سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)

سوالات ضمن خدمت رتبه بندی معلمان

دانلود سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان

منابع آزمون رتبه بندی معلمان

سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)

دانلود سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان

جهت دانلود سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان به سایت اصلی ما مراجعه کنید و

 • ایجاد هم فکری و توافق بیشتر میان کارگزاران ارشد نظام تربیت رسمی وعمومی در سطوح مختلف مدیریت و راهبری تربیتی، مدیریت و برنامه ریزی زیر نظامها ومولفه های گوناگون آن
تقویم اجرایی 98-99
دانلود محصول

 

 • - ۴. مالحظات روش شناسی ویژه در تدوین رهنامه

 

در تدوین رهنامه سعی شده تا مالحظات روشی عام حاکم بر مطالعات نظری سند ملی آموزش و پرورش، مراعات گردد. در اینجا پس از اشاره به اهم این مالحظات، توضیحاتی درباره چگونگی نحوه رعایت آنها ارائه می شود:

 

سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)

 

 

 • نقش محوری و بنيادی فلسفه تربيت و فلسفه تربيت رسمی و عمومی در تدوین رهنامه

 

در تدوین رهنامه سعی بر آن بوده است تا اجزاء رهنامه - بیان تعریف و خصوصیات، رسالت، اهداف، کارکردها، رهیافت، رویکردها و ساختار نظام تربیت رسمی و عمومی، همچنین تعریف، بیان وظایف، اصول و رویکردها و روابط هریک از زیر نظام های اصلی - به لحاظ نظری بر مفاد فلسفه تربیت و فلسفه تربیت رسمی و عمومی تکیه کنند و یا با مضامین اصلی این دو مجموعه سازگار باشند.

 

 

 

. تکيه بر آموزه های بنيادی اسالم و سازگاری با آن ها

 

در تدوین رهنامه کوشش بر آن بوده است تا مفاد آن على األصول بر آموزه های بنیادی اسالم استوار و یا با آن ها سازگار باشد. این تالش در جریان طراحی و انجام مطالعات نظری )محورهای سوم و چهارم ناظر به تدوین الگوهای نظری ساحتها وزير نظامها( با ارایه چهارچوب فلسفی۔ دینی )برگرفته از مبانی اسالمی( به محققان و همچنین برگزاری جلسات و نشست های متعدد بین محققان برای استماع و بررسی گزارش یافته های پژوهش " فلسفه تعلیم و تربیت رسمی در اسالم صورت گرفته است. همچنین نتایج این پژوهش ها )یعنی الگوهای نظری تدوین شده( عالوه بر بررسی توسط ناظران، در جلسات کمیته تدوین رهنامه و کارگروه تدوین با توجه به مالک های متعدد از جمله تناسب مفروضات ومحتوا با تعالیم اسالمی مورد بررسی و نقد و بازبینی و اصالح واقع شده است. افزون بر این، در فرآیند تلفیق نتایج پژوهش های نظری، از یافته های ارزشمند مطالعه تدوین بنیادهای فلسفی ودینی سند ملی آموزش و پرورش وسایر منابع معتبر اسالمی نیز استفاده شده است.

 

 

 

 

 

2

 

 

. استفاده از آخرین یافته های معتبر علمی

سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)

تمامی تحقیقات انجام شده در محورهای سوم و چهارم مطالعات نظری(، طبق روش شناسی مصوب می بایست بر یافته های جدید هریک از حوزه ها توجه داشته باشند. همچنین در چهارچوب مطالعات سند ملی آموزش و پرورش، گزارش نتایج مطالعه بنیان های روانشناختی سند ملی آموزش وپرورش و گزارش نتایج مطالعه ’’ بنیان های جامعه شناختی سند ملی آموزش وپرورش نیز به اطالع محققان در حوزه ساحتها و زیرنظامها رسیده است.گ

 

 • مالحظه واقع گرایانه ظرفيت های موجود و محدودیت های نظام تربيت رسمی و عمومی

 

مطالعات مربوط به هر زیرنظام با نقد وضع موجود و بررسی رویکردهای جاری در هر حوزه )با استفاده از نتایج مطالعات انجام یافته در کمیته مطالعاتی محیطی و کمیته مولفه های اصلی سند ملی آموزش و پرورش ونیز مجموعه مطالعات استانی سند ملی و فراتحلیل آنها صورت گرفته است. همچنین نقد و بررسی مکرر اجزاء و بخشهای رهنامه توسط کارشناسان مجرب حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش و مدیران ارشد این نظام، باعث شده تا ترسیم وضع مطلوب نظام تربیت رسمی و عمومی در رهنامه، حتی االمکان با توجه به مسائل و واقعیت های موجود و پیش روی نظام آموزش و پرورش کشور ما صورت گیرد لذا می توان گفت که تدوین الگوی نظری در این مطالعات در عین معطوف بودن به وضع مطلوب با عنایت به شرایط موجود انجام یافته است.

 

 

 

 • بهره مندی از تجربيات موفق سایر نظام های آموزشی در چارچوب نظام معيار اسالمی

 

بخش مهمی از مطالعات ناظر به ساحت ها و زیرنظامها، بررسی تطبیقی تجارب کشورها و نمونه های موفق در عرصه بین الملل البته با توجه به سازگاری آنها با نظام معیار اسالمی و تناسب با شرایط بومی بوده است

 

. لذا تدوین هر الگوی مدون از سویی با توجه به مسائل بومی و از یک سو ناظر به تجربیات موفق، معتبر و منطبق با نظام معیار اسالمی در عرصه بین الملل بوده است.

 

 

 

. انسجام و سازواری ميان اجزاء و مؤلفه های رهنامه

 

نتایج مطالعات در حوزه ساحتها و زیرنظامها از طریق حضور یکی از اعضاء کارگروه تدوین برای تطبیق وتعدیل این نتایج با لوازم فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران و فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایران متناسب سازی شده و همچنین سعی بر آن بوده تا یافته

 

3

سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)

 

های هریک از مطالعات با نتایج دیگر مطالعات هماهنگ شود. یعنی کوشیده ایم تا اصول یا رویکردهای ساحتها وزير نظامها ضمن متناسب سازی با مبانی و اصول فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران و فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایران حتی االمکان با اصول

 

 • رویکردها در ساحتها وزيرنظام های دیگر هماهنگ و متناسب سازی شود تا ضمن قرار گرفتن در چهارچوب کلی فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایران با اصول و رویکردهای دیگر زیرنظامها سازگار باشند یا حداقل بین آنها ناسازگاری مشاهده نشود.

