮑﺎز وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي اﻓﺮاد راﺳﺖ ﻣﻐﺰ ﻧﯿﺴﺖ؟

 

*ﻣﻨﻄﻖ ارﺳﻄﻮﯾﯽ

 

 

 

 

 

360 ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﺳﺎﯾﺶ و راﺣﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ              را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

 

*ﺗﺤﻤﻞ اﺑﻬﺎم

 

 

 

 

 

361 -ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﺳﺎﯾﺶ و راﺣﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺤﻤﻞ اﺑﻬﺎم را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﺑﻪ درد ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻧﻤﯿﺨﻮرﻧﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

362 -ﮐﺴﺐ و ﮐﺎري ارزش آﻓﺮﯾﻦ و ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺧﻼﻗﯿﺘﻮ ﻧﻮآوري دارد، درآﻣﺪزاﯾﯽ دارد،ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ اراﺋﻪ ﻣﯽ

دﻫﺪ ،روﺷﻬﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دارد ، ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ دارد و اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ ﻫﻢ دارد.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

363 -ﮐﺸﺶ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﮑﯽ از ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎي ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻓﺮدي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﯿﻮه ﺗﺪرﯾﺴﮑﺎرﺑﺮد دارد.

 

* ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

 

364 -ﮐﺸﻒ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺶ روﻧﺪﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.

 

* درﺳﺖ

 

 

 

 

365 -ﮐﺸﻒ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺶ روﻧﺪﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.

 

 

 

*درﺳﺖ

 

 

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

 

366 -ﮐﺸﻒ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺶ روﻧﺪﻫﺎي ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

ﮐﺸﻒ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ؟ * ﭘﺎﯾﺶ روﻧﺪﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ

 

 

 

 

.ﮐﺸﻒ ﻓﺮﺻﺖ ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﺳﮭﻮﻟﺖ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ارزان ﺗﺮاز وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی اﻓﺮاد ﺑﺎ رواﺑﻂ ﺷﺨﺼﯽ و ﮐﺎری ﺑﺎﻻﺳﺖ

 

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

 

367 ﮐﻠﯿﺸﻪ ي ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ؟

 

*ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﺮاه ﺑﺮوﯾﻢ.

 

 

 

 

 

368 ﮐﻠﯿﺸﻪ ي ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ راه ﺑﺮوﯾﻢ.

 

* درﺳﺖ

 

 

 

 

 

369 -ﮐﻠﯿﺸﻪ ي ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﺶ راه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

370 -ﮐﻨﺶ ﭘﺬﯾﺮي، ﻋﺪم ﻗﺪرت ﻧﻈﻢ وﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ، ﺣﺎدﺛﻪ ﺟﻮﯾﯽ ، ﺧﻄﺮ ﺟﻮﯾﯽ و رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮي از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي اﻓﺮاد راﺳﺖ ﻣﻐﺰ اﺳﺖ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

ﮐﻨﺶ ﭘﺬﯾﺮي، ﻋﺪم ﻗﺪرت ﻧﻈﻢ وﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﭼﻪ اﻓﺮادي اﺳﺖ؟

 

 

 

* راﺳﺖ ﻣﻐﺰ

 

 

 

371 اﻟﮕﻮﮔﯿﺮي در ﻣﺪرﺳﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد؟

 

* ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

 

 

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

 

372 اﻟﮕﻮي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻓﺮدي در سوالات ضمن خدمت ، ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

373 ﻣﺎ در ﻣﺪارﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﮐﺪام ﻣﻮرد، ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ؟

 

*اﯾﺪه و اﯾﺪه ﭘﺮداز

 

 

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

 

374 ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎز ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.

 

* درﺳﺖ

 

 

 

375 -ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ اﺳﺎﺳﯽ روي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻄﺢ اﻋﺘﻤﺎد در ﻣﺪارس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

 

376 -ﻣﺴﺌﻠﻪ اي ذﻫﻦ ﻣﺎ را درﮔﯿﺮ ﮐﺮده ﻣﺪاوم ﺑﺎ آن ﮐﻠﻨﺠﺎر ﻣﯽ روﯾﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ و ﻣﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ آن ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﮑﺒﺎره ﺑﻪ ﺟﻮاب ﻣﯿﺮﺳﯿﻢ.

 

 

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

377 -ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮي ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن اﺳﺖ.ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن

در ﻗﺒﺎل ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ، دوﻟﺖ ، ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دارﻧﺪ. وﯾﮋﮔﯽ ﺧﻮدﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

378 ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﻣﺪارس ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و اﺷﺘﻐﺎل ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

 

* ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

 

379 ﻣﻨﻈﻮر از ارزش آﻓﺮﯾﻨﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

 

*ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮي ﺷﻮد

 

 

 

 

 

380 ﻣﻨﻈﻮر ازﮐﺎر ﻓﺮوش ﻫﺎ ﮐﺪام ﻣﻮرد اﺳﺖ؟

 

*اﻓﺮ ادي ﮐﻪ ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر اداره اي ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ

 

 

 

 

 

 

 

 

381 -ﻣﻨﻈﻮر از ارزش آﻓﺮﯾﻨﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻦ از اراﺋﻪ ي ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد ﻟﺬت ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺒﺮد.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

382 ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎﺑﯽ ، ﻫﻮﺷﯿﺎري ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ اﺳﺖ.

 

* درﺳﺖ

 

 

 

 

 

383 ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

 

*ﻫﻮﺷﯿﺎري ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ

 

 

 

 

 

384 ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ.

 

* ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

 

385 ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺴﺖ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

 

386 ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ، ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺖ.

 

*درﺳﺖ

 

 

387 ﻣﯿﺰان و ﮐﯿﻔﯿﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟

 

*ﺗﻌﺪد و ﺗﺮاﮐﻢ ﺗﻤﺎﺳﻬﺎ

 

 

 

ﻣﯿﺰان و ﮐﯿﻔﯿﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﻌﺪد و ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺗﻤﺎس ﻫﺎﺳﺖ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

ﻣﯿﺰان وﻓﺎداري اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ي ﺗﻌﻬﺪ ﻫﻨﺠﺎري اﺳﺖ.

 

*درﺳﺖ

 

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

388 -ﻧﺘﯿﺠﻪ ي ﭼﺮﺧﻪ ي ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ، "درآﻣﺪزاﯾﯽ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ و     " ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟

 

*رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﭘﺎﯾﺪار

 

 

 

389 ﻧﺮخ ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻦ ﺷﺪن در اﯾﺮان ، ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

 

390 ﻧﺮخ ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻦ ﺷﺪن در اﯾﺮان ، ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

* درﺳﺖ

 

 

 

 

ﻧﺮخ ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻦ ﺷﺪن در اﯾﺮان ﭼﻪ ﻣﻘﺪار اﺳﺖ؟

 

ﮐﻤﺘﺮ از 1

 

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

 

 

391 ﻧﻈﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﻣﻮرد ﺧﻼﻗﯿﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟

 

*ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ذاﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ

 

 

 

392 -ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺪﯾﺮان و واﻟﺪﯾﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ، ﺗﺸﻮﯾﻖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮدﺷﺎن، ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

 

 

393 -ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺪﯾﺮان و واﻟﺪﯾﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ : ﺗﺸﻮﯾﻖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮدﺷﺎن،

ﺗﺮﻏﯿﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻔﺸﺎن وﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

394 -ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺪﯾﺮان و واﻟﺪﯾﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

 

*ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

 

 

 

ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺪﯾﺮان و واﻟﺪﯾﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ داﻧﺶ اﻣﻮزان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

395 ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻋﻤﻠﮑﺮدش ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﯿﺎز دارد

 

*درﺳﺖ

 

 

 

396 ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺒﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﯿﺎز دارد.

 

* درﺳﺖ

 

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

 

397 -ﻫﺮ ﻗﺪر ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎي داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮاي آن ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

398 ﻫﻢ راﺳﺘﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﯾﮏ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻫﻢ ﺟﻬﺖ ﺑﻮدن ﻋﻨﺎﺻﺮ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

399 -ﻫﻢ راﺳﺘﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﯾﮏ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

 

* ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻫﻢ ﺟﻬﺖ ﺑﻮدن ﻋﻨﺎﺻﺮ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ

 

 

 

 

 

400 ﻫﻢ راﺳﺘﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﯾﮏ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

 

*ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻫﻢ ﺟﻬﺖ ﺑﻮدن ﻋﻨﺎﺻﺮ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ

 

 

 

401 -ﻫﻤﮑﺎري" از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﮐﺪام ﺑﻌﺪ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

 

*ﺑﻌﺪ راﺑﻄﻪ اي

 

 

 

 

 

402 -ﻫﻤﮑﺎري، ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺑﻌﺪ راﺑﻄﻪ اي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﺳﺖ. ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﻄﺢ ﻫﻤﮑﺎري و ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮑﺎﻋﻀﺎي ﯾﮑﺴﺎزﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

 

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

403 ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻬﻢ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻏﯿﺮ از..

 

* ﮐﺴﺐ در آﻣﺪ

 

 

 

404 ﻫﻮﺷﯿﺎري ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺻﺤﯿﺢ و ﺧﻼﻗﯿﺖ اﺷﺎره دارد.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

 

405 ﻫﻮﺷﯿﺎري ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ رﯾﺰﺑﯿﻨﯽ و دﻗﺖ اﺷﺎره دارد.

 

* درﺳﺖ

 

 

 

 

 

406 ﻫﻮﺷﯿﺎري ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ رﯾﺰﺑﯿﻨﯽ و دﻗﺖ اﺷﺎره دارد.

 

* درﺳﺖ

 

 

 

 

 

407 ﻫﻮﺷﯿﺎري ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺪام وﯾﮋﮔﯽ اﺷﺎره دارد؟

 

* رﯾﺰﺑﯿﻨﯽ و دﻗﺖ

 

 

 

408 ﻫﻮﯿﺎري ﮐﺎرآﻓﺮﻨﺎ ﺳﺒ                 ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

* ﮐﺸﻒ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ

 

 

 

409 ﻫﻮﺷﯿﺎري ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺸﻒ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

* درﺳﺖ

 

 

 

 

 

410 -ﻫﻮﺷﯿﺎري ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺸﻒ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

411 وﻇﯿﻔﻪ ي ﺧﺎﻧﻮاده در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻓﺮد ﮐﺪام ﻣﻮرد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟

 

* ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

 

412 وﻇﯿﻔﻪ ي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ، دﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت و ﺣﻞ آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

* درﺳﺖ

 

 

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

413 وﻇﯿﻔﻪ ي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﭼﯿﺴﺖ؟

 

*دﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت و ﺣﻞ آﻧﻬﺎ

 

 

 

وﻇﯿﻔﻪ ي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ، ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

414 وﻗﺘﯽ دﭼﺎر روزﻣﺮﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ، ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻃﺮاﻓﻤﺎن دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﻢ.

 

* درﺳﺖ

 

 

 

 

 

415 -وﻗﺘﯽ دو ﻧﻬﺎد ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ، ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎري ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﭼﻪ ﻧﮑﺘﻪ اي ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺜﺒﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮدن ﻗﻀﯿﻪ

ﻫﻤﮑﺎري و ﻧﺮﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﮔﺮدد؟

 

*ﻣﯿﺰان و ﮐﯿﻔﯿﯿﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت

 

 

 

 

 

416 وﻗﺘﯽ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻃﺮاﻓﻤﺎن دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

 

417 -وﻗﺘﯽ روي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در آن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﯿﻄﻪ ي ﻧﻈﻢ دﻫﯽ ﻣﺠﺪد ﺗﮑﻨﯿﮏ اﺳﮑﻤﭙﺮ را اﺳﺘﻔﺎده

ﮐﺮده اﯾﻢ. *درﺳﺖ

 

 

 

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

418 -وﻗﺘﯽ روي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در آن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﯿﻄﻪ ي ﻧﻈﻢ دﻫﯽ ﻣﺠﺪد ﺗﮑﻨﯿﮏ اﺳﮑﻤﭙﺮ را اﺳﺘﻔﺎده

ﮐﺮده اﯾﻢ. * درﺳﺖ

 

419 -وﻗﺘﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ اي را ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﺶ ﺑﺪﻫﯿﻢ آن را رﯾﺸﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ آن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ

ﮐﻨﯿﻢ، اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد دﯾﺪﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪي ﻧﺴﺒﺘﺒﻪ آن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

420 وﯾﮋﮔﯽ ﺧﻮدﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

421 ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ را ﻫﻤﻮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 

* درﺳﺖ

 

 

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

 

422 ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳﺒﺐ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﮐﺸﻒ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

*درﺳﺖ

 

423 ﯾﺎدﮔﯿﺮي در ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﺪام ﻣﻮرد را ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

 

*ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳﺒﺐ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﮐﺸﻒ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد

 

 

 

424 ﯾﮏ ﺑﺎور درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻫﻤﺎن اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ اﺳﺖ.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

 

425 ﯾﮏ ﺑﺎور ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻫﻤﺎن اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ اﺳﺖ

 

* درﺳﺖ

 

 

 

 

 

426 -ﯾﮑﺴﺎن و ﺧﻄﯽ ﺑﻮدن آﻣﻮزﺷﺪر ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ راﺑﯿﻨﺴﻮن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ، ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟

 

*ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت داﻧﺶ آﻣﻮزان و در ﯾﮑﺨﻂ ﻗﺮار دادن آﻧﻬﺎ

 

427 -ﯾﮑﺴﺎن و ﺧﻄﯽ ﺑﻮدن آﻣﻮزﺷﺪر ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ راﺑﯿﻨﺴﻮن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻓﺮدي داﻧﺶ

آﻣﻮزان و ﻗﺮاردادن آن ﻫﺎ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

 

428 -ﯾﮑﺴﺎن و ﺧﻄﯽ ﺑﻮدن آﻣﻮزش در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ راﺑﯿﻨﺴﻮن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت

داﻧﺶ آﻣﻮزان و در ﯾﮑﺨﻂ ﻗﺮاردادن آن ﻫﺎﺳﺖ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

429 -ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﺠﺎد ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در اﻓﺮاد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

 

*ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ

 

 

 

 

 

430 -ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﺠﺎد ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در اﻓﺮاد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

431 ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ارزش در ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺧﺸﻨﻮدي و رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮي اﺳﺖ.

 

*درﺳﺖ

 

 

432 ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻨﺎن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟

 

*ﺧﻼﻗﯿﺖ

 

 

 

 

 

 

433 در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ي اﻧﺴﺎﻧﯽ آن ﻫﺎ ﺑﺎﻻﺳﺖ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

 

434 ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﻮد؟

 

*ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

 

435 ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺨﻦ دﮐﺘﺮ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻫﺮ ﻓﺮدي ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺶ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ادﻋﺎﯾﺶ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

 

436 ارزش ﻫﺎ و ﻫﺪف ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ رﺳﯿﺪن

ﺑﻪ آن را دارد

 

*درﺳﺖ

 

 

 

437 اﻟﮕﻮﮔﯿﺮي در ﻣﺪرﺳﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﭘﺨﺶ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎي اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ، دﻋﻮت از اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ و ﺑﺮﮔﺰاري اردو ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺴﺐ

و ﮐﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

 

 

ﮐﺎرﺑﺮدي ﮐﻨﻨﺪ و در ﻋﻤﻞ آن را

 

438 ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ داﻧﺸﯽ را ﮐﻪ در ﻣﺪارس ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،

درك ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

 

439 ﺻﻔﺖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ ﺑﻮدن ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ، ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ اﻧﺪازه ي ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪارد.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

440 ﺻﻔﺖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ ﺑﻮدن ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ، ﺑﺎ اﻧﺪازه ي ﺷﺮﮐﺖ ارﺗﺒﺎط دارد .

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

 

 

441 ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ را آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

442 ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﻮد؟

 

*ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت ﻣﺤﻮر

 

 

 

443 ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ي ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ي اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.

 

*درﺳﺖ

 

 

444 ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ي ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ي           و ......... ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

*ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ي اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

 

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

 

 

 

445 ﮐﺪام ﺟﻤﻠﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟

 

*در اﻓﺮاد راﺳﺖ ﻣﻌﺰ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﻐﺰ ﻓﻌﺎل ﺗﺮ اﺳﺖ.

 

 

 

 

 

 

446 ﮐﺪام ﺟﻤﻠﻪ  نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی درﺳﺖ اﺳﺖ؟

 

*اﻓﺮاد ﭼﭗ دﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ راﺳﺖ ﻣﻐﺰﻧﺪ.

 

 

 

447 اﯾﺪه ﭘﺮداز، ﻣﻌﺮف ﻓﺮدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﻈﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

448 ﻓﺮدي ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮا ﻧﻈﺮات، اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ و اﻓﮑﺎر از ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ را   ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ

 

*اﯾﺪه ﭘﺮداز

 

 

449 ﻓﺮدي ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮا ﻧﻈﺮات، اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ و اﻓﮑﺎر از ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ را اﯾﺪه ﭘﺮداز ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ

 

*درﺳﺖ

 

 

 

450 ﻗﺪرت درك اﺷﯿﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻪ ﺑﻌﺪي و ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي اﻓﺮاد راﺳﺖ ﻣﻐﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

1 .- در روش ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻗﺪام و اﻧﺠﺎم ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﻬﺎرت ﯾﺎد داده ﻣﯽ ﺷﻮد ، داﻧﺶ آﻣﻮز از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﺎم دادن ﻣﺤﺘﻮا را ﯾﺎد

ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. وﻗﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﭼﯿﺰي را ﮐﻪ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ در دﻧﯿﺎي واﻗﻌﯽ ﺣﺲ ﮐﻨﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

*درﺳﺖ

 

2 »- 65 درﺻﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ وارد ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در آﯾﻨﺪه در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ« اﯾﻦ ﺗﻠﻨﮕﺮ

را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازي و ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻃﻠﺒﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮐﺮد

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

 

 

3 - 65 درﺻﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ وارد ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در آﯾﻨﺪه در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ« ﺗﻠﻨﮕﺮي

اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻧﮕﺮاﻧﻪ داﺷﺖ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

4 - 65 درﺻﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ وارد ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در آﯾﻨﺪه در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ« اﯾﻦ ﺗﻠﻨﮕﺮ

را ﺑﺎ ﮐﺪام ﻣﻮرد ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮐﺮد ؟

 

*دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻧﮕﺮاﻧﻪ

 

 

 

 

 

5 در ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ »ﺗﺎب آوري«ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮔﺮدد؟

 

*ﻣﻬﺎرت رواﻣﺪاري

 

 

 

6 - » ﺗﺎب آوري « در ﻣﻬﺎرت ﻧﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ آن را ارﺗﻘﺎ دﻫﯿﻢ.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

7 در ﮐﺪام ﺗﻮﺻﯿﻪ ﭘﺮورش ﺧﻼﻗﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮد دارد؟ » ﮔﺮﯾﺰ اﻧﺪﯾﺸﯽ »

 

*ﺑﺮﺧﯽ روزﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﺎدت ﻫﺎي ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ.

 

 

 

 

 

8 -وﻗﺘﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪام ﻧﻮع ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺖ؟

 

*ﺗﻔﮑﺮ واﮔﺮا

 

 

 

 

 

9 -اﺗﻔﺎق و ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ي ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

10 - آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮي ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ي ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

11 - آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮي ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ي ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮي ﮐﺪام اﺳﺖ

 

- 12

 

 

*ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ

 

 

 

 

 

13 - آراﺳﺘﮕﯽ ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

 

اراﺋﻪ ي داﻧﺶ ﻣﺤﺾ در ﻣﺪارس ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد.........

 

- 14

 

 

*داﻧﺶ را ﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﮐﻼس ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ.

 

 

 

 

 

15 -اراﺋﻪ ي داﻧﺶ ﻣﺤﺾ در ﻣﺪارس ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد داﻧﺶ در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﻮد.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

 

16 -ارزش اﻓﺰوده در روﯾﮑﺮد آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﻌﻨﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ارزش ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪي اﯾﺠﺎد و

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

17 -از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﻮآوري در ﺑﺎزار :آﺳﯿﺐ اول ﻣﺘﻮﺟﻪ وزارت ﻋﻠﻮم و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎزار آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد

را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ از راه دور و ﻣﺠﺎزي اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

18 -از دﺑﯿﺮان ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺳﻨﺎرﯾﻮي آﻣﻮزﺷﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي دﻧﯿﺎ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ. ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ در

ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ.

 

*درﺳﺖ

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

 

19 - از ﺿﻮاﺑﻂ اﯾﺪه ﭘﺮدازي ، ﻋﺪم اﻧﺘﻘﺎد و ﻗﻀﺎوت اﺳﺖ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

20 -از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮدن و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺤﯿﻂ واﻗﻌﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ را در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

21 -از ﮔﺎم ﻫﺎي ﻓﺮﺻﺖ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ، اﻗﺪام ، اﯾﺪه ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ

 

*درﺳﺖ

 

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

 

-اﻓﺮادﺑﺎ

 

-ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و ﮐﻤﮏ و ﻫﻤﮑﺎري ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮد

 

22 -از ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﻮزش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ : اﻓﺮاد ﺳﻮق ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻬﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮ

 

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﻋﻀﺎ دارﻧﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ راﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ – اﻓﺮاد اﯾﺪه ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

-اﻓﺮاد ﺑﺎ

 

-ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و ﮐﻤﮏ و ﻫﻤﮑﺎري ﺑﯿﺸﺘﺮﻣﯿﺸﻮد

 

23 -از ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﻮزش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ : اﻓﺮاد ﺳﻮق ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻬﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮ

 

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﻋﻀﺎ دارﻧﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ – اﻓﺮاد اﯾﺪه ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

24 -از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﻮق ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس و ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

25 -از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﻮق ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس و ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

26 -از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﮔﺴﺘﺮده اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ : داﻧﺶ آﻣﻮزي ﺧﻼق و ﻧﻮآور ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ - داﻧﺶ آﻣﻮزي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﻓﻌﺎل

 

-داﻧﺶ آﻣﻮزي ﭘﯿﺸﮕﺎم و ﺷﺠﺎع ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.

 

ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ

 

*درﺳﺖ

 

27 -از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﮔﺴﺘﺮده اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :داﻧﺶ آﻣﻮزي ﺧﻼق و ﻧﻮآور ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ - داﻧﺶ آﻣﻮزي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ وﻓﻌﺎل

 

-داﻧﺶ آﻣﻮزي ﭘﯿﺸﮕﺎم و ﺷﺠﺎع ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.

 

ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

 

28 -آزاد ﺑﻮدن در دادن اﯾﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮﺑﺎر ﺷﺪن ﺟﻠﺴﻪ ي اﯾﺪه ﭘﺮدازي ﻣﯿﺸﻮد.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

-ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ

 

- ﮐﺎرﻨﺪان 3

 

 

29 -اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : 1 – رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮي 2

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

 

-ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ

 

-ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان 3

 

30 - اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : 1 -رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮي 2

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

31 -اﻓﺮاد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﻋﻀﺎ دارﻧﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ راﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

 

 

 

 

 

32 - » اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﺟﺪﯾﺪي دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ« اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻫﺎي ﺗﻐﯿﯿﺮﮐﺮدن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از دﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اي اﺳﺖ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

33 -اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺳﺒﮏ ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ دارﻧﺪ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﺎرت زﺑﺎن ﺑﺪن را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

34 -اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺳﺒﮏ ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ دارﻧﺪ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﺎرت زﺑﺎن ﺑﺪن را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

 

35 -اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺳﺒﮏ ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ دارﻧﺪ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﺎرت ﻧﻪ

 

ﮔﻔﺘﻦ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

 

درﺳﺖ

 

36 - اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺸﺘﮑﺎر از ﻧﺘﺎﯾﺞ» اﻧﮕﯿﺰه « ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

 

37 -اﮔﺮ             را ﭼﺎﺷﻨﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ي ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.

 

*ﺗﺠﺮﺑﻪ

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

 

38 -اﮔﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﭼﺎﺷﻨﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ي ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

39 -اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ در ﻣﺪارس و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭘﯿﺸﮕﺎم ﻧﻮآوري ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

40 -اﻣﺘﯿﺎز دﻫﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت از ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

 

41 -آﻣﻮزش ﺑﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن از اﻫﺪاف آﻣﻮزش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

42 -آﻣﻮزش ﺳﻨﺘﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارد آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﺧﻠﻖ ارزش ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

 

43 -آﻣﻮزش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارد آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﺧﻠﻖ ارزش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

 

 

44 -آﻣﻮزش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارد آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﺧﻠﻖ ارزش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

45 -آﻣﻮزش درﺑﺎره ي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ از اﻫﺪاف آﻣﻮزش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

46 -اﻧﻮاع ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ ،ﭘﺮوژه ﻣﺤﻮر ،ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﺤﻮر،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺤﻮر، ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

47 -اﻧﻮاع ﻣﻬﺎرت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﻣﻬﺎرت ﺧﻮدﺑﺎوري، ﻣﻬﺎرت ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ، ﻣﻬﺎرت اﻧﮕﯿﺰه، ﻣﻬﺎرت ﭘﺸﺘﮑﺎر و . . . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

48 -اﻧﻮاع ﻣﻬﺎرت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﻣﻬﺎرت ﺧﻮدﺑﺎوري، ﻣﻬﺎرت ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ، ﻣﻬﺎرت اﻧﮕﯿﺰه، ﻣﻬﺎرت ﭘﺸﺘﮑﺎر و . . . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

 

-آﻣﻮزش درﺑﺎره ي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ

 

- آﻣﻮزش ﺑﺮاي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ

 

49 -اﻫﺪاف آﻣﻮزش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ: آﻣﻮزش از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ

 

*درﺳﺖ

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

 

-آﻣﻮزش درﺑﺎره ي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ

 

-آﻣﻮزش ﺑﺮاي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ

 

51 -اﻫﺪاف آﻣﻮزش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ: آﻣﻮزش از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 3 اﯾﺪه ﻫﺎ از ﺟﻨﺒﻪ ي ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻮدن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

54 -اﯾﺪه ﻫﺎ از ﭼﻨﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ : ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻮدن اﯾﺪه ، ﺟﺬاﺑﯿﺖ اﯾﺪه ، ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺑﻮدن

 

*درﺳﺖ

 

*ﻣﻬﺎرت ﻧﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ

 

 

 

56 -ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﺳﯿﺐ ﻫﺎ و ﺑﺰه ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻬﺎرت ﻧﻪ ﮔﻘﺘﻦ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮد دارد.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

57 -ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﺳﯿﺐ ﻫﺎ و ﺑﺰه ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺒﮏ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

 

58 -ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻦ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮﮔﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯿﺘﻮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ را در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻘﻮﯾﺖ

ﮐﺮد. *ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

59 -ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻦ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮﮔﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯿﺘﻮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ را در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻘﻮﯾﺖ

ﮐﺮد.

 

 

 

 

 

60 -ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﺪارس و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭘﯿﺸﮕﺎم ﻧﻮآوري ﺑﻮد.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

61 -ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻮزه ﻫﺎ و آﺛﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺆﺛﺮاﺳﺖ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

62 -ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻮزه ﻫﺎ و آﺛﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺆﺛﺮاﺳﺖ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

63 -ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻮزه ﻫﺎ و آﺛﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺆﺛﺮاﺳﺖ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

64 -ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر، 55 درﺻﺪ از داﻧﺶ آﻣﻮزان در آﯾﻨﺪه در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪه اﻧﺪ.

 

 

 

 

 

65 -ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر، 65 درﺻﺪ از داﻧﺶ آﻣﻮزان در آﯾﻨﺪه در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﻧﺪ.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

 

66 -ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر، ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از داﻧﺶ آﻣﻮزان در آﯾﻨﺪه در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪه اﻧﺪ؟

 

65* در

 

 

 

 

 

67 -داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ KSA ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺨﺶ داﻧﺶ از ﻣﺪل ﻻزم را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

68 - ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻟﻔﻪ داﻧﺶ از ﻣﺪل KSA داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻻزم را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

69 -داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ KSA ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻧﮕﺮش از ﻣﺪل ﻻزم را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

 

 

ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺟﺪﯾﺪ و ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻣﺸﻮرت ﮐﺮد.

 

70 -ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد اﯾﺪه ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮب اﺳﺖ

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

71 -ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد اﯾﺪه ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺟﺪﯾﺪ و ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻣﺸﻮرت ﮐﺮد.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

72 -ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در دﻧﯿﺎي ﻣﺘﻼﻃﻢ اﻣﺮوزي ﺑﻘﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻮل دارﯾﻢ .ﺑﺮاي ﺗﺤﻮل، اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮدﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ

ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﯿﻢ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در دﻧﯿﺎي ﻣﺘﻼﻃﻢ اﻣﺮوزي ﺑﻘﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻮل دارﯾﻢ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

73 -ﺑﺮاي ﺗﺤﻮل، اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﯿﻢ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

74 -ﺑﺮاي ﺗﺤﻮل، اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﯿﻢ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

75 -ﺑﺮاي ﺗﺤﻮل، اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﯿﻢ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

76 -ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺟﺪﯾﺪ وﻏﺮﯾﺒﻪ ﻣﺸﻮرت ﮐﺮد.اﻓﺮاد ﺟﺪﯾﺪ اﻓﻖ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪﯾﯿﺶ روي ﺑﺎز ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

77 -ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت در دراز ﻣﺪت و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﺮدن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟

 

*از زواﯾﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ.

 

 

 

 

 

78 -ﺑﺮﺧﯽ روزﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﺎدت ﻫﺎي ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﻀﯽ از روزﻫﺎ ﮔﺮﯾﺰ اﻧﺪﯾﺸﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

79 -ﺑﺮﺧﯽ روزﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﺎدت ﻫﺎي ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﻀﯽ از روزﻫﺎ ﮔﺮﯾﺰ اﻧﺪﯾﺸﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺮوﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ

ﻗﺒﻮﻟﺸﺎن ﻧﺪارﯾﻢ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

80 - ﺑﻠﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

 

81 -ﺑﻪ دﻟﯿﻞ     در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻮآوري ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.