 

 

 

۱ - ۵. جایگاه رهنامه

 

در مطالعات طرح تدوین سند ملی آموزش و پرورش، براساس مدل مفهومی این مطالعات، نتایج دیگر فعالیت های طرح تدوین سند ملی آموزش و پرورش - ناظر به آسیب شناسی و نقد وضع موجود و تدوین فهرست نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهدیدها، تعیین چالش ها، ترسیم چشم انداز و پیش بینی راهبردهای اصلی و پشتیبان برای تحقق چشم انداز بیست ساله نظام- بر اساس مفاد رهنامه تعدیل گشته و نهائی می گردند.

 

بنابراین رهنامه، محک های مفهومی مورد نیاز برای تدوین سند تحول راهبردی نظام تربیت رسمی وعمومی در جمهوری اسالمی ایران را در موارد ذیل فراهم خواهد آورد

 

 • تدوین بیانیه مأموریت نظام

 

 • شناسایی نقاط قوت و ضعف و تهدیدها و فرصت های نظام )بر اساس نقد درونی و بیرونی آن(

 

 • تعیین چالش های اساسی نظام )طی دو دهه آینده(

 

 • تعیین موقعیت راهبردی نظام

 

 • ترسیم چشم انداز نظام در افق بیست ساله )۱۴۱-1 ۱۳)13

 

 • تنظیم راهبردها و تعیین سیاستهای کلی توسعه راهبردی نظام

 

 • تدوین اهداف عملیاتی و راهکارهای اجرایی

 

افزون بر این، رهنامه به عنوان سندباالدستی برای هر گونه برنامه تحول آفرین و دراز مدت و طرح جامع و آینده نگر در نظام فعلی تربیت رسمی و عمومی ایفای نقش می نماید.

 

بنابراین رهنامه نظام تربيت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایران را باید به مثابه بنيان اصلی هر گونه قانون گذاری، سياست گذاری و برنامه ریزی جهت ایجاد تحول اساسی و راهبردی در نظام فعلی تربيت رسمی و عمومی به شمار آورد.

 

 

 

-2 مشخصات کلي نظام تربيت رسمي و عمومي

 

4

 

 

۱ 2- تعریف قلمرو

 

تحقق تربیت رسمی و عمومی با عنایت به ویژگی های آن که در فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایران بیان شد مستلزم آن است که نهادی اجتماعی و فرهنگی، به عنوان مولفه اصلی بخش فرهنگ عمومی جامعه اسالمی - در جهت گسترش و تعالی مداوم ظرفیت های وجودی نسل آینده و بسط و اعتالی تجارب متراکم اجتماعی، با تکیه بر اركان جریان تربیت ومشارکت فعال همه عوامل سهیم و موثر، متولی ومسئول تحقق شایسته تربیت رسمی و عمومی در همه سطوح کالن و خرد شود. لذا این نهاد به منظور تعالی کیفیت حیات فردی و اجتماعی آحاد جامعه و آماده شدن ایشان جهت تحقق مرتبه الزم وشایسته ای از حیات طیبه، زمینه ساز تکوین و تعالی پیوسته هویت نسل آینده با تاکید بر تکوین و تعالی وجوه مشترک هویت در راستای شکل گیری و اعتالی مداوم جامعه صالح براساس نظام معیار اسالمی خواهد بود. بنابراین، تعریف " نظام تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایران " عبارت است از: نهاد اجتماعی و فرهنگی سازمان یافته ای که به عنوان مهم ترین عامل انتقال، بسط واعتالء فرهنگ عمومی در جامعه اسالمی ایران، مسئولیت فراهم آوردن زمینه نظام مند و عادالنه کسب آمادگی متربیان جهت تحقق مرتبه ای از حیات طیبه در همه ابعاد را برعهده دارد که تحصیل آن مرتبه برای عموم افراد جامعه، الزم یا شایسته باشد. دستیابی به این مرتبه از آمادگی جهت تکوین و تعالی پیوسته هویت متربیان )با تاکید بر هویت مشترک انسانی اسالمی و ایرانی ایشان در راستای شکل گیری و اعتالی مداوم جامعه صالح براساس نظام معیار اسالمی مستلزم آن است که تربیت یافتگان این نظام، شایستگی های الزم جهت درک واصالح مداوم موقعیت خود و دیگران را کسب نمایند.»

 

این نهاد اجتماعی و فرهنگی، با محوریت دولت اسالمی )به لحاظ نقش حاکمیتی آن در هدایت و پشتیبانی از جنبه بارز اجتماعی این نهاد( و با مشارکت فعال خانواده ها، رسانه ، نهادها و سازمان های غیر دولتی، متولی تحقق شایسته ی « جریان تربیت رسمی و عمومی» در همه سطوح سیاست گذاری؛ برنامه ریزی پشتیبانی؛ هماهنگی و ساماندهی؛ اجرا و نظارت، ارزشیابی و اصالح می باشد.

سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)

با توجه مبانی حقوقی و روان شناختی مذکور در فلسفه تربیت رسمی و عمومی قلمرو فعالیت نظام تربیت رسمی و عمومی جامعه هدف همه افراد تابع نظام جمهوری اسالمی ایران می باشند که بنا بر قانون )به لحاظ دامنه سنی( مشمول ورود به نظام تربیت رسمی وعمومی هستند.

 

2 - 2 ۔رسالت

 

بر بنیاد فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران و در راستای تحقق غایت و هدف کلی تربیت عمومی؛ رسالت "نظام تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایران عبارت است از:

 

 

 

5

 

 

فراهم آوردن زمینه نظام مند و عادالنه کسب شایستگی های فردی، خانوادگی وجمعی الزم برای عموم افراد جامعه به منظور دستیابی به مرتبه قابل قبولی از آمادگی جهت تحقق حیات طیبه در همه ابعاد.»

 

بدیهی است نظام تربیت رسمی وعمومی، هم باید از امکانات و اختیارات الزم برای انجام این رسالت مهم برخوردار باشد و هم نسبت به چگونگی ایفای آن در برابر جامعه، پاسخگو باشد. این نظام با ایفای چنین رسالتی، افزون بر تمهید شرایط الزم جهت تحقق غایت و هدف کلی تربیت رسمی وعمومی )نسبت به آحاد متربیان (، در قبال جامعه نیز به مثابه نهادی اجتماعی و فرهنگی، کارکردهای مشخصی خواهد داشت که می توان و باید با توجه به این کار کردها، عملکرد واقعی این نظام وعوامل سهیم و موثر در آن را مورد ارزیابی قرار داد.

 

سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)

 

- 2 ۳. اهداف

 

در راستای تحقق غایت و هدف کلی تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایران ) که همان دستیابی به مرتبه ای از آمادگی برای تحقق حیات طیبه در همه ابعاد است(، مجموعه ای از شایستگی های اساسی به عنوان اهداف نظام تربیت رسمی و عمومی تعریف می شوند که شامل دو دسته اهداف مشترک و اهداف ویژه می باشد.

 

با توجه به هدف کلی جریان تربیت در جامعه ی اسالمی که «تکوین و تعالی پیوسته ی هویت متربیان به گونه ای است که بتوانند موقعیت خود و دیگران نسبت به خود، خدا، دیگر انسان ها و طبیعت را به درستی درک و آن را به طور مستمر با عمل صالح فردی و جمعی متناسب با نظام معیار اسالمی اصالح نمایند.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهداف نظام تربیت رسمی و عمومی در سوالات ضمن خدمت رتبه بندی معلمان به این شرح است:

 

اهداف مشترک

سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)

انتظار می رود تربیت یافتگان نظام تربیت رسمی و عمومی برای ورود مطلوب به زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی دارای شایستگی های زیر باشند:

 

 • دیندار )مومن به باورهای اسالم ناب، عالقه مند به ارزش های اصیل و عامل به دستورات و احکام اسالمی(؛

 

6

 

 

 • مودب و متخلق به آداب و اخالق انسانی و اسالمی؛

 

 • حقیقت جو، خردورز و پرسشگر؛

 

 • انتخاب گر و آزاد منش؛

 

 • حق محور و مسئولیت پذیر نسبت به خدا، خود، جامعه و طبیعت؛

 

 • عدالت ورز، ظلم ستیز، مهربان و صلح جو؛

 

 • سالم و با نشاط؛

 

 • امیدوار نسبت به آینده و منتظر برپایی عدل جهانی )جامعه مهدوی(؛

 

 • قانون گرا، منضبط و نظم پذیر؛

سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)

 • خودباور، دارای عزت نفس، مصمم و با اراده؛

 

 • پاکدامن، باحیا، امین، بصیر و حق شناس؛

 

 • وطن دوست و استقالل طلب؛

 

 • جهادگر، شجاع و ایثارگر؛

 

 • مقتصد، خالق و کار آفرین؛

 

 • جمع گرا و جهانی اندیش؛

 

 • دارای ذائقه هنری و زیبایی شناختی.

 

البته مرتبه قابل قبول و حد نصاب هر یک از شایستگی های پایه یادشده، توسط باالترین مرجع سیاست گذار در نظام یعنی شورای عالی تربیت رسمی و عمومی در بازه های زمانی ده یا بیست ساله با توجه به مالکهای یادشده در «فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایران » تعیین خواهد شد.

 

اهداف ویژه

 

باتوجه به لزوم مالحظه تفاوت های متربیان، اهداف ویژه نظام تربیت رسمی و عمومی، در سطوح ملی، منطقه ای و مدرسه ای و بر حسب نیازها و ویژگی های فردی و اجتماعی ومالحظات جنسی، جنسیتی و سطح رشد متربیان توسط مراجع ذی صالح )البته در چهار چوب اهداف مشترک تربیت رسمی وعمومی( تعیین می شوند.

 

 

سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)

 

- 2 ۴. کارکردها

 

با تحلیل غایت، هدف کلی و اهداف تربیت رسمی وعمومی و با توجه به رسالت نظام تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایران، می توان موارد ذیل را به عنوان مهم ترین کارکرد های این نظام در نظر گرفت:

 

کارکردهای اختصاصی

 

 

 

7

 

 

 • زمینه سازی برای شناخت ظرفیت های وجودی متربیان و کمک به تکوین و تعالی پیوسته هویت آن - با تاکید بر ابعاد مشترک انسانی، اسالمی و ایرانی بر اساس نظام معیار اسالمی

 

 • بستر سازی برای کسب شایستگی های اساسی و پایه در متربیان برای دستیابی به مراتبی از حیات طیبه و پاسخ گویی به نیازهای حال و آینده خود و جامعه

 

 • فراهم آوردن زمینه های الزم برای ورود تربیت یافتگان به انواع تربیت تخصصی آموزش عالی و تربیت حرفه ای(

 

 • اشاعه و ترویج عادالنه دانش پایه و کاربردی و فناوری های مورد نیاز جامعه و زمینه سازی برای اعتالی آنها

 

 

 

کارکردهای مشترک

 

نظام تربیت رسمی و عمومی همراه با سایر عوامل سهیم در تربیت عمومی دارای کارکردهای مشترکی نیز می باشد که اهم آنها عبارتند از:

 

 • تقویت هویت انسانی، اسالمی ایرانی متربیان و ارتقاء س طح فرهنگ عمومی )باورها و ارزش های مشترک انسانی، اسالمی، ملی( افراد جامعه؛

 

 • حفظ، ارزیابی و تعالی میراث فرهنگی اسالمی و ایرانی و انتقال آن به نسل جوان و گسترش عدالت اجتماعی و تحرک اجتماعی طبقات محروم بر اساس کسب شایستگی ها؛

 

 • گسترش اعتماد عمومی و امنیت اجتماعی )و دیگر مصادیق سرمایه اجتماعی(؛

 

 • ایجاد انسجام اجتماعی و تحکیم وحدت ملی؛

 

 • بسط مشارکت سازنده و نقش آفرینی عموم آحاد مردم در تحوالت اجتماعی و سیاسی مورد انتظار در نظام اجتماعی سیاسی مبتنی بر مردم ساالری دینی؛

 

 • تنظیم و گسترش روابط فردی، خانوادگی و اجتماعی بر مبنای نظام معیاراسالمی؛

 

 • گسترش روحیه استقالل طلبی، آزادی خواهی و ظلم ستیزی بین آحاد جامعه

 