 

*ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ

 

 

 

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻮآوري ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

82 - ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﮐﻼه زرد دارد ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

 

* ﻣﻮاﻓﻖ ﺧﻮان

 

 

 

 

 

83 - ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﮐﻼه زرد دارد ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﻮان ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

84 - ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﮐﻼه زرد دارد ﻣﻮاﻓﻖ ﺧﻮان ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﮐﻼه زرد دارد ﻧﻮآور ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

ﻓﺮدي ﮐﻪ ﮐﻼه ﺳﺒﺰ دارد ، ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﮕﺎه ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و ﻧﻮآوراﻧﻪ دارد.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

دارد.

 

ﻓﺮدي ﮐﻪ ﮐﻼه ﺳﺒﺰ دارد ، ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﮕﺎه ﻣﺜﺒﺖ و ﺧﻮش ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

85 -ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺪام ﻣﻬﺎرت ﻣﯽ ﺗﻮان اﻓﺮاد ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﺮي داﺷﺖ؟

 

*ﻣﻬﺎرت ﮐﻨﺘﺮل زﻣﺎن

 

 

 

86 -ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻬﺎرت ﮐﻨﺘﺮل زﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان اﻓﺮاد ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﺮي داﺷﺖ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

87 - ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﮔﺮوﻫﯽ ، اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

 

88 -ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﮔﺮوﻫﯽ ، ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

 

* ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮي

 

 

 

89 - ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﮔﺮوﻫﯽ ، ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

90 -ﺧﻮب اﺳﺖ از دوره ي دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن آﻏﺎز » ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق « ﭘﺮورش ﺷﻮد.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

91 -ﺧﻮب اﺳﺖ از دوره ي دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن آﻏﺎز » ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق « ﭘﺮورش ﺷﻮد.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

92 -ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮدن، ﺣﺴﺎس ﺷﺪن ، راﺿﯽ ﻧﺒﻮدن ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد.

 

*درﺳﺖ

 

 

93 -ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮدن، ﺣﺴﺎس ﺷﺪن ، راﺿﯽ ﻧﺒﻮدن ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد .

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

 

94 -ﭘﯿﺎﻣﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻮآوري در سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی ﺑﻬﺒﻮدﻣﺴﺘﻤﺮ، ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

95 - ﭘﯿﺎﻣﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻮآوري ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﮐﺪام ﻣﻮرد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ؟

 

*اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮ

 

 

 

96 -ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻔﮑﺮ در ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

*درﺳﺖ

 

97 -ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻔﻘﻮده ي ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ رﺳﻤﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ

 

*درﺳﺖ

 

 

98 -ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت از ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

 

99 »- ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮي « ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﺪه ﻫﺎ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

100 -ﺗﺤﻮل آﻓﺮﯾﻨﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻮﺛﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

101 - ﺗﺸﻮﯾﻖ اﻓﺮاد ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺎم در ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮي اﺳﺖ.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

102 - ﺗﻌﺮﯾﻒ درﺳﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ ؟

 

*ﺗﻐﯿﯿﺮات داﺋﻤﯽ در رﻓﺘﺎر

 

 

103 - ﺗﻌﻬﺪ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻏﺮور و اﻓﺘﺨﺎر ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

 

104 -ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺎﻧﺪن و ﺗﺮك ﻧﮑﺮدن ﺳﺎزﻣﺎن درﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

 

105 - ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

 

106 - ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻼه ﻫﺎ در ﮔﺮوه ﻣﻮﺟﺐ اﺗﺤﺎد اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

107 -ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻼه ﻫﺎ در ﮔﺮوه ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﻮارد ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

 

 

108 -ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن دﮐﻮر و ﭼﯿﺪﻣﺎن ﮐﻼس ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي اﯾﺪه ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

 

109 -ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﻟﺒﺎس ﻫﺎ و ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي اﯾﺪه ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

110 -ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﻟﺒﺎس ﻫﺎ و ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي اﯾﺪه ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

 

111 -ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﻟﺒﺎس ﻫﺎ و ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي اﯾﺪه ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

 

 

112 -ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از دﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اي ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮد : اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﺟﺪﯾﺪي دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ و دﯾﺪ ﺟﺪﯾﺪي ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و

ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

113 -ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻔﻘﻮده ي ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ رﺳﻤﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

 

 

114 -ﺗﻔﮑﺮ "ﻣﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ"در ﻣﻬﺎرت ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺷﯽ و ﭘﺸﺘﮑﺎرﻣﻄﺮح ﻣﯿﺸﻮد؟

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

 

 

115 -ﻣﻄﺮح ﻣﯽ » ﻣﻬﺎرت ﺧﻮدﺑﺎوري « در » ﻣﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ « ﺗﻔﮑﺮ

 

ﮔﺮدد. *درﺳﺖ

 

 

 

 

 

116 - ﺗﻔﮑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻓﻘﻂ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

117 -در ﻣﺪارس ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد » ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق ﮐﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﻮب اﺳﺖ از دوره ي ﭘﯿﺶ

دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﺷﻮد.ﺧﻼﻗﯿﺖ ﯾﮏ واﺣﺪ درﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ در ﻫﻤﻪ ي دروس ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد. ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﻪ ي اﺗﻔﺎﻗﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ي ﺧﻼﻗﯿﺖ

رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﻢ. *درﺳﺖ

 

 

118 - ﺗﻔﮑﺮ ﻃﺮاﺣﯽ از ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

* درﺳﺖ

 

 

 

 

119 - ﺗﻔﮑﺮ ﻃﺮاﺣﯽ از ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

* درﺳﺖ

 

 

 

120 -ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﮑﺮ ﺑﻮدن اﯾﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮﺑﺎر ﺷﺪن ﺟﻠﺴﻪ ي اﯾﺪه ﭘﺮدازي ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

 

121ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ اﯾﺪه از ﻣﺮاﺣﻞ » ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮي « ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

122 - ﺗﯿﺠﻪ ي ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟

 

*در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ﮐﻪ ﻫﺴﺖ اﻣﯿﺪ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 

123 -ﭼﯿﻦ از ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﮔﺴﺘﺮده و ﺟﺎﻣﻊ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

124 -ﭼﯿﻦ از ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﮔﺴﺘﺮده و ﺟﺎﻣﻊ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

125 -ﭼﯿﻦ از ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﮔﺴﺘﺮده و ﺟﺎﻣﻊ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

126 -ﺣﺲ ﮔﺮوﻫﯽ و ﻫﻢ ﺗﯿﻤﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻧﻮآوري ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

 

127 - ﺣﻞ ﻣﻌﻤﺎ ارزشیابی آموزشی ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ذﻫﻦ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

 

* درﺳﺖ

 

 

 

128 - ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺑﻮدن از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

129 - ﺧﻠﻖ ارزش از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي آﻣﻮزش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

 

130 -ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ و ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

131 -ﺑﻪ ﺗﺮ ﺗﯿﺐ در ﮐﺪام » ﺧﻮد ﺑﺰرگ ﺑﯿﻨﯽ « و » ﺧﻮد ﮐﻢ ﺑﯿﻨﯽ ﺳﺒﮏ ارﺗﺒﺎﻃﯽ وﺟﻮد دارد ؟

 

*اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ -ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ

 

 

 

132 -ﺑﻪ ﺗﺮ ﺗﯿﺐ در ﮐﺪام » ﺧﻮد ﺑﺰرگ ﺑﯿﻨﯽ « و » ﺧﻮد ﮐﻢ ﺑﯿﻨﯽ ﺳﺒﮏ ارﺗﺒﺎﻃﯽ وﺟﻮد دارد ؟

 

*ﺳﺒﮏ اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ – ﺳﺒﮏ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ

 

 

133 -ﺧﻮش ﺑﯿﻨﯽ، ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮔﺮي ﺟﺰء وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻓﺮد ﺑﺎ ﮐﻼه ﺳﯿﺎه اﺳﺖ.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

134 -داﺷﺘﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ درﺳﺖ از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي آﻣﻮزش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

 

 

135 -داﻧﺶ آﻣﻮزي ﮐﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎروﯾﮑﺮد ﮔﺴﺘﺮده و ﺟﺎﻣﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

 

 

136 -در اراﺋﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار وﯾﻨﺪوزﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﯾﮑﺮو ﺳﺎﻓﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي دﯾﮕﺮدر ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

 

137 -در ارﺗﺒﺎط ﻓﺮد ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻖ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ وﻣﺴﺘﻤﺮ و داﺋﻤﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

 

138 -در ارﺗﺒﺎط ﻓﺮد ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و ﻧﻮآور ارﺗﺒﺎط اﺛﺮﺑﺨﺶ دارﻧﺪ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺻﻮرت واﻗﻌﯽ در زﻧﺪﮔﯽ درك ﮐﺮده اﻧﺪ ارﺗﺒﺎط

ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ و ﻣﺴﺘﻤﺮ و داﺋﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

139 -در ارﺗﺒﺎط ﻓﺮد ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و ﻧﻮآور ارﺗﺒﺎط اﺛﺮﺑﺨﺶ دارﻧﺪ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺻﻮرت واﻗﻌﯽ در زﻧﺪﮔﯽ درك ﮐﺮده اﻧﺪ ارﺗﺒﺎط

ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ و ﻣﺴﺘﻤﺮ و داﺋﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

 

140 -در ارﺗﺒﺎط ﻓﺮد ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻖ در ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﺧﺎص ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺧﺪا اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻮد.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

1 4 1 در ارﺗﺒﺎط ﻓﺮد ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻖ ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؟

 

*در ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﺧﺎص ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺪا اﯾﺠﺎد ﻣﯽ

 

ﺷﻮد

 

 

 

142 - در ارﺗﺒﺎط ﻓﺮد ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻖ ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؟

 

*در ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﺧﺎص ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺪا اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد

 

 

 

143 - در ارﺗﺒﺎط ﻓﺮد ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻖ ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؟

 

*در ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﺧﺎص ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺪا اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

 

 

144 -در اﻟﮕﻮي ﻓﺮا ﺷﻨﺎﺧﺖ روش ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ در ﮐﻼس ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﻌﻠﻢ آﻣﻮزش ﻣﯽ دﻫﺪ.

 

145 -در اﻟﮕﻮي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻟﮕﻮي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻫﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزروش ﺗﺪرﯾﺲ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

در اﻟﮕﻮي ﻓﺮا ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻟﮕﻮي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻫﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز روش ﺗﺪرﯾﺲ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

146 -در اﻟﮕﻮي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺟﺎي ﻣﻌﻠﻢ را ﻣﯿﮕﯿﺮد.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

147 -در اﻟﮕﻮي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﺟﺎي ﻣﻌﻠﻢ را ﻣﯿﮕﯿﺮد.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

-روي ﻧﮕﺮش داﻧﺶ

 

-روي ﻣﻬﺎرت ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

 

148 -در آﻣﻮزش ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و دﺑﺴﺘﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ :روﯾﮑﺮدﻋﻤﻠﮕﺮاﺳﺖ

 

-اﺻﻼ روي داﻧﺶ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

 

آﻣﻮز ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

 

149 - در آﻣﻮزش ﺳﻨﺘﯽ از روﯾﮑﺮد ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

150 -در آﻣﻮزش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ از روﯾﮑﺮد ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ ودر آﻣﻮزش ﺳﻨﺘﯽ روﯾﮑﺮد ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

151 -در اﯾﺪه ﭘﺮدازي داﺋﻢ ذﻫﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ روز ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

152 -در اﯾﺪه ﭘﺮدازي داﺋﻢ ذﻫﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ روز ﻣﯿﺸﻮد.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

 

153 -در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻮزه ﻫﺎ و ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻼس ﻫﺎ را ﺑﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﻣﮑﺎن ﻣﻮزه ﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﯿﻢ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

 

154 -در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻮزه ﻫﺎ و ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﺤﯿﻂ رﺳﻤﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮورش ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

 

 

ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد. -

 

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻓﺴﺘﯿﻮال ﻫﺎ و ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎ : ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﻓﺮادي

 

155 -در ﺑﺎزدﯾﺪ از

 

- اﯾﻦ ﺟﺎ ﻫﺎ ﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽ

 

اﻓﺮادﻣﺘﺨﺼﺺ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻫﺎ ﭘﻞ ﺟﺪﯾﺪي ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻓﻖ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪاﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

 

 

 

ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد. -

 

 

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻓﺴﺘﯿﻮال ﻫﺎ سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی  و ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎ : ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﻓﺮادي

 

156 -در ﺑﺎزدﯾﺪ از

 

- اﯾﻦ ﺟﺎ ﻫﺎ ﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽ

 

اﻓﺮادﻣﺘﺨﺼﺺ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻫﺎ ﭘﻞ ﺟﺪﯾﺪي ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻓﻖ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪاﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

157 -در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻓﺴﺘﯿﻮال ﻫﺎ و ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎ اﻓﺮادﻣﺘﺨﺼﺺ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻫﺎ ﭘﻞ ﺟﺪﯾﺪي ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻓﻖ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪاﯾﺠﺎد

ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. *درﺳﺖ

 

 

 

 

 

158 -در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻓﺴﺘﯿﻮال ﻫﺎ و ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎ اﯾﻦ ﺟﺎ ﻫﺎ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ از آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.

 

*درﺳﺖ

 

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

 

 

 

159 -در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻓﺴﺘﯿﻮال ﻫﺎ و ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎ اﯾﻦ ﺟﺎ ﻫﺎﻣﮑﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ از آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

 

160 -در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻓﺴﺘﯿﻮال ﻫﺎ و ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎ اﯾﻦ ﺟﺎ ﻫﺎﻣﮑﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ از آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

 

161 -در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻓﺴﺘﯿﻮال ﻫﺎ و ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎ ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ؟

 

*ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ.

 

 

 

 

162 - در ﺑﺤﺚ » ﺗﺮس از ﺷﮑﺴﺖ « ﭼﺮﺧﻪ ي ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن و ﺧﻠﻖ ﮐﺮدن ﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻬﺎي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟

 

*ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪن ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق در داﻧﺶ آﻣﻮزﻣﯽ ﺷﻮد.

 

 

 

در ﺑﺤﺚ » ﺗﺮس از ﺷﮑﺴﺖ « ﭼﺮﺧﻪ ي ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن و ﺧﻠﻖ ﮐﺮدن ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﺮس از ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

163 -ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي » ﺗﺮس از ﺷﮑﺴﺖ « در ﺑﺤﺚ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪ ﺑﺮود و ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

164 -ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي » ﺗﺮس از ﺷﮑﺴﺖ « در ﺑﺤﺚ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪ ﺑﺮود و ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ. ﻓﻀﺎي ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي

ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﻓﻮر آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﺪ. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد ﺑﻪ ﻓﮑﺮ وادار ﺷﻮد.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

 

165 -ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺧﻼﻗﯿﺖ ﯾﮏ واﺣﺪ » ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق « در ﺑﺤﺚ درﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ در ﻫﻤﻪ ي دروس ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

 

166 -ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﯾﮕﺮان » ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ « در ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

 

 

167 - در ﺑﺤﺚ » ﺳﺒﮏ « ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

 

* اﻓﺮاد در ﺷﺮاﯾﻂ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

 

 

 

 

- اﻓﺮاد در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ  -

 

168 -از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﭘﯿﺸﮕﺎم در » ﺳﺒﮏ « در ﺑﺤﺚ ﺳﺒﮏ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ اراﺋﻪ ي اﯾﺪه ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

 

 

169 -در ﺑﺤﺚ ﺣﺪاﻗﻞ اﯾﺪه : در ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻓﺮاي ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮدﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ - در اﯾﺪه ﭘﺮدازي 10اﯾﺪه ي اول را ﮐﻨﺎرﻣﯿﮕﺬارﯾﻢ

- 10اﯾﺪه ي اول آن ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ذﻫﻦ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪه اﯾﻢ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

170 -در ﺑﺤﺚ ﺣﺪاﻗﻞ اﯾﺪه ﻫﺎ 1 0 اﯾﺪه ي اول آن ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ذﻫﻦ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪه اﯾﻢ.

 

*درﺳﺖ

 

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

1 7 1در ﺑﺤﺚ ﺣﺪاﻗﻞ اﯾﺪه ﻫﺎ در سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی  ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ؟

 

*در ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺣﺪاﻗﻞ 10 اﯾﺪه ﺑﺪﻫﯿﻢ.

 

172 -در ﺑﺤﺚ ﻣﻬﺎرت ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدي داﻧﺶ آﻣﻮز اﺳﺘﺪﻻل وﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

173 -در ﺑﺤﺚ ﻣﻬﺎرت ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدي داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻮاﻫﺪ وﻣﺪارك ﻣﯿﺮود.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

174 -در ﺑﺤﺚ ﻣﻬﺎرت ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدي داﻧﺶ آﻣﻮز ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻮاﻫﺪ و ﻣﺪارك ﻣﯽ رود ،اﺳﺘﺪﻻل و

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

175 - در ﺑﺤﺚ ﻣﻬﺎرت ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؟

 

*داﻧﺶ آﻣﻮز در ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

 

 

 

176 -ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد ﭘﯿﺶ » ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ « در ﺑﺤﺚ زﻣﯿﻨﻪ ي ﺷﻨﺎﺧﺖ دﯾﮕﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

*درﺳﺖ

 

177 -ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد ﭘﯿﺶ » ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ « در ﺑﺤﺚ زﻣﯿﻨﻪ ي ﺷﻨﺎﺧﺖ دﯾﮕﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

*درﺳﺖ

 

 

178 -ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد ﭘﯿﺶ » ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ « در ﺑﺤﺚ زﻣﯿﻨﻪ ي ﺷﻨﺎﺧﺖ دﯾﮕﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

179 -در ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان آراﺳﺘﮕﯽ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي دارد.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

180 -در ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﯾﺪ آراﺳﺘﮕﯽ ﻇﺎﻫﺮي وﺑﺎﻃﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

181 -در ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﯾﺪ آراﺳﺘﮕﯽ ﻇﺎﻫﺮي وﺑﺎﻃﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

 

*درﺳﺖ

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

183 -در ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ آراﺳﺘﮕﯽ ﻇﺎﻫﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

184 - در ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد ؟

 

* ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺳﺒﮏ ارﺗﺒﺎﻃﯽ

 

 

 

185 -در ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﻬﺎرت ﺳﺒﮏ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ،زﺑﺎن ﺑﺪن و آراﺳﺘﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

186 -در ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﻬﺎرت ﺳﺒﮏ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ،زﺑﺎن ﺑﺪن و آراﺳﺘﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

 

188 -در ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ را ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

 

189 -در ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ را ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

190 -در ﺗﻔﮑﺮ » ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ « اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دارﻧﺪ.

 

* درﺳﺖ

 

 

 

191 »- ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ « ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ؟

 

*ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ» ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ « ﻣﯽ رﺳﻨﺪ.

 

192 -در ﺗﻔﮑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺧﻠﻖ ارزش ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ارزش اﻓﺰوده ﺷﻮد.

 

*درﺳﺖ

 

 

193 - در ﺗﻔﮑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻞ ﻧﮕﺮ دارد.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

194 - در ﺗﻔﮑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻞ ﻧﮕﺮ دارد.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

195 - در ﺗﻔﮑﺮ ﻃﺮاﺣﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻞ ﻧﮕﺮ دارد.

 

* ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

196 -در ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد دارد.

 

*درﺳﺖ

 

197 -داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد « در ﺗﻔﮑﺮ ﻫﻤﮕﺮا«. ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

198 -داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ « در ﺗﻔﮑﺮ واﮔﺮا« ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه

 

*درﺳﺖ

 

 

 

199 -داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ « در ﺗﻔﮑﺮ واﮔﺮا« ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه

 

*درﺳﺖ

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

 

200 -آﺑﯽ : دﯾﮕﺮ ﺧﻮاه ، » دﯾﺴﮏ « در ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﯿﭗ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ، زودﺟﻮش اﺳﺖ.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

.201 زرد: رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻ ، » دﯾﺴﮏ « در ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﯿﭗ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻫﻞ ﺗﻮﺟﻪ ، اﻫﻞ ﺷﻮﺧﯽ اﺳﺖ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.202 ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ؟

 

»** دﯾﺴﮏ « در ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﯿﭗ ﺷﻨﺎﺳﯽ آﺑﯽ : دﯾﮕﺮ ﺧﻮاه ، ﺑﺸﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ، زودﺟﻮش

 

 

 

.203 ﻗﺮﻣﺰ : ﺑﻠﻨﺪﭘﺮواز ، ارﺗﺒﺎط »: دﯾﺴﮏ « در ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﯿﭗ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ، ﺑﺮون ﮔﺮا آﺑﯽ :ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮ ، ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ، ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ، ﺷﮑﺎك و ﺣﺴﺎس ﺳﺒﺰ: ﻣﻬﺮﺑﺎن ، دﻟﺴﻮز ، ﺻﺮف وﻗﺖ ﺑﺮاي دﯾﮕﺮان زرد: رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻ ، اﻫﻞ ﺗﻮﺟﻪ ، اﻫﻞ ﺷﻮﺧﯽ

**درﺳﺖ

 

 

 

.204 در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻞ از ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ؟

 

3**

 

 

 

.205 در راﻫﺒﺮد ﭼﺮﺧﻪ ي اﯾﺪه ﺗﺎ ﻋﻤﻞ داﻧﺶ آﻣﻮز در ﻣﺪرﺳﻪ اﯾﺪه ﻫﺎي ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﺪه ﻫﺎ را ﭘﺮورش ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. اﯾﺪه ﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ

ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.206 در راﻫﺒﺮد ﭼﺮﺧﻪ ي اﯾﺪه ﺗﺎ ﻋﻤﻞ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺪه ﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي

ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.207 در راﻫﺒﺮد ﭼﺮﺧﻪ ي اﯾﺪه ﺗﺎ ﻋﻤﻞ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز در ﻣﺪرﺳﻪ اﯾﺪه ﻫﺎي ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.208 در راﻫﺒﺮد ﭼﺮﺧﻪ ي اﯾﺪه ﺗﺎ ﻋﻤﻞ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز در ﻣﺪرﺳﻪ اﯾﺪه ﻫﺎي ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.209 در روش ﺗﺪرﯾﺲ ، ﻗﺼﻪ ﮔﻮﯾﯽ و داﺳﺘﺎن ﺳﺮاﯾﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز ارﺗﺒﺎط واﻗﻌﯽ ﺗﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮي ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.210 در روش ﺗﺪرﯾﺲ ، ﻗﺼﻪ ﮔﻮﯾﯽ و داﺳﺘﺎن ﺳﺮاﯾﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز ارﺗﺒﺎط واﻗﻌﯽ ﺗﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮي ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯿﮑﻨﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

.211 در روش ﺗﺪرﯾﺲ ، ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزي داﻧﺶ آﻣﻮز ارﺗﺒﺎط واﻗﻌﯽ ﺗﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮي ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

.212 در روش ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻗﺪام و اﻧﺠﺎم ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ **وﻗﺘﯽ ﻣﺤﺘﻮي درس را ﯾﺎد ﻧﮕﯿﺮد ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﺷﻮد

 

 

213 . در روش ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻗﺪام و اﻧﺠﺎم وﻗﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﭼﯿﺰي را ﮐﻪ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ در دﻧﯿﺎي واﻗﻌﯽ ﺣﺲ ﮐﻨﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.214 در روﯾﮑﺮد ﻣﺤﺪود ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎري راه

اﻧﺪازي ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.215 در روﯾﮑﺮد ﻣﺤﺪود ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎري راه

اﻧﺪازي ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮔﺮدد.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.216 در روﯾﮑﺮد ﻣﺤﺪود ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎري راه

اﻧﺪازي ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

**درﺳﺖ

 

 

.217 در روﯾﮑﺮد ﻣﺤﺪود ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ

 

ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎري راه اﻧﺪازي ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.218 در روﯾﮑﺮد ﻣﺤﺪود ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﯿﻢ. **ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

.219 در ﺳﺒﮏ ارﺗﺒﺎﻃﯽ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﺨﺺ رﻓﺘﺎر ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽ دﻫﺪ .

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

.220 در ﺳﺒﮏ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺷﺨﺺ رﻓﺘﺎر ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽ دﻫﺪ .

 

**درﺳﺖ

 

.221 در ﺳﺒﮏ اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ ﺷﺨﺺ ﺧﻮد ﮐﻢ ﺑﯿﻨﯽ دارد و در ﺳﺒﮏ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺷﺨﺺ دﭼﺎر ﺧﻮد ﺑﺰرگ ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ.

 

**درﺳﺖ

 

 

.222 در ﺳﺒﮏ اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ ﺷﺨﺺ ﺧﻮد ﮐﻢ ﺑﯿﻨﯽ داردو در ﺳﺒﮏ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺷﺨﺺ دﭼﺎر ﺧﻮد ﺑﺰرگ ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.223 در ﺳﺒﮏ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺷﺨﺺ ﺧﻮد ﮐﻢ ﺑﯿﻨﯽ دارد و در ﺳﺒﮏ اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ

 

ﺷﺨﺺ دﭼﺎر ﺧﻮد ﺑﺰرگ ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

.224 در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم و ﺳﻨﺘﯽ ﮐﺪام ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را دارﻧﺪ ؟

 

**ﻣﻌﻠﻢ

 

 

 

 

 

 

در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم و ﺳﻨﺘﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را دارﻧﺪ.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم و ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را دارﻧﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

.225 در ﺷﯿﻮه ي ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺎزدﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮب اﺳﺖ ﺗﺪرﯾﺲ در ﻣﺤﯿﻂ           و............. ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.

 

**ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ

 

 

 

.226 در ﺷﯿﻮه ي ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺎزدﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮب اﺳﺖ ﺗﺪرﯾﺲ در ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﺎزي ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

.227 در ﺷﯿﻮه ي ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺎزدﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮب اﺳﺖ ﺗﺪرﯾﺲ در ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.228 در ﺷﯿﻮه ي ﺗﺪرﯾﺲ دﻋﻮت از اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

 

.229 در ﺷﯿﻮه ي ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزي داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺤﺘﻮاي درس را ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

 

**درﺳﺖ

 

 

.230 در ﻋﺮﺻﻪ ي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻓﺮد 4 ﻋﺮﺻﻪ ي ارﺗﺒﺎﻃﯽ دارد :

 

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

- ارﺗﺒﺎط اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ

 

- ارﺗﺒﺎط اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان

 

-ارﺗﺒﺎط اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﺧﻠﻘﺖ

 

ارﺗﺒﺎط اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺧﻮد

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.231 در ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮد ﮔﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻓﺮاد ﭼﻮن ﺧﻼق ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاران ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮآوري ﻫﺴﺘﻨﺪ .

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.232در ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻨﯽ در ﻣﺪارس از ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ واﻟﺪﯾﻦ و داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﺣﺘﯽ رﺳﺎﻧﻪ ﻧﮕﺮش ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟

 

**درﺳﺖ

 

 

 

233 . در ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﻣﺪارس از ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ واﻟﺪﯾﻦ و دﺑﯿﺮان و داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﺣﺘﯽ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

234 در ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﻣﺪارس ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﮕﺮش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

235 در ﮐﺪام روش ﺗﺪرﯾﺲ ، داﻧﺶ آﻣﻮز ارﺗﺒﺎط واﻗﻌﯽ ﺗﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮي ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ؟

 

**روش ﻗﺼﻪ ﮔﻮﯾﯽ و داﺳﺘﺎن ﺳﺮاﯾﯽ

 

 

 

.236 در ﮐﺪام ﺳﺒﮏ ارﺗﺒﺎﻃﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ؟

 

**ﺳﺒﮏ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ

 

 

 

237 در ﮐﺪام ﺷﯿﻮه ي ﺗﺪرﯾﺲ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺤﺘﻮاي درس را ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؟

 

**روش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزي

 

 

 

.238 در ﮐﺪام ﻣﻬﺎرت ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺲ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد؟

 

** ﻣﻬﺎرت ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدي

 

.239 در ﮐﺪام ﻧﺴﻞ از ﻣﺪارس ، داﻧﺶ آﻣﻮز ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﺴﺮي واﺣﺪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ را ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، در ﮐﻨﺎر آن ﻫﺎ ﺑﻪ اﻣﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ

ﻣﯽ ﭘﺮدازد؟ **ﻧﺴﻞ دوم

 

 

.240 در ﮐﺪام ﻧﺴﻞ از ﻣﺪارس ، داﻧﺶ آﻣﻮز ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﺴﺮي واﺣﺪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ را ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، در ﮐﻨﺎر آن ﻫﺎ ﺑﻪ اﻣﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ

ﻣﯽ ﭘﺮدازد؟ **ﻧﺴﻞ دوم

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

.241 در ﮐﺪام ﻧﺴﻞ از ﻣﺪارس ، داﻧﺶ آﻣﻮز ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﺴﺮي واﺣﺪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ را ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، در ﮐﻨﺎر آن ﻫﺎ ﺑﻪ اﻣﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ

ﻣﯽ ﭘﺮدازد؟ **ﻧﺴﻞ دوم

 

 

.242 در ﮐﺪام ﻧﺴﻞ از ﻣﺪارس، ﻫﺪف ﺻﺮﻓﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾﮑﺴﺮي ﻧﯿﺮوﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮐﺸﻮر اﺳﺖ؟

 

**ﻣﺪارس آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر ﻧﺴﻞ اول

 

 

 

.243 در ﮐﺪام ﻧﺴﻞ از ﻣﺪارس، ﻫﺪف ﺻﺮﻓﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾﮑﺴﺮي ﻧﯿﺮوﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮐﺸﻮر اﺳﺖ؟

 

**ﻧﺴﻞ اول

 

 

 

.244 در ﮐﺪام ﻧﻮع از ﻣﺪارس ، داﻧﺶ آﻣﻮز ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﺴﺮي واﺣﺪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ را ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، در ﮐﻨﺎر آن ﻫﺎ ﺑﻪ اﻣﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ

ﻣﯽ ﭘﺮدازد؟ **ﻣﺪارس ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر

 

 

.245 در ﮐﺪام ﻧﻮع ﺗﻔﮑﺮ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ راه ﺣﻞ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ؟

 

**ﺗﻔﮑﺮ ﻫﻤﮕﺮا

 

 

 

.246 در ﮐﺪام ﻫﺪف روﯾﮑﺮد ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؟

 

**آﻣﻮزش ﺑﺮاي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ

 

 

 

247 در ﮐﻼه ﻗﺮﻣﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻣﻮري را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻل دارﻧﺪ .