 • ارتباط برادرانه با جوامع اسالمی در جهت شکل گیری امت واحده اسالمی و برپایی جامعه عدل مهدوی )عج(

 

 • بسط روابط انسانی و مسالمت آمیز وحق محورانه و مبتنی برعدالت با مردم دیگر کشورهای جهان

 

 

 

 

- 2 ۵. رهيافت

 

با عنایت به مبانی دین شناختی مندرج در فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران از آنجا که باید به دین به مثابه آئین زندگی و جاری و ساری در متن زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی، توجه

 

8

 

 

داشت، نظام تربیت رسمی و عمومی و همه مولفه های آن باید بر اساس آموزه های اسالمی که از منابع معرفتی معتبر اسالم )قرآن، سنت پیامبر اکرم )ص( و معصومین )ع( وعقل( یا در چهارچوب آنها سامان یابند که براساس احکام اولی، ثانوی و والئی مربوط به جریان تربیت حسب فرایند اجتهاد و با استفاده از یافته های علمی و کارشناسی سازگار با این آموزه های اسالمی برگرفته شده اند.. . لذا، رهیافت حاکم بر نظام تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایران، دین محوری است. بنابراین با آنکه در شناخت وجهت دهی جریان تربیت در نظام تربیت رسمی و عمومی بایدازیافته ها و نتایج انواع دانش و خرد متراکم بشری استفاده شود، لیکن کلیت این نظام باید بر اساس مبانی و ارزشهای دینی سازمان یافته و با نظام معیار اسالمی سازگار و هماهنگ باشد.

 

سوالات ضمن خدمت رتبه بندی معلمان

 

- 2 ۶. رویکرد اساسی

 

رویکرد اساسی نظام تربیت رسمی و عمومی سازگار با رهیافت دین محوری به این شرح است:

 

موقعیت شناسی و موقعیت آفرینی براساس نظام معیار اسالمی؛ با توجه به نقش مهمی که درک و اصالح موقعیت در تکوین و تعالی هویت متربیان خصوصا در دوره تربیت رسمی و عمومی دارد، باید نظام تربیت رسمی و عمومی را به مثابه نظامی دانست که با داشتن خصوصیاتی نظیر پویایی، آینده نگری و تحول آفرینی، توجه به اقتضائات بومی و ملی و بهره مندی از کارگزارانی فکور و متعهد به نظام معیار اسالمی زمینه ساز درک شایسته مربیان و متربیان از موقعیت خویش و دیگران و عمل برای اصالح مداوم آن بر اساس انتخاب والتزام اختیاری و آگاهانه نظام معیاراسالمی می شود.

سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)

تحقق این رویکرد مستلزم تغییرات هماهنگ و منظمی در تمامی ابعاد و سطوح تصمیم گیری است.

 

 

 

 

- 2 ۷. روابط

 

از آنجا که نظام های اجتماعی در خالء عمل نمی نمایند و با سایر نهادها و نظام های اجتماعی روابط و کنش متقابل دارند، عملکرد درست یک نظام به برقراری روابط صحیح و اصولی با دیگر نهادها و نظام های اجتماعی نیز وابسته است. بر این اساس نظام تربیت رسمی و عمومی برای تحقق رسالت خود نیازمند روابط صحیح با ارکان تربیت و دیگر عوامل موثر و سهیم در جریان تربیت می باشد چرا که برای تحقق رسالت و اهداف نظام تربیت رسمی و عمومی، همگان به نوعی مسئولیت دارند. به سخن دیگر نظام تربیت رسمی و عمومی برای تحقق رسالت و اهداف خود باید از ظرفیتهای جامعه حداکثر استفاده را بنماید.

سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)

9

 

 

به بیان دیگر تمام نهادها و دستگاه های اجتماعی مسولیت دارند تا زمینه هدایت آحاد جامعه را برای دستیابی به آمادگی جهت تحقق حیات طیبه در راستای وصول به مقام قرب الهی و جایگاه رفیع خلیفه الهی فراهم آورند که تجلی این رسالت خطیر کمک به نهادهای تربیتی برای زمینه سازی تربیت همگان به ویژه نسل آینده در چارچوب نظام معیاراسالمی می باشد.

 

 

 

- 2 ۷ - ۱ . روابط با ارکان

سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)

نظام تربیت رسمی و عمومی برای تحقق رسالت و کارکردهای خود از مشارکت همه عوامل سهیم و موثر در جریان تربیت بهره مند می شود، اما در این میان به طور کلی بر چهار رکن مهم و اساسی اتکا دارد که عبارتند از: دولت اسالمی )حاکمیت(، خانواده، ، رسانه و نهادها، سازمانهای غیر دولتی؛ که این چهار رکن نقش تکمیل کننده و متعادل کننده یکدیگر را دارند؟

 

دولت اسالمی )حاکميت(

 

 • در نظام تربیت رسمی و عمومی مسئولیت اصلی سیاست گذاری، نظارت و پشتیبانی از امر تربیت رسمی وعمومی بر عهده دولت اسالمی )حاکمیت( است. بنابراین با توجه به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران همه عناصر دولت اسالمی )حاکمیت( - از رهبری و مقام والیت فقیه و نهادهای سیاست گذار، نظارتی، قضایی، و تبلیغی تحت نظر ایشان )نظیر مجمع تشخیص مصلحت، شورای عالی انقالب فرهنگی، صدا وسیما، قوه قضائیه( تا قوه مقننه ) مجلس شورای اسالمی وشورای نگهبان( وقوه مجریه )همه وزارتخانه ها و سازمان های وابسته( - باید به نحوی در ایفای این مسئولیت سترگ متناسب با اختیارات قانونی و امکانات خود مشارکت داشته باشند که با توجه به شأن هدایتی حاکمیت اسالمی بر اساس فلسفه سیاسی تشکیل حکومت اسالمی این امر، مهم ترین مسئولیت فرهنگی آنها به شمار می آید.