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

.248 در ﮐﻨﺎر ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺪام ﻣﻬﺎرت ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ راه ﺣﻞ ﻫﺎي ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ؟

 

**ﻣﻬﺎرت ﺗﻔﮑﺮﺧﻼق

 

 

.249 در ﮐﻨﺎر ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﺎرت ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ راه ﺣﻞ ﻫﺎي ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.250 در ﮐﻨﺎر ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﺎرت ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ راه ﺣﻞ ﻫﺎي ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.251 ر ﮐﻨﺎر ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﺎرت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ راه ﺣﻞ ﻫﺎي ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

.252 در ﮔﺎم ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي اﯾﺪه ﻫﺎ ، ﺑﺎ ﻧﻈﺮ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﻪ ي اﻋﻀﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.253 ﺑﺎﯾﺪ روي ﺟﺰﺋﯿﺎت دﻗﯿﻖ ﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ » ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ « در ﻣﺒﺤﺚ ﮐﻞ ﻧﮕﺮ ﺑﻮد.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

.254 در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻫﻮش               ﺑﺎﯾﺪ روي ﻫﻮش ................ ﺑﺎ.

 

**ﻣﻨﻄ -ﯿ

 

 

 

.255 در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻫﻮش ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎﯾﺪ روي ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.256 در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻫﻮش ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎﯾﺪ روي ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.257 در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ روي ﻫﻮش ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

.258 در ﻣﺪارس آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر، ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻨﻬﺎ رﺳﺎﻟﺖ آﻣﻮزش را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.259 در ﻣﺪارس آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر، ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﻪ رﺳﺎﻟﺖ / رﺳﺎﻟﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد؟

 

**آﻣﻮزش

 

 

.260 در ﻣﺪارس ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر، ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد؟

 

**آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ

 

 

 

.261 در ﻣﺪارس ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر، ﻣﺪرﺳﻪ دو رﺳﺎﻟﺖ آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.262 در ﻣﺪارس ﺳﻨﺘﯽ ﻧﻘﺶ ﻋﻘﻞ ﮐﻞ ﺑﺮاي ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ؟

 

**ﻣﻌﻠﻤﺎن

 

 

 

در ﻣﺪارس ﺳﻨﺘﯽ ﻧﻘﺶ ﻋﻘﻞ ﮐﻞ ﺑﺮاي دﺑﯿﺮان ﺑﻮد.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

.263 در ﻣﺪارس ﺳﻨﺘﯽ ﻧﻘﺶ ﻋﻘﻞ ﮐﻞ ﺑﺮاي ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻮد وﻟﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ دﺑﯿﺮان ﻋﻘﻞ ﮐﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

.264 در ﻣﺪارس ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ، ﻣﺪرﺳﻪ و سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی ﭼﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد؟

 

**آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ

 

 

 

.265 در ﻣﺪارس ﻣﺪﯾﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دادن اﻧﮕﯿﺰش را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.266 در ﻣﺪارس ﻣﺪﯾﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪرﺳﻪ اﻧﮕﯿﺰش را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

.267 در ﻣﺪارس ﻧﺴﻞ دوم ﯾﻌﻨﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر، داﻧﺶ آﻣﻮز ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﺴﺮي واﺣﺪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ را ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، در ﮐﻨﺎر آن ﻫﺎ ﺑﻪ

اﻣﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﭘﺮدازد.

 

.268 در ﻣﺪارس ﻧﺴﻞ دوم ﯾﻌﻨﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر، داﻧﺶ آﻣﻮز ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﺴﺮي واﺣﺪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ را ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، در ﮐﻨﺎر آن ﻫﺎ ﺑﻪ

اﻣﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﭘﺮدازد.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.269 در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﻨﻈﻮر از» رﻫﺎﯾﯽ «ﮐﺪام ﻣﻮرد ﻧﯿﺴﺖ؟

 

**ﻣﻨﻈﻮر رﻫﺎ ﺷﺪن از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ.

 

 

 

در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﻨﻈﻮر از » رﻫﺎﯾﯽ « رﻫﺎ ﺷﺪن از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﺳﺖ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

270 در ﻣﻬﺎرت اﺑﺮاز وﺟﻮد و ارزﺷﻤﻨﺪي ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﯾﮏ اردو ﯾﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮐﻨﺪ.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

.271 در ﻣﻬﺎرت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﺪ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪن ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

 

.272 در ﻣﻬﺎرت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

.273 در ﻣﻬﺎرت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.274 در ﻣﻬﺎرت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.275 در ﻣﻬﺎرت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ، اﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.276 در ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ، ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ، ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺪرﺳﻪ را رﺻﺪ ﮐﻨﺪ و راه ﺣﻞ ﻫﺎي ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ اراﺋﻪ دﻫﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

 

 

.278 در ﻣﻬﺎرت ﺧﻮدﺑﺎوري» ﺑﺎﯾﺪ « ﻫﺎ ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

 

 

در ﻣﻬﺎرت ﺧﻮدﺑﺎوري» ﺑﺎﯾﺪ «ﻫﺎ ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

.279

 

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.280 در ﻣﻬﺎرت رواﻣﺪاري ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻧﻄﺮات دﯾﮕﺮان اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﺣﺘﯽ ﻧﻈﺮات ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎب

 

آوري و آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ را ارﺗﻘﺎ دﻫﯿﻢ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.281 در ﻣﻬﺎرت ﮔﻮش دادن ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺛﺮ ﺑﺨﺶ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

 

 

.283 در ﻣﻬﺎرت ﮔﻮش دادن ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ؟

 

**داﻧﺶ آﻣﻮز ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

 

.284 در ﻣﻬﺎرت ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮي ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﯾﮏ اردو ﯾﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮐﻨﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.285 در ﻣﺪارس ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽ » ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق « در ﻣﻮرد ﺑﺎﺷﺪ؟

 

**ﺧﻮب اﺳﺖ از دوره دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن آﻏﺎز ﺷﻮد

 

 

 

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

 

.286 ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮآوري در » ﻧﻮآوري در ﺑﺎزار « در ﻣﻮرد ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

 

در آﻣﻮزش ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ

 

ﺳﻤﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺪن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺳﺴﺎت را ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ.

 

 

 

.287 در ﻣﻮرد آﻣﻮزش ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و دﺑﺴﺘﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ روﯾﮑﺮد ﻋﻤﻠﮕﺮاﺳﺖ.

 

**درﺳﺖ

 

 

.288 در ﻣﻮرد آﻣﻮزش ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و دﺑﺴﺘﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ روﯾﮑﺮد ﻋﻤﻠﮕﺮاﺳﺖ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

در ﻣﻮرد آﻣﻮزش ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و دﺑﺴﺘﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ روي ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

.289 در ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺗﻔﺎق و ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ ﮐﺪام راﻫﮑﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ؟

 

**اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت اﻓﺮاد ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺖ.

 

 

 

 

 

در ﻣﻮرد ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ؟

 

.290

 

 

**ﻣﺪﯾﺮان داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺒﮏ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻮق دﻫﻨﺪ

 

.291 در ﻣﻮرد ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ؟

 

**ﻣﺪﯾﺮان داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺒﮏ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻮق دﻫﻨﺪ.

 

 

 

.292 در ﻣﻮرد ﺗﯿﻢ ﻫﺎي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ : ﺗﯿﻢ ﻫﺎي ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان و دﺑﯿﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد - اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ

 

- ﺑﻪ ﺟﺎي رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻤﮏ و

 

- ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻓﺮدي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﯿﻢ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

 

ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

ﻫﻤﮑﺎري ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

 

.293 در ﻣﻮرد ﺗﯿﻢ ﻫﺎي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ﯾﮏ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻔﯿﺪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

.294 در ﻧﺴﻞ اول از ﻣﺪارس ) ﻣﺪارس آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر (، ﻫﺪف ﺻﺮﻓﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾﮑﺴﺮي ﻧﯿﺮوﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ

 

ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

 

**درﺳﺖ

 

**درﺳﺖ

 

 

.296 در ﻧﻮآوري در روش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ؟

 

**ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

 

 

 

.297 در ﻧﻮآوري در ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ي ﻣﺪارس ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺪارس را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ . ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ. داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻣﻌﺪل ﺑﺎﻻي

1 9 را ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ ورودي ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﯿﻢ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.298 در ﻧﻮآوري در ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ي ﻣﺪارس ﻣﯽ ﺗﻮان داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻣﻌﺪل ﺑﺎﻻي 1 9 را ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮد.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.299 در ﻧﻮآوري رادﯾﮑﺎل ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪي از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي اراﺋﻪ ﺷﻮد.

 

**درﺳﺖ

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

در ﻧﻮآوري رادﯾﮑﺎل ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ؟

 

* ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪي از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي اراﺋﻪ ﺷﻮد.

 

 

 

.301 در ﻧﻮآوري ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻮﮔﻞ اﻟﮕﻮي 8 0 2 0 را اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺣﯿﻄﻪ ي ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ي اﻫﺪاف ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت

اﺳﺖ از : ارﺗﻘﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮد ، ﺑﻬﺮه وري و روش ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﺳﻨﺪ .

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.302 در ﻧﻮآوري ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻮﮔﻞ اﻟﮕﻮي 8020 را اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺣﯿﻄﻪ ي ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ي اﻫﺪاف زﯾﺮ ﺑﺮﺳﺪ

ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از............ **رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮي

 

 

.303 در ﻫﺪف آﻣﻮزش از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺷﻐﻠﯽ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

.304 در ﻫﺪف آﻣﻮزش ﺑﺮاي ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻨﯽ روﯾﮑﺮد ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

.305ﻫﺮ ﻫﺪف آﻣﻮزش ﺑﺮاي ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻨﯽ روﯾﮑﺮد ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.306 ﻫﺮ ﻫﺪف آﻣﻮزش درﺑﺎره ي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺷﻐﻠﯽ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

 

در ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟

 

.307

 

 

**در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻌﻠﻢ و داﻧﺶ آﻣﻮز ﻫﻢ زﻣﺎن داﻧﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

 

 

 

.308 در ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ ﻓﻘﻂ داﻧﺶ آﻣﻮز داﻧﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

.309 در ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻌﻠﻢ داﻧﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

.310 درآﻣﻮزش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ روي ﺗﻤﺎﯾﻼت و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎي ﺧﻮد ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

.311 درآﻣﻮزش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ **ﺟﺎﻣﻌﻪ ي ﻫﺪف در اﯾﻦ آﻣﻮزش ﻗﺸﺮ ﺧﺎﺻﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ

 

 

.312 درﻣﻬﺎرت ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺲ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.313 در ﻣﻮرد » ﻧﮕﺮش ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ « ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ؟

 

**ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﻨﺪ.

 

 

 

.314 راﺿﯽ ﻧﺒﻮدن ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.315راﻫﮑﺎر ﻣﻬﻢ در ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ و اﺗﻔﺎق ﻃﺮاﺣﯽ روﯾﺪادﻫﺎي اﺗﻔﺎق ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد داﻧﺶ آﻣﻮز از ﻗﺪرت ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺧﻮد

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ. **درﺳﺖ

 

 

 

 

 

راﻫﮑﺎر ﻣﻬﻢ در سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی در ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ و اﺗﻔﺎق اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت اﻓﺮاد ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺖ.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

.316 رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮي از اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.317 روش ﺗﺪرﯾﺲ ﻗﺼﻪ ﮔﻮﯾﯽ و داﺳﺘﺎن ﺳﺮاﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﯿﺠﺎن و ﻋﺎﻃﻔﻪ و اﺣﺴﺎس اﺳﺖ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.318 روش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﯿﺠﺎن و ﻋﺎﻃﻔﻪ و اﺣﺴﺎس اﺳﺖ.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

.319 روﯾﮑﺮد ﻓﺮا ﺷﻨﺎﺧﺖ در آﻣﻮزش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود.

 

**درﺳﺖ

 

 

.320 روﯾﮑﺮد ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﺪارس ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ﯾﺎ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.321 ﺳﺒﮏ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ از ﺳﺒﮏ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.322 ﺳﺒﮏ دوﺳﺘﺎﻧﻪ از ﺳﺒﮏ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

.323 ﺳﺒﮏ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﺳﺒﮏ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ، ﺳﺒﮏ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ، ﺳﺒﮏ اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ

 

**درﺳﺖ

 

 

 

 

-ﺷﻮﺧﯽ

 

.324 ﺳﻢ ﻫﺎي ﮐﺸﻨﺪه ي ﺧﻼﻗﯿﺖ: اﺷﺘﺒﺎه ﭼﯿﺰ ﺑﺪي اﺳﺖ –.ﺑﺎزي ﻋﻤﻠﯽ ﻟﻐﻮ و ﺑﯿﻬﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﯿﺴﺖ.

ﻣﻮﻗﻮف. ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﯾﺎ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

 

.325 ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻮﮔﻞ اﻟﮕﻮي 8 0 2 0 را اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺣﯿﻄﻪ ي ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ارﺗﻘﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﺳﻨﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.326 ﺿﻮاﺑﻂ اﯾﺪه ﭘﺮدازي ﻋﺪم اﻧﺘﻘﺎد و ﻗﻀﺎوت ، ﻋﺪم ﺗﻤﺴﺨﺮ اﯾﺪه ﻫﺎ ،

 

ﺗﺸﻮﯾﻖ اﻓﺮاد ﺑﻪ اﯾﺪه دادن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.327ﻋﺎدت ﻫﺎ و روﺗﯿﻦ ﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد از ﻣﻮاﻧﻊ و ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻫﺎي ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.328 ﻋﺪم ﻣﺸﻮرت و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی ، از ﺿﻮاﺑﻂ اﯾﺪه ﭘﺮدازي اﺳﺖ.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

.329 ﻋﺪم ﻣﺸﻮرت و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ، از ﺿﻮاﺑﻂ اﯾﺪه ﭘﺮدازي اﺳﺖ.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

 

 

.330ﻋﻠﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﺪارس ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﻧﯿﺰ ﺷﺘﺎب ﺑﺎﻻي ﺗﻐﯿﯿﺮات در دﻧﯿﺎي اﻣﺮوز اﺳﺖ و در ﺣﺎل

ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻪ ﻧﺴﻞ از ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.331 ﻋﻠﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﺪارس ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﻧﯿﺰ ﺷﺘﺎب ﺑﺎﻻي ﺗﻐﯿﯿﺮات در دﻧﯿﺎي اﻣﺮوزي اﺳﺖ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.332 ﻋﻠﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﺪارس ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﻧﯿﺰ ﺷﺘﺎب ﺑﺎﻻي ﺗﻐﯿﯿﺮات در دﻧﯿﺎي اﻣﺮوزي اﺳﺖ.

 

**درﺳﺖ

 

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮑﯽ از از ﮔﺎم ﻫﺎي ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

.333

 

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

.334 ﻏﺮور و اﻓﺘﺨﺎر ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد در ﮐﺪام ﻧﻮع ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد؟

 

**ﺗﻌﻬﺪ ﻋﺎﻃﻔﯽ

 

 

 

.335 ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي درﺳﺖ و واﻗﻌﯽ در ﮐﺪام ﯾﮏ از اﻫﺪاف زﯾﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﯿﺎﻓﺘﺪ ؟

 

**آﻣﻮزش ﺑﺮاي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ

 

 

 

.336 ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي درﺳﺖ و واﻗﻌﯽ در ﻫﺪف آﻣﻮزش از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.

 

* *ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

.337 ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي درﺳﺖ و واﻗﻌﯽ در ﻫﺪف آﻣﻮزش ﺑﺮاي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.338 ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﮔﺴﺘﺮده و ﺟﺎﻣﻊ در ﻫﻤﻪ ي ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻏﯿﺮ از  اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد

 

**ﭼﯿﻦ

 

 

.339 ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﮔﺴﺘﺮده و ﺟﺎﻣﻊ در ﻫﻤﻪ ي ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻏﯿﺮ از   اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد

 

**ﭼﯿﻦ

 

 

 

.340 ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﮔﺴﺘﺮده و ﺟﺎﻣﻊ در ﻫﻤﻪ ي ﮐﺸﻮرﻫﺎي زﯾﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد :ﻧﺮوژ، ﺳﻮﯾﯿﺲ ، ﻓﻨﻼﻧﺪو ژاﭘﻦ

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.341 ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﮔﺴﺘﺮده و ﺟﺎﻣﻊ در ﻫﻤﻪ ي ﮐﺸﻮرﻫﺎي زﯾﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد :ﻧﺮوژ، ﺳﻮﯾﯿﺲ ، ﻓﻨﻼﻧﺪ و ژاﭘﻦ

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.342 ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﮔﺴﺘﺮده و ﺟﺎﻣﻊ در ﻫﻤﻪ ي ﮐﺸﻮرﻫﺎي زﯾﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد :ﻧﺮوژ، ﺳﻮﯾﯿﺲ ، ﻓﻨﻼﻧﺪو ژاﭘﻦ

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.343 ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﮔﺴﺘﺮده و ﺟﺎﻣﻊ درﮐﺸﻮر ﻓﻨﻼﻧﺪ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.344 ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻫﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی ﯾﮏ راه ﺣﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

.345 ﮐﺪام ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻗﺪرت ﺧﻼﻗﯿﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ ؟ **ﻣﺪﯾﺮان اﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪرﺳﻪ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ، ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻣﺪرﺳﻪ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ و اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻓﻀﺎي ﻣﺪرﺳﻪ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

ﻗﺪرت ﺧﻼﻗﯿﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

 

 

 

.346 ﮐﺪام ﺗﻔﮑﺮ از ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد؟

 

**ﺗﻔﮑﺮ ﻃﺮاﺣﯽ

 

 

 

.347 ﮐﺪام ﺟﻤﻠﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟ **روﯾﮑﺮد ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﺪارس

ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ.

 

**روﯾﮑﺮد ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﺪارس ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

.349 ﮐﺪام ﺟﻤﻠﻪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟

 

**ﺑﺮاي ﺗﺤﻮل، اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ از دﯾﮕﺮان ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﯿﻢ.

 

 

 

 

 

 

 

ﺑﺪن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد

 

ﮐﺪام ﺟﻤﻠﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟ * در اﻓﺮاد راﺳﺖ ﻣﻐﺰ، ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﻐﺰ ﻓﻌﺎل ﺗﺮ اﺳﺖ و ﺳﻤﺖ ﭼﭗ

 

 

 

 

 

.350ﮐﺪام روش ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﯿﺠﺎن و ﻋﺎﻃﻔﻪ و اﺣﺴﺎس اﺳﺖ ؟

 

**روش ﻗﺼﻪ ﮔﻮﯾﯽ و داﺳﺘﺎن ﺳﺮاﯾﯽ

 

 

 

 

 

ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ از اﻧﻮاع ﻣﻬﺎرت ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؟

 

.351

 

 

**ﻣﻬﺎرت ﺧﻼق

 

**ﻋﻤﻠﮑﺮد

 

 

 

 

 

ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ در ﻣﻮرد» ﻧﻮآوري در ﺑﺎزار «ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

 

.353

 

 

**ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺪﻫﯿﻢ

 

 

.354 ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ در ﻣﻮرد آﻣﻮزش ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و دﺑﺴﺘﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؟

 

**روي ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

 

 

.355 ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻮزه ﻫﺎ و ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

 

**ﻋﺒﺮت ﮔﺮﻓﺘﻦ از اﻓﺮادي ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ در آن ﺑﻨﺎﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.

 

 

 

.356 ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راﻫﺒﺮد ﭼﺮﺧﻪ ي اﯾﺪه ﺗﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؟

 

**ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

 

 

.357 ﮐﺪام ﻣﻮرد از اﻫﺪاف آﻣﻮزش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؟

 

**آﻣﻮزش ﺑﻪ ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻨﺎن

 

 

 

.358 ﮐﺪام ﻣﻮرد از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﻮآوري در ﺑﺎزار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ؟

 

**ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪاد آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻫﺎ و داﻧﺸﮕﺎه را زﯾﺎد ﮐﺮد.

 

 

ﮐﺪام ﻣﻮرد از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از دﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ؟

 

*اﻓﺮاد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

 

 

 

.359 ﮐﺪام ﻣﻮرد از ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؟

 

**ارزش ﻣﺤﻮر

 

 

 

.360 ﮐﺪام ﻣﻮرد از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؟

 

**ﯾﺎدداﺷﺖ ﻧﻤﻮدن اﯾﺪه

 

 

 

 

 

ﮐﺪام ﻣﻮرد از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؟

 

.361

 

 

**ﯾﺎدداﺷﺖ ﻧﻤﻮدن اﯾﺪه

 

.362 ﮐﺪام ﻣﻮرد از ﺳﻢ ﻫﺎي ﮐﺸﻨﺪه ﺧﻼﻗﯿﺖ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ؟

 

** ﺑﺎزي ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮب و ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ

 

 

.363 ﮐﺪام ﻣﻮرد از ﺿﻮاﺑﻂ اﯾﺪه ﭘﺮدازي ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

 

**ﻋﺪم ﻣﺸﻮرت و ﻣﺸﺎرﮐﺖ

 

 

 

.364 ﮐﺪام ﻣﻮرد از ﻣﺮاﺣﻞ » ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮي « ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ؟

 

* *ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ اﯾﺪه

 

 

 

 

 

 

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ اﯾﺪه از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﺪﺑﯿﻨﺎﻧﻪ در ﮐﻼه ﺳﯿﺎه ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮاي ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.

 

*درﺳﺖ

 

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﺪﺑﯿﻨﺎﻧﻪ در ﮐﻼه ﺳﯿﺎه ﺳﺒﺐ ﭼﻪ ﭼﯿﺰي ﻣﯽ ﺷﻮد ؟

 

*ﺑﺮاي ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﻢ

 

 

 

 

ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻤﺎﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد.

 

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﺪﺑﯿﻨﺎﻧﻪ در ﮐﻼه ﺳﯿﺎه

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درآﻣﺪزاﯾﯽ و ﺛﺮوت زاﯾﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﺳﺖ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

.365 ﮐﺪام ﻣﻮرد از ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؟

 

**اﻣﺘﯿﺎز دﻫﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت

 

 

 

.366 ﮐﺪام ﻣﻮرد از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي آﻣﻮزش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؟

 

**ﺧﻠﻖ ارزش

 

 

 

.367 ﮐﺪام ﻣﻮرد ازسوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﻮزش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؟

 

**اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ از اﯾﺪه ﻫﺎي ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

 

 

.368 ﮐﺪام ﻣﻮرد از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﮔﺴﺘﺮده ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

 

**داﻧﺶ آﻣﻮزي ﮐﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.

 

 

.369 ﮐﺪام ﻣﻮرد از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺪام ﻣﻮرد از ﻧﺘﺎﯾﺞ» اﻧﮕﯿﺰه « ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؟

 

**اﺣﺴﺎس ارزﺷﻤﻨﺪي

 

 

 

.370 ﮐﺪام ﻣﻮرد از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮ ﺟﺴﻮر و ﺑﯽ ﭘﺮوا ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ **ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﺒﮏ ﻫﺎ و روش ﻫﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻗﺪﯾﻢ ﭘﯿﺮوي ﮐﻨﺪ

 

 

.371 ﮐﺪام ﻣﻮرد از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻮﺛﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؟

 

**ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻣﻌﻠﻤﺎن

 

 

 

.372ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد ؟

 

**آراﺳﺘﮕﯽ

 

 

 

373 ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﺎوت ﻧﻮآوري ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

 

**ﻣﺤﯿﻂ

 

 

.374 ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻔﮑﺮ در ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺷﻮد؟

 

**ﺗﺠﺮﺑﻪ

 

 

 

.375 ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻔﻘﻮده ي ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ رﺳﻤﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ؟

 

**ﺗﺠﺮﺑﻪ

 

 

 

 

 

ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه ي اﯾﺪه ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ؟

 

.376

 

 

**ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﻟﺒﺎس ﻫﺎ و ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎ

 

 

 

.377 ﮐﺪام ﻣﻮرد در ﺑﺤﺚ» دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻧﮕﺮاﻧﻪ « درﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

 

**ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺳﻨﺎرﯾﻮ

 

ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ

 

 

 

.378 ﮐﺪام ﻣﻮرد در روﯾﮑﺮد ﻣﺤﺪود ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش ﻣﻄﺮح ﻣﯿﺸﻮد؟

 

**ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ

 

ﺷﻮد ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎري راه اﻧﺪازي ﮐﻨﻨﺪ

 

 

 

.379 ﮐﺪام ﻣﻮرد در روﯾﮑﺮد ﻣﺤﺪود ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ

 

ﻣﻄﺮح ﻣﯿﺸﻮد؟

 

**ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎري راه اﻧﺪازي ﮐﻨﺪ.

 

 

 

.380 ﮐﺪام ﻣﻮرد در ﻋﺮﺻﻪ ي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻓﺮد ﻣﻄﺮح ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ؟

 

**ارﺗﺒﺎط اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد

 

 

 

.381 در ﻣﻮرد ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﯽ ﺻﺤﺒﺖ KSA ﮐﺪام ﻣﻮﻟﻔﻪ از ﻣﺪل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ

 

ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟

 

**ﻣﻬﺎرت

 

.382 رﺳﺎﻟﺖ ﺑﺨﺶ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ را اﯾﻔﺎ KSA ﮐﺪام ﻣﻮﻟﻔﻪ از ﻣﺪل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

 

**ﻧﮕﺮش

 

 

 

 

 

ﮐﺪام ﻫﺪف ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ وﻋﻠﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؟

 

.383

 

 

** آﻣﻮزش ﺑﺮاي ﮐﺎر ارزشیابی آموزشی

 

 

 

.384 ﮐﺪام وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻧﻮآوري ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟

 

**ﺣﺲ ﮔﺮوﻫﯽ و ﻫﻢ ﺗﯿﻤﯽ

 

 

 

.385 ﮐﺪام وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮﺑﺎر ﺷﺪن ﺟﻠﺴﻪ ي اﯾﺪه ﭘﺮدازي ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

**ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﮑﺮ ﺑﻮدن اﯾﺪه

 

 

 

.386 ﮐﺪام وﯾﮋﮔﯽ در ﻏﺮب و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻧﻮآوري ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯿﺸﻮد ؟

 

**ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﮔﺮوه ﮐﻼه ﻗﺮﻣﺰ دارد، ﺑﻪ ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟

 

* ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و اﺣﺴﺎﺳﯽ

 

 

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﮔﺮوه ﮐﻼه ﻗﺮﻣﺰ دارد، ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

.388 ﮐﻼه زرد ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ي ﻧﻮآوراﻧﻪ و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ اﺷﺎره دارد

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

ﮐﻼه زرد ﺑﻪ ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ دارد؟ * ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻧﮕﺎه ﺧﻮش ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ

 

 

 

ﺟﻨﺒﻪ ي ﻣﺜﺒﺖ و ﻧﮕﺎه ﺧﻮش ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ اﺷﺎره دارد.

 

ﮐﻼه زرد ﺑﻪ

 

 

 

.389 ﮐﻼه زرد ﻣﻌﺠﻮﻧﯽ از ﺧﻼﻗﯿﺖ ، ﻟﺬت ، ﺟﺴﺖ و ﺟﻮي ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

اﺳﺖ.

 

.................... ، ................ ،........... از ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ زرد ﮐﻼه

 

 

ﮐﻨﺠﮑﺎوي ، ﻟﺬت ، ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﻮدن ﮐﺎرﻫﺎ

 

 

 

ﮐﻼه زرد ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﮐﻨﺠﮑﺎوي ، ﻟﺬت ، ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﻮدن ﮐﺎرﻫﺎ اﺳﺖ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

.390 ﮔﺮﯾﺰ اﻧﺪﯾﺸﯽ ارﺗﺒﺎط زﯾﺎدي ﺑﺎ اﺗﻔﺎق و ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ در سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی  دارد.

 

** ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

.391 ﻣﺎﻧﺪن و ﺗﺮك ﻧﮑﺮدن ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﻋﺎﻃﻔﯽ اﺳﺖ.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

.392 ﻣﺎﻧﺪن و ﺗﺮك ﻧﮑﺮدن ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﻋﺎﻃﻔﯽ اﺳﺖ.

 

**درﺳﺖ

 

 

.393 ﻣﺎﻧﺪن و ﺗﺮك ﻧﮑﺮدن ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﮐﺪام

 

ﺗﻌﻬﺪ اﺳﺖ ؟ **ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ

 

 

.395 ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ در ﮐﺪام ﯾﮏ از اﻫﺪاف زﯾﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ؟

 

**آﻣﻮزش از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ

 

 

 

.396 ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ در ﻫﺪف آﻣﻮزش از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.397 ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ در ﻫﺪف آﻣﻮزش از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .

 

**درﺳﺖ

 

.398 ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ در ﻫﺪف آﻣﻮزش ﺑﺮاي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

.399 ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﺎوت ﻧﻮآوري ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.400 ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﺎوت ﻧﻮآوري ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

 

 

ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﺎوت ﻧﻮآوري ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

.401

 

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.402 ﻣﺪارس ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر در راﺳﺘﺎي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺪام ﻧﺴﻞ از ﻣﺪارس اﯾﺠﺎد ﺷﺪﻧﺪ؟

 

**دوم

 

 

 

.403 ﻣﺪارس ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر در راﺳﺘﺎي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺪام ﻧﻮع از ﻣﺮاﮐﺰ اﯾﺠﺎد ﺷﺪﻧﺪ؟

 

**ﻣﺪارس آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر

 

 

.404 ﻣﺪارس ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر در راﺳﺘﺎي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ

 

از ﻧﺴﻞ اول ﻣﺪارس ) آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر (اﯾﺠﺎد ﺷﺪﻧﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.405 ﻣﺪل KSA ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ؟

 

**داﻧﺶ ،ﻣﻬﺎرت و ﻧﮕﺮش

 

 

 

 

 

 

.406 ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و زﯾﺎد اﺣﺘﯿﺎط ﻧﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻓﻖ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ. ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺒﮏ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ.

ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺳﺒﮏ ﻫﺎ و اﻟﮕﻮ و ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻢ ﭘﯿﺮوي ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ از آن ﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮد.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.407 ﻣﺪﯾﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮواز و ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻃﻠﺐ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﺳﺪ.ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮي اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در ﻫﻤﺎن

ﭘﺴﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﺶ ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺪﻣﻪ ﻫﺎي زﯾﺎدي ﺑﻪ آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.408 ﻣﺪﯾﺮ ﺧﻮب اﺳﺖ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺸﺨﺼﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﯿﺎزي ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﺻﻮرت و ﻧﻈﺎم

ﻣﻨﺪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ. **درﺳﺖ

 

 

.409 ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺎرش اﯾﺠﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.410 ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ارﺗﺒﺎﻃﺸﺎن را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ.اﻓﻖ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪي را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ از ﻣﻮزه ﻫﺎ و آﺛﺎر

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮا ارﺗﺒﺎط ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.411 ﻣﺪﯾﺮان در ﻧﺘﯿﺠﻪ ي ﻣﺜﯿﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻮدﺟﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰات و . . . ﺣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

.412 ﻣﺪﯾﺮان در ﻧﺘﯿﺠﻪ ي ﻣﺜﯿﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻮدﺟﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰات و . . . ﺣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

.413 ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾﺶ ﺑﺬر اﻣﯿﺪ را در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.414 ﻣﺪﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﮕﺮش اﻧﺘﻘﺎدي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ

 

ﻣﺪﯾﺮي ﮐﻪ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ دارد ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺮﮐﺖ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺪﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﻨﺪ. ﺗﻐﯿﯿﺮات

ﭘﻞ ﻫﺎي ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮه وري در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺸﻮد.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.414 ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدي : ﺗﻮﺻﯿﻒ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ، ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ از ﻣﻨﻈﺮ ﭼﺮاﯾﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻫﺎي ﺣﻞ ﻧﺸﺪن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ

ﺑﺎﺷﺪ. **درﺳﺖ

 

 

.415 ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدي : ﺗﻮﺻﯿﻒ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ از ﻣﻨﻈﺮ ﭼﺮاﯾﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻫﺎي ﺣﻞ

 

ﻧﺸﺪن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.416 ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ، ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ، اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ اي ﮐﻪ

 

اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.417 ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ، ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ، اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ اي ﮐﻪ

 

اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.418 ﻣﺰﯾﺖ ﻣﻬﻢ اﯾﺪه ﭘﺮدازي اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آزاداﻧﻪ اﯾﺪه ي ﺧﻮد را ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

.419 ﻣﺰﯾﺖ ﻣﻬﻢ اﯾﺪه ﭘﺮدازي اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ از دﯾﺪﮔﺎه ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮد اﯾﺪه ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .

 

 

 

.420 ﻣﺰﯾﺖ ﻣﻬﻢ اﯾﺪه ﭘﺮدازي اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ از دﯾﺪﮔﺎه ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮد اﯾﺪه ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.421 ﻣﺰﯾﺖ ﻣﻬﻢ اﯾﺪه ﭘﺮدازي اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ از دﯾﺪﮔﺎه ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮد اﯾﺪه ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ

 

اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.422 ﻣﺰﯾﺖ ﻣﻬﻢ اﯾﺪه ﭘﺮدازي اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ از دﯾﺪﮔﺎه ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮد اﯾﺪه ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ

 

اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻮد . **درﺳﺖ

 

 

.423 ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮي ﮐﺎرﮐﻨﺎن از اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

.425ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮاي ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﺎ و اﯾﺠﺎد اﯾﺪه ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

.426 ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺮاي ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﺎ و اﯾﺠﺎد اﯾﺪه ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.427 ﻣﻔﻬﻮم ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺗﻐﯿﯿﺮات داﺋﻤﯽ در رﻓﺘﺎراﺳﺖ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.428 ﻣﻔﻬﻮم ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺗﻐﯿﯿﺮات داﺋﻤﯽ در رﻓﺘﺎراﺳﺖ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.429 ﻣﻔﻬﻮم ﯾﺎدﮔﯿﺮي سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی ﺗﻐﯿﯿﺮات داﺋﻤﯽ در ارزشیابی آموزشی.

 

 

 

.430 ﻣﻨﻈﻮر از روا ﻣﺪاري اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان اﺳﺖ. **ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

.431 ﻣﻨﻈﻮر از روا ﻣﺪاري اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﻧﻈﺮات ﻣﺨﺎﻟﻒ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.432 ﻣﻬﺎرت ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺘﺮس و ﻫﯿﺠﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﮐﺪام ﻣﻬﺎرت دارد؟

 

**ﻣﻬﺎرت ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ

 

 

 

.433 ﻣﻬﺎرت ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺘﺮس و ﻫﯿﺠﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق دارد.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

.434 ﻣﻬﺎرت ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺘﺮس و ﻫﯿﺠﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﺧﻮد

 

آﮔﺎﻫﯽ دارد. **درﺳﺖ

 

.435 ﻣﻬﺎرت ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺘﺮس و ﻫﯿﺠﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ دارد ، و داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روي ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت

ﺧﻮد ﮐﻨﺘﺮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

 

 

ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺎم در ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮي ﮐﺪام اﺳﺖ ؟

 

.436

 

 

**اﯾﺪه ﭘﺮدازي

 

 

 

ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺎم در ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮي اﯾﺪه ﭘﺮدازي اﺳﺖ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

- ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﻣﻮزه

 

- اﺳﺘﻔﺎده از آﻫﻨﮓ ﻫﺎ

 

.437 ﻣﻮارد ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه ي اﯾﺪه ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ: ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن دﮐﻮر و ﭼﯿﺪﻣﺎن ﮐﻼس ﻫﺎ

ﻫﺎو... **درﺳﺖ

 

 

 

 

- ﺑﺎزدﯾﺪ از

 

- اﺳﺘﻔﺎده از آﻫﻨﮓ ﻫﺎ

 

.438 ﻣﻮارد ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه ي اﯾﺪه ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ:ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن دﮐﻮر و ﭼﯿﺪﻣﺎن ﮐﻼس ﻫﺎ

 

 

ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﻣﻮزه ﻫﺎو...

 

**درﺳﺖ

 

 

.439 ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻮدن از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ارزشیابی آموزشی ﻣﻮﺛﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪ

 

ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. **درﺳﺖ

 

 

.440 ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻮدن از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻮﺛﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪ

 

ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. **درﺳﺖ

 

 

.441 در ﻣﻮرد ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﯽ ﺻﺤﺒﺖ KSA ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻣﻬﺎرت از ﻣﺪل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ

 

ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.442 رﺳﺎﻟﺖ ﺑﺨﺶ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ را KSA ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻣﻬﺎرت از ﻣﺪل اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

.443 رﺳﺎﻟﺖ ﺑﺨﺶ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ KSA ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻧﮕﺮش از ﻣﺪل ﮐﻨﺪ.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

.444 ﺳﺎﻟﺖ ﺑﺨﺶ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ KSA ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻧﮕﺮش از ﻣﺪل ﮐﻨﺪ.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

.445 ﻣﯿﺰان وﻓﺎداري اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ي ﺗﻌﻬﺪ ﻫﻨﺠﺎري اﺳﺖ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

 

ﻣﯿﺰان وﻓﺎداري اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ي ﮐﺪام ﻧﻮع ﺗﻌﻬﺪ اﺳﺖ؟

 

* ﺗﻌﻬﺪ ﻫﻨﺠﺎري

 

 

 

.446 ﻧﺘﯿﺠﻪ ي ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟

 

**در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ﮐﻪ ﻫﺴﺖ اﻣﯿﺪ را

 

اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ

 

 

 

.447 ﻧﺴﻞ اول ﻣﺪارس ﭼﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟

 

**ﻣﺪارس آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر

 

 

.448 ﻧﺴﻞ دوم ﻣﺪارس ﭼﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟

 

**ﻣﺪارس ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر

 

 

 

 

 

ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ﻣﺪارس ﭼﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟

 

.449

 

 

**ﻣﺪارس ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻦ

 

 

 

.450 ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ﻣﺪارس، ﻣﺪارس ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ﻣﺪارس، ﻣﺪارس ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

.451 ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻠﻢ در ﻧﮕﺮش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮﮐﺮده ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺑﯽ ﮔﺮي و ﺗﺴﻬﯿﻠﮕﺮي ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

.452 ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻠﻢ در ﻧﮕﺮش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮي ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎددﻫﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

 

ﻧﻮآوري ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و آﻫﺴﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود.

 

.453

 

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.454 اﺳﺖ ﻧﻮآوري ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻣﺤﺼﻮل ژاﭘﻦ .

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.455 ﻧﻮآوري ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺪام ﮐﺸﻮر اﺳﺖ

 

**ژاﭘﻦ

 

 

 

.456 ﻧﻮآوري ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ.

 

** ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

.457 ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ » ﻧﻮآوري در ﺑﺎزار اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

.458 ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ » ﻧﻮآوري در ﺑﺎزار اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.459 ﻧﻮآوري رادﯾﮑﺎل ﻣﺤﺼﻮل ﻏﺮب ﯾﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.460 ﻧﻮآوري رادﯾﮑﺎل ﯾﺎ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻏﺮب ﯾﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.461 ﻧﯿﺎز ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﺎوت ﻧﻮآوري ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

** ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

.462 ﻧﯿﺎز ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﺎوت ﻧﻮآوري ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

.463 ﻫﺪف از اﻟﮕﻮي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ارزش ﺑﺮﺳﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.464ﻫﺪف از اﻟﮕﻮي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﺮﺳﺪ.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

.465 ﻫﺪف آﻣﻮزش ﺑﺮاي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ وﻋﻠﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.451 ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻠﻢ در ﻧﮕﺮش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮﮐﺮده ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺑﯽ ﮔﺮي و ﺗﺴﻬﯿﻠﮕﺮي ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

.452 ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻠﻢ در ﻧﮕﺮش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮي ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎددﻫﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

 

ﻧﻮآوري ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و آﻫﺴﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود.

 

.453

 

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.454 اﺳﺖ ﻧﻮآوري ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻣﺤﺼﻮل ژاﭘﻦ .

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.455 ﻧﻮآوري ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺪام ﮐﺸﻮر اﺳﺖ

 

**ژاﭘﻦ

 

 

 

.456 ﻧﻮآوري ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ.

 

** ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

.457 ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ » ﻧﻮآوري در ﺑﺎزار

 

اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

.458 ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ » ﻧﻮآوري در ﺑﺎزار

 

اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.459 ﻧﻮآوري رادﯾﮑﺎل ﻣﺤﺼﻮل ﻏﺮب ﯾﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.460 ﻧﻮآوري رادﯾﮑﺎل ﯾﺎ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻏﺮب ﯾﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.461 ﻧﯿﺎز ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﺎوت ﻧﻮآوري ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

.462 ﻧﯿﺎز ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﺎوت ﻧﻮآوري ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

.463 ﻫﺪف از اﻟﮕﻮي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ارزش ﺑﺮﺳﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.464ﻫﺪف از اﻟﮕﻮي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﺮﺳﺪ.

 

* *ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

.465 ﻫﺪف آﻣﻮزش ﺑﺮاي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ وﻋﻠﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.478ﯾﮑﯽ از اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ KSA ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل

 

اﻟﮕﻮي ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزي ﺷﻮد.

 

.479 ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ،ﭘﺮوژه ﻣﺤﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

**درﺳﺖ

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

.480 ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﻣﻬﺎرت ، ﻣﻬﺎرت ﺧﻼق اﺳﺖ.

 

**ﻧﺎردﺳﺖ

 

 

 

.481 ﯾﮑﯽ از ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﺪه ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻞ ﻣﻌﻤﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ذﻫﻦ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.482 ﯾﮑﯽ از ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﺪه ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻞ ﻣﻌﻤﺎ اﺳﺖ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.483 ﯾﮑﯽ از ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺑﺮاي ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪارس ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ، ﭘﺮورش داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ اﺳﺖ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.484 ﯾﮑﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﻮزش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و ﮐﻤﮏ و ﻫﻤﮑﺎري ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

**درﺳﺖ

 

 

.485 ﯾﮑﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﮔﺴﺘﺮده اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزي ﭘﯿﺸﮕﺎم و ﺷﺠﺎع ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.

 

**درﺳﺖ

 

 

.486 ﯾﮑﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﮔﺴﺘﺮده اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزي ﭘﯿﺸﮕﺎم و ﺷﺠﺎع ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

ﯾﮑﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﻮزش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ از اﯾﺪه ﻫﺎي ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

 

*

 

 

 

.487 ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻼق اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﮕﺮش اﻧﺘﻘﺎدي ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

**ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

.488 ﯾﮑﯽ از ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻓﺮد ارﺗﺒﺎط اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﺧﻠﻘﺖ اﺳﺖ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

.489 ﯾﮑﯽ از ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻓﺮد ارﺗﺒﺎط اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﺧﻠﻘﺖ اﺳﺖ.

 

**درﺳﺖ

 

 

.490 ﯾﮑﯽ از ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻓﺮد ارﺗﺒﺎط اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﻓﺮد ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ي ﺧﻮد اﺳﺖ.

 

**درﺳﺖ

 

 

 

 

 

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد؟

 

اﮔﺮ ﺧﻼﻗﯿﺘﯽ را ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ، ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ

 

*ﻧﻮآوري

 

 

ﮐﺪام وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ؟ *ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﺧﻮش ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ

 

 

 

ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮدي سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی ﻧﻤﻮدن و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎزي اﯾﺪه ﻫﺎ و اﻓﮑﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

 

*ﻧﻮآوري

 

 

 

ﮐﺪام ﺟﻤﻠﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻮش EQ و IQ درﺳﺖ اﺳﺖ؟

 

* IQ ﻫﻤﺎن ﻫﻮش ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي اﻓﺮاد ﭼﭗ ﻣﻐﺰ اﺳﺖ.

 

 

ﮐﺪام ﺟﻤﻠﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻮش EQ و IQ درﺳﺖ اﺳﺖ؟ * EQ ﻫﻤﺎن ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي اﻓﺮاد راﺳﺖ ﻣﻐﺰ اﺳﺖ

 

 

 

 

 

 

 

ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻓﺮدي در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺪام ﻣﻮرد ﻣﯽ ﺷﻮد؟

 

*ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

 

 

 

 

 

 

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ دﻧﯿﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ.

 

*درﺳﺖ

 

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ، ﺧﻼق ، ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ، ﮐﺎرآﻣﺪ و ارزش آﻓﺮﯾﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪام ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ؟

 

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ

 

 

 

در ﻧﻮآوري در ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ي ﻣﺪارس ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﺎﻋﺎت آﻣﻮزﺷﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ داد.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

ﺻﺮاﺣﺖ و ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ، ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎري و ﺟﺴﺖ و ﺟﻮي ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﮐﻼه ﺳﯿﺎه اﺳﺖ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

ﺻﺮاﺣﺖ و ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ، ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎري و ﺟﺴﺖ و ﺟﻮي ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﮐﻼه ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ.

 

 

 

 

 

 

 

داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و آموزشی اﺛﺮ ﺑﺨﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺪام ﯾﮏ از اﻫﺪاف ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ

 

 

 

ﻫﺪف آﻣﻮزش از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ

 

 

 

 

در ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ دﺑﯿﺮان درﻧﻘﺶ ﻋﻘﻞ ﮐﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

در ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ دﺑﯿﺮان ﻋﻘﻞ ﮐﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﯾﮑﯽ از از ﮔﺎم ﻫﺎي ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

دوﻟﺖ ﺑﺮاي ﺳﻬﻮﻟﺖ در اﯾﺠﺎد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﭼﻪ راه ﮐﺎري ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ؟ * ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺗﻌﺪاد ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي راه اﻧﺪازي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

 

 

دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺗﻌﺪاد ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي راه اﻧﺪازي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر، ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻮد.

 

*درﺳﺖ

 

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ         ﺑﯿﺸﺘﺮي اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.

 

*ارزش اﻓﺰوده

 

 

 

ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ارزش اﻓﺰوده ﺑﯿﺸﺘﺮي را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

اﺳﺖ.

 

ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﻣﺪارس ﺑﺎ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺮﺳﻮم ، ﻣﺸﺎﺑﻪ

 

ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﻣﺪارس ﺑﺎ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺮﺳﻮم ، ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.

 

*درﺳﺖ

 

 

ﮐﺪام ﮔﺮوه از اﻓﺮاد ﭼﭗ ﻣﻐﺰﻧﺪ؟ رﯾﺎﺿﯽ داﻧﺎن، ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن

 

 

ﮐﺪام ﮔﺮوه از اﻓﺮاد ﭼﭗ ﻣﻐﺰﻧﺪ؟ *رﯾﺎﺿﯽ داﻧﺎن، ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن و زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﺎن

 

 

 

 

 

 

اﺣﺴﺎس ﺷﺮﻣﺴﺎري، ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻮدن، اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

 

 

اﺣﺴﺎس ﺷﺮﻣﺴﺎري، ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻮدن، اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﮐﻼه ﺳﺮخ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﺮد در ﭘﺎﯾﺎن

 

*درﺳﺖ

 

 

ﮐﻼه ﺳﺮخ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﺮد در ﭘﺎﯾﺎن

 

ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﯿﺮ سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی را ﻫﻤﻮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

 

*ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ

 

 

ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ را ﻫﻤﻮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

در راﻫﺒﺮد ﭼﺮﺧﻪ ي اﯾﺪه ﺗﺎ ﻋﻤﻞ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن را دارد؟

 

* ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﺸﺘﺮك

 

 

 

 

 

 

 

در ﻣﺪارس ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﮕﯿﺰش را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد ؟

 

ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﮑﻨﯿﮏ » ﭘﻨﺞ ﭼﺮا « ﭼﯿﺴﺖ ؟

 

*ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺮاﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮررﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﭼﺮا و زﯾﺮا ﻫﺎ را اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﻪ ﺟﻮاب ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮﺳﯿﻢ.

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

 

ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﺷﺎﺧﺺ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ي زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ اﺷﺎره دارد.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

در ﻣﻮرد » ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ « در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

 

*ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ.

 

 

 

ﺧﻼﻗﯿﺖ ﭼﯿﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

ﭼﯿﺰي ﮐﻪ در ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

*درﺳﺖ

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

ﺑﺤ ﺧﻼﻗﯿﺖ را ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از دوره ي                               آز ﮐﻨﯿ.

 

* ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ

 

 

ﺑﺤﺚ ﺧﻼﻗﯿﺖ را ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از دوره ي ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ و ﻋﺪم ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﻪ

 

ﺗﻮﺻﯿﻒ واﻗﻌﯿﺖ

 

ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع از ﺟﻨﺒﻪ ي واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ،

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

»ﺗﻐﯿﯿﺮات « روﻧﺪﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪي را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ آورﻧﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﮑﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

ﮐﻼه آﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ي سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی  ﺗﻮﺟﻪ دارد

 

 

 

ﮐﻼه آﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ي ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺗﻮﺟﻪ دارد.

 

*درﺳﺖ

 

 

در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم و ﺳﻨﺘﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را دارﻧﺪ.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﮔﺴﺘﺮده و ﺟﺎﻣﻊ در ﻫﻤﻪ ي ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻏﯿﺮ از اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد

 

*ﭼﯿﻦ

 

 

ﮔﺮﯾﺰ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﺎ ﮐﺪام ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد؟

 

* رﻫﺎﯾﯽ

 

 

 

ﮐﺎر ﻓﺮوش ﻫﺎ ﻣﻬﺎرت و ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮاد ﺑﯿﮑﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

ﻣﺪﯾﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؟

 

ﮐﺪام ﻣﻮرد از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي روﺗﯿﻦ

 

*ﺧﻼق و ﻧﻮآور اﺳﺖ

 

 

 

 

 

 

 

"ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﺸﺘﺮك"، از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎري از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از ﺧﻮد واﻗﻌﯽ و اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪه، رﺷﺪ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﺗﺴﻠﻂ اﻓﺮاد و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت

 

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﻼه ﻫﺎ در ﮔﺮوه

دﯾﮕﺮان اﺳﺖ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

 

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﻼه ﻫﺎ در ﮔﺮوه در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

 

*ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

 

 

 

ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻫﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﮏ راه ﺣﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ دو راه ﺣﻞ دارﻧﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راه ﺣﻞ دوم و ﺳﻮم ﺑﺎﺷﯿﻢ.ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ ﯾﮏ راه ﺣﻞ ﻣﺤﺪود ﻧﮑﻨﯿﻢ.

 

*درﺳﺖ

 

 

ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ ﯾﮏ راه ﺣﻞ ﻣﺤﺪود ﻧﮑﻨﯿﻢ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راه ﺣﻞ دوم و ﺳﻮم ﺑﺎﺷﯿﻢ.

 

*درﺳﺖ

 

 

ﻣﺮﺑﯽ و ﺣﺎﻣﯽ ﺑﻮدن دوﻟﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟

 

*ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

 

 

 

در ﺗﮑﻨﯿﮏ » ارﺗﺒﺎط اﺟﺒﺎري « ﻓﺮد ﻓﻘﻂ از ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻄﻘﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﮐﺎر و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ارزش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎي ﺟﺬاب و ﭘﺮﻣﺤﺘﻮا اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

در اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻼه ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ رﻧﮓ ﮐﻼه ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻓﺮد ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﺷﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ در ﮐﺸﻮر از ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺨﺘﺮﻋﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻬﺮ ه ﺑﺮﯾﻢ؟

 

*اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﻫﻨﻮز ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﻮآوري و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ.

 

 

 

 

ﮐﺪام ﻣﻮرد از اﻧﻮاع ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؟

 

 

 

 

 

 

 

:ﺗﻌﻬﺪ ﻋﺎﻃﻔﯽ، ﺗﻌﻬﺪ ﻫﻨﺠﺎري، ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ

 

اﻧﻮاع ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

اﻓﺮاد ﺧﻼق ، ﻣﺴﺎﯾﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﺣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از ذﻫﻨﺸﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 

ﺟﻨﺒﻪ ي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻼه آﺑﯽ ﻣﻮﺟﺐ درك و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻘﺎط ﻣﺜﺒﺖ، اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي ﮐﺎرﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﺪه ﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

 

درﺳﺖ

 

 

 

ﻣﺎﻧﺪن و ﺗﺮك ﻧﮑﺮدن ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﻋﺎﻃﻔﯽ اﺳﺖ.

 

ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه و ارزشیابی آموزشی ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه ﺣﻞ ﯾﺎ راﻫﮑﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﺸﻮد ؟

 

* ﺷﻮراي ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﺮ ﻣﺎه ﯾﮑﺒﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد.

 

 

 

 

ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه ﺣﻞ ﯾﺎ راﻫﮑﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﺸﻮد ؟

 

* ﺑﺮﮔﺰاري ﺷﻮراي ﺧﻼﻗﯿﺖ

 

 

 

ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮراي ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﺮ ﻣﺎه ﯾﮑﺒﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

در ﻧﻮآوري در روش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺣﻀﻮر در ﮐﻼس آﻣﻮزش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻞ ﺷﻮد.

 

*درﺳﺖ

 

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

ﮐﺪام ﻣﻮرد در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ؟

 

*ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

 

 

ﮐﺪام ﺷﺎﺧﺺ، از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ زﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد؟

 

*اﻋﺘﻤﺎد

 

 

 

 

 

اﻧﮕﯿﺰي روي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎ

 

............، از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ زﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺷﮕﻔﺖ

دارد. *اﻋﺘﻤﺎد

 

 

 

 

اﻧﮕﯿﺰي روي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎ

 

اﻋﺘﻤﺎد، از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ زﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺷﮕﻔﺖ

دارد. *درﺳﺖ

 

ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻣﺪارس ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ.......

 

*ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻤﺮﮐﺰﺷﻮن رو از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﻮق دﻫﻨﺪ.

 

 

 

 

ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻣﺪارس ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻤﺮﮐﺰﺷﻮن رو از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

ي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﻮق دﻫﻨﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

ﮐﺪام ﺟﻤﻠﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي و ارﺳﻄﻮﯾﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ؟

 

* اﻓﺮاد راﺳﺖ ﻣﻐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺬﯾﺮاي ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي ﻫﺴﺘﻨﺪ درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﻓﺮاد ﭼﭗ ﻣﻐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺬﯾﺮاي ﻣﻨﻄﻖ ارﺳﻄﻮﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 

 

 

اﻓﺮاد راﺳﺖ ﻣﻐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺬﯾﺮاي ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي ﻫﺴﺘﻨﺪ درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﻓﺮاد ﭼﭗ ﻣﻐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺬﯾﺮاي ﻣﻨﻄﻖ ارﺳﻄﻮﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

اﻓﺮاد راﺳﺖ ﻣﻐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺬﯾﺮاي ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي ﻫﺴﺘﻨﺪ

 

درﺳﺖ

 

اﻓﺮاد ﭼﭗ ﻣﻐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺬﯾﺮاي ﻣﻨﻄﻖ ارﺳﻄﻮﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

در» ﻧﮕﺎه ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎب « ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻟﺤﻈﺎت زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

 

در ﻣﻮرد » ﻧﮕﺎه ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎب« ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟

 

*ﻧﮕﺎه ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎب ﯾﻌﻨﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻃﺮاﻓﺸﺎن ﮐﻨﺠﮑﺎو ﺷﻮﻧﺪو ﺑﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻟﺤﻈﺎت زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪو ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ

ﻋﻨﻮان ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﺗﻔﺎﻗﺎت را ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

 

 

 

 

در ﻣﻮرد » ﻧﮕﺎه ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎب« ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ؟

 

*داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ و رﻓﺘﺎر دﯾﮕﺮان ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

 

 

ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﺟﺴﻮر و ﺑﯽ ﭘﺮوا ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻫﻤﺎن ﺳﺒﮏ و روش ﻫﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻗﺪﯾﻢ ﭘﯿﺮوي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

در ﻣﻮرد ﺗﯿﻢ ﻫﺎي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ *ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ﯾﮏ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻔﯿﺪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد

 

اﻟﮕﻮي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻓﺮدي ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

 

 

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

اﻟﮕﻮي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻓﺮدي ، ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

وﻗﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ..........

 

*ﻧﻈﺮ ﻣﺪﯾﺮ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﭼﮑﺶ ﮐﺎري ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﺎﮔﻮار ﺑﯿﻔﺘﺪ.

 

 

 

وﻗﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﺪﯾﺮ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﭼﮑﺶ ﮐﺎري ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﺎﮔﻮار ﺑﯿﻔﺘﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ي ﻣﺎﻟﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

*درﺳﺖ

 

 

EQﻫﻤﺎن ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي اﻓﺮاد راﺳﺖ ﻣﻐﺰ اﺳﺖ

 

*درﺳﺖ

 

 

 

IQﻫﻤﺎن ﻫﻮش ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي اﻓﺮاد ﭼﭗ ﻣﻐﺰ اﺳﺖ. *

 

*درﺳﺖ

 

 

 

ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

 

 

ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ در ﻣﻮرد » ﮐﺸﺶ ﻣﺴﺌﻠﻪ« ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ * ﺑﺎ ﭼﺮاﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ

 

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﯾﺎ ﭘﯿﺸﺎﻣﺪي رخ ﻣﯽ دﻫﺪ اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد اﯾﺪه ي ﺟﺪﯾﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

https://dabiranonline.ir/downloads/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4

 

ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ارزشیابی آموزشی  و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ي ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ؟

 

*اﺗﻔﺎق ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ

 

 

 

ﻋﺎدت ،ﻣﻨﺒﻊ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ي ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮواز و ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻃﻠﺐ .................... *ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﺳﺪ

 

 

در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد اﯾﺪه ﻫﺎ ي ﺟﺪﯾﺪ زﻣﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﯾﺎ ﭘﯿﺸﺎﻣﺪي رخ داده اﺳﺖ.

 

*درﺳﺖ

 

 

 

ﻫﻤﻪ ي ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻗﺪرت ﺧﻼﻗﯿﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ ﻏﯿﺮ از ﮔﺰﯾﻨﻪ.........

 

*ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد

 

 

 

ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻨﻌﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﮐﺸﻮرﻫﺎ            اﺳﺖ.

 

*ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ

 

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم به همراه منابع دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

ﮐﺪاﻣﯿﮏ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي اﻓﺮاد راﺳﺖ ﻣﻐﺰ اﺳﺖ؟

 

*ﻗﺪرت ﺗﺨﯿﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ

ﮐﺪاﻣﯿﮏ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي اﻓﺮاد راﺳﺖ ﻣﻐﺰ اﺳﺖ؟

 

*ﺗﻔﮑﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮ

 

ﮐﺪاﻣﯿﮏ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي اﻓﺮاد راﺳﺖ ﻣﻐﺰ ﻧﯿﺴﺖ؟

 

*ارﺳﻄﻮﯾﯽ

 

در ﻣﻮرد » رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ « در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ؟

 

*ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد

ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻓﺮدي ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

ﻓﻘﻂ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ را در ﻓﺮد ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .

 

*درﺳﺖ

در ﻣﻮرد ﺗﮑﻨﯿﮏ » اﻧﻔﺠﺎر ﺑﺰرگ « ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ؟

 

*ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ذﻫﻦ ﻣﺎ را درﮔﯿﺮ ﮐﺮده ﯾﮑﺒﺎره ﺑﻪ ﺟﻮاب ﻣﯿﺮﺳﯿﻢ.

 

 

 

 

ﮐﻼه آﺑﯽ اﺳﺖ.

 

 

 

 

ﮐﻼه زرد اﺳﺖ.