 

خانواده

 

 • و خانواده در نظام تربیت رسمی وعمومی )در تداوم نقش آفرینی تربیتی خود در مرحله پیش از ورود فرزندان به نظام تربیت رسمی وعمومی ( نقش اصلی را برعهده دارد و باید با کسب شایستگی های الزم، در امر تربیت فرزندان خود مشارکت فعال داشته باشد و باید دانش و مهارت الزم نسبت به اهداف، برنامه ها، اصول و روشهای حاکم در مدرسه، توانائی تعامل اثربخش و تعالی جویانه بانظام تربیت رسمی وعمومی را کسب نماید. از سوی دیگر، نظام تربیت رسمی و عمومی نیز باید زمینه حضور فعال خانواده ها و مشارکت همه جانبه آنان را در تمام سطوح تصمیم گیری ها و فعالیتها )البته در چهار چوب مبانی، اصول و سیاستهای کالن نظام فراهم کند تا از این طریق بسیاری از کاستی ها را جبران کند، که ناشی از دوگانگی فرهنگ خانه و مدرسه و ناهماهنگی اهداف و تفاوت اولویتها و روش های تربیتی خانواده و مدرسه و سیاست ها و برنامه های نظام تربیت رسمی و عمومی می باشد.

 

10

 

سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)

در راستای تحقق حق و تکلیف والدین نسبت به تربیت فرزندان، خانواده در نظام تربیت رسمی و عمومی نقش های زیر را بر عهده دارد

 

 • انتخاب آگاهانه نوع مدرسه برای فرزندان خود و کسب آگاهی فزونتر نسبت به مسئولیت تربیتی خویش وعدم واگذاری تمامیت این مسئولیت به دیگران
 • نظارت بر کارکرد مدرسه و ارائه بازخوردهای الزم و بموقع به مدیران و مربیان

 

 • مشارکت در فعالیت های مدرسه ای مانند مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های درسی و تربیتی غیر الزامی در ساعات درسی و غیر آن

 

 • حضورفعال واثربخش در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های نظام تربیت رسمی و عمومی مانند حضور نمایندگان نهاد خانواده در شوراهای در سطوح مختلف

 

 • انتخاب س طوح باالتری از تربیت برای فرزندان خود در ساحت های مختلف از طریق نظام های تربیتی جانبی و مکمل

سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)

 • مشاوره و راهنمایی فرزندان برای همراهی و تحقق اهداف و برنامه های مدرسه . ایجاد تشکیالت مردم نهاد برای توسعه کمی و کیفی نظام تربیت رسمی و عمومی

 

 

 

نهادها و سازمانهای غير دولتی در سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان

 

 • با آنکه نهادها و سازمانهای غیر دولتی طیف گسترده ای از موسسات و نهادهای عمومی و خصوصی مانند رسانه های جمعی مساجد و حوزه های علمیه، شوراها، | شهرداری ها، دانشگاهها و مراکز پژوهشی، انجمن های علمی وحرفه ای، نهاد وقف و سایر سازمان های مردم نهاد را در بر می گیرند که همه آنها را می توان به عنوان عوامل س هیم ویا موثر، در پشتیبانی از نظام تربیت رسمی وعمومی دخیل دانست، چنانچه بنگاه ها و موسسات خصوصی نیز می توانند و باید - با رعایت ضوابط - در جریان تربیت رسمی وعمومی مداخله موثر داشته باشند؛ اما منظور از نهادها و سازمانهای غیر دولتی به عنوان رکن نظام تربیت رسمی و عمومی به ویژه آن دسته از این نهادها و سازمانهای غیر دولتی است که به صورت سازمان یافته یا داوطلبانه در جریان تربیت نقش آفرین بوده و بطور مشخص عهده دار مسئولیت خاصی در زمینه کمک به نظام تربیت رسمی وعمومی میشوند )نظیر انجمن های

سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)

اولیاء و مربیان، انجمن های علمی مربوط به متخصصان تربیتی، تشکل های حرفه ای مربیان، جامعه خیرین مدرسه ساز (

 

 •  

 

رسانه

 

همانگونه که در فلسفه تربیت و فلسفه تربیت رسمی ذکر شد با توجه به نقش رسانه و تحوالت فناوری اطالعات و ارتباطات و گستره نفوذ و تاثیرگذاری آن در فرآیند تربیت، می باید از رسانه نیز به عنوان یکی از عوامل بسیار سهیم و موثر در فرآیند تربیت و حتی به مثابه رکن آن نام برده شود.

 

11

سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)

 

زیرا در عصر حاضر با تأسیس شاهراه هاوشبکه های اطالعاتی و ایجاد ابر متن ها و فرا زبان ها، زندگی انسان متحول شده و معنای تازه ای از زندگی پدید آمده است. البته از مجموعه رویکردهایی که در زمینه ورود فناوری اطالعات و ارتباطات به عرصه تربیت وجود دارد، اتخاذ رویکرد اصالح گرانه و كل گرانه در مواجهه با تغییرات حاصل از فناوری کارساز تر است. یعنی در عین هشیاری و توجه به تبعات منفی ناشی از فناوری، باید اثرات مثبت آن را مورد توجه قرار داد و تعاملی سازنده بین فرهنگ و فناوری را پذیرفت.

 

 

 

- 2 ۷ - 2 روابط با دیگر عوامل سهيم

 

برای ایجاد هماهنگی وهم سوئی میان عوامل متعدد سهیم در تربیت رسمی و عمومی، عموم افراد جامعه باید هم غایت، هدف کلی واهداف مشترکی برای انواع تربیت عمومی اعم از رسمی وغیر رسمی - تعیین شود و هم با تقسیم کار و وظایف میان عوامل سهیم، زمینه هم افزائی وتعامل سازنده بین آنها فراهم شود. در این میان باید بطور ویژه در سطح ملی نوعی تعامل، هماهنگی و تقسیم وظایف با نهادهای ذیل به عمل آید:

سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)

 • خانواده

 

 • نظام آموزش عالی

 

 • رسانه ملی و سایر شبکه های ارتباطی ملی

 

 • حوزه های علمیه

 

 • نهادهای تبلیغات دینی مساجد و مؤسسات مذهبی، سازمان تبلیغات اسالمی و...(

 

 • نهادهای تربیت غیر رسمی )مطبوعات، هنرهای نمایشی و مراکز فرهنگی(

 

 • نظام آموزش فنی و حرفه ای )وزارت کار و امور اجتماعی، و....(

 

سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)

 

- 2 ۷ - ۳ .روابط با سایر عوامل موثر

 

موفقیت و ناکامی نظام تربیت رسمی و عمومی متاثر از عملکرد دیگر عوامل اجتماعی می باشد که در این زمینه حاکمیت اسالمی )به مثابه دولت زمینه ساز هدایت( نه تنها باید با اتخاذ تدابیر الزم این عوامل و نهادها را در فراهم آوردن دیگر زمینه های تحقق مراتب حیات طیبه در همه ابعاد جهت دهی نماید، بلکه الزم است با تنظیم سیاست های مناسب عملکرد آنها را حتی االمکان دارای صبغه و عملکرد تربیتی نماید و در صورت عدم امکان راهبردهای مناسبی برای جهت دادن به پیامدهای عملکرد آنها اتخاذ نماید.