 

ﻧﻘﻄﻪ ي ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻼه ﺳﯿﺎه

 

*ﻧﺎدرﺳﺖ

 

 

ﻧﻘﻄﻪ ي ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻼه ﺳﯿﺎه

 

*درﺳﺖ

 

 

 

ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮان ﻓﻀﺎي ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي واﻗﻌﯽ داﻧﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ

ﮐﻨﻨﺪ. *درﺳﺖ

 

 

ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روي ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎي زﯾﺮ سوالات ضمن خدمت ارزشیابی را دانلود کنید

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

https://dabiranonline.ir/downloads/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح درس روزانه ششم ابتدایی 98-99 تمامی دروس پایه ششم

15 Dec 2019

طرح درس روزانه ارائه شده در سایت صداوسیما

بسمه تعالی

 

درس: مطالعات اجتماعی                                  اداره ی آموزش وپرورش استان اصفهان                                   تاریخ:

موضوع:                                                 زمان45: دقیقه

پایه:سوم                                                 آموزشگاه:                                                                                      مجری:

 

 

طرح درس روزانه ششم ابتدایی درس ریاضی و علوم و فارسی 98-99

 

اهداف کلی

 

ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯﺗﺪﺭﻳﺲ ﺩﺭﺱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ :

-1 . ﻧﺎﻡ ﻳﻜﻲ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﻳﻚ ﻭﺭﻕ ﻛﺎﻏﺬ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ﻭ ﻋﻠﺖ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻨﻴﺪ )رفتاری)

-2  . ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖگ ﻓﺼﻠﻲ(رفتاری)

3-ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻳﻚ ﺩﻭﺳﺖ ﺧﻮﺏ ﺭﺍ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﻨﻴﺪ ) .ﺣﻴﻄﻪ ﻱ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺣﺮﻛﺘﻲ  -

4- ( ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﻫﻨﺪ  )ﺣﻴﻄﻪ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺣﺮﻛﺘﻲ 

-5 ( ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ -ﺩﻭﺳﺘﻲ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ  )ﺣﻴﻄﻪ ﻱ ﺷﻨﺎﺧتی

 ( ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ  )ﺣﻴﻄﻪ ﻱ ﻋﺎﻃﻔﻲ 

 

 

اهداف رفتاری

 

ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﭘﺮﺳﺶ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺤﺚ ﻭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻭﻫﻲ )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺭﻭﺷﻬﺎ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ - ﺑﺎﺭﺵ ﻣﻐﺰﻱ  ﻗﺼﻪ ﮔﻮﻳﻲ  -( it ( )ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ

 الگوها و روشهای تدریس

 

  ﻓﺮ ﻡ ﻫﺎﻱ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﻗﻄﺒﻲ ﻭﻳﺪﺋﻮ ﭘﺮژﻛﺘﻮﺭ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﺎژﻳﻚ ﮔﭻ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻛﺘﺎﺏ

رسانه و وسایل آموزشی

 

زمان

 

      2

    دقیقه

  ﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺣﻮﺍﻟﭙﺮﺳﻲ 1 - ﺣﻀﻮﺭﻭﻏﻴﺎﺏ ﻭ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎﻣﺪﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺩﻳﺮ ﺁﻣﺪﻥ 2 -     

)ﺩﺭﺳﻤﺎﻥ ﺩﺭﺱ ﺍﻭﻝ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻴﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﺩﻳﺪﻥ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻧﻴﺴﺖ  

                                   

فعالیت های

مقدماتی

 

 

 

       4

2 -

ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺪﻧﻲ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺭﺍ ﻳﺎﺩ ﺁﻭﺭﻱ ﻛﻨﻨﺪ  )ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺨﺘﺼﺮ  ( ﺭﺍ ﻳﺎﺩ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺜﻼً ﭼﻨﺪ ﻭﺍژﻩ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﺭﺍ ﻫﻤﭽﻮﻥ  ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻭ ﻣﺴﺠﺪ ﻭ  . . . ﺁﻭﺭﻱ ﻛﻨﻨﺪ ) .ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻫﻢ ﻛﻼﺱ ﻫﺎ

ارزشیابی

تشخیصی

آغازین

 

 

       2

 

1 -ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺳﺨﻦ امامﻋﻠﻲ(ﻉﺍ)ﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﻭژﻛﺘﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﻭﺳﺘﻲ .

آمادگی

وایجاد انگیزه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   20

ارایه ی در

 

 

 

 

ارائه درس

 

 

1 -ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻭ ﭘﺨﺶ ﺷﻌﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭﺱ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻨﻨﺪ .2 -ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﺭﺍ ﺑﻴﻨﺸﺎﻥ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﻨﺪ .3 -ﻧﺎﻡ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻋﻠﺖ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺭﺍ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ  :ﭼﺮﺍ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﮔﻪ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ  ) ﻧﻈﺮ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ  (ﻭ ﻧﻈﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪﻱ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺭﺍ ﺣﺬﻑ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﮔﻪ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻫﻢ ﻓﻜﺮﻱ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ .ﺍﺯ ﺳﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻧﻈﺮﺍﺗﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﻣﻦ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﻭﻱ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻴﺎﻩ ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﻢ ﻭﻗﺘﻲ ﻧﻈﺮ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻈﺮﺍﺗﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻓﻮﺍﻳﺪ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ ﺩﻭﺳﺖ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﻨﻔﻲ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺼﻪ ﺍﻱ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﺩﻫﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭ ﻓﻮﺍﻳﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﻨﻔﻲ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪ  )ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺩﺭ ﺱ ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﺭ  (ﺑﻌﺪ ﺑﺮﺍﻳﺸﺎﻥ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺍﺋﻤﻪ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻧﻢ ﻭ ﺷﻌﺮﻫﺎﻱ ﻛﺘﺎﺏ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﺧﺮ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﺱ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﺎﺭ ﻫﻤﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻨﻨﺪ

 

    5

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻮﺍﺑﻬﺎﻱ ﻫﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺟﻤﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺩﻫﻢ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ :ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﭼﻮﻥ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺑﺮ ﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﺳﺖ ﺧﻮﺏ ﻭ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺍﺋﻤﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻴﻢ.

خلاصه وجمع

بندی

 

 

     5

ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭ ﻓﻮﺍﻳﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﻨﻔﻲ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ کنند. 2-ﻋﻠﺖ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻨﻴﺪ 3-ﭼﺮﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ؟ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﻢ 

ارزشیابی

تکوینی

 

 

 

 

     2

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻜﻞ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﻛﻨﻨﺪ :ﺍﺣﻤﺪ ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ ﺍﻡ ﭘﻨﭽﺮ ﺷﺪﻩ  . . .ﺑﻪ ﻣﻦ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻲ  . . .ﻭ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻢ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻣﻲ ﺩﻫﻴﻢ .

 

تعیین

تکلیف

 

           

 

منبع برای معلمان

: معماری مناطق سرد. نویسنده: سعید سنجری فرد

هنر ایران . نویسنده : گدار اندره

بررسی ابنیه ی سنتی . نویسنده : وحید قبادیان

 

منبع برای دانش آموزان

مقاله اهمیت و تاثیر اقلیم بر معماری در ایران زمین . نویسنده :لقمان توتونچی

 

 

مشخصات کلی

نام درس: فارسی               موضوع درس: پنجره های شناخت              مقطع: ابتدایی         پایه:ششم        جنسیت:دختر              تعداد دانش آموان:20

                                                                                                                                                  

نام مدرسه: پویندگان دانش        نام معلم: الهه بیرامی                  

طرح درس روزانه ششم ابتدایی  آشنایی دانش آموزان با افرینش و خلقت الهی

هدف کلی در حیطه ی شناختی: آشنایی دانش آموزان با افرینش و خلقت الهی

هدف کلی در حیطه ی عاطفی: علاقه مند شدن دانش آموزان به آشنایی درباره ی مفهوم خدا خلق و خلقت

هدف کلی در حیطه ی روانی حرکتی: دانش آموزان بتوانند متن درس را به درستی بخوانند و به سوالات پاسخ دهند.

 

اهداف رفتاری در حیطه ی شناختی:

پس از پایان درس جدید از دانش آموزان انتظار می رود:

1)چند نمونه از کلمات هم خانواده مثال بزنند.

2)در متن درس یک کتاب غیر درسی کلمات هم خانواده را پیدا کنند.

 

 

اهداف جزئی در حیطه ی شناختی:

پس از پایان درس جدید از دانش آموزان انتظار می رود:

1)کلمات هم ریشه را بشناسند.

2)ویژگی این کلمات را بدانند.

 

 

 

اهداف جزئی در حیطه ی روانی حرکتی:

1)کسب توانایی در خواندن کتب مختلف

2) نوشتن متنی کوتاه درباره ی جهان افرینش و موجودات

 

 

 

اهداف جزئی در حیطه ی عاطفی:

1)تقویت علاقه به خواندن مطالب درباره ی افرینش انسان

2)تقویت علاقه و اگاهی نسبت به زندگی اطراف خود

3)با دقت گوش دادن به حرف های معلم

 

ارزشیابی آغازین:

قبل از شروع درس جدید از دانش آموزان انتظار می رود به سوالات زیر پاسخ دهند:

1)منظور از خالق چیست ؟

2)چه کسانی خلقت نامیده میشوند ؟

 

 

اهداف رفتاری ورودی:

قبل از شروع درس جدید از دانش آموزان انتظار می رود:

1)نتیجه گیری از درس را اموزش دیده باشند

2)بتوانند نتیجه گیری کنند

3)رو خوانی صحیحی داشته باشند

 

روش های تدریس:

تصویر خوانی-پرسش و پاسخ-همیاری و مشارکت-بحث و گفت و گو-توضیحی.

 

ریوس مطالب:

پنجره های شناخت

 

وسایل مورد نیاز:

کتاب- -کتاب راهنمای معلم-گچ-تابلو.دفترچه

رسانه های مورد نیاز:

-

 

 

تعداد گروه ها و تعداد افراد گروه:

5 گروه 4 نفری

نحوه ی تعامل دانش آموزان:

دانش آموزان باهم و دانش آموزان با معلم

 

 

مدل کلاس:مدل

u

روش گروهبندی:1  دانش اموز قوی، 2 دانش اموز متوسط،1دانش اموز ضعیف

 

 

 

دانلود طرح درس روزانه علوم ششم

 

  زمان

 

نحوه ی انجام فعالیت

 

رسانه هاو

وسایل

 

  روش

  تدریس

 

                  فعالیت های دانش آموزان

                

                      فعالیت های معلم

مراحل

تدریس

 

 

 

 

5

 

 

 

 

   فردی

 

 

 

جواب دادن به سلام و احوا پرسی معلم

قرار گرفتن در سر جای مناسب خود

توجه به گفته های معلم

دقت به کارهای معلم

جواب دادن به حضور غیاب معلم

 

 

سلام و احوال پرسی با دانش آموزان

شروع کلاس با نام ویادو شکر خداوند متعال بخاطر سلامتی و حضور در کلاس

دقت در وضعیت جسمی رو حی و بهداشتی دانش آموزان

نوشتن تاریخ روز کنار تابلو

 

فعالیتهای

قبل از

شروع

درس:

 

 

 

5

 

 

 

      فردی

     و

   گروهی

 

 

 

 

 

 

جواب دادن به سولات معلم

قبل از شروع درس جدید از دانش آموزان میخواهیم به سوالات زیر پاسخ دهند:

 

پرسیدن چند سوال از درس قبلی و سنجیدن اطلاعات دانش اموزان

 

 

ارزشیابی

آغازین:

 

 

 زمان

نحوه ی انجام فعالیت

 

رسانه ها و وسایل

 

  روش

  تدریس

 

         فعالیت ها دانش آموزان

 

                فعالیت های معلم

 

مراحل تدریس

 

 

 

 

5             

 

 

 

 

 

      فردی   

 

 

 

 بلند شدن بعضی دانش اموزان و جواب دادن

 

 از دانش آموزان خواسته میشود که خوب به محیط اطراف خود دقت کنند و هر چیزی که خداوند افریده و ما انسانها در زندگی روزمره ی خود برای بقای خود به ان احتیاج داریم را نام ببرند

 

.

 

 

 

 

 

ایجاد انگیزه

 

 

 

 

 

      

 

 

 

دانش اموزان فعالیت های خواسته شده ی معلم را با دقت و هوشیاری انجام می دهند

 

ابتدا معلم با نام خدا از دانش اموزان میخواهد که کتاب های خوانداری خود را باز کنند و درس دوم ( پنجره های شناخت)را بیاورند

سپس هر دانش اموز به ترتیب شماره ی کلاسی خود سه خط از روی متن درس میخواند و همین عمل یکبار دیگر نیز تکرار میشود تا دانش اموزان بهتر با متن درس اشنا شوند.

و تمیز دیداری انها بهبود بخشد.

در ادامه معلم به گروه ها وقت میدهد که از روی سوالات خود ارزیابی بخوانند و در گروه ها مشورت کرده و جواب انرا به دست بیاورند .

در ادامه معلم قسمت یاد اوری را تدریس میکند و کلمات هم خانواده را برای دانش اموزان توضیح داده و مثال میزند.

سپس از دانش اموزان میخواهد در گروه ها ی خود مشورت کرده و تعدادی کلمات هم خانواده که تا به حال گفته نشده را بنویسند و به او ارائه دهند.

بعد از انجام این کار کارگاه درس پژوهی با همکاری دانش اموزان و نظرات انها تکمیل شده و معلم نظرات غلط و ناقص را اصلاح میکند

در ادامه معلم از دانش اموزان میخواهد یکبار با صدای رسا از روی شعر بخوانند و اگر دانش اموزان مشکلی در معنی ان داشتند معلم رفع ابهام میکند

در اخر هم دانش اموزی از روی بخوان و بیندیش میخواند.

سپس گروه ها با مشورت و همکاری اعضای گروه به سوالات جواب میدهند و جواب های خود را در کلاس بازگو میکنند و به بهترین جواب هر گروه کارت تشویقی داده می شود.  

 

 

 

 

 

ارایه درس

 

 

دانلود طرح درس سالانه و روزانه ریاضی پایه ششم ابتدایی 98-99

 

 

 

 

 

 

نوشتاری :

تمرین های نوشتاری یک به یک در گروه ها حل میشوند و هربار توسط اعضای گروه به کلاس ارائه می شود و مورد ارزیابی قرار میگیرد.

فعالیت های درس جهت تثبیت یادگیری مفهوم درس مورد نظر اجرا میشود و دستور زبان دانش اموزان تقویت می شود.

قسمت املا برای تقویت دانش اموزان در حیطهی املایی است و مهارت انها را در نوشتن کلمات پیچیده و مشکل و تشدید دار بالا میبرد همچنین دانش اموز میتواند کلمات صحیح را از غلط تمیز دهد.

قسمت نگارش مربوط به تقویت درس انشا و خلاقیت دانش اموز می باشد و قدرت تخیل و خیال پردازی کودک تقویت میشود.

همچنین میتواند قوه ی داستان نویسی دانش اموز را نیز تقویت کند

کارگاه نویسندگی به صورت فردی اجام میشود و دانش اموزان جداگانه مطالب را خوانده و تمرین ها را حل میکنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارایه ی درس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

دانش آموزان فعالیت هایی را که معلم از آنها خواسته ب درستی انجام میدهند.

 

دانش آموزان را گروه بندی میکنیم و از انها میخواهیم باهم درباره ی خلاصه درس امروز  باهم گفت و گو کنند

خلاصه ای از درس مورد نظر را نوشته و بعد از پاک نویس کردن در گروه خود یکی از اعضای گروه بلند شود و از روی خلاصه بخواند.

سپس پس از ارائه ی نظرات معلم همراه با بچه ها نتیجه گیری نهایی را انجام میدهد.

 

 

 

 

خلاصه و

نتیجه گیری

 

 

 

 

5

 

 

 

 

دانش آموزان فعالیت هایی را که معلم از آنها خواسته ب درستی انجام میدهند 

 

سپس به صورت فردی و اتفاقی از بعضی از دانش اموزان درمورد درس مورد نظر سوالاتی پرسیده میشود.

از دانش اموز مورد نظر خواسته میشود چند کلمه ی هم خانواده مثال بزند.

 

 

 

ارزشیابی

پایانی

 

 

 

5

 

 

 

 

 دانش آموزان این کارها را انجام می دهند.

 

از دانش اموزان خواسته میشود یکبار از روی درس در منزل بنویسند

کلمات سخت درس را پیدا کرده و از روی ان سه بار بنویسند.

پنج کلمه انتخاب کنند و برای ان سه هم خانواده بنویسند و برای جلسه ی بعد بیاورند.

از روی درس املای شب بنویسند.

شعر را حفظ کنند

 

 

 

 

تعین تکلیف

موضوع درس:سفر و انرژی روش تدریس:کاوش گری(باتکیه برگام های گانیه)

باسمه تعالی

موضوع درس:سفر و انرژی روش تدریس:کاوش گری(باتکیه برگام های گانیه)      پایه : ششم ابتدایی       تعداد دانش آموزان:24     تاریخ"95/8/                                                                                                    طراح:جواد صادقی تبار

« طرح درس روزانه»

اهداف کلی:

سفر انرژی

 

اهداف جزیی:

1-فراگیران بتوانند بامفهوم انرژی آشنا شوند.

2-فراگیران بتوانند با انرژی های مختلف اشنا شوند.

3-فراگیران بتوانند با منابع مختلف انرژی آشنا شوند.

 

اهداف رفتاری:

1-فراگیران بتوانند فهرستی از انرژی های مختلف رادر زندگی روزمره بیان کنند(دانشی)

2-فراگیران بتوانند تبدیل انرژی را در وسایل ساده بیان کنند.(دانشی)

3-فراگیران نسبت به انجام کار گروهی اشتیاق داشته باشند.(نگرشی)

4-فراگیران نسبت به صرفه جویی در مصرفانرژی درمحیط اطراف خود احساس مسولیت کنند.(نگرشی)

5-فراگیران بتوانند چرخه تبدیل انرژی را رسم کنند.(مهارتی)

6-فراگیران بتوانند دومینوی ساده بسازندودرکلاس نمایش دهند.(مهارتی)

 

 

روش تدریس:

اکتشافی و با استفاده از بارش مغزی دانش آموزان

 

ارزشیابی تشخیصی:

 

معلم:بچه ها تو کتاب علوم سوم درباره انرژی صحبت شده بود.

کی میتونه چند نمونه از انرژی رو نام ببره!؟

علی:گرما و نور   رضا:برق و صوت

 

وسایل کمک آموزشی:

 

انواع باطری.چراغ قوه.فرفره.ظرف آب.سنگ.موتور الکتریکی

 

ارایه درس:

 

گام اول:ایجاد انگیزه

معلم 10دقیقه اول از ورود دانش آموزان به کلاس باهماهنگی مدیر مدرسه سیستم گرمایشی و روشنایی کلاس را خاموش کندوبعداز ورود دانش آموزان فرایند آموزشی را آغاز می نمایید.

معلم:سلام بچه ها دانش اموزان:سلللللامپسر گلم علی.محمد امین.سبحان.رضا...

معلم:تکالیف جلسه قبلتون رو برای ارایه آماده کنید.

علی:اقا اینجا چرا اینقد تاریکه!؟

معلم:ساعت قبل که هیچ مشکلی نبود.کسی میتونه جواب علی رو بده!؟

سبحان:اقا فک کنم سیستم گرمایشی کار نمیکنه!؟

رضا:فک کنم لامپ ها سوخته

گام دوم:آگاه ساختن از هدف

معلم:میدونستید گرما ونور شکل هایی از انرژی هستند.اگر به درس امروز خوب گوش کنید میتونید بفهمید که این انرژی ها از کجا اومدن وچه کاربردی تو زندگی دارند.

حالا من از نماینده کلاس میخواهم به اقای مدیر اطلاع بدهند که سیستم گرمایشی و نور کلاس را راه اندازی کند.

گام سوم:یاد اوری پیش نیاز ها

 

گام چهارم:ارایه محرک

معلم وسایل مثل انواع باطری،چراغ قوه،فرفره،ظرف آب،سنگ موتور الکتریکی،رو به بچه ها نشان میدهد و از گروه میخواهد با توجه به تکالیفی که به آن ها محول میشوداز وسایل استفاده کنند.

گام پنجم:تدارک راهنمایی یادگیری

گروه بندی:معلم دانش آموزان را به 5گروه4نفری تقسیم میکند.

به هرگروه یک تکلیف ارایه میکند و به ان ها میگویند بعد از5دقیقه نظرات وسوالات احتمالی را جمع اوری کنند و سرگروه آن را براکلاس درس میدهد.

معلشم:حالتون خوبه؟  دانش آموزان:بله

معلم:الحمدالله خداروشکر

معلم:حضور و غیاب کنیم ببینیم کی سر کلاس هست!؟

 

گروه یک:

الان چه کارهایی می توانیم انجام بدهیم که گرم شویم?

گروه دو:فکرکنیدکه چگونه می توانیداین فرفره رابچرخانید?

گروه سوم:

ازانرژی باطری برای که کارهایی می توانیم استفاده کنیم?

گروه چهارم:

بدن ماانرژی موردنیازخودراچگونه تامین کند?

گروه پنج:

چطوری بااین سنگ می شودآب بیشتری به بیرون پاشیده شود?

نماینده گروه یک:

مامی توانیم به چندطریق خودمون راگرم‌کنیم.1-ازبخاری استفاده می کنیم 2-دستهایمان رابه هم میمالیم3-لباس گرم می پوشیم4-ورزش کنیم تاگرم بشویم.

نماینده گروه دوم:

راه هایی که مابرای به حرکت درآوردن فرفره پیشنهادکرده است :1- فرفره رافوت کرد2- پره های فرفره رازیرآب بگیریم3-ازموتورالکتریکی( موضوع جلسه ی قبل)استفاده کنیم.

نماینده گروه سوم:

فهمیدیم که 1- باطری می تواندچراغ قوه راروشن کند2- باعث حرکت ماشین های اسباب بازی می شود3- باطری باعث حرکت عقربه های ساعت می شود.ماشین های واقعی باطری دارند.

نماینده گروه چهارم:

مافهمیدیم که بدن ماازطریق غذاخوردن انرژی خودرابدست می آوردولی سوال برای ماپیش آمده به چه غذاهایی میگن پرکالری? اصلاکالری چیست?

نماینده گروه پنجم:مافهمیدیم که1- هرقدرسنگ روازفاصله بیشتری رهاکنیم آب بیشتری به بیرون ظرف پاشیده می شود2- یه راه دیگه هم اینه که سنگ بزرگتری رارهامی کنیم.راستی آقاچه اتفاقی می افتد?

معلم بچه های من،حالابه کمک هم به سوالات گروه های مختلف جواب می دهیم.

 

 

 

جمع بندی درس:

 

معلم: بچه ها همه ی جواب های شمادرسته.

انرژی که در اطراف ما هست توانایی تبدیل شدن به انرژی دیگری را دارد.

-شما برای هرفعالیتی که انجام میدهید،انرژی صرف می کنید.

-واحد انرژی روی مواد برحسب کیلو کالری به طور تقریبی معادلد4000ژول است

 

 

ارزشیابی پایانی: طرح درس روزانه پایه ششم ابتدایی

در گروه خود انرژی را برای هریک از مواد زیر بیان کنید

ورزشکاری که تیرو کمان را می کشد و سپس ان را رها میکند.

کوهنوردی که از بالای کوه بالا میرود وسپس با چتر نجات پایین می اید.

آبی که پشت سد جمع میشود وسپس توربین برق ابی را می چرخاند.

ارایه تکلیف:

مجموعه ای از وسایل و پدیده های که میتوانند تبدیل انرژی را انجام دهند لیست کنید.وتصویری آن هارا بکشید وبرای جلسه بعد به کلاس بیاورید.

یک دومینوی ساده طراحی کرده ودر کلاس درست کنید.

 

 

اقدام پژوهی معاون آموزشی دانلود جدید ترین مقالات ابتدایی و متوسطه

15 Dec 2019

توضیحات:

اقدام پژوهی معاون آموزشی

 


 

 

اقدام پژوهی معاون آموزشی کاملترین نمونه بر اساس
آخرین تغییرات

 


 

اقدام پژوهی معاون آموزشی چیست ؟

 


 

اقدام پژوهی معاون آموزشی عنوان پکیجی است که در
سایت ما وجود دارد و در سال های اخیر در رابطه با چگونگی تنظیم سوالات به معلمان
مدارس ابلاغ گردید. تا قبل از ابلاغ این فعالیت به معلمان ، نگارش و تنظیم مستنداتبر
اساس سلایق شخصی و محدودیت های زیاد انجام می گرفت. به همین دلیل نوع نگارش و چشم
اندازهای همه مدارس با هم متفاوت بود. در همین رابطه معاونت آموزش ابتدایی وزارت
آموزش و پرورش با ابلاغ ای فعالیت به مدارس توانست ، برنامه ریزی معلمان مدارس را
با هم یکپارچه نموده و فعالیتی را برای کلیه مدارس سراسر کشور با یک قالب خاص
فراهم نماید.


 

برای دانلود کاملترین نمونه های اقدام
پژوهی معاون آموزشی روی لینک زیرکلیک کنید


 

 

اقدام پژوهی معاون آموزشی چه اهمیتی دارد ؟

 


 

اقدام پژوهی معاون آموزشی کمک بسیار زیادی به
رسیدن به اهداف آموزشی و پرورشی معلمان این مقطع نمود. در واقع معلمان مدارس به دلیل
پیش بینی کلیه فعالیت ها و چشم انداز های موجود و اختصاص امتیاز به هر یک از محور
ها در فرم خام اقدام پژوهی معاون آموزشی خود را ملزم به رعایت تک تک بند ها می
نمایند. با رعایت همه جانبه و تنظیم و اجرای تمام و کمال اقدام پژوهی معاون آموزشی
در مدارس ابتدایی علاوه بر کسب نمره و امتیاز کامل ارزشیابی دانش آموزان نیز از
سطح علمی و آموزشی و همچنین تربیتی و پرورشی بالاتری برخوردار خواهند بود.


 

 

چرا اقدام پژوهی معاون آموزشی در آموزش و پرورش
مهم است ؟

 

اقدام پژوهی معاون آموزشی در آموزش و پرورش از
مهمترین فعالیت هایی است که در سال های اخیر به معلمان ابلاغ گردیده است. در مدارس
معلمان ملزم به برنامه ریزی و تدوین مستندات خود در این رابطه هستند.


 

 

اقدام پژوهی معاون آموزشی در سایت آموزشی

 


 

اقدام پژوهی معاون آموزشی در سایت آموزشی ما یکی
از دستورالعمل های الزام اور به معلمان مدارس بود. معلمان مدارس اعم از عادی و
دولتی ، هیئت امنایی، غیر انتفاعی و... می بایست اقدام پژوهی معاون آموزشی خود را از
سایت دریافت نموده و از مزایای سایت آموزشی ما استفاده نمایند. هدف از انجام این
کار و ابلاغ این دستورالعمل فعال نمودن هر چه بیشتر معلمان و تسریع در نگارش و
تدوین اقدام پژوهی معاون آموزشی توسط آنها می باشد.


 

اقدام پژوهی معاون آموزشی چطور ؟

دانلود رایگان اقدام پژوهی معاون آموزشی ابتدایی و متوسطه


 

در سال تحصیلی اخیر نیز بخشنامه اقدام پژوهی
معاون آموزشی همانند سال ها و ادوار گذشته است.در واقع اقدام پژوهی معاون آموزشی
جز در چند مورد و محور جزئی تفاوت چندانی با اقدام پژوهی معاون آموزشی سال گذشته
ندارد.بنا بر این شایسته است معلمان و معاونین محترم هر چه سریعتر به تنظیم و
تدوین برنامه خود اقدام نموده و آن را در سایت آموزشی ما ثبت نمایند. بدیهی است
اقدامات سریعتر و با کیفیت تر معلمان مدارس می تواند روند رو به رشدی در رسیدن به
اهداف آموزشی و پرورشی واحد آموزشی شان در راستای سند تحول بنیادین باشد.


 

برای دانلود کاملترین نمونه های اقدام
پژوهی معاون آموزشی روی لینک زیرکلیک کنید


 

 

دانلود اقدام پژوهی معاون آموزشی

 


 

در رابطه با آنچه بیان گردید سایت آموزشی ما
نمونه های کاملی از اقدام پژوهی معاون آموزشی را تنظیم و تدوین نموده است و جهت
استفاده عزیزان در سایت بار گزاری نموده است. معلمان محترم می توانند جهت استفاده
و بهره مندی از این فعالیت ها به سایت برنامه دانلود مراجعه نمایند.


 

برای دانلود کاملترین نمونه ها روی لینک زیرکلیک کنید

 


 

https://moallemblog.com/downloads/category/%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%be%da%98%d9%87%db%8c/%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c/

 


 

اقدام پژوهی معاون
آموزشی ,
دانلود اقدام پژوهی معاون آموزشی , نمونه اقدام پژوهی معاون آموزشی , دانلود فایل اقدام پژوهی معاون آموزشی , دانلود اقدام پژوهی معاون آموزشی رایگان ,

اقدام پژوهی مدیر ابتدایی

15 Dec 2019

توضیحات:

اقدام پژوهی مدیر ابتدایی

 


 

اقدام پژوهی مدیر ابتدایی کاملترین نمونه بر اساس
آخرین تغییرات

 


 

اقدام پژوهی مدیر ابتدایی چیست ؟

 


 

اقدام پژوهی مدیر ابتدایی عنوان پکیجی است که در
سایت ما وجود دارد و در سال های اخیر در رابطه با چگونگی تنظیم سوالات به معلمان
مدارس ابلاغ گردید. تا قبل از ابلاغ این فعالیت به معلمان ، نگارش و تنظیم مستنداتبر
اساس سلایق شخصی و محدودیت های زیاد انجام می گرفت. به همین دلیل نوع نگارش و چشم
اندازهای همه مدارس با هم متفاوت بود. در همین رابطه معاونت آموزش ابتدایی وزارت
آموزش و پرورش با ابلاغ ای فعالیت به مدارس توانست ، برنامه ریزی معلمان مدارس را
با هم یکپارچه نموده و فعالیتی را برای کلیه مدارس سراسر کشور با یک قالب خاص
فراهم نماید.

اقدام پژوهی مدیر ابتدایی
 

برای دانلود کاملترین نمونه های اقدام
پژوهی مدیر ابتدایی روی لینک زیرکلیک کنید


 

 

اقدام پژوهی مدیر ابتدایی چه اهمیتی دارد ؟

 


 

اقدام پژوهی مدیر ابتدایی کمک بسیار زیادی به
رسیدن به اهداف آموزشی و پرورشی معلمان این مقطع نمود. در واقع معلمان مدارس به دلیل
پیش بینی کلیه فعالیت ها و چشم انداز های موجود و اختصاص امتیاز به هر یک از محور
ها در فرم خام اقدام پژوهی مدیر ابتدایی خود را ملزم به رعایت تک تک بند ها می
نمایند. با رعایت همه جانبه و تنظیم و اجرای تمام و کمال اقدام پژوهی مدیر ابتدایی
در مدارس ابتدایی علاوه بر کسب نمره و امتیاز کامل ارزشیابی دانش آموزان نیز از
سطح علمی و آموزشی و همچنین تربیتی و پرورشی بالاتری برخوردار خواهند بود.