 

 

 

 • محيط فرهنگی )نهاد دین و حوزه های علميه، نهاد علم و پژوهش، نهاد ارتباطات و نهاد هنر(

 

سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)12

 

 

محیط فرهنگی باالترین سطح تعامل را با نظام تربیت رسمی و عمومی دارد و به عنوان اصلی ترین عامل اثر گذار در امر تربیت باید همسویی و هماهنگی الزم را با سیاست ها و برنامه های نظام تربیت رسمی و عمومی داشته باشد و از این طریق بستر مناسبی را برای تحقق اهداف تربیت چه قبل از ورود متربی به نظام تربیت رسمی و عمومی و چه بعد از آن فراهم کند. نظارت بر عملکرد دستگاه های فرهنگی و هماهنگی بین سیاست ها و برنامه های آنها بر عهده شورای عالی تربیت است.

 

 

 

 • محيط اقتصادی )بخش توليد، بخش خدمات و بخش خصوصی...(

 

نهادهای اقتصادی دولتی و غیر دولتی( به عنوان عامل پشتیبان سهم تعیین کننده ای در تحقق اهداف تربیت دارند و باید در تأمین و تخصیص منابع اولویت های نظام تربیت رسمی و عمومی را مد نظر قرار دهند. اولویت تخصیص منابع در تمامی ابعاد جهت تحقق عدالت تربیتی خصوصا در مناطق/ اقشار محروم یا متربیانی با نیازهای ویژه باید یکی از جهت گیری های کالن برنامه های اقتصادی باشد.

 

 • محيط رسانه ای و فن آوری )رسانه ملی، مطبوعات، اینترنت، ماهواره، رایانه و انواع نرم افزار(

 

ظرفیت محیط رسانه ای و فناوری باید در راستای اهداف، سیاست ها و برنامه های نظام تربیت رسمی و عمومی مورد استفاده قرار گیرد، به گونه ای که زمینه رشد توانمندیهای متربیان در شناخت و بهره گیری و توسعه نتایج تجارب متراکم بشری در عرصه علم و فن آوری را امکان پذیر نماید. این جهت گیری نه تنها متربیان را قادر می نماید تا با عنایت به تغییرات و تحوالت آینده با کسب دانش الزم و بینش ارزشمدار نسبت به جهان هستی و پدیده هایش احترام قائل شوند بلکه، روش مسئوالنه ای در مواجهه با آن اتخاذ نمایند. بدیهی است تأثیرات نا مطلوب محیط رسانه ای و فناوری با توجه به رویکرد مصون سازی بجای محدودسازی در نظام تربیت رسمی و عمومی ظرفیت های الزم را در متربیان برای برخورد سازنده فراهم می کند.

 

سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)

 

 • جامعه محلی )مساجد، شوراها، شهرداری ها، تشکل ها و سازمان های اجتماعی...(

 

مدرسه به عنوان کانون تربیت برای تدارک فرصتهای تربیتی غنی و متنوع نیاز مند مشارکت جامعه محلی و ایفای نقش مسئوالنه آن در بستر سازی و پشتیبانی از جریان تربیت در سطح مدرسه است. شوراهای شهر، شهرداری ها، مساجد و سایر تشکل های محلی باید بخشی از منابع و فعالیت ها خود را در راستای تحقق انتظارات مدارس سازماندهی نمایند و پاسخگویی به نیاز مدارس را در اولویت برنامه های خود قرار دهند. متقابال نظام تربیت رسمی و عمومی و مدارس نیز

 

13

 

دانلود سوالات رتبه بندی معلمان

باید تدابیری اتخاذ نمایند تا بتوانند خدمات فرهنگی، علمی، تربیتی و اجتماعی به جامعه محلی ارائه دهند.

 

 

 

 

 • محيط سياسی و اجتماعی )دولت، احزاب، نهادهای مدنی غير دولتی و عمومی و سازمان های مردم نهاد نظير هالل احمر، بسيج، انجمن های اسالمی، انجمن های علمی و موسسات فرهنگی و سازمان های خيریه -..(

 

الزمه مشارکت فعاالنه مدرسه به عنوان کانون تربیت، مشارکت کلیه عوامل و تصمیم گیری جمعی است، وجود یک نظام نیمه متمرکز مدیریتی برای تحقق اهداف تربیت رسمی وعمومی، شرط الزم است )گرچه شرط کافی نیست(. توجه به ویژگیهای قومی و فرهنگی و جغرافیایی در مناطق مختلف برای پاسخگویی به نیاز متربیان نیازمند کاهش تمرکز در تصمیمات و افزایش مشارکت عوامل سهیم و مؤثر در سیاست ها و برنامه های تربیتی است. دولت و سایر نهادهای سیاسی واجتماعی باید ضمن رعایت جنبه های حاکمیتی تربیت رسمی وعمومی، بستر این گونه مشارکت را در همه سطوح تصمیم سازی و تصمیم گیری به تناسب فراهم کنند.

 

 

 

 • محيط قضایی و امنيتی

 

از آنجا که زمینه سازی برای دستیابی متربیان به اهداف تربیت در محیط امن و دور از عوامل هستی زدا رخ می دهد لذا محیط قضایی و امنیتی با وضع قوانین و تأسیس واحدهای نظارت و کنترل از حق و مسئولیت تربیت دیده بانی نموده و زمینه شکل گیری رفتارهای آسیب زای تربیتی را در جامعه در تمامی مراحل تربیت کاهش دهد.با توجه به نقش بی بدیل وتعیین کننده نظام تربیت رسمی و عمومی و مربیان آن در پیشگیری از ووقوع جرایم و آسیب های اجتماعی و نیز تامین و پایدارسازی امنیت ملی و مقابله با خطراتی فرهنگی )نظیر جنگ نرم و تهاجم فرهنگی(، نهادهای مذکور باید مساعدت و مشارکت الزم برای ارتقای کیفیت برنامه هاوفعالیتهای تربیتی مدارس را معمول دارند.

سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)

 

 

 • محيط بين المللی )سياست و اقتصاد جهانی، قوانين و معاهدات بين المللی و...(

 

نظام تربیت رسمی و عمومی باید در مواجهه با تحوالت و چالش های محیط بین المللی نسبت به شناخت راهبردها و سیاست های بین المللی اقدام نموده و بستر تغییرات متاثر از این امور را در عرصه های تأثیر گذار بر جریان تربیت شناسایی نموده و با تحلیل محیط پیرامونی و فهم منطق حاکم بر موقعیت های بین المللی به بازتعریف راهبردهایش اقدام نماید. این امر باید در راستای اهداف تربیت و رعایت نظام معیاراسالمی صورت گیرد. البته در عین حال، دستیابی به تجربیات

 

14

 

 

علمی جدید و تبیین نقش نظام تربیت رسمی و عمومی در سطح بین المللی وحضور فعال در محافل علمی و پژوهشی بین المللی و ارائه نظریات و تجربیات اسالمی و بومی در این عرصه ها باید در اولویت قرار گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

- 2 ۸ . ساختار نظام تربيت رسمی و عمومی

 

بحث درباره ساختار نظام تربیت رسمی و عمومی مشتمل است بر توصیف و تبیین مراحل تربیت دوره های تربیت ( و اصول حاکم بر آنها، تعریف مولفه ها و زیر نظامهای اصلی و بیان نقش و وظایف آنها که در ذیل به آنها می پردازیم.

 

سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)

 

 

- 2 ۸ - ۱ . دوره ها و مراحل تربيت

 

دوره های تربيت و اصول حاکم بر آنها

 

براساس یافته های فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران، مسئولیت امر تربیت پیش از آغاز تربیت رسمی، بر عهده خانواده است و سایر نهادها باید به خانواده در تدارک زمینه های الزم کمک نمایند. اما با توجه به اهمیت مراحل اولیه رشد در حیات آدمی و تأثیرات آن در مراحل بعدی در صورتی که خانواده نتواند شرایط الزم را برای رشد کودک فراهم نماید یا بنا به دالیلی کودک از سرپرستی خانواده محروم باشد، حاکمیت وظیفه حمایت از خانواده و یا ایجاد شرایط الزم برای رشد همه جانبه کودک را بر عهده خواهد داشت.

 

لذا شروع زمان تربیت رسمی و عمومی مرتبط با سن بوده و همه متربیان یک سن خاص در آغاز هر سال تحصیلی را در برمی گیرد و از متربیان انتظار می رود در پایان هر مرحله به س طوح معینی از شایستگی ها)توانایی و صفات( دست پیدا کنند. ارزیابی از سطح شایستگی ها در درون و پایان هر مرحله با هدف درک و بهبود موقعیت بر اساس انتخاب و التزام نظام معیار اسالمی از سوی متربی و به منظور رشد همه جانبه و متعادل ظرفیت های وجودی متربیان، صورت می گیرد.

 

 

 

سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

اصول و ویژگی حاکم بر دوره ها

 

با توجه به آنچه گذشت اصول حاکم بر تمامی دوره های تربیت و نیز ویژگی های هر یک از دوره های تربیت در نظام تربیت رسمی وعمومی عبارتند از:

 

اصول

 

 • در تعیین زمان شروع و پایان، سطوح و مراحل کلیدی /گذر در هر یک از دوره های تربیت باید ویژگی های رشدی متربیان مورد توجه قرار گیرد.

سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)

 • در وضعیت فعلی سن ورود به مدرسه 6 سال تمام می باشد که )با عنایت به شواهد تجربی و در صورت فراهم آمدن شرایط الزم و مناسب می توان آن را به 5 سال تمام تقلیل داد. متربیان می توانند بنا به تشخیص خانواده ها در ماه تولد یا هر زمانی که کودک آمادگی ورود به مدرسه را داشته باشد در مرحله مقدماتی نظام تربیت رسمی و عمومی پذیرفته شوند.

 

 • برنامه درسی دوره ها تابع نیازها و ویژگی های رشدی در هر یک از س طوح و مراحل کلیدی گذر است و باید در طراحی و تدوین آن به طیف تفاوت های رشدی توجه شده و برنامه درسی از انعطاف الزم برای پاسخگویی به نیازهای متربیان برخوردار باشد.

 

 • ارزشیابی از وضعیت تربیتی متربیان در مراحل کلیدی گذر از هر دوره به دوره بعد بر اساس سطح شایستگی های تعیین شده برای هر مرحله بر اساس سن، شرایط بلوغ جسمی، رشد اجتماعی، استانداردهای برنامه درسی و نظر مربیان صورت می گیرد. در موارد خاصی که تصمیم گیری متوجه متربیان با نیازهای ویژه یا افراد مستعد است، مشارکت اولیاء برای تصمیم گیری ضروری است.

 

 • متربیان على األصول دوره آموزش رسمی و عمومی را در 13 سال طی می نمایند. این زمان برای متربیان مستعد یا افرادی که داری نیازهای ویژه می باشند متناسب با سطح توانایی آنان سازماندهی خواهد شد.

 

 • ارزشیابی در مورد میزان کارآیی نظام تربیتی در سطح ملی در مراحل کلیدی آگذر صورت می گیرد و اطالعات الزم را برای قضاوت در اختیار تصمیم گیرندگان در س طوح مختلف نظام تربیت رسمی و عمومی قرار می دهد.

سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)

 • مشاوره و هدایت تربیتی، شامل تمامی مراحل تربیت است و معطوف به تمامی فعالیت های مرتبط با سه بخش تجویزی )الزامی(، نیمه تجویزی )انتخابی(، و غیر تجویزی )اختیاری( برنامه های درسی است.

 

 • فرایند تربیت در پایان دوره متوسطه باید امکان ورود متربیان به دوره های متنوع تربیت شغلی را برای اشتغال ونیازهای بازار کار و سایر فعالیت های علمی، اقتصادی، اجتماعی در سطح جامعه را متناسب با تواناییها، عالیق آنان فراهم نماید.

 

 • ارائه خدمات حمایتی و مشاوره ای به خانواده ها در تمامی دوره ها به ویژه برای کودکان در مناطق دوزبانه، خانواده های محروم از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار است.