 

 

چرا اقدام پژوهی مدیر ابتدایی در آموزش و پرورش
مهم است ؟

 


 

اقدام پژوهی مدیر ابتدایی در آموزش و پرورش از
مهمترین فعالیت هایی است که در سال های اخیر به معلمان ابلاغ گردیده است. در مدارس
معلمان ملزم به برنامه ریزی و تدوین مستندات خود در این رابطه هستند.


 

 اقدام
پژوهی مدیر ابتدایی در سایت آموزشی

 


 

اقدام پژوهی مدیر ابتدایی در سایت آموزشی ما یکی
از دستورالعمل های الزام اور به معلمان مدارس بود. معلمان مدارس اعم از عادی و
دولتی ، هیئت امنایی، غیر انتفاعی و... می بایست اقدام پژوهی مدیر ابتدایی خود را از
سایت دریافت نموده و از مزایای سایت آموزشی ما استفاده نمایند. هدف از انجام این
کار و ابلاغ این دستورالعمل فعال نمودن هر چه بیشتر معلمان و تسریع در نگارش و
تدوین اقدام پژوهی مدیر ابتدایی توسط آنها می باشد.


 

 

اقدام پژوهی مدیر ابتدایی چطور ؟

 


 

در سال تحصیلی اخیر نیز بخشنامه اقدام پژوهی مدیر
ابتدایی همانند سال ها و ادوار گذشته است.در واقع اقدام پژوهی مدیر ابتدایی جز در
چند مورد و محور جزئی تفاوت چندانی با اقدام پژوهی مدیر ابتدایی سال گذشته
ندارد.بنا بر این شایسته است معلمان و معاونین محترم هر چه سریعتر به تنظیم و
تدوین برنامه خود اقدام نموده و آن را در سایت آموزشی ما ثبت نمایند. بدیهی است
اقدامات سریعتر و با کیفیت تر معلمان مدارس می تواند روند رو به رشدی در رسیدن به
اهداف آموزشی و پرورشی واحد آموزشی شان در راستای سند تحول بنیادین باشد.


 

برای دانلود کاملترین نمونه های اقدام
پژوهی مدیر ابتدایی روی لینک زیرکلیک کنید


 

 

دانلود اقدام پژوهی مدیر ابتدایی

 


 

در رابطه با آنچه بیان گردید سایت آموزشی ما
نمونه های کاملی از اقدام پژوهی مدیر ابتدایی را تنظیم و تدوین نموده است و جهت
استفاده عزیزان در سایت بار گزاری نموده است. معلمان محترم می توانند جهت استفاده
و بهره مندی از این فعالیت ها به سایت برنامه دانلود مراجعه نمایند.


 

 

برای دانلود کاملترین نمونه های اقدام پژوهی مدیر ابتدایی روی لینک زیرکلیک
کنید

 


 

https://moallemblog.com/downloads/category/%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%be%da%98%d9%87%db%8c/%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1/%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c/

 

اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی

15 Dec 2019

توضیحات:

اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی آموزگار ابتدایی

اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی کاملترین نمونه بر اساس آخرین تغییرات

 

اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی چیست ؟

اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی عنوان پکیجی است که در سایت ما وجود دارد و در سال های اخیر در رابطه با چگونگی تنظیم سوالات به معلمان مدارس ابلاغ گردید. تا قبل از ابلاغ این فعالیت به معلمان ، نگارش و تنظیم مستنداتبر اساس سلایق شخصی و محدودیت های زیاد انجام می گرفت. به همین دلیل نوع نگارش و چشم اندازهای همه مدارس با هم متفاوت بود. در همین رابطه معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با ابلاغ ای فعالیت به مدارس توانست ، برنامه ریزی معلمان مدارس را با هم یکپارچه نموده و فعالیتی را برای کلیه مدارس سراسر کشور با یک قالب خاص فراهم نماید.

 

برای دانلود کاملترین نمونه های اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی روی لینک زیرکلیک کنید

اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی چه اهمیتی دارد ؟

اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی کمک بسیار زیادی به رسیدن به اهداف آموزشی و پرورشی معلمان این مقطع نمود. در واقع معلمان مدارس به دلیل پیش بینی کلیه فعالیت ها و چشم انداز های موجود و اختصاص امتیاز به هر یک از محور ها در فرم خام اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی خود را ملزم به رعایت تک تک بند ها می نمایند. با رعایت همه جانبه و تنظیم و اجرای تمام و کمال اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی در مدارس ابتدایی علاوه بر کسب نمره و امتیاز کامل ارزشیابی دانش آموزان نیز از سطح علمی و آموزشی و همچنین تربیتی و پرورشی بالاتری برخوردار خواهند بود.

اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی برای تمامی معلمان و آموزگار اول تا ششم ابتدایی

چرا اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی در آموزش و پرورش مهم است ؟

اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی در آموزش و پرورش از مهمترین فعالیت هایی است که در سال های اخیر به معلمان ابلاغ گردیده است. در مدارس معلمان ملزم به برنامه ریزی و تدوین مستندات خود در این رابطه هستند.

 

اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی در سایت آموزشی

 

اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی در سایت آموزشی ما یکی از دستورالعمل های الزام اور به معلمان مدارس بود. معلمان مدارس اعم از عادی و دولتی ، هیئت امنایی، غیر انتفاعی و... می بایست اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی خود را از سایت دریافت نموده و از مزایای سایت آموزشی ما استفاده نمایند. هدف از انجام این کار و ابلاغ این دستورالعمل فعال نمودن هر چه بیشتر معلمان و تسریع در نگارش و تدوین اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی توسط آنها می باشد.

اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی چطور ؟

در سال تحصیلی اخیر نیز بخشنامه اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی همانند سال ها و ادوار گذشته است.در واقع اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی جز در چند مورد و محور جزئی تفاوت چندانی با اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی سال گذشته ندارد.بنا بر این شایسته است معلمان و معاونین محترم هر چه سریعتر به تنظیم و تدوین برنامه خود اقدام نموده و آن را در سایت آموزشی ما ثبت نمایند. بدیهی است اقدامات سریعتر و با کیفیت تر معلمان مدارس می تواند روند رو به رشدی در رسیدن به اهداف آموزشی و پرورشی واحد آموزشی شان در راستای سند تحول بنیادین باشد.

برای دانلود کاملترین نمونه های اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی روی لینک زیرکلیک کنید

 

دانلود اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی

در رابطه با آنچه بیان گردید سایت آموزشی ما نمونه های کاملی از اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی را تنظیم و تدوین نموده است و جهت استفاده عزیزان در سایت بار گزاری نموده است. معلمان محترم می توانند جهت استفاده و بهره مندی از این فعالیت ها به سایت برنامه دانلود مراجعه نمایند.

 

برای دانلود کاملترین نمونه های اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی روی لینک زیرکلیک کنید

 

http://atablesoccer.ir/downloads/category/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C/

 

اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی , دانلود اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی , نمونه اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی , دانلود فایل اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی , دانلود اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی رایگان ,

اقدام پژوهی معاون اجرایی | جدید ترین موضوعات برای معاونان

15 Dec 2019

اقدام پژوهی معاون اجرایی

 


 

اقدام پژوهی معاون اجرایی کاملترین نمونه بر اساس
آخرین تغییرات

 


 

اقدام پژوهی معاون اجرایی چیست ؟

 


 

اقدام پژوهی معاون اجرایی عنوان پکیجی است که در
سایت ما وجود دارد و در سال های اخیر در رابطه با چگونگی تنظیم سوالات به معلمان
مدارس ابلاغ گردید. تا قبل از ابلاغ این فعالیت به معلمان ، نگارش و تنظیم مستنداتبر
اساس سلایق شخصی و محدودیت های زیاد انجام می گرفت. به همین دلیل نوع نگارش و چشم
اندازهای همه مدارس با هم متفاوت بود. در همین رابطه معاونت آموزش ابتدایی وزارت
آموزش و پرورش با ابلاغ ای فعالیت به مدارس توانست ، برنامه ریزی معلمان مدارس را
با هم یکپارچه نموده و فعالیتی را برای کلیه مدارس سراسر کشور با یک قالب خاص
فراهم نماید.


 

برای دانلود کاملترین نمونه های اقدام
پژوهی معاون اجرایی روی لینک زیرکلیک کنید


 

 

اقدام پژوهی معاون اجرایی چه اهمیتی دارد ؟

 


 

اقدام پژوهی معاون اجرایی کمک بسیار زیادی به
رسیدن به اهداف آموزشی و پرورشی معلمان این مقطع نمود. در واقع معلمان مدارس به دلیل
پیش بینی کلیه فعالیت ها و چشم انداز های موجود و اختصاص امتیاز به هر یک از محور
ها در فرم خام اقدام پژوهی معاون اجرایی خود را ملزم به رعایت تک تک بند ها می
نمایند. با رعایت همه جانبه و تنظیم و اجرای تمام و کمال اقدام پژوهی معاون اجرایی
در مدارس ابتدایی علاوه بر کسب نمره و امتیاز کامل ارزشیابی دانش آموزان نیز از
سطح علمی و آموزشی و همچنین تربیتی و پرورشی بالاتری برخوردار خواهند بود.


 

چرا اقدام پژوهی معاون اجرایی در آموزش و پرورش
مهم است ؟

 


 

اقدام پژوهی معاون اجرایی در آموزش و پرورش از
مهمترین فعالیت هایی است که در سال های اخیر به معلمان ابلاغ گردیده است. در مدارس
معلمان ملزم به برنامه ریزی و تدوین مستندات خود در این رابطه هستند.


 

 

اقدام پژوهی معاون اجرایی در سایت آموزشی

 


 

اقدام پژوهی معاون اجرایی در سایت آموزشی ما یکی
از دستورالعمل های الزام اور به معلمان مدارس بود. معلمان مدارس اعم از عادی و
دولتی ، هیئت امنایی، غیر انتفاعی و... می بایست اقدام پژوهی معاون اجرایی خود را از
سایت دریافت نموده و از مزایای سایت آموزشی ما استفاده نمایند. هدف از انجام این
کار و ابلاغ این دستورالعمل فعال نمودن هر چه بیشتر معلمان و تسریع در نگارش و
تدوین اقدام پژوهی معاون اجرایی توسط آنها می باشد.


 

اقدام پژوهی معاون اجرایی چطور ؟

اقدام پژوهی معاون اجرایی موضوعات مختلف برای معاون اجرایی


 

در سال تحصیلی اخیر نیز بخشنامه اقدام پژوهی
معاون اجرایی همانند سال ها و ادوار گذشته است.در واقع اقدام پژوهی معاون اجرایی
جز در چند مورد و محور جزئی تفاوت چندانی با اقدام پژوهی معاون اجرایی سال گذشته
ندارد.بنا بر این شایسته است معلمان و معاونین محترم هر چه سریعتر به تنظیم و
تدوین برنامه خود اقدام نموده و آن را در سایت آموزشی ما ثبت نمایند. بدیهی است
اقدامات سریعتر و با کیفیت تر معلمان مدارس می تواند روند رو به رشدی در رسیدن به
اهداف آموزشی و پرورشی واحد آموزشی شان در راستای سند تحول بنیادین باشد.


 

برای دانلود کاملترین نمونه های اقدام
پژوهی معاون اجرایی روی لینک زیرکلیک کنید


 

 

دانلود اقدام پژوهی معاون اجرایی

 


 

در رابطه با آنچه بیان گردید سایت آموزشی ما
نمونه های کاملی از اقدام پژوهی معاون اجرایی را تنظیم و تدوین نموده است و جهت
استفاده عزیزان در سایت بار گزاری نموده است. معلمان محترم می توانند جهت استفاده
و بهره مندی از این فعالیت ها به سایت برنامه دانلود مراجعه نمایند.


 

برای دانلود کاملترین نمونه های اقدام پژوهی معاون اجرایی روی لینک زیرکلیک
کنید

 


 

https://moallemblog.com/downloads/category/%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%be%da%98%d9%87%db%8c/%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c/

 


 

اقدام پژوهی معاون
اجرایی ,
دانلود اقدام پژوهی معاون اجرایی , نمونه اقدام پژوهی معاون اجرایی , دانلود فایل اقدام پژوهی معاون اجرایی , دانلود اقدام پژوهی معاون اجرایی رایگان ,

تقویم اجرایی 98-99 برای مدارس ابتدایی و متوسطه

5 Dec 2019

طرح تدبیر

 

دانلود کاملترین برنامه سالانه طرح تدبیر سال تحصیلی 99-98 فرم های اماده طرح تدبیر برای سال تحصیلی 98-99 بهترین و جدیدترین نمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تدبیر که کلیه فرم ها بصورت تکمیل شده می باشند این فرم ها شامل جدول دو طرح تدبیر جدول سه طرح تدبیر جدول شش و جدول پنج طرح تدبیر
تقویم اجرایی 98-99 مدارس ابتدایی و مدیر و معاون پرورشی و آموزشی سال 98-99

 

http://dabiranonline.ir/downloads/بسته-کامل-تقویم-اجرایی-و-برنامه-سالانه 98-99

 این فرم ها برای سال تحصیلی 99-98بافرمت ورد (قایل ویرایش )براساس ساحت های سند تحول بنیادین و وزارت اموزش و پرورش توسط مدیر با 15 سال سابقه کاری تدوین شده است


لینک دانلود تقویم اجرایی 98- ابتدایی متوسطه اول و دوم

جهت دانلود فایل روی لینک زیر بزنیدلینک دانلود: http://yon.ir/j75LZ

 
 برنامه ی عملیاتی طرح تدبیر (ویژه مدارس ابتدایی دخترانه) 6 ساحت فرمت جدید این برنامه مختص مدارس دخترانه مجری برنامه تدبیر 1398 با فرمت word و قابل ویرایش بوده که براحتی میتوانید دانلود نمایید.
جهت دانلود فایل روی لینک زیر بزنید لینک دانلود: http://yon.ir/j75LZ

 

 برنامه سالانه و تقویم اجرایی مدارس ابتدایی براساس طرح تدبیر مدارس پسرانه سال تحصیلی 99-98

بصورت ورد ویژه مدارس دولتی و غیر دولتی و همچنین مدارس مختلط و غیر مختلط
جهت دانلود فایل روی لینک زیر بزنید لینک دانلود: http://yon.ir/j75LZ
 
 جدید ترین برنامه تدوین شده از طرح تدبیر برای مدارس ابتدایی مختلط و روستایی و چند پایه ویژه مدیر آموزگارانی که مجری طرح تدبیر سال تحصیلی 98-99 می باشند
جهت دانلود روی لینک زیر بزنید لینک دانلود: http://yon.ir/j75LZ
 
 دانلود فایل طرح تدبیر مدارس ابتدایی شاهد و قرانی سال 98-99صورت کاملا اماده و مختص مدارس شاهد و قرانی تدوین و با دقت فراوان تکمیل شده است

 

لینک دانلود تقویم اجرایی 98-99

 

جهت دانلود فایل روی لینک زیر بزنید لینک دانلود: http://yon.ir/j75LZ

تقویم اجرایی 98-99 مدیریت - معاونین پرورشی و آموزشی 98-99

5 Dec 2019

تقویم اجرایی سال 98-99

نمونه تقویم اجرایی طرح تدبیر 98

تقویم اجرایی مدیریت سال 98-99
کاملترین تقویم اجرایی 98-99 براساس طرح تدبیر متوسطه اول و متوسطه دوم
آخرین ویرایش تقویم اجرایی تدبیر مدیریت مدرسه در سالتحصیلی جدید
تقویم اجرایی  98-99 بر اساس آخرین بخشنامه آموزش و پرورش تدوین گردید
لینک دانلود تقویم اجرایی 98- متوسطه اول و دوم
تقویم اجرایی 98-99
دانلود محصول

 

تقویم اجرایی 98-99 مدیریت مدرسه متوسطه اول 98-99 و متوسطه دوم 98-99

 

https://drsifile.com/downloads/دانلود-تقویم-اجرایی-هنرستان-سال-99-98/

در این بخش مجموعه فایل های مربوط به برنامه سالانه و تقویم اجرایی 98-99 مدیریت مدرسه همه مقاطع آخرین ویرایش را در اختیار شما عزیزان قرار می دهد .این بخشنامه ها بر اساس آخرین ویرایش و مربوط به سالتحصیلی جدید 99-1398 می باشد.


لینک دانلود تقویم اجرایی 98- متوسطه اول و دوم

https://drsifile.com/downloads/دانلود-تقویم-اجرایی-هنرستان-سال-99-98/


مجموعه فایل هایی که در این قسمت تقدیم شما عزیزان می کنیم سه فایل کامل هستند که هر فایل مربوط به تقویم اجرایی بر اساس طرح تدبیر مدیریت مدرسه در یک مقطع خاص است.این مقاطع عبارتند از مقاطع دبستان ، متوسطه اول و متوسطه دوم.
دبیران آنلاین با فراهم آوردن این سه مجموعه در قالب یک فایل و همچنین ارائه تقویم اجرایی مدارس در راستای طرح تدبیر مدیریت مدرسه به صورت هدیه سعی دارد کلیه نیازهای شما عزیزان محترم را در رابطه با تقویم اجرایی بر اساس طرح تدبیر بر اساس ساحت های جدید  مدرسه برطرف نماید.آنچه در این فایل ها وجود دارند عبارتند از :
اهداف و زیر معیارهای زیادی در این طرح ها ی تقویم اجرایی 98-99  مدیریت مدرسه موجود است که بخش کوچکی از آنها عبارت است از


اهداف و زیر معیارهای تقویم اجرایی مدیریت مدرسه 98-99


تشکیل منظم جلسات شورا بر اساس مصوبات شورای عالی آموزش وپرورش (تا۵)
بررسی مسایل مهم مدرسه(تا۴)
مشارکت اعضا در اجرای مصوبات (تا۴)
راهبرد/ معیار
تشکیل منظم جلسات شورا بر اساس مصوبات شورای عالی آموزش وپرورش(تا ۳)
بررسی مسایل مهم مدرسه (تا ۴)
آگاهی تمامی کارکنان از مصوبات شورا (تا ۲)
کاربست مصوبات شورا در برنامه ها و حل مسایل مدرسه (تا۶)
مشارکت معلمان درتصمیم گیری ، برنامه ریزی و اجرای برنامه ها (تا ۴)
مشارکت در تدوین چشم انداز (تا۲)
مشارکت در تدوین برنامه عمل مدرسه (تا ۲)
مشارکت در تدوین میثاق نامه مدرسه (تا ۲)
در دسترس بودن سندتحول بنیادین آموزش وپرورش برای همه کارکنان (۱)
در دسترس بودن برنامه ی درسی ملّی برای همه کارکنان (۱)
در دسترس بودن اهداف دوره تحصیلی برای همه کارکنان (۱)
در دسترس بودن مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش ویژه مدارس (۱)
پاسخگویی کارکنان نسبت به ماموریت آموزش و پرورش (تا۲)
پاسخگویی کارکنان نسبت به چشم اندازآموزش و پرورش(تا۲)
پاسخگویی کارکنان در تحلیل نقش خود برای تحقق اسناد تحولی(تا۳)
میثاق نامه کارکنان(تا۱)
میثاق نامه دانش آموزان(تا۱)
میثاق نامه اولیاء (تا۱)
راهبرد /معیار
آگاهی ذی نفعان از چشم انداز کارکنان ۲
آگاهی ذی نفعان ازمیثاق نامه کارکنان ۲
آگاهی ذی نفعان از برنامه عمل مدرسه کارکنان
همچنین اقدامات زیادی را می بایست در تقویم اجرایی مدیریت کیفیت مدار به کار برد من جمله :
اقدامات وطرح های اجرایی تقویم اجرایی مدیریت مدرسه
– تشکیل منظم و زمان بندی شده جلسات شورای مدرسه
– روشن شدن حدود مسئولیت هریک از اعضاء
– پشتیبانی همکاران از برنامه ها و تصمیمات
– مشخص کردن مسائل مهم مدرسه
– ارائه نظرات و پیشنهادات جهت برطرف کردن مسائل توسط همکاران
– توجه مدیر به انتقادات سازنده اعضاء
– اجازه اظهار نظر دادن به همه اعضاء
– یادداشت برداری از مسائل مطروحه مدرسه
– تشکیل منظم و زمان بندی شده جلسات شورای دبیران
– تشکیل جلسات با موضوعات مهم از نظر همکاران
مصوبات شورای دبیران در دفتر مربوطه ثبت و به امضاء می رسد
مصوبات را کپی گرفته و در اول دفتر حضور و غیاب همکاران گذاشته می شود
کلیه ی مصوبات شورا پیشگیری و اجرا می گردد
تشکیل جلسات با یکی از موضوعات مهم از نظر همکاران
تشکیل جلسات و ریاست هر جلسه با یکی از همکاران
کلیه مصوبات شورا پیگیری و اجرا می گردد
نظر خواهی از کارکنان در تدوین چشم انداز
نظر خواهی از کارکنان در تدوین نقشه راهبری
نظرخواهی از همکاران در تدوین میثاق نامه
تهیه کتاب یا جزوه مربوط به سند تحول بنیادین و موجود در مدرسه
تهیه جزوه برنامه درس* و یا کتاب مربوط جهت استفاده
نصب اهداف دوره متوسطه اول و دوم
موجود بودن کتاب مربوطه جهت استفاده
تکثیر وظایف کارکنان در آپ و تهیه جزوه مربوطه
۱- در دسترس بودن مضامین کلیدی و تدوین ماموریت چشم انداز مدرسه به همکاران
۲- بحث و تبادل نظر با همکاران در این زمینه
دعوت از کارشناسان مجرب
برگزاری نشست با همکاران
اطلاع رسانی از طریق جزوات و بخشنامه ها
اطلاع رسانی از طریق سخنرانی و جزوه
اطلاع رسانی از طریق جلسات
اطلاع رسانی و نصب بنر در سالن
اطلاع رسانی و نصب بنر در سالن
اطلاع رسانی و نصب بنر در سالن
اطلاع رسانی از طریق جزوات و بخشنامه ها
اطلاع رسانی از طریق سخنرانی و جزوه
اطلاع رسانی از طریق جلسات
فرمت فایل ورد و قابل ویرایش
مقدمه از تقویم اجرایی مدیر آموزشگاه متوسطه تقویم اجرایی مدیریت سال ۹۸-۹۷
در این محتوای فایل تقویم اجرایی 98-99 معاون اجرایی کلیه برنامه ها و اقدامات قابل اجرای معاون اجرایی مدارس پیش بینی شده است.
تقویم اجرایی مدیر آموزشگاه چیست؟
تنظیم برنامه کلاسی و ارسال آن به اداره
برنامه ریزی برگزاری مراسم بازگشایی مدارس ( تهیه پلاکاردو…)
آماده کردن ومرتب کردن وسایل موردنیازاولیه
خریداری ملزومات مصرفی آموزشگاه ( ماژیک – دیسکت – دفترحضوروغیاب همکاران و…. )
برگزاری مراسم صبحگاهی باحضوردانش آموزان وهمکاران محترم و اجرای برنامه های شاد و متنوع
سازماندهی کلاسهاودانش آموزان
صدوروابلاغ برنامه هفتگی همکاران و انعقاد قرار داد ارزشیابی سال جدید با همکاران

 

لینک دانلود تقویم اجرایی 98- متوسطه اول و دوم

https://drsifile.com/downloads/دانلود-تقویم-اجرایی-هنرستان-سال-99-98/

طرح تعالی مدیریت مدرسه متوسطه اول 98-99 و متوسطه دوم 98-99

5 Dec 2019

طرح تعالی سال 98-99

نمونه برنامه سالانه طرح تعالی 98

طرح تعالی مدیریت سال 98-99
کاملترین برنامه سالانه براساس طرح تعلی متوسطه اول و متوسطه دوم
آخرین ویرایش برنامه سالانه تعالی مدیریت مدرسه در سالتحصیلی جدید
طرح تعالی 98-99 بر اساس آخرین بخشنامه آموزش و پرورش تدوین گردید
لینک دانلود طرح تعالی 98- متوسطه اول و دوم
تقویم اجرایی 98-99
دانلود محصول

 

طرح تعالی مدیریت مدرسه متوسطه او 98-99 و متوسطه دوم 98-99

 

https://drsifile.com/downloads/دانلود-طرح-تعالی-هنرستان-سال-99-98/

در این بخش مجموعه فایل های مربوط به برنامه سالانه طرح تعالی مدیریت مدرسه همه مقاطع آخرین ویرایش را در اختیار شما عزیزان قرار می دهد .این بخشنامه ها بر اساس آخرین ویرایش و مربوط به سالتحصیلی جدید 99-1398 می باشد.


لینک دانلود طرح تعالی 98- متوسطه اول و دوم

https://drsifile.com/downloads/دانلود-طرح-تعالی-هنرستان-سال-99-98/


مجموعه فایل هایی که در این قسمت تقدیم شما عزیزان می کنیم سه فایل کامل هستند که هر فایل مربوط به برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدیریت مدرسه در یک مقطع خاص است.این مقاطع عبارتند از مقاطع دبستان ، متوسطه اول و متوسطه دوم.
درسی فایل با فراهم آوردن این سه مجموعه در قالب یک فایل و همچنین ارائه تقویم اجرایی مدارس در راستای طرح تعالی مدیریت مدرسه به صورت هدیه سعی دارد کلیه نیازهای شما عزیزان محترم را در رابطه با برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار مدرسه برطرف نماید.آنچه در این فایل ها وجود دارند عبارتند از :
اهداف و زیر معیارهای زیادی در این طرح ها ی طرح تعالی مدیریت مدرسه موجود است که بخش کوچکی از آنها عبارت است از


اهداف و زیر معیارهای طرح تعالی مدیریت مدرسه 98-99


تشکیل منظم جلسات شورا بر اساس مصوبات شورای عالی آموزش وپرورش (تا۵)
بررسی مسایل مهم مدرسه(تا۴)
مشارکت اعضا در اجرای مصوبات (تا۴)
راهبرد/ معیار
تشکیل منظم جلسات شورا بر اساس مصوبات شورای عالی آموزش وپرورش(تا ۳)
بررسی مسایل مهم مدرسه (تا ۴)
آگاهی تمامی کارکنان از مصوبات شورا (تا ۲)
کاربست مصوبات شورا در برنامه ها و حل مسایل مدرسه (تا۶)
مشارکت معلمان درتصمیم گیری ، برنامه ریزی و اجرای برنامه ها (تا ۴)
مشارکت در تدوین چشم انداز (تا۲)
مشارکت در تدوین برنامه عمل مدرسه (تا ۲)
مشارکت در تدوین میثاق نامه مدرسه (تا ۲)
در دسترس بودن سندتحول بنیادین آموزش وپرورش برای همه کارکنان (۱)
در دسترس بودن برنامه ی درسی ملّی برای همه کارکنان (۱)
در دسترس بودن اهداف دوره تحصیلی برای همه کارکنان (۱)
در دسترس بودن مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش ویژه مدارس (۱)
پاسخگویی کارکنان نسبت به ماموریت آموزش و پرورش (تا۲)
پاسخگویی کارکنان نسبت به چشم اندازآموزش و پرورش(تا۲)
پاسخگویی کارکنان در تحلیل نقش خود برای تحقق اسناد تحولی(تا۳)
میثاق نامه کارکنان(تا۱)
میثاق نامه دانش آموزان(تا۱)
میثاق نامه اولیاء (تا۱)
راهبرد /معیار
آگاهی ذی نفعان از چشم انداز کارکنان ۲
آگاهی ذی نفعان ازمیثاق نامه کارکنان ۲
آگاهی ذی نفعان از برنامه عمل مدرسه کارکنان
همچنین اقدامات زیادی را می بایست در طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار به کار برد من جمله :
اقدامات وطرح های اجرایی طرح تعالی مدیریت مدرسه
– تشکیل منظم و زمان بندی شده جلسات شورای مدرسه
– روشن شدن حدود مسئولیت هریک از اعضاء
– پشتیبانی همکاران از برنامه ها و تصمیمات
– مشخص کردن مسائل مهم مدرسه
– ارائه نظرات و پیشنهادات جهت برطرف کردن مسائل توسط همکاران
– توجه مدیر به انتقادات سازنده اعضاء
– اجازه اظهار نظر دادن به همه اعضاء
– یادداشت برداری از مسائل مطروحه مدرسه
– تشکیل منظم و زمان بندی شده جلسات شورای دبیران
– تشکیل جلسات با موضوعات مهم از نظر همکاران
مصوبات شورای دبیران در دفتر مربوطه ثبت و به امضاء می رسد
مصوبات را کپی گرفته و در اول دفتر حضور و غیاب همکاران گذاشته می شود
کلیه ی مصوبات شورا پیشگیری و اجرا می گردد
تشکیل جلسات با یکی از موضوعات مهم از نظر همکاران
تشکیل جلسات و ریاست هر جلسه با یکی از همکاران
کلیه مصوبات شورا پیگیری و اجرا می گردد
نظر خواهی از کارکنان در تدوین چشم انداز
نظر خواهی از کارکنان در تدوین نقشه راهبری
نظرخواهی از همکاران در تدوین میثاق نامه
تهیه کتاب یا جزوه مربوط به سند تحول بنیادین و موجود در مدرسه
تهیه جزوه برنامه درس* و یا کتاب مربوط جهت استفاده
نصب اهداف دوره متوسطه اول و دوم
موجود بودن کتاب مربوطه جهت استفاده
تکثیر وظایف کارکنان در آپ و تهیه جزوه مربوطه
۱- در دسترس بودن مضامین کلیدی و تدوین ماموریت چشم انداز مدرسه به همکاران
۲- بحث و تبادل نظر با همکاران در این زمینه
دعوت از کارشناسان مجرب
برگزاری نشست با همکاران
اطلاع رسانی از طریق جزوات و بخشنامه ها
اطلاع رسانی از طریق سخنرانی و جزوه
اطلاع رسانی از طریق جلسات
اطلاع رسانی و نصب بنر در سالن
اطلاع رسانی و نصب بنر در سالن
اطلاع رسانی و نصب بنر در سالن
اطلاع رسانی از طریق جزوات و بخشنامه ها
اطلاع رسانی از طریق سخنرانی و جزوه
اطلاع رسانی از طریق جلسات
فرمت فایل ورد و قابل ویرایش
مقدمه از تقویم اجرایی مدیر آموزشگاه متوسطه طرح تعالی مدیریت سال ۹۸-۹۷
در این محتوای فایل برنامه سالانه معاون اجرایی کلیه برنامه ها و اقدامات قابل اجرای معاون اجرایی مدارس پیش بینی شده است.
تقویم اجرایی مدیر آموزشگاه چیست؟
تنظیم برنامه کلاسی و ارسال آن به اداره
برنامه ریزی برگزاری مراسم بازگشایی مدارس ( تهیه پلاکاردو…)
آماده کردن ومرتب کردن وسایل موردنیازاولیه
خریداری ملزومات مصرفی آموزشگاه ( ماژیک – دیسکت – دفترحضوروغیاب همکاران و…. )
برگزاری مراسم صبحگاهی باحضوردانش آموزان وهمکاران محترم و اجرای برنامه های شاد و متنوع
سازماندهی کلاسهاودانش آموزان
صدوروابلاغ برنامه هفتگی همکاران و انعقاد قرار داد ارزشیابی سال جدید با همکاران

 

لینک دانلود طرح تعالی 98- متوسطه اول و دوم

https://drsifile.com/downloads/دانلود-طرح-تعالی-هنرستان-سال-99-98/

تقویم اجرایی 98-99 برای مدارس ابتدایی و متوسطه معاون آموزشی و پرورشی

5 Dec 2019

تقویم اجرایی 98-99 طرح تدبیر مدارس ابتدایی 98 تکمیل شده فرم خام تقویم اجرایی 98-99 برنامه تدبیر 1398-99ده ها نمونه فایل جدید طرح تدبیر ابتدایی در ویرگول به این دلیل است که این مجموعه بر اساس وظیفه خود نسبت به تنظیم تقویم اجرایی 98-99 بر اساس طرح تدبیر مدارس ابتدایی اقدام نموده است. در این برنامه ها که جدیدترین تقویم اجرایی طرح تدبیر 98 می باشد، فرایندهای مهم و اساسی با تأکید بر برنامه‌ریزی ، توسعه مشارکت ، ارزیابی مداوم ، اصلاح و بهبود و در نهایت دستیابی به آموزش و یادگیری با کیفیت ، مورد توجه قرار گرفته است.