 

 

16

 

 

تربیت در مرحله اول بر عهده خانواده می باشد. اما به دلیل این که مطالعات میدانی در خصوص تعیین ویژگی های رشدی متربیان ایرانی وسن ورود آنان به مدرسه انجام نشده است، لذا در تعیین ساختار از نتایج مطالعات بین المللی که خصوصیات رشدی متربیان را در بین کشورهای مختلف بررسی نموده متناسب با اقتضائات فلسفه تربیت رسمی وعمومی و شرایط کشور استفاده شده است.

 

ضمنا در شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی خاص که کودک با محرومیت هایی روبرو است یا در مواردی که خانواده توان سرپرستی کودک را ندارند ورود کودکان به نظام تربیت رسمی و عمومی از پایان سن ۱ سالگی است. البته این نوع تربیت جنبه غیر رسمی داشته و با هدف کمک به متربیان برای ورود به دوره تربیت رسمی و عمومی همراه با آمادگی های الزم صورت می گیرد. - 3 اعم از تجهیزات، منابع آموزشی، مربی و ........

 

 

 

ویژگی مراحل تربيت در رتبه بندی معلمان

 

مرحله اول تربيت

سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)

 • توجه به محوریت نقش خانواده در تدوین و اجرای برنامه های تربیتی

 

 • وجود ارتباط و هماهنگی کامل میان عوامل و نهادهای تربیت رسمی و غیر رسمی

 

 • انعطاف پذیر بودن برنامه ها و تدارک فرصت های تربیتی برای کسب آداب )رفتارها و مهارتهای شایسته اخالقی و دینی جهت زندگی مطلوب، فردی خانوادگی و اجتماعی، ( و کنترل امیال آنی از طریق تنظیم بیرونی

 

 • رشد جنبه های طبیعی، بینش ها و گرایش های فطری با توجه به جنبه های شهودی و روحیه کاوش گرانه متربی در برنامه های تربیتی.

 

 • توجه به تعامل پیچیده عوامل درونی و بیرونی در فرآیند تربیت و تدارک محیطی غنی و شاداب و متنوع برای بروز تفاوت های فردی در ابعاد مختلف وجودی.

 

 • توجه به آزادی عمل متربی در برنامه ها و فعالیت های یادگیری و ارتباط آن با تجربیات روزمره زندگی و چشیدن لذت دانایی

 

 • توجه به پرورش حواس، بکارگیری تخیل و آغاز شکل گیری منش کودک. و ایجاد زمینه های عاطفی برای انس وموانست با مفاهیم قرآنی و ارزشهای اسالمی متناسب با شرایط سنی متربیان.

 

سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)

 

 

مرحله دوم تربيت

 

 • وجود هماهنگی و همسویی رابطه میان خانواده، مدرسه و سایر نهادهای سهیم برای تدارک تجربیات غنى و متنوع فردی و گروهی در داخل و خارج از محیط مدرسه.

 

17

 

 

 • تدارک برنامه ها و فرصت های تربیتی برای فراهم آوردن امکان کسب تجربیات عملی مختلف، به منظور پرورش مهارت ها، باورها و گرایش هایی که زمینه ساز عمل و تداوم عمل فرد در آینده برای دستیابی به هویت یکپارچه می باشند.

سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)

 • پرورش روحیه کار جمعی و مسئولیت پذیری، قدرت تشخیص و باز شناسی ارزش ها خوب و بد و زشت و زیبا در متربیان

 

 • توجه به تفاوت متربیان و محدودیت آنها در کسب دانش های پایه و ایجاد شرایط مناسب برای یادگیری مفاهیم اساسی و درک روابط علت و معلولی جهت دستیابی به تفکر منطقی
  • علمی.

 

 • تدارک فرصت های تربیتی که امکان بکارگیری و پرورش ظرفیت شناختی را از طریق فعالیت

 

 • تالش متربی فراهم کند.

 

 • زمینه سازی برای شناخت عالقه شخصی و پرورش خالقیت و قوه تخیل متربیان جهت دستیابی به ظرفیت های وجودی ایشان با تکیه بر قوه ابتکار و تالش شخصی(.

 

 

 

 

 

 

 

 

مرحله سوم تربيت

سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان (رتبه یک تا پنج)

 • وجود هماهنگی و همسویی میان خانواده و سایر نهادهای سهیم در جریان تربیت رسمی و عمومی، برای کمک به فرد در شناخت و انتخاب آگاهانه نظام معیاراسالمی و التزام به آن.

 

 • توجه به عنصر اختیار( در تربیت اعتقادی، عبادی واخالقی برای انتخاب آگاهانه و آزادانه بر اساس نظام معیار اسالمی - با لحاظ نمودن تفاوت های جنسیتی در پذیرش تکلیف شرعی - به گونه ای که متربی به تدریج رابطه میان حق و تکلیف، اختیار و وظیفه و مسئولیت پذیری برای کسب شایستگیها و رشد و تعالی خویش را درک کند.

 

 • و پرورش استعدادهای فردی و امکان انتخاب های مختلف و بکارگیری آن در موقعیت های فردی برای شناسایی هویت ویژه

 

 • توجه به توانایی ومهارت متربیان در ساختار بندی و سازماندهی دانش برای رمز گشایی و کسب دانش سازمان یافته.

 

 • زمینه سازی برای شناخت عالئق شخصی و پرورش قدرت تخیل و ابتکار متربیان و بهره گیری از آن برای حل مسائل واقعی و پیچیده.

 

 • توجه به توانایی متربیان در ارزیابی فرایندهای تفکر، یادگیری و بهره گیری از آن در شناخت و اصالح موقعیت بر اساس نظام معیار اسالمی

 

 

 

مرحله چهارم تربيت

 

سوالات ضمن خدمت رتبه بندی معلمان آزمون نهایی

تغییر آزمون رتبه بندی معلمان

 زمان بندی جدید:

معلمان، کادر اداری رتبه 1:
 29 بهمن 98
 ساعت 15 تا 16

 معلمان رتبه 2، 3، 4 و 5:
 30 بهمن 98
 ساعت 15 تا 16

 مدیران، کادر اداری رتبه 2، 3، 4 و 5:
 30 بهمن 98
ساعت 16 تا 17

 

17 Feb 2020