تقویم اجرایی 98-99 مدارس ابتدایی و متوسطه اول و دوم برای معاون پرورشی

 

تقویم اجرایی مدارس ابتدایی 98

ممکن است شما هم با این پرسش مواجه شود که واقعا این طرح به چه معناست؟ در پاسخ باید خدمت شما عزیزان عرض نمایم که برنامه سالانه مدارس ابتدایی هر ساله بر اساس شیوه نامه خاصی نوشته می شود. در سال تحصیلی اخیر نیز همانند سالهای قبل این بخشنامه بر اساس طرح خاصی می بایست به رشته تحریر دراید. این طرح خاص برنامه تدبیر نامیده می شود.

برنامه سالانه طرح تدبیر در صدد است تا به مدیران جهت اعتلای نظام آموزشی و سطح مدیریت مدرسه کمک نماید. در واقع تقویم اجرایی  بر اساس طرح تدبیر 98 تفکر جدیدی است که به مدیران عزیز در راستای هر چه دقیقتر اجرا نمودن برنامه های آموزشی و پرورشی مدرسه کمک می کند.

 

در نظام آموزشی ما طرح تدبیر 98-99 به اشکال مختلف و در مدارس مختلف اجرا می گردد. همچنین علاوه بر مدیران ابتدایی دولتی سایر مدارس نیز برنامه سالانه و تقویم اجرایی 98-99 خود را بر اساس طرح تدبیر تنظیم می کنند.

 

بنا بر این تقویم اجرایی 98-99 به انواع زیر دسته بندی می گردد.

 

تقویم اجرایی 98-99 طرح تدبیر مدارس ابتدایی

o طرح تدبیر مدارس استثنایی

o تقویم اجرایی 98-99 مدارس قرآنی

o طرح تدبیر مدارس شاهد

o طرح تدبیر مدارس هیئت امنایی

 

انواع تقویم اجرایی 98-99 ابتدایی و برنامه سالانه بر اساس طرح تدبیر

نکته حائز اهمیت اینکه همانطور که می دانیم در سال تحصیلی اخیر تغییرات مهمی در طراحی برنامه طرح تدبیر 98-99 صورت گرفته است. از جمله این تغییرات می توان به کاهش تعداد فعالیت ها در جدول شماره ۶ (فرم ارزیابی بهبود فرایندها) ، اصلاح برخی از فعالیت ها بر اساس نظرات حوزه های مرتبط ستادی ، جدول برنامه عملیاتی سالانه ، مشوق ها و راهنمای سامانه اشاره نمود . انتظار می رود تغییرات به عمل آمده زمینه را برای اجرای موفق تر برنامه نسبت به سال های قبل فراهم نماید.

اهمیت برنامه سالانه طرح تدبیر ابتدایی

در دنیای امروز با توجه به اینکه روند بالا رفتن سطح علم و فناوری در دنیا به شدت سیر صعودی به خود گرفته است سطح انتظارات از مدارس و عوامل آموزشی آموزشگاه ها نیز بسیار بیشتر شده است.در پی این اتفاق همه پژوهشگران دنبال این قضیه هستند که به جهت پاسخگویی به نیاز علمی و آموزشی افراد جامعه طرح و پروژه هایی را ابداع نمایند و در راستای بهبود وضعیت و شرایط مدارس و آموزشگاه ها به کار بندند.

آنچه مسلم است اینکه حاصل تجربیات پژوهشگران عرصه علم و ادب می بایست در مدارس نیز به صورت عملی پایه گذاری گردد و به بررسی تاثیرات مثبت و منفی آن بر روی دانش آموزان و معلمان و سایر عوامل مدارس پرداخته گردد.نمونه بسیار مهمی از تجارب پژوهشگران در راستای طراحی پروژه های سالانه و برنامه عمل مدیران طرح تدبیر ابتدایی است. در واقع پژوهشگران و عوامل آموزشی با بررسی و پایه گذاری تقویم اجرایی 98-99 بر اساس طرح تدبیر به مدیران و سایر پست های سازمانی کمک می کنند که استراتژی و نگارش اقدامات و فرایند های قابل اجرای خود را بر این اساس پایه ریزی نمایند.

 

طرح تدبیر

طرح تدبیر باید گفت مدیریت مدرسه یک فرایند انسان سازی تمام عیار است. چرا که هم ورودی و هم خروجی آن عامل انسانی است. مدیران به عنوان مهمترین عضو این فرایند وظایف سنگینی بردوش دارند. چرا که تعالی انسانی را باید به طور کامل اجرا نمایند. بر همین اساس است که برنامه عمل مدیران به صورت برنامه سالانه و تقویم اجرایی 98-99 می بایست مبتنی بر نیاز های واقعی جامعه بوده و منابع در دسترس و امکانات موجود نیز از موضوعات اساسی و اصلی است که به مدیریت مدرسه کمک می کند.

در مدیریت مدرسه ، عامل انسانی به عنوان ورودی، فرایند و خروجی نظام مدرسه از اولویت و اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و می‌توان گفت که مدیریت مدرسه، مدیریت انسان‌ها می‌باشد که برتعالی انسانی و جامعه بنا شده است.در این راستا طرحی که بیشترین کمک را به مدیران عزیز بخصوص در مقطع ابتدایی می کند طرح تدبیر 98-99 می باشد.

 

تقویم اجرایی ۹۸-۹۹

این برنامه تدبیر 98-99 در صدد تقویت بحث مشارکت اولیاء و معلمان و همچنین دانش آموزان در مباحث مدرسه و همچنین بسط و گسترش ارزشیابی و توسعه فرهنگ آن و در نهایت کیفیت بخشی به امور مدرسه است. این جاست که مدیران با عمل به دستورات مندرج در این طرح و مستندات طرح تدبیر می توانند به ارزیابان و کارشناسان طرح تدبیر 98-99 جهت خود ارزیابی اعلام آمادگی نمایند.ما در ویرگول امیدواریم با ارائه نمونه های کاملی از برنامه سالانه بر اساس طرح تدبیر و اجرای آن توسط مدیران توفیقات روز افزونی شامل مدیران و سایر عوامل آموزشی گردد.

برنامه سالانه طرح تدبیر ابتدایی برای سایر پست های سازمانی

علاوه بر مدیران خیل عظیمی از کارکنان مدرسه نیز می توانند به تدوین برنامه سالانه بپردازند. و برنامه سالانه خود را بر اساس طرح تدبیر 98 محیا نمایند که این امر می تواند کمک شایانی به بهبود وضعیت آموزشی و تربیتی جامعه داشته باشد. با تدوین تقویم اجرایی 98-99 توسط سایر همکاران مدیر احساس تنهایی نمی کند و خود را دست تنها نمی بیند. در زیر به افرادی که ملزم به نوشتن و تدوین تقویم اجرایی 98 در سالهای اخیر شده اند می پردازیم.

تقویم اجرایی 98-99 معاون آموزشی بر اساس برنامه تدبیر

یک معاون آموزشی وظیفه دارد برنامه ریزی خود را که قرار است در طول سال انجام دهد تدوین نماید. تدوین این برنامه می بایست در اوایل سال تحصیلی صورت بگیرد. حتی برخی از فعالین آموزشی معتقدند بهتر است این برنامه ریزی در تابستان انجام شده و به مدیر آموزشگاه تحویل داده شود.

در صورت تقدیم برنامه عملیاتی معاونین آموزشی به مدیر ، می بایست این برنامه در مستندات پروژه مهر پیش بینی شود. معمولا برنامه عملیاتی معاون آموزشی در سه نسخه تدوین می گردد. دو نسخه در آموزشگاه و در اختیار مدیر و معاون آموزشی و یک نسخه نیز به اداره و بخش ابتدایی منتقل می گردد. مسلما تدوین این نوع برنامه می تواند سهم عمده ای از رسیدن به اهداف همه جانبه معاونین آموزشی ایفا نماید.

 

تقویم اجرایی 98-99 معاون پرورشی بر اساس برنامه تدبیر

معاونین پرورشی پرچمداران اخلاق و تربیت در مدرسه هستند. در صورتی که یک معاون فعال پرورشی برنامه ریزی مدونی داشته باشد ، می تواند به بهترین شیوه در رسیدن به آن تلاش کند. تلاش معاونین پرورشی در ارتقای مباحث اخلاقی و تربیتی دانش آموزان شدیدا جای تحسین و قدردانی دارد .

در هر حال با توجه به آنچه گفته شد معاونین پرورشی نیز مانند همتایان آموزشی خود موظف به مستندسازی چشم اندازهای آموزشی هستند. در واقع ترغیب معاونین پرورشی به تدوین تقویم اجرایی 98-99 خود بر اساس برنامه تدبیر 98 می تواند راهگشای بن بست های تربیتی در دانش آموزان عزیز باشد. قطعا دانش آموزان هم می توانند در این عرصه نقش مهمی ایفا نمایند. این نقش در ارتباط با شرکت فعال دانش آموزان در برنامه های پرورشی آموزشگاه و مسابقات فرهنگی و هنری و عقیدتی نمود پیدا می کند.

 

تقویم اجرایی مربی پرورشی بر اساس پلن تدبیر

بعضی از مدارس هستند که به علت عدم تعداد نرمان دانش آموزان و کمبود ظرفیت معاون پرورشی ندارند. در سالهای قبل این مدارس از معاونین مدارس گستره تر استفاده نموده و بهره می بردند. اما در سال های اخیر بخشنامه هایی به مدارس ابلاغ شده است. در این بخشنامه ها ذکر شده است که در صورت نداشتن معاون پرورشی می توانند از مربیان پرورشی بهره بگیرند.

در واقع وظیفه مربی پرورشی هم مانند معاون پرورشی است. در کل این دو پست سازمانی وظیفه ارتقای سطح تربیتی و اخلاقی دانش آموزان را برعهده دارند. با اینکه مربیان پرورشی فعالیتشان به گستردگی معاونان نیست ، با این حال میبایست در تدوین تقویم اجرایی 98-99 خود دقت کافی را داشته باشند.

صرف نظر از اینکه پست مورد نظر معاون باشد یا مربی ، می بایست به صورت کامل و دقیق به برنامه ریزی مستندات خود پرداخته و سعی در اجرایی نمودن آن داشته باشد.

 

تقویم اجرایی  معاون اجرایی بر اساس پلن تدبیر 98-99

شاید گمان کنید که آوردن نام معاون اجرایی در اینجا کار بیهوده ای است. اگر تصور شما بر این است که معاون اجرایی فقط مربوط به مقاطع اول و دوم است ، متاسفانه اشتباه می کنید. در سال های اخیر در مقاطع ابتدایی هم سمت دفتر دار به معاون اجرایی تغییر یافته است.

معاونین اجرایی قشری زحمتکش هستند که با تمام تلاششان در راستای امور آموزشی تلاش می کنند. متاسفانه کمترین توجه به امور این عزیزان می شود. و با توجه به اینکه نظام آموزشی توجهی بر روی این عزیزان ندارد می بایست برنامه ریزی شان مکتوب باشد. در صورتی که معاونین اجرایی عزیز بتوانند به صورت کامل به تدوین برنامه شان بپردازند به راحتی می توانند آن را اجرایی کنند.

 

تقویم اجرایی 98-99 معاون فناوری بر اساس طرح تدبیر

نخبگان مدارس ما در میان کادر آموزشی و اداری معاونین فناوری هستند. این پست سازمانی در چند سال اخیر بوجود آمده است. با توجه به اینکه در این دوران توجه محافل علمی بر کلاس های هوشمند و محتواسازی بوده است. نظام آموزشی ما بیش از گذشته به معاون فناوری نیازمند است.

تجربه آموزشی در مدارس نشان داده است که معاونین فناوری می توانند با تدوین برنامه ریزی دقیق و مثمر ثمر و همکاری با معلمان و معاونین آموزشی بیشترین تاثیر را بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان و در ابعاد گسترده تر داشته باشند.

بنا بر این نیاز به برنامه سالانه معاون آموزشی از جمله نیاز های اجتناب ناپذیر مدارس است . قطعا پاسخ به این نیازها و خواسته ها می تواند کمک مفید و موثری را در این رابطه داشته باشد.

 

تقویم اجرایی 98-99 مشاور بر اساس طرح تدبیر

بعضی از دانش آموزان مشکلاتشان را با مشاوران در میان می گذارند.بعضی ها هم رویشان نمیشود که همه مسائل را عنوان کنند. مشاوران در واقع محرم اسرار دانش آموزان و خانواده هایشان هستند. دانش آموزان با مراجعه به مشاوران می توانند مشکلاتشان را التیام ببخشند. ولی تکلیف آنهایی که از این موضوع خجالت می کشند چیست ؟

مشاوران مدارس با تدوین برنامه سالانه و تقویم اجرایی 98-99 سندی راهبردی در این رابطه تدوین می کنند. به طوری که خیلی از مسائلی را که ممکن است مشکل عمومی دانش آموزان باشد را در این برنامه ریزی پیش بینی می کنند. همچنین طبق برنامه ریزی مدون و زمان دار خود به سرکشی مرتب کلاسی می پردازند. همچنین دانش آموزان دارای افت تحصیلی و مشکلات خانوادگی را شناسایی نموده و با آنها مشورت می کنند.

 

برنامه سالانه مربی بهداشت بر اساس تقویم اجرایی 98-99

مربیان بهداشت نیز نقش مهم و اساسی در تربیت بهداشتی دارند. همانطور که معاونین فناوری و مشاوران به بهداشت سایبری دانش آموزان توجه می کنند ، مربیان بهداشت نیز وظیفه دارند به مسئله بهداشت شخصی و عمومی دانش آموزان بپردازند.

شاید باور نکنید اما مسائل بهداشتی می تواند تاثیر زیادی بر روحیه دانش آموزان و طرز تفکر آنها داشته باشد. قطعا مربیان بهداشت در این رابطه نقشی انکار ناپذیر دارند. با توجه به نقش پر اهمیت مربیان بهداشت این عزیزان باید برنامه ریزی و مستند سازی خود را جدی بگیرند.

مربیان بهداشت میتوانند با تدوین تقویم اجرایی 98-99 و اهمیت دادن به آن به پیشرفت همه جانبه دانش آموزان و پاکیزه نگهداشتن جسم و روح آنها کمک کنند. این مسئله باعث ارتقای سلامت روان دانش آموزان و بهبود ذهنیت آنها در رابطه با مدرسه می شود.

 

برنامه سالانه آموزگار بر اساس تقویم اجرایی 98-99

در مدارس ابتدایی قطعا آموزگاران نقش پر اهمیت و پر رنگی را ایفا می کنند. اگر بگوییم آموزگاران ابتدایی بیشترین نقش را در زندگی دانش آموزان دارند سخن گزافی نگفته ایم.

هر شخصی که تحصیلاتی آکادمیکی داشته باشد ممکن است خیل عظیمی از مربیان و معلمانش را از خاطر برده باشد . ولی هیچ گاه آموزگاران ابتدایی از یاد نمی روند. آموزگاران ابتدایی بیشترین نقش را در انسان سازی و پیشبرد اهداف جامعه دارند.

با توجه به آنچه گفته شد ، حیف است که آموزگاران ابتدایی از تدوین تقویم اجرایی 98-99 غفلت کنند و این مقوله را از خاطر ببرند. قطعا توجه و تمرکز آموزگاران ابتدایی بر روی مسئله تدوین برنامه سالانه می تواند تاثیر مهم و راهبردی را در تعلیم و تربیت دانش آموزان ایفا کند.

 

مهم‌ترین وظایف مدیر در تقویم اجرایی 98-99 ابتدایی

همانطور که اشاره نمودیم.مدیران در ارتباط با برنامه تدبیر وظایفی دارند که به اختصار بیان می کنیم.

برنامه ریزی در راستای اجرای طرح

یک مدیر می تواند با برنامه ریزی مدون و زمان بندی طرح تدبیر را به مرحله اجرا گذاشته و به بهترین شیوه ممکن آن را پیاده سازی نماید. کمک به مدیران در این راستا می بایست از سوی سایر پست های سازمانی صورت بگیرد.

سازماندهی در راستای اجرای طرح

سازماندهی اهداف اصلی و فرعی در این رابطه بر مبنای بودجه تعیین می گردد. هرچه بودجه قوی تری به مدرسه اختصاص داده شده باشد ، یک مدیر بهتر می تواند برنامه های خود را سازماندهی کند.

هدایت و رهبری در راستای اجرای طرح

هدایت و رهبری تقویم اجرایی 98-99 و اجرای بی چون و چرای آن بر عهده مدیر است. البته سایر همکاران نیز میبایست در این راستا به مدیر کمک کنند.

نظارت و ارزیابی در راستای اجرای طرح

نظارت بر اجرای طرح در سطح اول بر عهده مدیر و در سطح دوم بر عهده بازرسان تقویم اجرایی 98-99 است. مسلما بدون تایید مدیر برنامه نمیتواند به سطوح بالاتر راه پیدا کند. فرم خود ارزیابی هم در برنامه تدبیر به همین منظور طراحی شده است.

 

تعریف تقویم اجرایی 98-99

شاید هنوز در مورد واژه تقویم اجرایی 99-98 و تعریف آن سؤالاتی در ذهن شما وجود داشته باشد. اگر بخواهیم این مورد را برای شما به صورت خلاصه تعریف کنیم به این صورت است که:

هر ساله معلمان باید برای فعالیت های خود در مدارس برنامه ریزی صحیحی را اجرا کنند. این برنامه ریزی باید به صورت منظم و با کیفیت بالایی صورت گیرد. در هر حال در گذشته نگاشتن این برنامه سالانه توسط معلمان و مدیران در مقطع ابتدایی به صورت خودکامه بود و هر فرد میتوانست با توجه به سلیقه شخصی و البته با توجه به تجربیات خود در گذشته، تقویم اجرایی 98-99 خود را بنویسد. تقویم اجرایی 98-99 طرحی بود که با هدف تغییر در طراحی و نگاشتن این برنامه معرفی شد.

تا قبل از این معلمان با توجه به دیده های خود و تجربه ای که در طول سالیان از کلاس های درس خود داشند، برنامه عمل را مینوشتند. اما امروزه موضوع کمی متفاوت شده است. تقویم اجرایی 98-99 باعث شده تا معلمان به صورت واحد و با اصول خاصی برنامه ریزی خود را انجام دهند تا بتوان با استفاده از آن فعالیت های موجود در مدارس را بیش از پیش بهبود بخشید. با یک برنامه ریزی صحیح و طبق اصول میتوان به این هدف، یعنی بهبود وضعیت مدارس رسید و آن را به خوبی اجرا کرد.

 

اما دقیقا این تقویم اجرایی 98-99 چیست و چه فعالیتی در آن صورت میگیرد؟

منظور از تدبیر در این طرح چیست؟

تدبیر این طرح زمانی رو میشود که در آن معلمان عزیز مجبور میشوند تا طبق یک چهارچوب خاص و البته مطمئن، برنامه ریزی سالانه خود را انجام دهند. یعنی به این صورت که دیگر این عزیزان نمیتوانند طبق داده های مشاهده شده خود در گذشته برنامه ریزی را انجام دهند. بلکه شیوه نامه انجام آن به صورت تخصصی از اداره آموزش و پرورش ارسال میشود که آنان نیز باید طبق همین موضوع به اجرای آن بپردازند. این روش کار شاید در ابتدا باعث شد که آنها کمی سخت تر از قبل به انجام تقویم اجرایی 98-99 بپردازند اما با توجه به اینکه پس از گذشت زمان کوتاهی نتایج مشاهده شده در دانش آموزان بسیار مناسب و خوب بود، آنها نیز با جدیت بیشتری به انجام آن اقدام کردند.

در این تقویم اجرایی 98-99 چه اتفاقی می افتد؟

دقیقا در این تقویم اجرایی 98-99 چه اتفاقی می افتد؟ آن معلمان طبق یک چهارچوب خاص و تعیین شده به انجام فعالیت های خود میپردازند و برنامه ریزی سالانه خود را طراحی میکنند. اهمیت این برنامه ریزی بالاست و همین موضوع باعث شده تا آموزش و پرورش تا این حد به آن اهمیت دهد که با تغییر قوانین در آن تغییراتی را ایجاد کند.

مطمئنا ایجاد تغییرات در یک سیستم با هزینه ای زیادی روبرو و همراه است که نمیتوان از آنها چشم پوشی کرد. هزینه هایی که آموزش و پرورش برای انجام این فعالیت پرداخته است هزینه هایی زیادی بوده است از جمله هزینه آموزش معلمان.

به طور مثال آموزش و پرورش باید برای این فعالیت خود هزینه های آموزش دادن به معلمان را تقبل کند. زیرا مطمئنا معلمان در ابتدا با انجام این برنامه عمل آشنایی ندارند و برای نگاشتن آن نیاز به آموزش و یادگیری دارند.

علاوه بر آن راه اندازی هر طرح و عملی نیاز به ایجاد زیرساخت ها و گاها تغییراتی در آن دارد. به این صورت که ممکن است برای اجرای بهتر طرح برخی از فعالیت های انجام شده در نظام آموزش و پرورش به کلی مورد تغییر قرار گیرد و برای اجرای و انجام هر چه بهتر آن نیاز به هزینه بیشتر باشد.

 

اهداف تقویم اجرایی 98-99 چیست؟

هدف های زیادی پشت تقویم اجرایی 98-99 و اجرای آن در مدارس بوده است. مطمئنا زمانی که سازمان آموزش و پرورش اقدام به انجام فعالیتی میکند و هزینه های انرژی ها لازم برای آن را متقبل میشود، هدف های زیادی را برای آن قرار داده است. این اهداف در ابتدای امر به دانش آموزان و پیشرفت آنان کمک میکند و پس از آن با پیشرفت معلمان به پیشرفت کل نظام تحصیلی در کشور کمک میکند.

هدف طرح تدبیر این بود که برنامه عمل نوشته شده توسط مدیران ساماندهی شود و نوشتن آن کمی مورد دستخوش قرار بگیرد. طرح تدبیر در مقاطع بالاتر نیز مانند متوسطه اول و متوسطه دوم انجام میشود اما در آن مقاطع با نام های دیگری شناخته میشود.

 

آیا تمامی اهداف آن محقق شده است؟

شاید اگر بگوییم خیر، اجهاف نکرده باشیم. در جواب این سؤال که آیا تمامی اهداف طرح تدبیر محقق شده است، جواب منفی جواب بهتری است. در کل باید این ایراد را به تمامی فعالیت های آموزش و پرورش گرفت که آنها آنطور که باید تا رسیدن به هدف پشتیبانی نمیشوند و عمدتا در میانه راه دچار جهت گیری هایی میشود که باعث میشود تا آنها به اهدافی که باید درست پیدا نکرده و نهایتا به اهداف اصلی خود نمیرسند.

البته نمیتوان گفت که طرح تدبیر به هیچ کدام از اهداف خود نرسیده است اما در هر حال با توجه به هزینه های بالایی که برای آن در نظر گرفته شده بود و در نهایت برای آن خرج شده بود، اهداف به دست آمده بسیار کوچک و ساده بودند و نمیتوان آنها را باید اهداف اصلی مقایسه کرد.

 

سامانه همگام چیست؟

سامانه همگام را میتوان یکی از اجزای طرح تدبیر دانست. سامانه همگام سامانه ای است که طرح های تدبیر مدیران در آن به ثبت میرسند. این سامانه از جمله زیرساخت هایی بود که آموزش و پرورش برای آن هزینه کرد و آن را جهت اجرای بهتر تقویم اجرایی 98-99 به راه انداخت. در این سامانه مدیران پس از اتمام برنامه ریزی عمل خود، برنامه های خود را بارگذاری میکنند تا مدیران و افراد دست اندرکار در آموزش و پرورش بتوانند نمونه های انجام شده در آن را مورد بازبینی و مشاهده انجام دهند.

فعالیت این سامانه مدت زمان زیادی است که شروع شده و توانسته در جهت کاهش فعالیت های اضافی معلمان قدم هایی خوبی را بردارد. به این صورت که مدیران دیگر نیاز نیست تا برای ارسال برنامه عمل خود به صورت حضوری و یا حتی پستی عمل کنند بلکه صرفا کافی است تا از طریق این سامانه، فعالیت های انجام شده خود را ثبت و ارسال کنند.

امید است آموزش و پرورش از کاربرد آن در طرح تدبیر الهام گرفته و از سامانه های مشابه برای طرح هایی چون:

o اقدام پژوهی

o درس پژوهی

o برنامه سالانه

o و…

نیز استفاده کند. وجود چنین موضوعاتی میتواند در نهایت به افزایش بازده و بازخورد در مدارس ختم شود. از همین رو بهتر است تا سریعا آموزش و پرورش برای انجام فعالیت های این چنینی اقدام کند و همواره بهبود وضعیت مدارس و دروس در آن توجه کند.

علاوه بر این سامانه همگان برای یک هدف دیگر مورد استفاده است و آن نیز بحث استفاده آن برای ابلاغ چهارچوب ها و قوانین به مدیران مدارس است. در این حالت نیز مزایای زیادی متوجه نظام آموزشی میشود که با یک ابلاغ نامه ثابت و مفید میتوانند به صورت واحد به برنامه ریزی برای برنامه عمل خود اقام کنند.

 

آیا طرح گفته شده تا به حال در نظام آموزشی تأثیر مثبتی داشته؟

مطمئنا تأثیرات بسیار زیادی متوجه نظام آموزشی از طریق طرح تدبیر شده است به طور کلی قبل از اجرای این طرح نیز برنامه عمل یکی از مهم ترین قسمت های سیستم آموزشی بوده و هست. این برنامه ساعث ساخت یک نقشه راه تکمیل و کامل میشود که میتواند به موارد بسیاری کمک کند. به این صورت که تمامی افراد و مدیران در مدارس برای اینکه بتوانند به فعالیت های خود ادامه دهند، باید برای اجرای هر چه بهتر آن، برنامه ریزی صحیحی را انجام داده و پس از برنامه ریزی در جهت اجرا و تحقق آن قدم بردارند.

پس از آنکه طرح تدبیر 98-99 به مدارس رسید، باعث شد تا این برنامه ریزی به صورت واحد و یکسان انجام شود. یعنی اینکه انجام این طرح دیگر نمیتواند طبق سلیقه افراد صورت پذیر و نیاز است تا آنها به صورت قوانین گفته شده انجام بپذیرد. مورد مهمی که در انجام طرح مورد اهمیت است این است که قوانین گفته شده توسط آموزش و پرورش تماما بر اساس اصول انجام شده و دیگر نمیتوان آنها سرپیچی کرد.

 

دانلود نمونه آماده تقویم اجرایی 98-99 مدارس ابتدایی و متوسطه

یعنی اینکه تمامی چهارچوب به صورت تحقیقات تخصصی به دست آمده و اجرای آن باعث میشود تا نتایج بهتری متوجه افراد شود. منظور از افراد هم مدیران در مدارس است و هم دانش آموزان و حتی معلمان. در نهایت این نتایج بهتر در تقویم اجرایی 98-99 به این موضوع ختم میشود که دانش آموزان در یک نظام تحصیلی ساختار یافته به تحصیل و آموزش بپردازند و این نیاز به توضیح ندارد که آموزش و پرورشی که بتواند دانش آموزان قانون مند را تربیت کند، به پیشرفت کل کشور کمک میکند. همانطور که این موضوع را در کشور های پیشرفته ای چون ژاپن مشاهده میکنیم که آنها به درس و تحصیل دانش آموزان خود بیش از هر چیزی اهمیت میدهند

تقویم اجرایی 98-99 براساس طرح تدبیر مدارس

5 Dec 2019

تقویم اجرایی 98-99

تقویم اجرایی 98-99 چیست ؟

تقویم اجرایی 98-99
دانلود محصول

 

 

برای دانلود دهها نمونه کامل فایل تقویم اجرایی 98-99 کلیک کنید

https://moallemblog.com/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C/

تقویم اجرایی 98-99 عنوان پکیجی است که در سایت ما وجود دارد و در سال های اخیر در رابطه با چگونگی تنظیم به معلمان ابلاغ گردید. در صورت داشتن هر گونه مشکل با شماره 09187518105 محمد صالح تماس بگیرید. تا قبل از ابلاغ این فعالیت به معلمان ، نگارش و تنظیم مستندات بر اساس سلایق شخصی و محدودیت های زیاد انجام می گرفت. به همین دلیل نوع نگارش و چشم اندازهای همه مدارس با هم متفاوت بود. در همین رابطه معاونت وزارت آموزش و پرورش با ابلاغ ای فعالیت به فرهنگیان توانست ، برنامه ریزی معلمان را با هم یکپارچه نموده و فعالیتی را برای کلیه مدارس سراسر کشور با یک قالب خاص فراهم نماید.

تقویم اجرایی 98-99

 

تقویم اجرایی 98-99 چه اهمیتی دارد ؟

تقویم اجرایی 98-99 کمک بسیار زیادی به رسیدن به اهداف آموزشی و پرورشی معلمان نمود. در واقع معلمان مدارس به دلیل پیش بینی کلیه فعالیت ها و چشم انداز های موجود و اختصاص امتیاز به هر یک از محور ها در فرم خام تقویم اجرایی 98-99 خود را ملزم به رعایت تک تک بند ها می نمایند. با رعایت همه جانبه و تنظیم و اجرای تمام و کمال تقویم اجرایی 98-99 در مدارس  علاوه بر کسب نمره و امتیاز کامل ارزشیابی دانش آموزان نیز از سطح علمی و آموزشی و همچنین تربیتی و پرورشی بالاتری برخوردار خواهند بود.

کاملترین نمونه در فضای مجازی با فرمت ورد و قابل ویرایش آماده برای استفاده مدیران گرامی در سال تحصیلی 98-99

افتخار داشته ایم تا بتوانیم در سال تحصیلی جدید نمونه تقویم اجرایی 98-99   گامی هرچند کوچک برای شما برداریم

 

تقویم اجرایی 98-99

وبسایت بانک فایل پژوهشی معلمان در تلاشی اقدام به گردآوری نمونه فایل های تقویم اجرایی 98-99   و سایر فایل هایی که بصورت فصلی و در چهارچوب آیین نامه ها و بخش نامه ها به سیستم آموزشی کشور اضافه میشوند کرده و آنها را در اختیار فرهنگیان و همکاران عزیز جهت دانلود قرار میدهد.

https://moallemblog.com/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C/

اهداف بزرگی که مدیران سایت بانک فایل پژوهشی معلمان برای خود در نظر گرفته اند بسیار فراتر از اهداف مادی بود و بر خلاف تعدادی از سایتها که اقدام به کپی برداری از نمونه فایل های دیگران میکنند همه فایل هایی که در سایت ما به شما معرفی میشوند اعم از تقویم اجرایی 98-99 , اقدام پژوهی, طراحی آموزشی , تجربه نگاری و… تماما و مستقیما توسط کارشناسان و فرهنگیان عزیزی که با ما همکاری میکنند نگارش و آماده سازی شده است.

 

مدیران و معاونین محترم برنامه های تقویم اجرایی 98-99 خود را به اشتراک بگذارید.

از این جهت که بتوانیم نقشی کوچک در ارتقاء کیفیت آموزش در مدارس کشور برداریم به خود میبالیم و از همکارانی که بصورت مستقیم یا با واسطه از فایل های ما استفاده میکنند  تقاضا داریم در جهت بهبود عملکرد ما و تهیه فایل های بهتر تقویم اجرایی 98-99   و دوم سایر فایل های مورد نیازتان ما را راهنمایی کنید.

ده ها نمونه فایل تقویم اجرایی 98-99 را که تماما بصورت اختصاصی تدوین شده اند میتوانید دانلود کنید.

منتظر نظرات سازنده شما هستیم : ۰۹۱۸۷۵۱۸۱۰۵

مدیران و معاونین عزیز ما با افتخار در کنارتان هستیم تا در روند تهیه و نگارش تقویم اجرایی 98-99 بتوانید با نگرشی نو اقدام کنید . وبسایت بانک فایل پژوهشی معلمان با افتخار و بهره گیری از کمک تعدادی از فرهنگیان عزیز بازنشسته و شاغل در ساختار نظام آموزش و پرورش کشور در تلاش است تا بصورت تخصصی و با توجه اهمیت موضوع تقویم اجرایی 98-99 در این حوزه ورود کرده و هزاران فایل دانلودی را با در اختیار همکاران گرامی قرار میدهد تا شاید بتوانیم از این راه به پیشبرد اهداف آموزشی شما کمک کنیم. ؛ امیدواریم تا در این مسیر بتوانیم به نیازهای شما پاسخ داده و در مسیر خدمت رسانی به جامعه علمی و فرهنگی کشور مثمر ثمر باشیم.

 

چرا تقویم اجرایی 98-99 در آموزش و پرورش مهم است ؟

تقویم اجرایی 98-99 در آموزش و پرورش از مهمترین فعالیت هایی است که در سال های اخیر به معلمان ابلاغ گردیده است. در مدارس معلمان ملزم به برنامه ریزی و تدوین مستندات خود در این رابطه هستند.

 تقویم اجرایی 98-99 در سایت آموزشی

تقویم اجرایی 98-99 در سایت آموزشی ما یکی از دستورالعمل های الزام اور به معلمان مدارس بود. معلمان مدارس اعم از عادی و دولتی ، هیئت امنایی، غیر انتفاعی و... می بایست تقویم اجرایی 98-99 خود را از سایت دریافت نموده و از مزایای سایت آموزشی ما استفاده نمایند. هدف از انجام این کار و ابلاغ این دستورالعمل فعال نمودن هر چه بیشتر معلمان و تسریع در نگارش و تدوین تقویم اجرایی 98-99 توسط آنها می باشد.

https://moallemblog.com/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C/

تقویم اجرایی 98-99 برای مدارس

یک فایل که از آن به تقویم اجرایی 98-99 نام برده میشود باید چهارچوب کلی خاصی را رعایت کند در عین اینکه نیاز نیست از همان زاویه ای نگارش شود که دیگران نوشته اند . در کل تقویم اجرایی 98-99 چند آیتم کلیدی را باید در ساختار خود داشته  باشد که عبارتند از : انضباط و کنترل ، داشتن خلاقیت ، دقت در نگارش  ، داشتن تمرکز، بی طرفی  که هر کدام از این پارامترها اگر بدرستی رعایت شوند بدون شک میتوانند منشاء اثر باشند و در نهایت باعث بهبود شاخص های کیفی و کمی شوند.

از منظر اینکه بخواهیم یک تعریف کلی از تقویم اجرایی 98-99 ارائه کنیم لازم است به چند نکته اصلی توجه داشته باشیم . این گزارش یک روش منظم است که از گام های متوالی محقق شده تبعیت می کند ؛ این گزارش از نظر ترتیب و توالی به دنبال هم انجام شده و در نهایت موجب رسیدن به هدف خاصی می شود

دانلود تقویم اجرایی 98-99 99-98کاملترین تقویم اجرایی 98-99 مدارس  سال 98-99برنامه سالانه بر اساس تقویم اجرایی 98-99 در سال تحصیلی 99-98 صفحه بافرمت ورد (قایل ویرایش )براساس بخشنامه هامتناسب با بخشنامه های سال98

 

تقویم اجرایی 98-99 (ویژه مدارس  ) 6 بخشنامه فرمت جدید

 

تدوین  براساس تقویم اجرایی 98-99 مدارس پسرانه سال تحصیلی 99-98 بصورت ورد

جدید ترین برنامه تدوین شده

با سلام و احترام محضر تمامی مجریان تقویم اجرایی 98-99 .

 

اهم فعالیت های تقویم اجرایی 98-99

پیرو درخواست همکاران محترم مبنی بر فرم نمونه ابلاغ ، شرح وظایف ، اهم فعالیت های تقویم اجرایی 98-99 و . به شرح  پیوست ، نمونه فرم های تهیه شده مدرسه دکتر علی شریعتی در خصوص اجرای تقویم اجرایی 98-99 جهت استفاده و بهره برداری شما عزیزان

جدیدترین تقویم اجرایی 98-99 مدارس  سال 98-99

جدیدترین تقویم اجرایی 98-99 مدارس  سال ۹۷   تقویم اجرایی 98-99 مدارس   براساس نگارش جدید ویرایش ۲۶ مهر سال1398 براساس بخشنامه های سند تحول دانلود برنامه ی سالانه و تقویم اجرایی تقویم اجرایی 98-99 سال تحصیلی98-99براساس نگارش جدید در دو نمونه ی متفاوت توضیحات و فهرست آنچه که در این فایل موجود است   جدیدترین تقویم اجرایی 98-99 مدارس  سال ۹۷ تقویم اجرایی 98-99 چیست؟؟ براساس نگارش جدید ویرایش در ۲۶ مهر 1398 براساس بخشنامه های �

دانلود سوالات بخشنامه تقویم اجرایی 98-99

دانلود نمونه سوالات ضمن تقویم اجرایی 98-99 ویژه مدیران و معاونان و مجریان تقویم اجرایی 98-99

سوالات بخشنامه مدیریت مدارس  با عنوان تقویم اجرایی 98-99 ویژه مدیران مدرسان و کلیه عومال اجرا کننده تقویم اجرایی 98-99 بخشنامه تقویم اجرایی 98-99 جدیذا با هماهنگی ادارات و آموزش و پرورش شهرستان های مختلف بصورت کاملا اختیاری توسط کارشناسان آموزش  با طراحی سوالات مختلف و محک زدن مدیران در حوزه های مختلف مدیریت آموزشگاهی برگزار  می شود.

 

دانلود سوالات بخشنامه تقویم اجرایی 98-99

دانلود نمونه سوالات ضمن تقویم اجرایی 98-99 ویژه مدیران و معاونان و مجریان تقویم اجرایی 98-99

سوالات بخشنامه مدیریت مدارس  با عنوان تقویم اجرایی 98-99 ویژه مدیران مدرسان و کلیه عوال اجرا کننده تقویم اجرایی 98-99

بخشنامه تقویم اجرایی 98-99 جدیذا با هماهنگی ادارات و آموزش و پرورش شهرستان های مختلف بصورت کاملا اختیاری توسط کارشناسان آموزش  با طراحی سوالات مختلف و محک زدن مدیران در حوزه های مختلف است.

https://moallemblog.com/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C/

دانلود نمونه سوالات ضمن تقویم اجرایی 98-99 ویژه مدیران و معاونان و مجریان تقویم اجرایی 98-99

سوالات بخشنامه مدیریت مدارس  با عنوان تقویم اجرایی 98-99 ویژه مدیران مدرسان و کلیه عوال اجرا کننده تقویم اجرایی 98-99

بخشنامه تقویم اجرایی 98-99 جدیذا با هماهنگی ادارات و آموزش و پرورش شهرستانهای مختلف بصورت کاملا اختیاری توسط کارشناسان آموزش  با طراحی سوالات مختلف و محک زدن مدیران در حوزه های مختلف مدیریت آموزشگاهی برگزار می شود.

دانلود سوالات بخشنامه تقویم اجرایی 98-99

دانلود نمونه سوالات ضمن تقویم اجرایی 98-99 ویژه مدیران و معاونان و مجریان تقویم اجرایی 98-99

سوالات بخشنامه مدیریت مدارس  با عنوان تقویم اجرایی 98-99 ویژه مدیران مدرسان و کلیه عوال اجرا کننده تقویم اجرایی 98-99 بخشنامه تقویم اجرایی 98-99 جدیذا با هماهنگی ادارات و آموزش و پرورش شهرستانهای مختلف بصورت کاملا اختیاری توسط کارشناسان آموزش  با طراحی

پاورپوینت برنامه

دانلود پاورپوینت با موضوع برنامه مسافر در سرما، در قالب ppt و در 33 اسلاید، قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: سرمازدگی در اثر مواجهه با سرما رخ می دهد و رطوبت یا جریان هوا می‌توانند آن را تشدید کنند. سرماگزیدگی: نوع خفیفی از سرمازدگی است مشخصه شرکت عمران فراز عمران برنامه

دانلود برنامه ی سالانه و تقویم اجرایی کامل شده برنامه سال تحصیلی 1398-1399براساس نگارش جدید ویرایش  براساس بخشنامه های سند تحول بنیادینفرمت فایل word و قابل ویرایش(متناسب با تکمیل در سایت همگام)کامل شده براساس بخشنامه های سند تحول بنیادین برنامه سالانه(فرم 2)

جدول خود ارزیابی (فرم 6)تقویم اجرایی (فرم3) تعداد صفحات) 100 صفحه قابل ویرایش

توضیحاتی راجع به این بسته

چند تصویر نمونه از محیط برنامه سالانه بر اساس تقویم اجرایی 98-99 ۹۸

 

لینک دانلود تقویم اجرایی 98-99 98-99

دانلود

درست است که الان در دوره دوم از دولت برنامه و امید هستیم و فشار مشکلات اقتصادی و عدم مدیریت و عدم برنامه، سبب ناامید شدن گروهی از مردم جامعه شده است اما رهبر و امام جامعه در بیانیه گام دوم مهمترین نکته را امید آفرینی و امید بخشی و نگاه به نیمه پر لیوان نسبت به دست آوردها و برکات انقلاب می‏دانند.

لذا نگاه و شعار ناامیدی و تغییر نظام و سایه جنگ از سوی برخی از فعالان ی و رسانه ای جای بسی تأمل و تفکر دارد؟!

https://moallemblog.com/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C/

از امروز، قصد داریم هر هفته شنبه ها یک کتاب تحت عنوان "بهترین کتاب هایی که باید بخوانیم" را در کانال مؤسسه برنامه راه قرار دهیم.سعی میشود این کتاب ها را بصورت pdf قرار دهیم اما خیلی بهتر است که آنها را تهیه فرمائید (چون ارزش خریدن را دارند).

 تمام این کتاب ها را میتوانید با هشتگ

آنجا که دستیابی به مراتبی از حیات طیبه غایت تعلیم و تربیت در سند تحول بنیادین می باشد و این مراتب با توجه به ابعاد مختلف وجودی و نیازهای فردی واجتماعی در شش بخشنامه طبقه بندی شده است ، در تقویم اجرایی 98-99 نیز کلیه فعالیت ها و اقدامات مدرسه باید در جهت بخشنامه های شش گانه و غایت تعلیم و تربیت باشد.بنابراین تربیت دانش کاملترین نمونه برنامه سالانه براساس تقویم اجرایی 98-99 1398-1399

با توجه به اهمیت و ضرورت راهنمایی در این برنامه بند�

اطلاع رسانی سمینار و کارگاه آموزشی فوق العاده "هدفگذاری"

☑️ آموزش شیوه درست، علمی و عملی هدفگذاری

☑️ تعیین درست اهداف و شیوه رسیدن به آن

☑️ با تدریس دلچسب و عالی ناصر امینی، مدرس مؤسسه تحقیقاتی برنامه راه

هدیه ای از طرف مؤسسه تحقیقاتی برنامه راه، برای شروعی موفق در سال جدید

هزینه این کارگاه آموزشی برای هر نفر ۲۵هزار تومان میباشد.

افرادی که با خانواده تشریف میاورند با تخفیف استثنایی هر خانواده ۳۰هزار تومان دریافت میگردد.

هزینه این کارگا�

تدوین شده:براساس بخشنامه های اعلام شده وزارت آموزش و پرورش(مدرسین برنامه)

نگارش: توسط دو نفر از ارزیابان و مدرسان برنامه

 

فهرست مطالب موجود در این برنامه کامل و جامع(از فرم 1تا6)

فصل یک : مقدمه مقدمه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برنامه در افق چشم انداز 14048 اهداف دوره  اهداف تقویم اجرایی 98-99 نمونه ابلاغ برنامه فصل دوم

بزرگِ خاندان، همانی که پای چپش را پانزده سال پیش تصادف ناکار کرد، همانی که ت داشت، ابهت داشت، برنامه داشت و کلی ترسناک بود، همانی که بودنش با نبودنش فرق داشت، همانی که دلیل دور هم جمع شدن‌مان بود در اولین روز از سال جدید تنهایمان گذاشت و رفت. دلم با رفتنش رفت.

علمای دین با توجه به آموزه های اسلام و با توجه به همه ابعاد مورد نیاز زندگی یک انسان مسلمان به خلق آثار گرانسنگی پرداختند که تأثیرات شگرفی بر فرهنگ دینی و تربیت مردم همه زمان ها دارد.این آثار به چند دسته زیر تقسیم می شوند:

  آثار حکما در برنامه منزل

 آثار اندرمه های ایرانی

 آثار شریعت نامه ای

کتاب های آراء اهل مدینه فاضله اثر فارابی، الهوامل و الشوامل اثر ابن مسکویه رازی، برنامه منزل ابن سینا و اخلاق ناصری خواجه نصیرالدین طوسی از جمله این

خدایاسپاس برایتمام شبهای زیباو غروب هایی که دیدمبرای شکیبایی و صبری که به من دادی که اجازه دادلحظه های بزرگ اندوه راتحمل کنمبه تو توسل می کنم واز تو مدد میجویمو به تو اعتماد میکنم الهی ، رضایت تو مراکفایت است و تو مرا تائید کنی مرا بس استهیچ نیازی به هیچکس جز تو ندارم راههای ناهموار زندگی ام را با برنامه خودت هموار کن ای بخشنده ی بی همتا

مدیران وکارکنان یک  بنگاه و شرکت باید  ویژگیهای یک کار آفرین موفق را داشته باشند آن ویژگیها چه می باشد؟

1-انعطاف پذیری:

یعنی  توانایی چیره شدن بر شرایط جدید

ویافتن راه حل هایی برای مشکلات.

1-  رقابت جویی: یعنی میل رقابت با دیگران ومحک زدن خود در

مقابل دیگران .

3- اعتماد به

نفس: یعنی اعتماد به توانایی انجام دادن هر آنچه که مورد نظر فرد است.

4-انگیزه

 

:یعنی علاقه فرد به سخت کوشی برای رسیدن به اهداف .

https://moallemblog.com/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C/

بهترین نمونه تقویم اجرایی 98-99

بهترین نمونه فایل های تقویم اجرایی 98-99 مدیران گرامی دبیرستان و هنرستان برای اولین بار در کل اینترنت را در سایتمان آماده و بارگذاری کرده ایم تا با دانلود آنها بتوانید گزارش خودتان را تدوین کنید.

تیم بانک فایل پژوهشی معلمان سعی نموده است تقویم اجرایی 98-99 که در سطوح ابتدائی تدوین می نماید  مطالب اجتماعی به صورت کمی ارائه دهد زیرا در این مقطع هنوز دانش آموز قادر به تفکیک ودرک بسیاری از مطالب به صورت مجزا نیست. بنابر این آنچه که لازم است تا یک دانش آموز بتواند ارتباط درستی با پیرامون خود برقرار کند با هم به او ارائه می شود که درواقع معلم مربوطه با بکار بستن این موارد در کلاس درس خود نتایج ملموس و چشمگیری خواهد یافت

تقویم اجرایی 98-99

تقویم اجرایی 98-99 مدیران و معلمان  را برای دانلود در سایت بارگذاری کرده ایم.

مدیران  مدارس , معاونان اجرایی , پرورشی و.. , مربی های عزیز , سرپرستان گرامی مدرسه بانک فایل پژوهشی معلمان برای شما هم برنامه های ویژه ای در جهت تدوین و آماده سازی تقویم اجرایی 98-99 مدیر , معاون , سرپرس و مربی داشته و بالغ بر 10فایل منطبق بر آخرین ویرایش های ویژه پایان سالتحصیلی 98-۹۸آماده سازی شده است و میتوانید در مدت زمانی کمتر از یک دقیقه فایل مورد نظرتان را انتخاب کرده و دانلود کنید.

تقویم اجرایی 98-99 چطور ؟

در مقطع مدرسه نیز برای اینکه بتوانید مستندات خوبی بنویسید باید ابتدا اشراف کافی داشته باشید که تقویم اجرایی 98-99 چیست , چگونه نگارش میشود و برای دستیابی به چه اهدافی در ساختار آموزشی گنجانده شده است.

سوال اصلی چیست ( قرار است چه مساله ای را بررسی کنید ؟)

برای پاسخ به این سوال چه اطلاعاتی نیاز دارید وچگونه آنها را بدست خواهید آورد ؟

شاخص های مقایسه ای را چگونه تهیه می کنید

آیا تحلیل و راهکار روشنی دارید ؟

تقویم اجرایی 98-99 و گزارش عملکرد معلمان

آموزگاران , دبیران و معلمان بخصوص آندسته که تجربه زیادی در سیستم آموزشی کشور ندارند غالبا با روند تدوین تقویم اجرایی 98-99  آشنایی کافی را ندارند و اساسا فلسفه پیدایش سایتهایی مثل ما که این فایل های نمونه را در اختیار فرهنگیان عزیز قرار میدهند هم همین است تا با نحوه نگارش و تدوین تقویم اجرایی 98-99  , فرم های تدوین آن , مراحل و استانداردهای کلی آشنا شوید و بتوانید از آنها در جهت نگارش و تدوین گزارش خودتان استفاده کنید.

 

تقویم اجرایی 98-99 معاون آموزشی

مراحل تدوین تقویم اجرایی 98-99 معاون آموزشی به همراه نمونه ها

مقدمه ای کوتاه در حد یک بند برای ورود به بحث بنویسید .

سوال اصلی و سوالهای فرعی زیر مجموعه آن را مطرح نمایید .

شواهد واطلاعات مورد نیاز برای پاسخ به سوالات مندرج در بند ۲ را ذکر نمایید

در نگارش شرایط موجود خود را با شاخص ها مقایسه کنید.

تجزیه وتحلیل خود از مقایسه انجام شده در بند ۴ را بنویسید (حداکثر یک صفحه)

نتیجه گیری را در یک بند بنویسید

راهکارهای خودرابه وضوح ودر حد مقدورات وامکانات (قانون ،مالی و…)خودتان بنویسید .

تقویم اجرایی 98-99 معاون پرورشی

چند توصیه برای نگارش و نوشتن تقویم اجرایی 98-99

مطالب زاید را حذف کنید .

مطالب فراموش شده را اضافه کنید

مطالب را به ترتیب اهمیت مرتب کنید.

کلمات واصطلاحات پیچیده را حذف و ساده نویسی کنید .

مهمترین نکات را یکبار ابتدا وبار دیگر در انتهای گزارش ذکر کنید.

مطالب مهم را با تاکید نوشته وبا علایمی مانند پر رنگ کردن برجسته نمایید.

تا جایی که ممکن است از روشی بدیع و خلاق برای جذابیت تقویم اجرایی 98-99 استفاده کنید.

اغراق نکنید و شعار ندهید .

ازبکار بردن عبارات شاعرانه و مدح وستایش دیگران خود داری نمایید .

تقویم اجرایی 98-99 معاون اجرایی, مربی بهداشت, معاون فناوری, مشاور

در نگارش برنامه به نکات زیر توجه فرمایید :

احساسات شخصی خود را در گزارش ذکر نکنید . ولی سعی کنید قضاوت نکنید

در سراسر متن ،هدف اصلی گزارش را فراموش نکنید .( حاشیه روی نکنید )

از ارایه لغاتی که برداشت های نسبی ایجاد می کنند بپرهیزید مثلا به جای جمعیت خیلی زیاد بگویید ۸۰۰۰ نفر و به جای زمان بسیار طولانی بنویسید ۴۵: دقیقه

از به کار بردن افعال مجهول در نگارش تقویم اجرایی 98-99  خودداری کنید مانند: گفته شده است …..

ازارایه اطلاعات غیر واقعی (به ویژه اعداد وارقام )بپرهیزید .

https://moallemblog.com/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C/

دانلود فایل های تقویم اجرایی 98-99  

همکاران گرامی و فرهنگیان عزیز شما میتوانید فایل های   را با ورود به یکی از لینک های زیر مشاهده کرده و در نهایت از دسته بندی انتخابی فایل یا فایل های مورد نظرتان را انتخاب کرده و دانلود نمایید.

فایل هایی که ما برای شما آماده سازی کرده ایم به همت جمعی از فرهنگیان و همکاران عزیز تدوین شده اند و برخی از آنها رایگان قابل دانلود بوده و برخی با پرداخت مبلغ اندکی قابل دانلود خواهد بود .

تمامی هزینه های پرداخت شده از طرف شما در نهایت جهت ارتقاء کیفیت خدمات و. تهیه فایل های بهتر و بیشتر صرف خواهند شد.

دانلود رایگان تقویم اجرایی 98-99

همکاران گرامی که در بخش آموزش   فعالیت میکنند لازم است توجه داشته باشند که دانلود رایگان تقویم اجرایی 98-99   برای بیش از ۸۵ درصد فایل های ما مقدور میباشد و میتوانید با اطمینان و برایگان این گزارشات را دانلود کنید.

تدوین و دانلود تقویم اجرایی 98-99

تدوین برنامه سالانه در دوره مدرسه باتوجه به این رسالت می باشد که نهاد آموزش و پرورش به عنوان مؤثرترین نهاد در اجتماعی کردن افراد جامعه نقش مهمی را ایفا می کند.حالا با تدوین گزارشات مفید ویژه دبیران مدرسه بسیاری از نقص ها را کم کنیم  چون عملکرد اشتباه این نهاد تاثیر مستقیم بر روی سایر نهادهای جامعه خواهد داشت. اگر مدارس کار کرد اجتماعی کردن افراد را به درستی انجام ندهند ، افرادی به جامعه تحویل می دهند که نه تنها یک شهروند وظیفه شناس برای جامعه نخواهد بود بلکه به وظائف خود در آینده به عنوان پدر و مادر آگاه نیست و موجبات نابسامانی اجتماعی را فراهم می سازد ما در این گزارشات تخصصی سعی می نماییم این رسالت آموزش و پرورش را بخوبی پوشش دهیم.

 

کلیه مواردی که در فایل تقویم اجرایی 98-99 موجود است

به ترتیب عبارتند از :

(فایل اول)لیست مواردی که در فایل تقویم اجرایی 98-99 موجود است عبارتند از :

فعالیت های پیشنهادی مدرسه در ماه های مختلف سال (از مهر تا شهریور) شامل ۱۴ صفحه فایل ورد (Word Office)

برنامه فعالیت های حوزه پرورشی در ماه های مختلف سال تحصیلی 98-99 (از مهر 98 تا شهریور 99)  در قالب ۱۱ صفحه ورد با جدول بندی  شامل عنوان فعالیت / تاریخ در نظر گرفته شده / برآورد هزینه / وضعیت اجرا و زمان

نامه ها، فرم ها و ابلاغ مسئولیت کارکنان مدرسه

جدول تقویم زمانبندی و اولویت کاری ستاد بازگشایی مدارس

۳ نمونه گزارش اقدامات پروژه مهر به آموزش و پرورش

صورت جلسه پروژه مهر

شرح وظایف رئیس ستاد / مدیر آموزشگاه

شرح وظایف عضو ستاد /معاون پرورشی آموزشگاه

شرح وظایف دبیر ستاد /معاون آموزشی آموزشگاه

شرح وظایف عضو ستاد /نیروی خدماتی آموزشگاه

نمون برگ ثبت اطلاعات دانش آموزان خاص ( شاهد،ايثارگر،تحت پوشش

کاملترین و بروز ترین ابلاغ همراه با امکان پیست کردن عکس ابلاغ دار

نمونه برگ و فرم رنگی ثبت اطلاعات فردی

نمونه چارت سازمانی با حالت رنگی به همراه امکان پیست عکس دارنده ابلاغ

فرم ثبت اطلاعات شناسنامه ای مدرسه بصورت رنگی و حرفه ای

نمونه صورتجلسه شماره ۱ پرژه مهر بصورت ورد و رنگی

نمونه صورت جلسه شماره ۲ کاملا رنگی قابل ویرایش

نمونه صورتجلسه شماره ۳ بصورت رنگی و حرفه و قابل ویرایش

نمونه صورتجلسه شماره ۴ بصورت رنگی و حرفه ای

فرم عناوین مهم پرژه مهر جهت لیست کردن نمونه کارها

فرم ثبت اطلاعات پرسنل آموزشی جهت سازماندهی

فرم تعهد نامه ثبت نام دانش آموزی بصورت زیبا و در سه صفحه

نمونه برگ طراحی شده اهداف سالانه و ماهانه

نمونه فرم طراحی شده پیش بینی کلاسی

نمونه فرم دعوتنامه کتی از اعضا

نمونه فرم نیاز های مهم مدرسه بصورت متنی

 

فایل(دوم)لیست مواردی که در فایل تقویم اجرایی 98-99 موجود است عبارتند از :

۱: عناوین تقویم اجرایی 98-99

۲: نمونه برگ ثبت اطلاعات دانش آموزان خاص

۳تقويم اجرايي

۴ثبت اطلاعات فردي دبيران

۵خود ارزيابي تقويم اجرايي ۱

۶:خود ارزيابي تقويم اجرايي ۲

۷:خود ارزيابي تقويم اجرايي ۳

۸خودارزيابي مهرماه

۹شناسنامه مدارس

۱۰صورتجلسه

۱۱: تفاهم نامه

۱۲فرم اطلاعات آماری

۱۳فرم تعهد نامه ثبت نام

۱۴: نمونه کلاس بندي

۱۵: نمونه برنامه سالانه

۱۶نمونه ابلاغ

۱۷نياز ها و اهداف آموزشگاه

تقویم اجرایی 98-99 چطور ؟

در سال تحصیلی اخیر نیز بخشنامه تقویم اجرایی 98-99 همانند سال ها و ادوار گذشته است.در واقع تقویم اجرایی 98-99 جز در چند مورد و محور جزئی تفاوت چندانی با تقویم اجرایی 98-99 سال گذشته ندارد.بنا بر این شایسته است معلمان و معاونین محترم هر چه سریعتر به تنظیم و تدوین برنامه خود اقدام نموده و آن را در سایت آموزشی ما ثبت نمایند. بدیهی است اقدامات سریعتر و با کیفیت تر معلمان مدارس می تواند روند رو به رشدی در رسیدن به اهداف آموزشی و پرورشی واحد آموزشی شان در راستای سند تحول بنیادین باشد.

 

دانلود تقویم اجرایی 98-99

در رابطه با آنچه بیان گردید سایت آموزشی ما نمونه های کاملی از تقویم اجرایی 98-99 را تنظیم و تدوین نموده است و جهت استفاده عزیزان در سایت بار گزاری نموده است. معلمان محترم می توانند جهت استفاده و بهره مندی از این فعالیت ها به سایت برنامه دانلود مراجعه نمایند.

https://moallemblog.com/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C/

← Earlier posts

bhhty

This website was built using N.nu - try it yourself for free.    (Click here to renew the premium)(info & kontakt)